+Trả Lời Chủ Đề
kết quả từ 1 tới 2/ Tổng số 2

Ðề tài: Tam nguyện xá tội đệ tử

 1. #1
  Tham gia ngày
  Aug 2006
  Bài viết
  771
  DangVo's Avatar
  TAM NGUYỆN: XÁ TỘI ĐỆ
  TỬ


  Nhân vô thập toàn”. Đã mang kiếp nhân sinh thì rồi có lúc sẽ mắc phải
  sai lầm chi đó trong cuộc sống ! Là người tu học, hiểu được ý nghĩa bước đầu của
  chữ tu là “sửa” qua câu “Tu là sửa những gì đã trật”, người tín hữu Cao Đài cố
  gắng sửa chữa đồng thời cầu nguyện Ơn Trên từ bi tha thứ cho mình.

  I. Ý NGHĨA
  CÂU NGUYỆN :

  1. Giải nghĩa từ :
  - Xá tội : tha tội, không bắt tội.
  - Đệ
  tử : bản thân và mọi người.
  2. Ý nghĩa :
  - Trong lòng hối lỗi, nguyện ăn
  năn sửa đổi lỗi lầm
  - Cầu xin Ơn Trên tha tội cho mình và mọi người.
  -
  Nguyện lòng cũng biết thathứ cho người khác như Ơn Trên tha thứ cho mình.

  II.
  THỰC HÀNH VÀ Ý NGHĨA :

  Cầu xin Ơn Trên tha lỗi đồng thời tín hữu chúng ta cố
  gắng sửa mình, phục thiện:

  1. Hằng ngày, chúng ta kiểm điểm bản thân, dù là
  lỗi nhỏ cũng tự giác SÁM HỐI, PHỤC THIỆN, cũng đồng nghĩa với chữ tu “Tu là méo
  sửa ra tròn
  ” :
  - Vì dù là lỗi nhỏ cũng không qua khỏi luật công bình thưởng
  phạt:

  v “100 điều nhớ, một quyển sổ biên những sự gì, điều gì cũng chẳng bằng
  một điều là nhớ xét mình, xét mình có vương vấn tội lỗi cùng chăng ? Nếu con
  biết luật Thiên tào thưởng phạt, một điều lỗi mọn con cũng sám hối ăn năn.”

  - Biết hối lỗi là quý giá, mới xứng đáng là con yêu Thượng Đế :
  v “Nơi
  trần khổ này dầu cho bậc chí Thánh cũng khó tránh sự lỗi lầm đặng, nhưng sự ăn
  năn tự hối là quý giá vô cùng.”

  v “Biết phục thiện sám hối lỗi lầm mới xứng
  danh người dân đạo. Biết được vậy, hàng ngày nên kiểm điểm bản thân đến việc làm
  những điều lành dữ, lợi hại, tội phước, hư nên. Có đạt được sự kiểm điểm sám hối
  tự giác thì mới đáng là con yêu quí của Đức Chí Tôn và Đức Me
  ."

  - Biết sám
  hối, Ơn Trên sẽ mở rộng từ bi tha thứ :
  v “Con hồi tưởng tỉnh khuây cơn
  mộng,

  Thầy sẳn sàng tha bổng tội xưa;
  Miễn sao con trẻ đoạn chừa,
  Xét
  mình cải hối sớm trưa thật lòng.


  2. Chúng ta hãy cởi mở tấm lòng nhận phê,
  nhờ người chỉ lỗi cho:
  - Đức Khổng Thánh dạy:

  v “Đời ta sao khỏi lạc
  lầm

  Muốn cầu tiến bộ phải chăm sửa mình
  Trước là tự xét lỗi mình
  Sau
  cầu viện bạn phê bình giúp cho

  Qua sông nhờ chiếc nhã đò
  Tu hành nhờ bạn
  dặn dò giới trai

  Tự mình xét lỗi là hay
  Được người chỉ lỗi càng hay bội
  phần

  Biết nghe dư luận nhân dân
  Để mà phục thiện thì thân vẹn toàn

  -
  Và Đức Pháp Lực Kim Tiên lấy kinh nghiệm sinh tiền của mình nhắn nhủ:
  v “Như
  Bần Đạo đây, khi sanh tiền còn xác phàm cũng thế, không ai là thập toàn được.
  Trên việc làm, có điều dở, điều hay, nếu mình tự xét không đặng, thì có bạn mình
  chỉ cho mình thấy


