+Trả Lời Chủ Đề
kết quả từ 1 tới 4/ Tổng số 4

Ðề tài: PHÁP LẬP TAM ĐÀI và BỐN CƠ QUAN

 1. #1
  Tham gia ngày
  Nov 2006
  Bài viết
  85

  Đệ xin được đăng loạt bài - trích nguyên văn bài Thánh giáo dạy về PHÁP LẬP TAM ĐÀIBỐN CƠ QUAN.


  Xin chia sẻ cùng quý Huynh tỷ.


  Bài 1 :


  Thaùnh Thaát Trung Nguyeân, ngaøy 27-4-ÑÑ.30 (AÁt Muøi)


  (ATE Month="6" Year="1955" Day="17">17-6-1955ATE>)


   


  TAÙI CAÀU


                        THI


   


  NGOÏC trong ñaù traéng, Thaùnh trong ngöôøi,


  HOAØNG lònh THAÀY truyeàn chôù deã ngöôi;


  THÖÔÏNG ñaït phaûi lo toan gaùnh Ñaïo,


  ÑEÁ taâm chuyeån phaùp döïng xaây Ñôøi.


   


  THAÀY möøng caùc con.


  Moãi moät böôùc laø moät laàn tieán leân, caøng tieán bao nhieâu laïi caøng thaáy cô maàu nhieäm che khuaát bôûi bao böùc maøn u aån, maø caùc con phaûi töï khoaùt laáy maø tìm, caøng tìm ñöôïc nhöõng pheùp linh moãi nôi, ñoù laø chìa khoùa môû laàn caùc then choát huyeàn vi caøng thaáy maàu nhieäm voâ cuøng, nhöng coù moät ñieàu vì caùc con coøn mang nghieäp voâ minh giaû caûnh, giaû caûnh haèng caâu nhöû, haèng löøa gaït, caùm doã, xuùi duïc loøng meâ muoäi maø khoâng maïnh böôùc theo THAÀY, THAÀY coù tieác gì maø khoâng trao chìa khoùa cho caùc con môû cöûa Huyeàn Quang, môû cô maàu nhieäm. Ngaët vì caùc con taâm phaøm coøn naëng, thaân tuïc coøn daøy, coâng ñöùc chöa boài, coâng phu chöa gaéng, thì coù giao cho chìa khoùa kia con laïi ñöôïc gì? Maø quyeàn coâng bình Taïo Hoùa THAÀY nôõ ñeå vaøo ñaâu?!


  Vaäy caùc con phaûi tuøy nghieäp löïc maø tu, phaûi do nguyeän löïc maø haønh, THAÀY höùa seõ ñoä caùc con ñeán nôi Chaùnh giaùc.


  THAÀY ñaõ noùi THAÀY pheá Baïch Ngoïc Kinh quyeát ñeán traàn gian taän ñoä caùc con, ñem caùc con trôû laïi cuøng THAÀY, maø THAÀY phaûi haï mình cho caùc con hôn THAÀY moät böïc, loøng Töø bi cuûa THAÀY voâ ngaàn, voâ taän, luoân luoân gaàn guõi caùc con, gaëp caùc con ñeå hoùa ñoä caùc con loøng phaøm neân Thaùnh, taâm tuïc hoùa Tieân. Loøng caùc con coøn oâ ueá, thaân caùc con coøn tröôïc baån, nghieäp thöùc caùc con coøn naëng neà, caùc con khoâng sôùm gia coâng tu luyeän thì ngaøy Long Hoa THAÀY ñaùng tieác cho caùc con laém ñoù.


   


                              BAØI


   


                 Ñôøi nhö löôïng soùng chaäp chôøn,


       Chieác thuyeàn khoâng laùi lôn tôn giöõa vôøi.


   


         THAÀY môû Ñaïo nhaèm thôøi maït phaùp,


         THAÀY ñem con laïi hoïp cuøng THAÀY;


                 Chæ cho thaáy cuoäc vaàn xaây,


          Lôïi danh aûo aûnh, boït maây theá thôøi.


   


              Cho con bieát cô Trôøi thay ñoåi,


              Cho con hay toäi loãi maø ra!


                 Vì ñaâu xaùo thòt noài da,


        Voâ minh taïo nghieäp, Ta baø ñaém meâ.


   


         Con muoán sôùm quaøy veà böôùc Ñaïo,


         Giôø con lo caûi taïo thaân taâm;             


                 Giôùi qui coâng haïnh ít naêm,


      Luyeän hình, tu taùnh, cao thaâm roõ ñöôøng.


   


  THAÀY cho hay: Seõ laäp Phaùp y theo baøi xöng tuïng Ngoïc  Hoaøng,  nghóa laø töø ÑAÏI LA ñeán HÖÏU TOÄI ÑAÏI THIEÂN TOÂN.


  Caùc con! Thôøi kyø naày THAÀY seõ truyeàn cho hoïc baøi ñoù maø luyeän phaùp, haønh phaùp.


  THAÀY ñaõ cho Quan AÂm giaûi roõ LYÙ - KHÍ - HÌNH theo Soá hoïc vaø Ñaïi soá hoïc, ñeå caùc con mau aùp duïng veà hình thaùi toå chöùc vaø Thieân vaên toaùn soá.


  THAÀY seõ cho Lyù Baïch ñeán cuøng caùc con noùi veà Lyù hoïc Vuõ truï taïo hình vaø cho Quan Thaùnh ñeán noùi Taâm Phaùp, Töôùng Phaùp, caùc con gaéng coâng seõ ñöôïc ñaéc nhieàu Taâm Phaùp ôû tröôùc maét caùc con maø caùc con chöa heà thaáy ñöôïc.


  Töù Ñaïi Boä Chaâu chia ra boán hình laäp phöông Quan AÂm seõ giaûi cho caùc con thaáy phaùp laäp Tam Ñaøi vaø Boán Cô quan Haønh Chaùnh, Phöôùc Thieän, Phoå Thoâng vaø Toøa Ñaïo.


