+Trả Lời Chủ Đề
kết quả từ 1 tới 3/ Tổng số 3

Ðề tài: Phước Thiện của Đức Liễu Tâm Chơn Nhơn

 1. #1
  Tham gia ngày
  Mar 2007
  Bài viết
  1.028
  Hao Quang's Avatar

   Thánh giáo về phước thiện của đức Liễu Tâm Chơn Nhơn Huỳnh Ngọc Trác


  Thi


  Nhớ lúc cùng chung một thánh đường


  Cùng chung vui khổ với mười phương


  Anh em nhiệm vụ chung tù tội


  Chỉ mong ngày nên đạo xiển dương


  Pháp đạo khai thông sanh cơ tận độ, thì lẽ nào chúng ta không vui mừng cầu nguyện cho chúng sanh mau thấy giống lành mà bày hoa thơm trái ửng


  Phú


  Non nước mấy nghìn năm một hội


  Ân trời đà mở lối, khuyên chúng sanh mau trổi bước lên đường


  Gậy phép là phước thiện kẻ yếu đuối vịn nương, khi lên dốc lúc qua dương cho vững tiến.


  Tu là gốc làm nhơn làm thiện, cứu độ đời nhiều phương tiện, lấy lòng thành mà hiển hiện đạo từ bi.


  Cửa Ngọc Kinh thầy sớm mở, đường thiêng liêng nào có hẹp hòi chi.


  Ai hiểu thấu vô vi , ai muốn đi về cảnh củ


  Đời mộng ảo mà lợi danh hằng cám rủ


  Dẫn dắt người lạc lối mà gây đủ oán tình


  Ớ! thiện dân muốn cho nước mạnh thế giới hoà bình , ai cũng phải khép mình vào trong khuôn đạo đức


  Đạo cứu thế có pháp quyền, nêu công bình lên cao đúng mức gọi chúng sanh chung một mối, phải chung sức yêu thương, phải lo sao ai cũng có nơi có chỗ dựa nương, phải bảo đảm tình thương phải chủ trương hoà ái !


  Buộc tất thảy người người hướng theo lẽ phải, mà lấy nhơn lấy ngãi đối nhau cùng


  Của đời ăn mặt sống còn hơi thở của đời chung


  Chung tay khuếch sung nông công phước thiện


  Pháp môn này là pháp môn phương tiện mà cũng là phương tinh tiến chung cho khách tu trì.


  Phật nêu lòng hỉ xả từ bi


  Tiên thực hiện vô vi Bác Ái


  Thánh khổng mạnh trung dung nhơn ngãi


  Cũng đều lo gieo tỉa lòng từ thiện yêu đời


  Tu hành mà muốn chứng quả đến chốn - đến nơi, diệt bản ngã cải tư tâm ta với người chung là một


  Cùng dường được bồ đề mới sanh tốt


  Bố thí nhiều là gieo hạt duyên lành mai mốt lợi sanh


  Từ xưa nền Thánh Đạo trong cửu lưu Tam Giáo đều xây dựng cơ bản Thánh Truyền, cũng nhắm hướng giải thoát cho chúng sanh , là làm lành lánh dữ, muốn làm lành phải nuôi dưỡng lòng nhân, phát bồ đề tâm tu bồ tát hạnh


  Tâm bồ đề có phát thì hạnh bồ tát mới hoàn toàn , lòng ái chúng yêu sanh là lòng thượng đế, mà thượng đế là gốc rễ của vạn loại chúng đẳng sanh linh


  Gốc ấy là lành, mà muốn trở lại nơi lành, phải chưởng tạo giống lành, làm lành , nghĩ lành, nói lành là con đường hườn nguyên phản bổn


  Nên lòng từ bi vô hạn của chư thánh bồ tát , chư đại giác thế tôn , muốn đêm chúng sanh ra khỏi trầm luân đoạ lạc mà về nơi thanh phước niết bàn


  Phải dùng pháp môn bồi đức hành thiện , nêu phương gỉai thoát cho đời bằng phương châm lục độ, mà lục độ là giới bố thí làm đầu, có bố thí mới giải ách tiêu nghiệp, có bố thí mới giải được tiền căn oan trái, có bố thí thì hậu quả mới an lành, có cúng dường huệ tâm mới sáng suốt, xá lợi mới viên minh, tam huê mới quy tụ - lộ thượng mới đăng hoành, quả vị mới lập cao, thiên nhơn mới hoà hiệp


  Nên lòng nhơn phải được nuôi dưỡng, việc nghĩa phải được chuyên lo, mà người tu thiếu sự thương đời , thiếu điều giúp thế cũng không sao ly thoát luân hồi ,  dù có tái sanh cũng cam chịu nghèo hèn cùng khổ.


