THIÊN THẦN  HỎI  PHẬT


      Thiên Thần hỏi PHÂT :


                        -  Gươm nào bén hơn hết ?


                         - Thuốc nào độc hơn hết ?


                         -  Đêm nào tối tăm hơn hết ?


     Phật đáp


     -  Lời thốt ra trong cơn giận dữ là gươm bén hơn hết .


     - Tham lam là vị thuốc độc hơn hết...


     -  Dốt nát là đêm tối tăm hơn hết...


                    Thiên Thần hỏi :


                             -  Ai được lợi nhuận hơn hết ?


                             -  Ai lỗ nhiều hơn hết?


                             -  Câu giáp nào đâm chẳng thủng ?


                              -  Khí giới nào tốt hơn hết ?


    Phật đáp :


       -  Kẻ thi ân bố đức được lợi nhuận nhiều hơn hết .


       -  Thọ ân của người mà không báo đáp, là lỗ nhiều                                                                      hơn hết .


       -   Kiên nhẫn là câu giáp đâm chẳng thủng...


       -  Minh triết là khí giới tốt hơn hết...


                             Thiên Thần hỏi :


                      -  Cái chi làm thiên hạ yêu mến hơn hết ?


                      -  Cái chi làm thiên hạ gớm, nhàm hơn hết?


                       -  Sự khổ nào nặng nề hơn hết ?


                       -  Hạnh phúc nào lớn hơn hết ?


        Phật đáp :


- Làm lành thiên hạ yêu mến hơn hết...


-  Làm ác, và nạn chiền tranh thiên hạ gớm nhàm hơn hết


-  Lòng xốn sang là sự khổ não nặng nề hơn hết...


-  Thóat khỏi cảnh đọa lạc luân hồi là Hạnh phúc hơn hết.


                                                         Thích Phật Đạo


                                             Tịnh Thất LÂM TẾ tại Pháp


  Trích dẫn tập Cao Đài Giáo Lý sô 28-tháng 10 năm 1993 nơi trang 104-105. 


                                     _______________