  Vaäy caùc con caån ngoân voâ nieäm maø ñôïi lònh.


  THAÀY ban ôn caùc con.


                                                      


               THAÀY thaêng./.  


                         


                                                           (Trích Thánh truyền Trung Hưng)

       

 2. #2
  Tham gia ngày
  Nov 2006
  Bài viết
  85

  Bài 2:


  (Phần dấu chấm liên tục là đàn nội vụ)


  GIAÙ TRÒ CUÛA TAÂN PHAÙP


   


  Thaùnh Thaát Thaùi Hoøa, ngaøy 23-6-ÑÑ.30 (AÁt Muøi)


  (ATE Day="8" Year="1955" Month="10">10-8-1955ATE>)


   


                      THI


   


  VOÂ cöïc taïo thaønh nhöùt khí linh


  DANH truyeàn Ñaïi Ñaïo ñoä quaàn sinh


  TIEÂN phaøm hai neûo do khoâng saéc


  TRÖÔÛNG döôõng Boà ñeà kieán hueä minh.


   


  Chaøo chö Thieân saéc, chö ñaïo taâm. Baàn Ñaïo mieãn leã.


   


  Ñaïo Trôøi maàu nhieäm. Luaät Thaùnh toân nghieâm. Ai laø keû soáng giöõa laèn ñieån quang khinh khí, taát nhieân ñeàu hoøa hôïp vôùi maùy Caøn Khoân. Moät söï vaät nhoû nhöùt ñeán ñaâu ra cuõng khoâng phaûi laø söï ngaãu nhieân, maø laø cô höõu ñònh. Neân chi Baàn Ñaïo thöôøng nhaéc chö Hieàn cöù vöõng laùi xuoâi thuyeàn thong dong treân bao nhieâu löôïn soùng, treân maët nöôùc bieån traàn, maø ñöa khaùch thieän taâm veà nôi Boàng ñaûo.


   


  Caùc Hieàn coù lo gì sôï gì vôùi söù meänh ñaõ trao, vôùi vai troø Höôùng Ñaïo, vôùi nhieäm vuï con ngöôøi. Ngöôøi coù baûn naêng linh giaùc, coù ñuû loøng tin nhö theá, thì khoâng bao giôø gaëp phaûi chöôùng ngaïi khoù khaên. Maø duø cho böôùc Ñaïo xoay chuyeån theá naøo cuõng laø cô tieàn ñònh. Neáu treân ñöôøng gaëp phaûi nghòch caûnh, maø taán thoaùi löôõng nan, thì caùc Hieàn nhôù laïi söù meänh cuûa mình ñöôïc trao, vai troø cuûa mình ñöôïc ñoùng, nhieäm vuï cuûa mình phaûi laøm, roài do duyeân nghieäp, tuøy theo khaùch thieän taâm maø giaûi quyeát.


   


  Gaàn ñaây Baàn Ñaïo seõ cho caùc Hieàn hay baèng nguoàn ñieån linh naêng linh giaùc, vaø caùc Hieàn cuõng tieáp baèng söï chí kænh chí thaønh; duø gay go ñeán möùc naøo, cuõng laáy loøng nhieät thaønh baùc aùi, maø giaûi quyeát taát thaûy treân böôùc loä trình.


   


  ÔÛ trong Caøn Khoân theá giôùi naày, duø tinh thaàn hay vaät chaát ñeàu do leõ tieàn ñònh cuûa THAÀY. Duø moät sôïi toùc beù nhoû maø ñoåi traéng thay ñen cuõng khoâng bôûi ngöôøi, löïa huoáng laø nhöõng vaät nhôn sinh chuù yù.


   


  Noùi theá, caùc Hieàn cuõng nghó cho laø laï. Cöôøi... Neáu THAÀY muoán chaêng, thì THAÀY cho loøng thaønh vì Ñaïo cuûa baäc giaùo daân phaûi gaëp nhieàu may maén deã daøng lôïi phaùp ích Ñaïo, taïi sao laïi khieán gaëp nhieàu nguy hieåm khoù khaên? Cöôøi... Caùc Hieàn bieát ñöôïc caùi caùc Hieàn ngoù laø ñen maø traéng, nghe laø phaûi maø khoâng, bieát laø hay maø dôû. Cöôøi...


   


  Maâu thuaãn thaät, maø phaûi maâu thuaãn môùi coù cô maàu nhieäm, cô maàu nhieäm ñaõ daønh rieâng cho baäc chí ñöùc töï tìm, ñeå cöôùp cô ñaït thöùc maø trôû veà Thieân vò.


  . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


  . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  


   


  Baàn Ñaïo noùi thaät, taát thaûy Cöïu luaät vaø Coå phaùp khoâng coøn giaù trò ôû Thieân Ñình. Duø coù coøn chaêng laø taïi coõi höõu laäu theá gian chöa taéc hôi aám cuûa noù vaäy!


   


  Ñaõ bieát Coå phaùp vaø Cöïu luaät khoâng coøn höõu duïng thì caùc Hieàn coù so ñoï hôn thua maø laøm gì? Duø coù hôn ñi nöõa, cuõng laø hôn ôû tröôùc maët con ngöôøi, chöù doái vôùi Thieân ñieàu noù khoâng coù giaù trò.


   


  Baây giôø muoán bieát giaù trò cuûa Taân phaùp, thì caùc Hieàn phoùng taâm xuyeân qua caùc maët luaät cuûa ñôøi, cuõng nhö caùc qui ñieàu cuûa Cöïu giaùo, baây giôø hoï laøm gì? Ñi ñeán ñaâu?