  Nên tiểu thánh cũng cầu nguyện mong sao chư đạo tràng, sớm được hồng ân mà đắc ngộ kỳ truyền để lo xá phú cầu bần - xả thân hành đạo mà chiếm quả vị thiên đình


  Có làm lành mới thấy trong lòng khoan khoái - mới thu thập bao thiện khí vào lòng, mới tiếp nhận điễn quang trong sạch, nuôi dưỡng linh năng


  Mà lòng lành mà nơi Thầy thường ngự đến, lòng đó có Thầy ngự thì mới làm chủ được thất tình - khiến được lục căn răng lòng tham ác. Tuy là nói giúp đời tế chúng chứ kỳ trung là giúp cho mình.


  Ngày nay gieo -  ngày mai hái có gieo hạt giống thiêng liêng sanh cây đại thọ , bông trái thơm lành, sau này ngồi không nhàn hưởng, thì xét kỷ có phải cho mượn cho không hay làm ơn làm nghĩ gì mà hòng suy tính cho lắm.


  Nên chi cơ quan phước thiện ra đời , cũng làm cho tất thảy chúng sanh mở lối sống mà vào , dọn đường lành mà bước. Có vào lối sống thanh bình vô ngại , có đi đường lành cao thượng mới thấy cõi thật đời đời. Mà đường ấy ai cũng phải đi - có đi mới thoát khỏi cơ tự diệt , có vào được mong bảo đảm hoà bình, nhơn loại một nhà - chúng sanh một khối. cảnh thế gian là cảnh an bài , bồng lai thị hiện. Nên người tu bất cứ tôn giáo nào không làm được lành - không lo được lành thì cũng khó mong siêu rỗi.


  Làm lành chẳng phải lo cho người đói , giúp kẻ nghèo, mà người đói kẻ nghèo không còn quẩn quanh trứơc mắt , nghĩa là kẻ đói nghèo kia phải sống trong tổ chức chẳng cậy chẳng nhờ mà họ còn được nhiều điều lành việc phải giúpc cả chúng sanh - dựng nên tổ chức. Muốn giúp đời cứu độ chúng sanh bằng hai phương pháp là : độ lúc sống cứu lúc chết cho viện mãn thành công.


  Nên kẻ muốn cứu đời là phải góp phần vào tổ chức , có tổ chức thì cứu độ mới bền chặt lâu dài , có tổ chức thì cộng đồng mới bình đẳng, Bác Ái có tổ chức phước thiện mới mạnh mới to mới tròn nguyện lực.


  Nên tổ chức là trường đạo kỳ ba mở rộng , cho chúng sanh vào thi công quả mà đoạt phẩm vị thiêng liêng - có công quả mới phải người đại đạo, mới phải kẻ tu trì - mới phải con thượng đế - mới hiểu luật pháp công bằng - mới rõ rành nhơn quả - mà nhơn hay quả là lẽ đương nhiên công lệ - có nhơn ắc có quả - có quả có quả bởi do nhơn - nhơn lành thì quả lành - nhơn hôm nay là quả ngày mai - quả hôm nay là nhơn ngày qua - ai ai còn không rõ


  Nên ở đời ai cũng ghét cái nghèo khổ túng rối , mà ưng cái nhà nhã cao sang. Thế mà cái ưng lại chẳng lo làm, cái ghét sao mấy ai chịu bỏ , cái làm nhiều kẻ sợ nghèo sợ hết , cái hết là cái còn, cái nghèo là cái giàu bởi thế có gì mà lo mà sợ. Có mua tất có bán có bán tất có lời , có gieo tất có gặt có gặt tất có ăn, nứơc có ròng có lớn, trăng có khuyết có tròn thì sớm hồi tỉnh thiện tâm mà lo tu lo học.


