Thảo luận giữa Nhan Nai và zinszin

1

  1. zinszin
    ZSZ MOI VAO DIEN DAN KHONG CO GI HON. MOT MON QUA NHO TANG BAN TU GAN XA
    NGUOI TU TU KHAI MO:
    http://download562.mediafire.com/5mx...wGSTHANHOC.zip
    CXCMTL!!! NMCĐTOĐBTMHT
Hiển thị tin nhắn thăm hỏi từ 1 đến 1 của tổng số 1 tin