  Ñaõ ñaønh caùi goác Ñaïo laø Tam giaùo Cöûu löu. Coù ñieàu vì goác kia maø caùc Giaùo só thöôøng cho Ñaïi Ñaïo ngaøy nay laø ngoïn. Cöôøi... Caùi ngoïn laø nôi ñôm boâng keát quaû. Caùc Hieàn ñöøng neân choái caûi laø goác laø ngoïn hay nhaùnh nhoùc maø laøm gì, laïi phaûi duïng taâm voâ taâm tuøy luùc.


  . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  


  . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  


   


  Caùc Hieàn nhìn laïi quaù trình xaây döïng cuûa bao nhieâu coâng löïc, maø höng pheá baïi thaønh cuõng chöùng toû luaät phaùp chöa minh, haønh taøng chöa roõ. Vaäy böôùc kinh nghieäm ngaøy nay laø phaûi:


  1- Kieän toaøn boä maùy Haønh Chaùnh Ñaïo töø Xaõ Ñaïo trôû leân phaûi ñöôïc nhieät thaønh trung tín. Ngöôøi coù troïng traùch söù maïng phaûi laø ngöôøi coù loøng tin, coù chí thöông ñôøi, coù taâm caàu giaûi thoaùt, vaø phaûi ñöôïc Thieân phong laõnh ñaïo.


  2- Noäi Chaùnh: Ñöôïc kieän toaøn, coù moät phöông chaâm thích öùng, coù qui cuû haún hieân, coù con ngöôøi chaéc chaén ñeå ra chæ ñaïo.


  3- Phoå Thoâng: Laø nguoàn nöôùc trong xanh maùt meû ñeå laøm cho töôi taén caây Ñaïo haèng ngaøy. Ngöôøi laõnh nhieäm vuï giaùo daân phaûi ñöôïc moät phaàn ñaïo ñöùc baûo ñaûm. Vieäc naày phaûi lo vaø gaáp lo ñaøo taïo.


  4- Phöôùc Thieän: Laø cô quan caàn caáp vaø thieát yeáu, lo saém sinh cô baûo thoï; thì caùc Hieàn thaáy quan troïng laø döôøng naøo! Phaûi coù con ngöôøi coù Phaät taâm, Thaùnh yù môùi laøm ñöôïc vieäc aáy. Vaäy raùn lo maø caàu nguyeän cho coù cô sôû gaáp gaáp.


  5- Minh Tra: Hay Baûo Phaùp phaûi tìm phöông lo lieäu maø giuùp ñôõ cho Chöùc saéc, Chöùc vieäc haønh Ñaïo ñi ñuùng Chôn truyeàn.


  Baàn Ñaïo ñoàng yù phaûi coù, vaø caàu nguyeän ñöôïc kieän toaøn. Vieäc laøm cuõng khoâng neân phoâ tröông, maø chæ lo phaàn thieát yeáu.


  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  


  . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  


   


                              BAØI


   


         Ñôøi maït kieáp gaây nhieàu thaûm hoïa,


         Naïn maùu xöông khaép caû hoaøn caàu;


                 Vì ñaâu maø taïi bôûi ñaâu?


  Bôûi khoâng ñaïo ñöùc töø laâu taïo thaønh.


   


         Cöïu luaät ñaõ coù danh khoâng thöïc,


         Coå phaùp coøn yeáu quyeát laïi khoâng;


                 Boán phöông chieán hoïa chaäp choàng,


  Coøn choàng moät cuoäc lôõ long Ñaát Trôøi.


   


         Ñoù cuõng bôûi taïi ñôøi khoâng Ñaïo,


         Ñaïo vôùi ñôøi lô laùo sao neân;


                 Ngaøy nay Taân phaùp xaây neàn,


  Ngaøy mai Taân phaùp döïng neân laâu ñaøi.


   


   


         Ñaøi haïnh phuùc töông lai seõ thaáy,


         Muoán thaáy mau lo laáy baây giôø;


                 Chôù ñöøng keû ngoù ngöôøi lô,


  Ngöôøi lô sao phaûi, ngöôøi ngôø sao neân!


   


         Neân xaây ñaép moät neàn Chaùnh Phaùp,


         Moïi ngöôøi ñeàu chung goùp chung lo;


                 Vinh quang sau tröôùc chung hoø,


  Phaûi côn cöïc khoå gay go chung phaàn.


  . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


  . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


   


  Töø ñaây veà phaàn Haønh Chaùnh (coù quyeàn ñònh ñoaït), phaûi laø Chöùc saéc hoaëc Thieân phong, hoaëc coâng cöû. Coøn nhöõng  ngöôøi  coù  khaû  naêng  taâm  ñöùc  thì  giuùp  veà  phaàn chuyeân moân.


   


  Thoâi, Baàn Ñaïo xin kieáu. Caùc Hieàn tieáp Giaù.


   


  TIEÁP ÑIEÅN:


   


                THAÀY caùc con, THAÀY möøng caùc con.


   


                      THI


   


  NGOÏC quí THAÀY trao keå nhöõng ngaøy,


  HOAØNG Thieân chôø ñôïi treû chieàu mai;


  THÖÔÏNG caên treû ñöôïc gaàn Tieân Phaät,


  ÑEÁ Ñaïo qui nguyeân thaáy ñuû tay.


   


  Caùc con! Töø ngaøy Ñaïo THAÀY chuyeån ra Trung ñeán nay caùc con Höôùng ñaïo giaøy ñaïp treân con ñöôøng choâng gai nhieàu khoaûn. THAÀY caøng thaáy söï nhieät thaønh cuûa caùc con bao nhieâu, laïi laøm cho caùc con theâm söùc theâm quyeàn. Ngaøy nay danh döï cuûa caùc con bay khaép moïi goùc trôøi Nam, ngöôøi ngöôøi kính neå, vaø danh saéc nôi Thieân Ñình ñöôïc raïng toû. Ñoù cuõng nhôø caùc giai ñoaïn khaûo thí vöøa qua, caùc con chieán thaéng, giöõ vöõng ngoïn côø Truyeàn Giaùo ñeán nay. THAÀY cuõng khoâng queân bao ñöùa con tröôùc ngaøy coù coâng haønh Ñaïo, nhöng roài vì moät lyù do naøo ñoù maø vong pheá, boû Ñaïo thoâi tu. Maëc duø ñöùa aáy xa THAÀY, nhöng taâm noù cuõng ñoâi khi phöôûng phaát ñoâi doøng caàu nguyeän.