  3. Khoan Dung, Tha Thứ lỗi lầm từ những người khác:
  -
  Theo luật nhân quả, có tha thứ cho người thì mình mới được tha thứ :

  v “Trước
  Thiên Bàn sau mãn giờ cúng cầu xin Thượng Đế giải trừ tội lỗi nghiệp chướng tiền
  khiên và cũng dạy cho người tín hữu phải có đức độ khoan dung, tha thứ mọi lỗi
  lầm từ kẻ khác đối với mình để thể hiện lòng Bác Ái vô biên của Thượng Đế. Mình
  có tha thứ kẻ khác lầm lỗi với mình để thân thiện, giác ngộ dìu dẫn họ lại đường
  chánh giáo thì Thượng Đế mới xá lỗi tiền khiên của mình.”

  v “Các con phải
  tha thứ lỗi lầm cho nhau mới mong trọn vẹn hưởng hồng ân của Mẹ. Các con có
  khoan dung tha thứ cho nhau mới được hưởng những tha thứ khoan dung của Thượng
  Đế.


  - Khoan dung là đức tính tốt cho con người nói chung và con đường tu
  tiến nói riêng :

  v “Đức khoan dung là chìa khóa mở,
  Cho tinh thần nẫy nở
  lên cao,

  Đường Tiên lối Phật bước vào
  Giữa quần sanh ấy tiếp giao hải
  hà.

  Người khoan dung đậm đà lẽ sống,
  Không hẹp hòi chẳng động khẩu tâm,

  Thấy ai khuyết điểm sai lầm ;
  Nhủ truyền tha thứ như châm chước mình.


  v “Quân tử rộng lòng, độ lượng nhiều
  Khoan hồng tha thứ, một tình
  yêu

  Tiểu nhân thì vẫn tâm eo hẹp
  Thắc mắc mãi càng rắc rối nhiều.”

  4.
  Siêng năng hành thiện, không gây tội nữa nhất là người đã giác ngộ :

  v “Trước
  khi vào đạo thì tránh sao khỏi điều tội lỗi gây ra. Nhưng sau khi vào đạo chưa
  biết khắc phục những lỗi lầm mà còn gây ra thêm nữa thử hỏi như vậy vào tu giữ
  đạo có ích gì cho mình ?”

  v “Con biết Đạo rồi, bao nhiêu điều dĩ vãng, Thầy
  đều ân xá cho con, nhưng hiện tại con gây tội lỗi, thì Thầy làm sao ân xá được.
  Vì kẻ không biết việc đó là lầm lỗi mà phạm lỗi thì tha thứ được, còn kẻ biết
  việc đó là lầm lỗi mà cứ vương vấn đi tới thì Thầy không thể khoan dung. Bởi vậy
  Thầy hằng khuyên các con nên trọng luật Đạo để làm tròn đạo đức chơn tu, con
  phải nghiêm trị lấy thân con.


  5. Học và hành bài học thương yêu của Đấng
  Đại Từ Phụ để bao dung phá chấp :
  v “Thương trước phải kết liên em
  chị,

  Thương cần nên hiệp ý đồng tâm;
  Thương nhau xóa hết lỗi lầm,
  Tình
  thương chơn thật, chớ thầm oán nhau.


  6. Ý thức mình và giúp mọi người cùng
  tiến bộ :
  v “Chẳng có chi quý bằng làm lành, làm phải, lại còn khuyến khích
  nhắc nhở người xung quanh mình cũng phải làm lành. Như thế, thì hưởng phước đức
  biết bao đó


  III.- KẾT LUẬN :
  Đức Quan Thánh dạy:
  v “Có nhiều bậc
  Phật, Tiên,Thánh, Thần trước kia cũng mang thể xác làm người,cũng lâm vấp những
  thói hư tật xấu như ai, nhờ biết khiêm tốn học hỏi, biết phục thiện để chừa lỗi,
  chấp nhận lời lành, ý hay, lẽ tốt, để trau sửa bản tâm, rèn luyện bản tánh mới
  có thể tiến hóa lần từ kiếp người đến Thần Thánh Tiên Phật.
  ”.

