PDA

Xem bản đầy đủ : Mời Đốiminhtridao
09-08-2006, 11:26 PM
Kính Huynh tỷ, đệ muội cùng tham gia đối lại câu đối sau: <BR><FONT color=#ff0000 size=4><EM><strong>"Tâm Nhãn Tạng Hành Pháp Hoá Đạo Chân Như" <BR></strong></EM></FONT>Nếu có thể cậy nhờ Huynh. tỷ đệ, muội thích nghĩa. <BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Kính! &nbsp;

5thanhcuchi
10-08-2006, 10:02 AM
<P><strong>Có người nhờ chuyển</strong> :</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Bản tánh chơn như có sẳn tự bao giờ </P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Vô học&nbsp; tâm bảo&nbsp; 10-8-2006 </P>
<P><strong>Xin đối là :</strong></P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <FONT color=#ff0000><strong><FONT size=3>CHIẾU SOI&nbsp; THIÊN LÝ&nbsp; KHÔNG ĐẠO&nbsp;&nbsp;NHÂN TIẾP DẨN</FONT></strong> </FONT></P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5 THÀNH CỦ CHI 10-8-2006 </P>

5thanhcuchi
10-08-2006, 11:40 AM
<P><strong>Và đối thêm&nbsp;là:</strong> &nbsp;&nbsp; </P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<FONT color=#ff0000><strong><FONT size=4><EM>Thức vô minh vô tâm nhất siêu trực nhập</EM></FONT></strong> </FONT></P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;<strong>Đặng Ngọc Thanh</strong></P>
<P><strong></strong>&nbsp;</P>
<P><strong><EM>ĐC: USA&nbsp; haw thorne city ca 90250&nbsp;&nbsp;&nbsp; california&nbsp;&nbsp; nhờ chuyển</EM></strong></P>&nbsp;