  Coøn moät soá Thieân aân coù coâng maø vì Ñaïo boû mình, THAÀY seõ aân phong xöùng ñaùng.


  Baây giôø coøn nhöõng con tuy ñöùc taøi coøn non keùm maø THAÀY trao quyeàn ban phaùp, thì caùc con cuõng ñöøng lo, maø töï tin, chi chi cuõng ñeàu coù THAÀY, laø THAÀY luoân luoân trong loøng caùc con vaø trong söï vieäc caùc con ñöông truø saép. Caùc con seõ thaáy danh döï caùc con.


  Sôû dó THAÀY naáy trao phaåm töôùc, khoâng phaûi ñem khoå sôû ñeán cho con, maø THAÀY muoán con laøm troøn ñaïi nguyeän. Vaäy caùc con ñöøng töôûng töôùc phaåm Trôøi laø thöôøng, noù coù caû moät Quyeàn Phaùp voâ bieân, coù nhieàu maàu nhieäm, ngaøy naøo caùc con cuõng neân quí troïng.


  Caùc con cuõng thaáy, nhöõng ñöùa khoân ngoan ñöôïc kính neå laø vì sao? Ngaøy noù boû boä Ñaïo Phuïc ra roài, thì caùc con ngoù laïi chuùng noù ra sao? AÁy caùc con phaûi töï tin vaø kính sôï cho laém!


  . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  


  . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  


       Muoán cho Ñaïo phaùp thaønh hieäu, phaûi möôïn cô truyeàn lònh, laäp thaønh moät Cô quan coù ñuû Tam Ñaøi. Nhöùt laø BAÙT QUAÙI ÑAØI, ñoái vôùi caùc con thieät taâm haønh phaùp tu hoïc, thì seõ tieáp xuùc laèn quang ñieån, maø giao caûm vôùi Thaàn Tieân.


  HIEÄP THIEÂN ÑAØI laø trung gian, ñeå caùc con moãi luùc lo ngôø ñöôïc thoâng coâng, hay caàu THAÀY maø hoïc hoûi.


  CÖÛU TRUØNG ÑAØI laø cô sôû taïo Tieân taùc Phaät, môû ñöôøng giaûi thoaùt cho caùc con; neân caùc con laáy töôùc vò maø laäp coâng cöùu ñôøi, xaây neàn moùng Ñaïo, vaø cuõng laø phöông phaùp cho caùc con luyeän taâm tu kyû ñaït chöùng vieân minh.


  Caùc con, duø ôû phaåm vò naøo, maø bieát toân troïng phaåm vò aáy thì lo gì khoâng ñaéc Ñaïo.


  Töø haøng Giaùo sö trôû xuoáng ñeán Chaùnh Phoù Trò söï, Thoâng söï ñeàu coù giaù trò ngang nhau, nhöng quyeàn haønh coù khaùc nhau laø do nhieäm vuï ñaët traùch, vaäy caùc con coá gaéng thaønh laäp cho kyø ñöôïc boä phaän naày, caøng thaáp bao nhieâu, thì phaåm vò caøng quan troïng, ñieàu naày ñaùng chuù yù.


  . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  


  . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  


   


                                    BAØI


   


         Gaàn ñaây con caùi THAÀY chung böôùc,


         Khoâng coøn ñaâu nhö tröôùc nhieàu chi;


                 Roài ñaây boán bieån chi li,


       Naêm chaâu Ñaïi Ñaïo ñoàng qui moät nhaø.


   


         Ngöôøi caùc gioáng ruoät raø yeâu aùi,


         Khaùch möôøi phöông ñi laïi töï do;


                 Boán phöông cuøng ñöôïc aám no,


        Phaùp moân Ñaïi Ñaïo ban cho hoaøn caàu.


   


         Tröôùc caûnh ñoù AÙ AÂu bieán loaïn,


         Ngöôøi khoå ñau bom ñaïn ñì ñuøng;


                 Phaùi phe tranh caïnh lung tung,


        Caùc con môùi thaáy aân hoàng cuûa CHA.


   


         Con tin Ñaïo mau ra haønh Ñaïo,


         Ñaïo hieåu roài taâm naõo thoâng minh;


                 Giaùng thaêng con thaáy beân mình,


         Beân con coù pheùp voâ hình chôû che.


   


  . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


  . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


   


         Caùc con tìm hieåu trong baøi,


      Lo tu lo hoïc gioài maøi laáy con. 


         Vai troø nhieäm vuï lo troøn,


    Ban ôn caùc treû ñieån quang THAÀY hoài./.


   


   


                                       (Trích Thaùnh truyeàn Trung Höng)


   

   

 3. #3
  Tham gia ngày
  Nov 2006
  Bài viết
  85
   

  Bài 3:


  (Phần dấu chấm liên tục là đàn nội vụ)


  PHAÙP MOÂN TAÄN ÑOÄ


   Trung Höng Böûu Toøa, ngaøy 24-3-ÑÑ.31 (Bính Thaân)


  (ATE Day="5" Year="1956" Month="4">04-5-1956ATE>)


   


                                   THI


   


  LYÙ ñaïo thaønh hình hieän phaùp moân,


  BAÏCH taâm caàu nguyeän ñoä chôn hoàn;


  GIAÙO truyeàn nam nöõ chung xaây ñaép,


  TOÂNG ñaïo Trung Höng ñeå baûo toàn.