  Và Đức Lý Giáo
  Tông tiếp lời:
  v “Các em hãy lấy tình thương của Thượng Đế mà xử sự trong mọi
  cảnh ngộ, thì những chướng ngại vật dầu khó khăn cách mấy cũng phải cuối đầu
  khuất phục cho những đức tánh khiêm tốn đại lượng, khoan dung, từ bi, Bác Ái.”

  Đã là con người tránh sao lỗi lầm cho đặng. Quan trọng là biết nhận lỗi,
  phục thiện thì đó là tu vậy. Hơn thế nữa, biết quan tâm,thương yêu để sẳn sàng
  rộng lượng bao dung, giúp người khác cùng nhau tiến, cùng xây dựng một thế giới
  đại đồng là một trong những điểm chúng ta phải nắm vững và thực hành.Đó cũng là
  ý nghĩa lời dạy của Ơn Trên xuyên suốt qua Ngũ nguyện nói chung và lời nguyện
  thứ ba nói riêng để rồi tiến sang thực hành lời nguyện thứ tư như lời của Đức
  Đông Phương Chưởng Quản.


  v “Đối với tất cả mọi người chung quanh mình, từ
  trên tới dưới, từ lớn tới nhỏ, đều sẵn sàng khoan dung, tha thứ dù ai gây lỗi
  với mình cũng vậy. Một khi biết cầu khẩn Đấng Chí Tôn tha thứ lỗi lầm của mình,
  thì mình hãy thể theo lòng từ ái của Ngài để tha thứ anh chị em của mình tại thế
  gian. Vì thế gian không phải là cõi hoàn toàn thánh thiện nên lắm điều còn ô
  trược tránh sao không vấp phải lỗi lầm hoặc nhiều hay ít cũng vậy.

  Sự tha
  thứ, lòng từ bi Bác Ái không giới hạn ở đâu, nghĩa là vô biên, chớ chẳng phải
  chỉ tha thứ, chỉ bao dung rộng lượng đối với hạng dưới tay thân thuộc của mình
  mà không tha thứ bao dung đối với kẻ thù nghịch, vì là con chung của Đấng Cha
  lành, với người bất nhơn thất đức. Có được hạnh như vậy thì mới tiến được giai
  đoạn nữa là câu thứ tư thiên hạ thái bình.
  "

  BẢO TRÂN

   

 2. #2
  Tham gia ngày
  Oct 2006
  Bài viết
  3.036

  Một bài viết tuy ngắn gọn nhưng khá hay, cung cấp nhiều Thánh giáo để tham khảo. Chứng tỏ người viết có thời gian "tu học" tìm hiểu khá vững vàng  !


  Nhưng nếu ở mỗi đoạn Thánh Giáo có ghi đủ xuất xứ thì giá trị khoa học của bài viết sẽ được nâng lên nhiều.


Nội quy viết bài

Nội quy viết bài
 • Quý hiền không thể tạo chủ đề
 • Quý hiền không thể gởi Trả lời
 • Quý hiền không thể gởi tập tin đính kèm
 • Quý hiền không thể sửa bài viết của quý hiền
Chủ đề giống nhau
 1. NGŨ NGUYỆN
  Bởi Đạt Tường trong mục Đề tài thảo luận
  Replies: 88
  Có Bài Mới: 28-02-2011, 06:30 PM
 2. Giá trị của sự cầu nguyện
  Bởi Nhan Nai trong mục Bài học từ cuộc sống
  Replies: 0
  Có Bài Mới: 20-01-2010, 07:56 PM
 3. Giá Trị Của Sự Cầu Nguyện
  Bởi hienhoa trong mục Cao Đài và Tôn giáo
  Replies: 0
  Có Bài Mới: 31-08-2007, 03:49 PM
 4. LỄ VU LAN NGUYỄN DU LẬP ĐÀN BẠT ĐỘ CÔ HỒN
  Bởi LôiLi trong mục Gặp gỡ, Giao lưu
  Replies: 1
  Có Bài Mới: 24-08-2007, 02:03 PM
 5. LỜI NGUYỆN
  Bởi trungtv trong mục Cảm xúc Thành viên
  Replies: 0
  Có Bài Mới: 23-04-2006, 09:26 PM