  Đưa ra không lẽ lấy lại liền tay , mà có để lâu ngày thì vốn lời mới càng cao càng đậm.


  (còn tiếp)


   


 2. #2
  Tham gia ngày
  Mar 2007
  Bài viết
  1.028
  Hao Quang's Avatar

  ........


  Nên chi ở đời sống trong hồng ân tạo hóa mà mấy kẻ biết hít thở  bao giờ, không suy luận cho cùng mà tin tin lấy thời lấy mạng, mong sao giáo hóa phổ truyền cứu kẻ thiện duyên vào đường giác ngộ


  Ở đời đa số thường cho Dương Chu là vị ngã Dương Chu cũng một bậc triết nhân đứng trên thời thế lúc bấy giờ mà lập thuyết, mặt dù Dương Chu là vị ngã nhưng Dương Chu cũng không tham của ai một sợi lông, thì xét lại ai ai cũng như Dương Chu làm sao có chiến sự nổi lên bốn phương cướp quyền đọat vị, trộm của người làm no cho mình


  Còn nói Mặc Định là kim ái, mà Mặc Định cũng đối thuyết như Dương Chu vì đời lập thuyết, thì vị ngã kim ái cũng là chuyện soi chung chớ sự thành công, tồn trung là pháp môn đại đại


  Muốn thấy cái nhiệm vụ của chúng ta quang trọng là dường nào, kẻ đói không cơm,rét không áo, ở không nhà, đau không thuốc, chết không hòm, còn không người han hỏi , mất chẳng kẻ phụng thờ lại nữa người trong một xã đạo cơm ai nấy ăn, nhà ai nấy ở ,việc ai nấy làm, khổ ai nấy chịu.Ôi mà còn biết bao kẻ có công nghiệp với thầy, người có khả năng với đạo, lúc nguy thiếu bạn sớm chiều ,lúc biến thiếu người an ủi,mà một số đạo tâm phải sa ngã vào vực hố ma vương, con em phần đông ngu dốt mà kẻ nhiệt thành Bác Ái nào ai??,cơ hội thuận thời ,tổ chức sớm lo chung hiệp dựng xây có pháp có quyền với nhau chia sớt.Tổ chức phải được kiện toàn , phải được phân minh, phải lo chu đáo, phải thấy thiết cần , phải nâng hoàn cảnh , phải giác ngộ lẫn nhau mà phát động một phong trào gây thành ý niệm chia ra từ nhóm từ đoàn , từ chi từ việc, mà lợi dụng lòng ưa thích của nhau đưa về lẽ thật , chia ra phụ trách quản đốc việc làm , không bỏ một ai ,không từ nghĩa bé


  Nên trù phương lược mà vạch chương trình mà lập công chia nhiều đợt ngắn.


  Tài chánh phải minh rành quyết định ,bảo đảm thành công thì có ngại gì không dựa vào nhơn sanh mà làm cho nhơn sanh hạnh phúc.


