Cao Đài không Cao Đài

Cao
quá sức cao,chẳng có Đài,
Vô vi nhi Dịch, nhiệm mầu thay.
Không không, bao
quát trong trời đất,

Sắc sắc, gồm thâu cả vạn loài.
Trụ hóa nhứt
nguyên, sanh Vũ Trụ,
Xây vần nhị khí, dựng Tam Tài.
Một đời một Đạo chung
giềng mối;
Vạn giáo đồng tông, vốn một Thầy.
Thầy Trời nguyên thủy tuyệt
vô âm,
Xây máy kiền khôn,phép thậm thâm.
Chơn lý, chơn không qui nhứt
bổn,
Diệu huyền, diệu pháp, một tay cầm.
Chẳng cao, chẳng thấp, không xa
lắm,
Thật hiển, thật mầu, vốn tại tâm.
Tạm mượn danh xưng khai Chánh Đạo
;
Cao Đài cứu thế trải muôn năm.
Muôn năm vạn vật vốn chung nguồn,
Đại
Đạo vận hành sanh hóa luôn,
Nào thấy tay Trời xây Vũ Trụ,
Nào nghe pháp
Phật chuyển chơn hồn.
Cái không ai biết, không vô thủy,
Cái có, ai tường, có
một nguồn,

Thượng Đế CAO ĐẾ, quyền Chủ Tể;
Kỳ Ba cứu thế lãnh vai
tuồng.

Fountain Valley ngày
31/8/1994.
THIÊN-TRUNG