-TRAÊNG VAØNG MOÄT BOÙNG!


    HOÀN TRAÊNG TOÛ!


-GÔÏN BOÙNG TRAÊNG SOI!


    ÑAËNG CHÖÕ THAÀN!


-ÑAËNG THAÀN!


      TA TOÛ ÑAËNG HOÀN TRAÊNG!


-LUNG LINH NGAØN TRAÊNG


     SOI BOÙNG NÖÔÙC


-CHÆ ÑAËNG THAÀN


      TA BOÅNG TOÛ ÑAËNG HOÀN TRAÊNG


-TRAÊNG VOÂ THAÀN


      TRAÊNG KHOÂNG CHIEÁU BOÙNG


-TAÂM VOÂ THAÀN


       TAÂM CHAÚNG TOÛ THAÁU ÑAËNG HOÀN TRAÊNG!


-VAÀN ÑOÁI ÑAÙP.


        TÖÏA NGAØN TRAÊNG TRONG NÖÔÙC


-LYÙ VOÂ CUØNG


       DIEÄU DIEÄU TAÄN HOÀN TRAÊNG


-CAÏN RÖÔÏU ÑAØO


      HÖÔNG ÑAÏO THAÁM THAÀN SAY!


-TA SAY THAÀN


       CHÔÙ NAØO SAY MEN RÖÔÏU


-LYÙ BAÏCH THAÀY


       CAÏN TRUÙT NEÙT VAÊN THÔ