TÌNH  THÖÔNG NHAÂN LOAÏI


HOØA ÑOÀNG ÑAÏI ÑAÏO


Mình xin noùi tieáp baøn dieãn vöøa roài :


                  “ Chaúng phaûi ñoàng taâm môùi moät nhaø 


Cuøng nhau moät ñaïo töùc cuøng cha


Nghóa nhaân ñaønh gôûi thaân traêm tuoåi


Daïy cho nhau ñaëng chöõ hoøa “


   Vaøo thôøi chieán tranh loaïn laïc, chinh chieán lieân mieân ñöùc ngaøy thöôïng ñeá môû ñaïo khai sinh taïi nöôùc Vieät Nam coäng hoøa laø ñeå cöùu ruoåi chôn linh cuøng nhaân loaïi tieán ñeán con ñöôøng hoøa bình , muoân daân an nhaøn thònh phöôùc , vì che maét giaëc ngoaïi ban neân caùc ngaøi ñaõ xin yù thieâng lieâng môû thaønh nhieàu chi phaùi . Luùc baáy giôø Ñaïo Cao Ñaøi phaùt trieån raát maïnh loøng tín ngöôõng cuõng raát maïnh meõ giaëc ngoaïi xaâm cuõng ñeå yù doøm ngoù laø leõ ñöông nhieân . Nay thôøi bình caùc ngaøi sao khoâng chung qui hieäp löïc thaønh moät theå ñeå lo chung moái Ñaïo Cao Ñaøi – Chuùng ta khoâng neân phaân bieät nhieàu chi phaùi laøm cho con ngöôøi phaûi coù nhieàu suy nghó coù nhieàu ñònh höôùng tu taäp .


    Giaùo lyù Cao Ñaøi laø moät “ Vuõ truï naøy laø cuûa chuùng ta, ta laø chuù teå caøn khoân vuõ truï” vaäy ñaéng chuù teå laø ai ? chính laø ngaøi ngoïc hoaøng thöôïng ñeá vaäy.


“ Tam giaùo qui nguyeân


Nguû chi hieäp nhaát “


    Cuõng gioáng nhö  : Tinh – Khí – Thaàn hieäp laïi thaønh moät laø ngaøy ta thaønh ñaïo vaäy. Duø cho tu theo nhieàu giaùo phaùi , nhieàu toân giaùo khaùc nhau nhöng chung qui con ñöôøng cuoái cuøng laø giaûi thoaùt . Taát caø ai ñaïo naøo , toân giaùo naøo cuõng vaäy , chuùng ta ñöøng phaân bieät vì coøn phaân bieät laø coøn tham saân si thì laøm sao goïi laø töø bi baùt aùi hyû xaõ – haïnh boà taùt ñöôïc , duø ai ñi ngöôïc ñi xuoâi ñi tu nôi naøo ñi nöõa maø chôn taùnh , taâm trí coøn voïng ñoïng thì khoâng bao giôø thaønh ñaïo ñöôïc .


      Ñaïo cuõng nhö ñôøi phaûi töông thaân töông aùi giuùp ñôû thöông meán laãn nhau :


“ Muoái ba naêm muoái vaãn coøn maën


Röøng chín thaùng röøng vaãn coøn cay


Anh em ta keát nghóa kim baèng


Ba vaïn saùu ngaøn ngaøy vaãn khoâng phai “


    Töø anh em ñaây coù theå laø ñoàng ñaïo , ñoàng baøo , ñoàng chí , vaø caùc nöôùc treân theá giôùi phaûi bieát thöông meán nhau , giuùp ñôõ nhau ñeå cuøng nhau tieán hoùa vaø xaây döïng moät neàn vaên hoùa giaøu ñeïp cho queâ höông ñaát nöôùc .


    Coù theá thì tình yeâu thöông nhaân loaïi môùi goïi laø voâ bôø beán , ai cuõng coù oâng baø cha meï , anh em , baø con ruoät raø thaân thích vì theá ai cuõng coù moät tình thöông yeâu cao caû , yeâu cha meï toå tieân oâng baø, tình yeâu queâ höông ñaát nöôùc vaø ñaët bieät hôn nöõa laø moät tình yeâu thieâng lieâng baát taän nôi coõi vónh haèng .


     Trong moãi chuùng ta phaûi suy nghóa cao hôn moät tí ngoaøi tình yeâu thöông gia ñình thaân toäc thì chuùng ta phaûi môû roäng theâm moät tình thöông nhaân loaïi , phaûi bieát nhìn ra theá giôùi “ goïi laø trí lôùn “


     Phaät thích ca thaønh phaät chæ coù maáy caâu nhö vaày :


“ Giaùc nhôn cung tam muoäi


Tay caàm teân trí tueä


Nay ta ñaõ phaù quaân ngöôi “


    Coù theá thì chuùng ta môùi hoøa mình vaøo vuõ truï môùi laø ñöùa con yeâu meán cuûa thaày vaäy.


   “ Thöôïng ñeá laø ai? Ai laø thöôïng ñeá ? coù phaûi ta laø thöôïng ñeá , thöôïng ñeá laø ta chaêng? “ Ñuùng vaäy ta bieát hoøa mình vaøo vuõ truï coù moät tình yeâu thöông muoân loaøi vaïn vaät töø caây coû hoa laù , caàm thuù ñeán con ngöôøi thì ta laø moät phaàn cuûa thöôïng ñeá , vaäy thöôïng ñeá cuõng chính laø ta .


“ Tình yeâu thöông ta raát maën noàng


Yeâu ñôøi yeâu laãn caû non soâng


Chöù naøo phaûi yeâu rieâng khaùch maù hoàng “


    Ngaøi thöôïng ñeá coù moät tình thöông vó ñaïi nhö vaäy vaø raát haùo sanh muoân loaøi vaïn vaät.


    Toùm laïi : Con ngöôøi bieát tu bieát söõa khoâng oaùn haän , khoâng than traùch ,khoâng saân si , voïng ñoïng , khoâng meâ tín , buøa pheùp quyõ mò  , khoâng ñam meâ , laøm laønh laùnh döõ , aên ngay noùi thaúng , laäp coâng ,  laäp ñöùc,  laäp ngoân , tín ngöôõng maïnh meû , giöõ taâm trong saùng yeân tænh , laøm ñieàu thieän ñieàu phöôùc ñieàu hay leõ phaûi giuùp ích cho ñôøi , cho ñaïo ñöôïc an vui , thanh tònh , laønh maïnh laø hoàng phuùc cuûa nhaân loaïi vaäy , luùc ñoù ñieån löïc chuùng ta töï phaùt khôûi roài trao doài luyeän kyû theâm  aét moät ngaøy chuùng ta seõ thaønh chaùnh quaû  “ Ñaïo ñôøi töông ñaét “.


Ñeán ñaây BINH MINH xin kính .


     Heïn dieãn ñaøn kyø sau seõ giôùi thieäu veà “ Bí phaùp luyeän ñaïo cuûa baùt nöông Dieâu Trì Cung truyeàn ñaïo cho töø Hueä vaø Dieäu Minh “


   “ Baøi vieát treân xin quí vò bình luaän vaø coù gì sô xoùt xin thoâng caûm ,goùp yù  söõa chöõa theâm cho ñöôïc thaønh vaên ñeå giuùp ích cho nhöõng ai coù taâm yeâu meán veà ñaïo “