 3. #3
  Tham gia ngày
  Mar 2011
  Bài viết
  2

  chào hiền huynh. tiểu đệ tình cờ đọc được đoạn thánh giáo của đức Liễu Tâm Chơn Nhơn. đệ dò trên internet thấy được bài viết của Huynh nên mừng lắm. đệ trích đoạn thánh giáo gửi huynh:
  "THI: Xác phàm tuy mất, khí Thiên còn,
  Nỗi đạo nỗi đời nỗi nước non;
  Có gặp lửa hồng vàng biết giá,
  Tử sanh cũng giữ đạo vuông tròn.
  LIỄU-TÂM CHƠN-NHƠN Hoàng Ngọc Trác, chào chư Thiên mạng, Tệ Hữu xin mời chư hiền hữu và các em an tọa.
  Đông đã tàn, Xuân sắp đến, đã gieo vào lòng người bao niềm hy vọng tin tưởng rằng mùa xuân, ngọn gió lành sẽ đưa chim hòa bình mang về cho mọi người trong thanh bình an lạc, cho đây đó hiệp vầy, cho người người đồng thương nhau như tình ruột thịt. Đó là quan niệm và ước vọng đại đa số của người nhân thế.
  Còn người hướng đạo phải thấy xa hơn, hiểu xa hơn. Chớ nên chú trọng vào Xuân cảnh mà phải chú trọng vào cái Xuân tâm, vì Xuân cảnh là một thời tiết đổi thay trong máy tuần hoàn của Tạo Vật. Xuân cảnh là tạm ngừng nghỉ một mùa đông gió rét, để làm lại, sắp xếp lại cho tiết đầu năm, rồi cũng hết Xuân, chuyển lần qua Hạ, Thu, Đông, luân chuyển xoay vần trong cái thiên luân, trong vòng lẩn quẩn. Hết nhân rồi quả, hết quả rồi lại nhân. Hỏi người đời mấy ai hưởng được một mùa Xuân bất tận, mà tránh khỏi Hạ về thiêu đốt, Đông đến cắt thịt se da.
  Tuồng đời ấm lạnh thăng trầm vui buồn hưng thạnh suy vong là thế. Người tu hành cần phải hướng về cái tâm Xuân.
  Tâm xuân là giải thoát mọi ràng buộc, mọi ảnh hưởng bên ngoài biến chuyển: có Xuân tâm, con người mới giải thoát vô ngã, vô chấp, khoan dung, tha thứ. Có Xuân tâm, con người mới có tình thương ở tự đáy lòng, đem ra chan hòa cho muôn người, cho vạn vật. Có tâm xuân mới có thể dẫn dắt dân tộc này ra khỏi cảnh tiêu trầm, hướng dẫn nhân loại tránh khỏi nạn diệt vong.
  Cái Xuân tâm ấy là CAO-ĐÀI ĐẠI-ĐẠO, mà dân tộc này đã được THƯỢNG-ĐẾ bố ban. Cái của quí vô giá đó chỉ chờ nơi lòng Xuân của người đời làm cho nó sáng lên, gióng cho nó vang lên, bày cho nó tỏ rạng lên.
  Vì nuôi dưỡng cái Xuân tâm ấy, lúc sinh thời, Tệ Hữu thường nghiềm ngẫn câu nhựt tụng sau đây: “Cao Đài vị xuất thế, ngũ châu tuy đại ngã vô gia”, xin tạm dịch là:
  Cao Đài nếu chẳng ra đời,
  Năm châu tuy rộng, ta người vô gia.
  Nhân dịp Xuân về, Tệ Hữu rất hân hoan viếng thăm chư cố hữu và đoàn hướng đạo, chẳng biết chi đền đáp mối tình tái ngộ đó, Tệ Hữu xin đem câu nhựt tụng đó làm món quà Xuân cho chư hiền hữu. Một dịp khác rộng thì giờ, sẽ đàm đạo thêm về giáo lý cũng như sứ mạng của Trung Hưng."
  THÁNH THẤT BÌNH HÒA (Gia Định)
  Tuất thời 26 tháng Chạp Đinh Mùi (25-1-1968)

  Tiểu đệ mong muốn biết về tiểu sử của đức Liễu Tâm Chơn Nhơn. xin nhờ Huynh chỉ dẫn. xin đa tạ.

Nội quy viết bài

Nội quy viết bài
 • Quý hiền không thể tạo chủ đề
 • Quý hiền không thể gởi Trả lời
 • Quý hiền không thể gởi tập tin đính kèm
 • Quý hiền không thể sửa bài viết của quý hiền
Chủ đề giống nhau
 1. Gương Hướng Đạo - Ngài Liễu Tâm Chơn Nhơn
  Bởi Hao Quang trong mục Cơ sở Đạo & Hội thánh
  Replies: 39
  Có Bài Mới: 11-08-2012, 11:32 AM
 2. Ai tín: Nữ Chơn Nhơn Võ Thị Hoành
  Bởi Văn Kim Hương trong mục Tin tức khắp nơi
  Replies: 11
  Có Bài Mới: 17-05-2010, 05:02 PM
 3. PHƯỚC THIỆN thuộc HIỆP THIÊN ĐÀI?
  Bởi hoc.tro trong mục Vấn đáp học Đạo
  Replies: 22
  Có Bài Mới: 03-08-2007, 12:49 AM