Không Ham Quyền Chức Chẳng Biết Cao Sang


 Thấu Rõ Chơn Quang Hiểu Biết Đạo Tràng


 Thiên Thượng Bao La Khắp Nơi Võ Hạ


 Phước Duyên Pháp Bảo Có Ngự Thân Nang