   


  Baàn Ñaïo chaøo chö Thieân phong, chö Chöùc saéc, Chöùc vieäc vaø toaøn theå Ñaïo taâm.


  Chö Hieàn thaønh kænh, nghieâm Ñaøn nghe daïy.


  Hoâm nay Baàn Ñaïo ñeán ñaây noùi roõ cho chö Hieàn ñöôïc bieát. Cô ñaïo vaàn xaây, moãi moät thôøi kyø ñeàu coù nhöõng phaùp moân taän ñoä. Phaùp moân ñaõ hình hieän baèng nhöõng maøu saéc tuøy theo phöông höôùng maø laäp truï, nhaém theo hoaøn caûnh maø xöông minh.


  Laàn naày neàn ñaïo xaây döïng taïi Trung Toâng, ñöùng treân nguyeân taéc Ñaïo Phaùp maø hình hieän moät Thaùnh theå troïn veïn. Thaùnh theå ñoù laø CHÍ TOÂN coù ñuû caû xaùc laãn hoàn. Hoàn Ñaïo nöông nôi Tam theå cuûa Giaùo hoäi. Giaùo hoäi ñöôïc laønh maïnh laø nhôø ôû trong khu xaùc toát ñeïp. Söï toát ñeïp caân xöùng cuûa hình theå laäp Phaùp laø moãi boä phaän bieát nöông töïa laãn nhau maø laøm troøn söù meänh. Toaøn ñaïo! Caû löông sanh laãn caû quaàn sanh, ñeàu coù traùch nhieäm dìu daét giuùp ñôõ laãn nhau thaønh moät khoái bao quanh che chôû cho caùc cô theå. Caùc cô theå luoân luoân chuyeån ñoäng ñeàu taûi söï soáng, nuoâi laáy da thòt meàm maïi, caùc xöông gaân cöùng caùp. Xöông gaân laïi laø noøng coát cho hình chaát, thì xöông gaân laø söùc maïnh. Söùc maïnh ñeå gaùnh vaùc bao nhieâu naëng nhoïc cho ñôøi, ñeå cöùu ngöôøi trong côn maït kieáp.


  Neân chi Giaùo hoäi caàn phaûi toå chöùc ñuû Tam ñaøi, Cöûu vieän, chia laøm hai maët: xuaát theá vaø nhaäp theá laø ngaønh doïc vaø ngaønh ngang, ngang doïc choàng nhau, hieän moät hình töù töôïng phaân phöông laäp höôùng maø döïng ñuû boán ngoâi, coù Phaùp coù Quyeàn, caáu hôïp caû AÂm Döông Nguõ Haønh laøm cô tuaàn hoaøn ñeå ñieàu Thaàn vaän Khí haønh huyeát chuyeån tinh cho Thaùnh theå nheï nhaøng, laønh maïnh, saùng suoát maø tieáp troïn hoàng aân haàu thoaùt thai thuaàn hoùa ñöa caùc nhôn vaät leân coõi troïn laønh.


  Vaäy thì Thaùnh theå cuûa THAÀY ñöôïc thò hieän nôi naày ñaõ hình dung nhöõng gì, caùc Hieàn ñeä ñaõ roõ, töôûng khoâng caàn nhaéc laïi.


  Hoâm nay Trung Höng Böûu Toøa ñaõ thaønh hình theo yù muoán, keå ra cuõng laém coâng phu. Töø Hoäi Thaùnh ñeán nhôn sanh, giaø treû gaùi trai, khoâng cuûa thì coâng, keû nhieàu ngöôøi ít ñeàu vui söôùng ñeå xaây ñaép moät ngoâi Thaùnh Ñeàn, tuy khoâng lôùn lao, nhöng ñoái vôùi soá ñaïo höõu, caûnh ngheøo ñöôïc theá keå cuõng laø vó ñaïi laém. Nhöng trong caùc coâng cuï kieán taïo duøng baèng saét ñaù, ciment, laøm söôøn ñuùc moùng, yù ai cuõng mong vöõng chaéc ñôøi ñôøi. Nhöng trong ñoù cuõng coøn ñoâi nôi ñeå che kín Thaùnh Ñeàn, phaûi duøng gaïch treùt voâi ngoaøi lieàn lyõ maø trong coøn troáng traûi. Theá laø coâng vieäc kieán taïo noù ñaõ bieåu thò tinh thaàn neàn taûng Giaùo hoäi nôi naày.


   


  Trong soá Chöùc saéc Chöùc vieäc Hoäi Thaùnh, nhôn sanh coøn ñöùng trong traïng thaùi tuøy thôøi chöa troïn veïn ñaët mình trong voøng Thaùnh theå. Vì vaäy maø taâm ñöùc coøn non, tinh thaàn yeáu ôùt, neân Thaùnh ñöùc chöa hieän, ñieån quang laïi gaëp nhieàu trôû ngaïi khoâng tieän du nhaäp vaøo ngöôøi, caùc luaân xa thieáu ñieån löïc maø khoâng quaäy maïnh, laøm cho boä maùy khi chaïy khi ngöøng.


  Toaøn ñaïo Trung Vieät ñaõ chung cuûa goùp coâng xaây ñaép Thaùnh Ñeàn ngoâi Trung Öông Giaùo hoäi. Loøng Ñaïo ñaõ thaønh, böôùc Ñaïo ñöôïc tieán, thaân Ñaïo ñöôïc maïnh, ngoâi Thaùnh Ñeàn ñöôïc uy nghi, thò hieän moät Phaùp theå uy nghi tröôùc caûnh Nam Baéc phaân tranh, nhôn taâm khuûng khieáp. Noù ñaõ vöõng vaøng nghieãm nhieân cho bieát chæ coù hoøa bình, maø hoøa bình laø hieän thaân cuûa noù, thì noù ñaõ ñöùng chaën giöõa ñoâi beân chaën ngaên con ñöôøng thaûm hoïa.


