Quý hiền huynh cho đệ hỏi về Ấn Tý chút nha!
Đệ thấy nhiều người (kể cả nhiều vị chánh sự) chỉ bắt Ấn Tý khi lạy Đức Chí Tôn và Đức Phật Mẫu thôi, còn khi lạy trong các trường hợp còn lại (cửu huyền thất tổ, vong linh người chết,...v.v) thì không bắt Ấn Tý.
Điều đó là sai phải không các huynh (tỷ)?
Trong nền ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ này, thì khi lạy thì phải bắt ấn tý trong mọi trường hợp phải không???