  Quí thay! Laønh thay! Loøng Boà taùt, haïnh Thaùnh Thaàn luùc naøo cuõng nghó cho ñôøi baèng thieân phöông vaïn keá ñeå hoùa ngöôøi ñoä chuùng ñeán coõi phuùc troïn laønh.


  Chö Hieàn laø ai? Ñaïo höõu laø ai? Ai ñaõ mong muoán thì mong muoán ñi! Laøm ñi! Caùi cheát cuûa Thaùnh hieàn laø caùi soáng cuûa Ñaïo. Caùi soáng cuûa toäi loãi laø caùi cheát, hay caùi cheát chöa choân. Soáng vì danh lôïi haõo huyeàn, tham lam thuø gheùt laø caùi cheát. Söï thuø gheùt laø caùi ñaàu moái ñau khoå.


  Neân phaùp moân cöùu ñôøi phaûi coâng bình, baùc aùi, ñeå noái laïi tình thöông yeâu, tieáp laáy söï haèng soáng. Ai ñaõ chaän maïnh cho caùn caân coâng bình ñaûo loän laø keû aáy laøm maát traät töï hoøa bình.


  Loøng ñaïo ñöùc luùc naøo cuõng hanh thoâng nhö nguoàn nöôùc trong veo chaûy moät maïch ñeå tìm veà bieån caû. Ai coøn caùi gôïn chi trong loøng caàn loaïi ra, ñöøng ñeå noù laøm trôû treä cho cô löu haønh, khoâng ñöôïc tinh tieán duõng maõnh maø Thieân Nhôn khoâng troïn maïch.


  Ñeàn Thaùnh ñöôïc vaäy, Giaùo hoäi cuõng ñöôïc vaäy, thì cô Ñaïo môùi xöông minh, Chôn Truyeàn môùi saùng toû, Ñaïo Phaùp môùi cöùu ñôøi, ñôøi ñen toái hoùa ra xaùn laïn, ngöôøi ñau khoå laïi ñöôïc an vui, caûnh tieâu dieät trôû neân cô baûo toàn taùi taïo.


  Vaäy Phaùp theå cuûa Ñaïo ñaõ hình thaønh, nhöng coøn yeáu ôùt, muoán ñi töø ñoù ñeán ñaây phaûi coù söùc löïc cöông kieän, phaûi coù taâm phaùp cao minh, thaân hình maïnh meõ. Ngay baây giôø lo boài boå noù baèng tinh thaàn laãn vaät chaát, ñieàu trò caùc cô caáu bò thöông toån, caùc chöùc vuï bò suy vong, laøm cho Giaùo hoäi coù quyeàn, nhôn sanh coù ñöùc, treân döôùi moät moái thaân hoøa, xa gaàn moät loøng yeâu kính.


  Lôøi cuûa Giaùo hoäi laø linh saùm, ngöôøi cuûa Giaùo hoäi laø Thieân thaàn, vieäc cuûa Giaùo hoäi laø söï soáng vaø loøng thöông yeâu. Nhôn sanh caûm ñöùc maø hoùa ñöùc, meán ñaïo maø ñöôïc ñaïo. Neân caàn xaây döïng Giaùo hoäi theo tinh thaàn PHAÙP CHAÙNH TRUYEÀN. Xaây döïng Giaùo hoäi moãi nôi Xaõ Ñaïo, Thaùnh Thaát thaønh moät gia ñình soáng chung, chia vui sôùt khoå.


  Vì ñôøi chöa caûm thoâng vôùi Ñaïo, neân caàn coù moät xaõ hoäi Toân giaùo, noäi boä ñaïi ñoàng, ñeå baûo ñaûm ñôøi soáng giöõa nhau, coù moät laäp tröôøng tieán thuû. Chö chöùc saéc, chöùc vieäc y haønh.


   


  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


   


  Baàn Ñaïo chaøo vaø khen caùc ñaïo höõu ñaõ coù coâng trong ngaøy xaây Ñeàn Thaùnh./.


                                              (Trích Thaùnh truyeàn Trung Höng)

   

 4. #4
  Tham gia ngày
  Nov 2006
  Bài viết
  85
   Bài cuối:

  NGOÂI TAM ÑAØI THÒ HIEÄN


  THAÙNH THEÅ UY NGHI


   


  Trung Höng Böûu Toøa, ngaøy 23-5-ÑÑ.31 (Bính Thaân)


  (01-7-1956)


   


                                   THI


   


  NGUYEÃN thò thaønh coâng bôûi thieän duyeân,


  CHÔN linh ñaéc lònh thoï chôn truyeàn;


  KHAI taâm minh ñöùc taâm hoaèng Phaùp,


  Möøng Hoäi Trung Höng ñaéc Thaùnh truyeàn.


   


  Teä Thaùnh chaøo chö Thieân aân, chö Ñaïo huynh, Ñaïo tyû, toaøn Ñaïo. Môøi an vò.


   


  Giôø naày Teä Thaùnh ñeán vôùi moät Thaùnh duï, ñeå lôøi cuøng chö Hoäi Thaùnh bieát qua coâng vieäc phaûi laøm.


   


  Xaây döïng Trung Höng Böûu Toøa vôùi moät coâng trình chung goùp cuûa toaøn Ñaïo. Hoâm nay ngoâi Thaùnh Ñeàn ñaõ ñöôïc ñöông nhieân thò hieän moät Thaùnh theå uy nghi, coù ñuû Tam Ñaøi ñeå hoaèng döông Chaùnh Ñaïo. Moãi ngöôøi moät vieân gaïch ñeå xaây thaønh nhöõng böùc töôøng, nhöõng laâu ñaøi cao vuùt, keû cuûa, ngöôøi coâng, doác caû loøng thaønh, ai ai cuõng troâng veà cung kænh vôùi hai tay ñaët leân töøng vieân gaïch. Vieân gaïch naèm döôùi keá tieáp choàng leân nhöõng vieân khaùc ñeå laøm cho cao töôøng kín vaùch. Cao töôøng kín vaùch ñeå che chôû ngoïn Baéc phong, nhöõng söôøn caây taám ngoùi ñôõ khi naéng löûa möa daàu. Theá thì nhöõng moùng ñuùc thaønh kieân, gaïch xaây neân caáp, chaéc toaøn Ñaïo cuõng thaáy bao naëng neà noù phaûi veà ñaâu.


   


  Ngoâi Böûu Toøa noù ñaõ töôïng tröng cho moät Thaùnh theå vöøa AÙ vöøa AÂu, troâng thaáy ñeán hình dung raát oai nghieâm toát ñeïp, nhöng tieác vì nôi vò trí cuûa noù bò boán töôøng vaây chaët, thaân theå huøng traùng khoâng ñuû bieåu dieãn söï uy nghieâm.


   


  Hoâm nay coâng vieäc hoaøn thaønh, chö Hieàn ñeàu ñoå xoâ taâm löïc ñeå möøng leã laïc thaønh, ñoùn tieáp möôøi phöông treân xuoáng döôùi leân. Nam ra Baéc vaøo, cuõng taêng theâm phaàn long troïng. Phaàn aáy ñaõ cho moïi ngöôøi ñeå yù, moïi ngöôøi troâng vaøo ñeå ñaùnh daáu moät kyû  nguyeân  Trung Höng Ñaïo Phaùp.


   


  Ngoâi Böûu Toøa noù xinh ñeïp nhö ñoùa hoa maøu saéc töôi trong, caøng ngoù caøng öa, caøng nhìn caøng muoán ñeán gaàn ñeå doø thaêm höông vò. Höông vò laø moät phaàn Thieâng Lieâng maø Trôøi ñaõ ñieåm vaøo cho noù.


   


  ÔÛ ñôøi caùc Hieàn vaãn thöôøng thaáy coù hoa boán muøa nhieàu maøu saéc, moãi saéc coù moãi muøi thôm, nhöng coù hoa coù höông maø khoâng coù saéc, coù hoa coù saéc maø khoâng höông. Duø höông saéc ñi chung maø baï choã traùi muøa cuõng khoâng giaù trò.


   


  Hoâm nay ñoùa hoa Trung Höng ñaõ nôû, khoâng phaûi ngaãu nhieân, maø do söùc taøi boài coâng vun boùn cuûa toaøn ñaïo trong bao nhieâu naêm ñeå chôø qua Xuaân laø phaùt hieän. Theá thì haït gioáng cuûa hoa naøy ñaõ öôm tæa töø laâu, khi naûy ñoït ñaâm choài, cuõng töøng bò naéng ñoát möa daàm, gioù toâ tuyeát nhuoäm, nhôø khí löïc gioáng laønh nhôøì söï vun boùn chaêm nom, noù ñöôïc coøn maø trôû neân sum seâ lôùn maïnh, keát töû sanh höông, noù ñaõ ñoät nhieân bieåu loä laøm cho khaùch laïi qua ngô ngaùc giöït mình! Cuõng ñeå traû lôøi söï xuaát ñaàu loä dieän cuûa noù khoâng phaûi baát ngôø, cuõng khoâng phaûi vì nhieàu nöôùc laém phaân, khoâng phaûi söï ñoøi hoûi cuûa ngöôøi troàng, khoâng phaûi loøng duïc voïng caàu kyø, maø laø ñuùng buoåi phaûi muøa theo thôøi ñoä cuûa luaät töï nhieân maø coù.


   


  Vaäy toaøn Ñaïo ñaõ thaáy keát quaû baèng ñoùa hoa ñeå traû lôøi nhöõng naêm gian khoå. Hoa ñaõ xinh, thaân caây maïnh meõ, chö Hieàn cuõng khoâng vì möøng maø queân nghó coù moät ngaøy kia hoa phaûi taøn ñi ñeå nhöôøng cho caùi quaû. Quaû ñaõ keát, hoa phaûi lìa caønh, hoa coù ñôm, quaû kia môùi keát. Neân chi caùc Hieàn phaûi chung nhau maø gìn giöõ ñöøng ñeå keû vì yeâu hoa maø mua ñi. Maát moät caùi hoa laø maát moät caùi quaû, maát moät caùi quaû laø maát caû söï ngon ngoït boå khoûe, maø maát luoân traêm ngaøn haït gioáng trong quaû thì laøm sao ñeå hoùa ñeå sanh. Vaäy caàn phaûi giöõ ñeå cuøng nhau thöôûng thöùc höông vò cuûa noù. Noù ñaõ ñeïp baèng maøu saéc, noù phaûi ñeïp baèng höông vò. Ngoâi Trung Höng Böûu Toøa noù kheùo baèng kieåu caùch, phaûi kheùo veà noäi dung, hình theå coù xinh maø trí löï ngu ñaàn, caûnh chuøa coù ñeïp maø Hoäi Thaùnh khoâng laønh laïi laøm gì maø treo neân giaù.


   


  Neân hoâm nay caùc nöôùc, caùc Phaùi Chi, caùc giôùi ñoàng baøo ñeán ñaây ñeå möøng leã Khaùnh Thaønh ngoâi Trung Höng Böûu Toøa, vaø caùc Hieàn cuõng muoán cho ngöôøi ñöôïc bieát Hoäi Thaùnh Truyeàn Giaùo. Möøng gì? Bieát gì? Möøng caùi tinh thaàn hoøa thaân coäng taùc cuûa Giaùo hoäi vôùi ñöùc tin tieán caûi phi thöôøng. Bieát trong Hoäi Thaùnh coù moät Ñaïo phaùp thuaàn chôn, coù moät Thaùnh truyeàn duy nhöùt, chôù khoâng phaûi môøi ngöôøi ñeán xem caùi nhaø cao maáy töøng, caùi nôi laøm cuûa con ngöôøi anh huøng haùo duïc.


   


  Neân ngoâi Böûu Toøa ñaõ coù laø phaàn hình thöùc, laø vaät chaát ñeå laøm tröôøng sôû thieân ñieån, maø söï soáng laø khí thieâng linh hoaït phaûi ñöôïc chuù troïng cho nhieàu. Khi aáy laø Hoäi Thaùnh, laø Nhôn sanh, phaûi ñöôïc tinh thaàn duy nhöùt.


   


  Caùc Hieàn khoâng vì mình maø laøm trôû ngaïi cho cô Ñaïo, cuõng khoâng vì ngöôøi maø laøm traùi vôùi Thieân ñieàu. Moãi moät vieân gaïch ñaët vaøo ñaâu coøn phaûi do tay ngöôøi thôï. Phöông chi nhöõng leõ ngöôïc chieàu nhö ngoùi laáy laùt saân, gaïch ñem lôïp nhaø, hoûi ai khoâng caûi. Vì vaäy maø quyeàn haønh phaùp luaät ñaõ ñònh khoâng theå ngöôïc vôùi thôøi gian. Trong khoaûnh khaéc maát coøn laø maét phaøm nhaän thaáy, chôù nôi khoâng gian chaát chöùa ñaày ñaëc caùc hình saéc thinh aâm bieán hoùa ñoåi thay cuõng khoâng xa maø khi thaáy khi khoâng maáy ai ñöôïc bieát.


   


  Töø ngaøy Chænh Cô Laäp Phaùp ñeán nay CHÍ TOÂN ñaõ quyeát ñònh Quyeàn Phaùp phaân minh, döôùi treân roõ reät, khoâng vì thöông maø xuùi quæ giöït giaønh, khoâng vì gheùt maø ñem ngöôøi boàng aüm. Vì vaäy maø THAÀY vaø caùc Ñaáng Thieâng Lieâng raát buoàn cho chö Hieàn laém ñoù!


   


  Bôûi vaäy Ñaïo Phaùp coøn naèm trong Hö linh chöa theå hieån hieän ñöôïc. Caùc Hieàn coù nghó  coøn bao nhieâu trieäu öùc Nguyeân caên ñöông chìm nôi vöïc thaúm, chôø ai cöùu ñoä? Ai Thaùnh? Ai Hieàn ? Maõi cöù giaän cöù buoàn, luùc tieán luùc luøi, cô ñaïo lình chình, khoâng thoâng yeáu nhieäm! Ngay baây giôø caùc Hieàn phaûi ñoàng tình nhöùt nguyeän maø lo xaây döïng Hoäi Thaùnh kòp ngaøy, neáu treã ñeán moát ñeán mai thì söï luaân chuyeån Thieân cô, ngoïc quí ñöông caàm maø trao cho ngöôøi khaùc.


   


  Vaäy vieäc Hoäi Thaùnh, Thaùnh yù noùi nhieàu roài. Veà Thieâng Lieâng, Toøa Ñaïo, THAÀY cho CAO CHÔN TIEÂN laäp coâng Baûo Phaùp. Cô quan Phöôùc Thieän coù HUYØNH CHÔN NHÔN, Toøa Noäi Chaùnh coù TRAÀN NGUYEÂN ÑAÏI ÑÖÙC. Coøn veà Phoå Teá thì TEÄ THAÙNH nguyeän laäp coâng. Chö Hieàn yeân taâm maø chung choáng con thuyeàn Ñaïi Ñaïo vöôït mau cho khoûi khuùc phong ba, laùnh nôi nguy hieåm.


   


                                        


  Hoäi Thaùnh goàm coù boán cô quan, khi hôïp khi tan, tan hôïp ñeå öùng theo cô bieán hoùa. Toøa Ñaïo laø moät, moät maø ba. Ba Cô quan laø ba, Ba maø moät. Moät ñeå duy nhaát Chôn truyeàn, ñeå hoøa ñoàng Thieân Nhôn Ñôøi Ñaïo. Ba ñeå bieán hoùa vaän chuyeån huyeàn linh. Vì vaäy maø Toøa Ñaïo goàm coù 3 Chi, chia moãi Chi phuï traùch moãi phaàn haønh vaø tuøy Chi mình maø haønh chaùnh baûo Phaùp. Coøn 3 cô quan, moãi cô quan moãi vieäc, Ñôøi Ñaïo töông thaân, chuyeån Ñaïo ñoä Ñôøi, khai Theá cöùu Theá. Cuõng nhö baøn caân Thieân Bình laøm cho saùng toû ngoâi linh Thieân maïng, 3 vò Chaùnh Phoái Sö chia ra ñeå laøm, hôïp laïi ñeå thaáy. Laøm phaûi thaáy, thaáy môùi laøm, vì vaäy maø noùi Cô quan, noùi  Hoäi  Thaùnh  chôù  Hoäi  Thaùnh  vaø    quan  khaùc  maø khoâng khaùc.


                                                 Teä Thaùnh chaøo./.


                                            (Trích Thaùnh truyeàn Trung Höng)


Nội quy viết bài

Nội quy viết bài
 • Quý hiền không thể tạo chủ đề
 • Quý hiền không thể gởi Trả lời
 • Quý hiền không thể gởi tập tin đính kèm
 • Quý hiền không thể sửa bài viết của quý hiền
Chủ đề giống nhau
 1. SỰ QUAN TRỌNG CỦA BÍ-PHÁP
  Bởi DaoTam trong mục Cao Đài và Tôn giáo
  Replies: 49
  Có Bài Mới: 20-12-2008, 01:22 AM