+Trả Lời Chủ Đề
Trang 1/8
1 2 3 ... 8
kết quả từ 1 tới 10/ Tổng số 80

Ðề tài: Chúa Jesus và Cao Đài giáo

 1. #1
  Tham gia ngày
  Oct 2007
  Bài viết
  1.368
  Trung ngôn's Avatar

   Thưa Quý huynh tỷ,


  Mùa giáng sinh đang đến, khí trời se lạnh, đại bộ phận nhân lọai lọai toàn cầu đang chuẩn bị đón mừng Lễ Noél - Mừng Chúa giáng sinh.


  Lật lại cuốn Đạo sử của Bà đầu sư Hương Hiếu chúng ta đọc lại lần nữa để nhận thấy Đức Jesus là hiện thân của Thượng Đế qua cơ bút Cao Đài.


  _______________________________________


                                      A à   (25-12-1925 Noel)  


  Cao Đài đã hiểu lòng của ba Đệ tử: Cao Quỳnh Cư, Phạm Công Tắc, Cao Hòai Sang.


  Ngài đã ban đầy ơn cho mỗi người. Đêm nay phải là vui mừng vì là ng ày của Thượng Đế xuống trần dạy Đạo bên Thái Tây (Europe).


  Ta rất vui lòng đặng thấy ba Đệ tử kính mến Ta như vậy, nhà nầy sẽ đầy ơn ta, giờ ngày gần đến, đợi lịnh ta sẽ làm cho thấy huyền diệu đặng kính mến Ta hơn nữa. 


  (Cúng tại nhà Mr-Cao Quỳnh Cư, đường Bourdais, No 134 SAIGON)  


                                (Đạo sử, Quyển 1, bản Ronéo, trang 45 số viết tay)       


    


                                   St PIERE (31 Decembre 1925)


                            Thiên Đàng giữ cửa góc trời Tây,


                            Truyền Đạo cho dân biết mặt Thầy,


                            Cứu chuộc đã gần đôi ngàn tuổi,


                            Cao Đài phú thác dắt dìu bây.


                                                    THẦY.


                                     Con hiểu JESUS là ai chăng?


            Trước ta đã đổ máu cho loài người vì thương yêu ,


            Nay ta đến cứu loài người cũng vì thương yêu,


            Bây đủ thương yêu ta dường ấy chăng?


            Ta cần bây biết ăn năn hầu cứu chữa bây.


                                                                   Vendredi 1er - 1926 


                                                                                   (Sđd, trang 48 số viết tay)


   

   

 2. #2
  Tham gia ngày
  Oct 2007
  Bài viết
  1.368
  Trung ngôn's Avatar
   

  Xin giới thiệu các bài Thánh ngôn mà Đức chúa Jesus đã giáng đàn qua cơ bút Cao Đài trong nền Đại đạo Tam kỳ Phổ độ.


  (Nguồn: 36 bài Tháng giáo của Đức Kitô)


  __________________________________________________ __________ _________________


  01. THAÙNH GIAÙO BAÈNG PHAÙP VAÊN:


  “HUAÁN ÑIEÀU CHO ÑEÄ TÖÛ THOÂNG LINH


  ------------


  11 Septembre 1926 [1]


  Ngaõ, GIA TOÂ GIAÙO CHUÛ giaùng ñaøn. Hæ hieàn sanh ñaúng ñaúng.


               Je viens, moi, votre Sauveur et votre Juge. Je viens, comme autrefois, parmi les fils eùgareùs d’Israel. Je viens apporter la veùriteù et dissiper les teùneøbres. EÙcoutez-moi: le Spiritisme, comme autrefois ma parole, doit rappeler aux mateùrialistes qu’au dessus d’eux reøgne l’Immuable Veùriteù: Dieu Bon, le Dieu grand qui fait germer la plante et qui souleøve les flots. J’ai reùveùleù la doctrine divine. J’ai, comme un moissonneur, lieù en gerbes le bien eùpars dans l’humaniteù, et j’ai dit: “Venez aø moi, vous tous qui souffrez!


               Mais les hommes ingrats se sont deùtourneùs de la voie droite et large qui conduit au Royaume de mon Peøre et ils sont eùgareùs dans les aâpres sentiers de l’Impieùteù.


               Mon Peøre ne veut pas aneùantir la race humaine; il veut, non plus par des propheøtes, non plus par des apoâtres, il veut que vous aidez les uns les autres, morts et vivants. C’est-aø-dire selon la chair, (car la mort n’eùxiste pas) vous vous secouriez, et que la voix de ceux qui ne sont plus se fasse entendre encore pour vous crier: “Priez et Croyez”; car la mort est la reùsurrection, et la vie, l’eùpreuve choisie pendant laquelle vos vertus cultiveùes doivent grandir et se deùvelopper comme le ceødre.


               Royez aux voix qui vous reùpondent; ce sont les aâmes elles-meâmes de ceux que vous eùvoquez.


               Je ne me communique que rarement. Mes amis, ceux qui ont assisteù aø ma vie et aø ma mort sont les interpreøtes divins des volonteùs de mon Peøre.


               Hommes faibles qui croyez aø l’erreur de vos obscures intelligences, n’eùteignez pas le flambeau que la Cleùmence divine place entre vos mains pours eùclairer votre route et vous ramener, enfants perdus; dans le giron de votre Peøre.


               Je vous le dis en veùriteù, croyez aø la diversiteù, aø la multipliciteù des esprits qui vous entourent. Je suis trop toucheù de compassion pour vos miseøres, pour votre immense faiblesse, pour ne pas tendre une main secourable aux malheureux eùgareùs qui, voyant le ciel, tombent dans l’abime de l’erreur. Croyez, aimez, comprenez les veùriteùs qui vous sont reùveùleùes; ne meâlez pas l’ivraie au bon grain, les systeømes aux veùriteùs.


               Spirites, aimez-vous, voilaø le premier enseignement. Instruisez-vous, voilaø le seconde. Toutes veùriteùs se trouvent dans le Ñaïo (Christianisme, Taoisme, Boudhisme, Confucianisme). Les erreurs qui y ont pris racine sont d’origine humaine. Et voilaø qu’au-dela du tombeau que vous croyez le neùant, des voix vous crient: “Freøres, rien ne peùrit, Jeùsus-Christ est le vainqueur du Mal. Soyez les vainqueurs de l’Impieùteù”.


  a b


              
  Ngaõ Gia Toâ Giaùo Chuû giaùng ñaøn. Hæ hieàn sanh ñaúng ñaúng.


               Ta ñeán, Ta laø Ñaáng Cöùu Roãi vaø laø ngöôøi phaùn xeùt caùc con. Nhö vaäy ngaøy xöa Ta ñeán vôùi caùc con Israel laïc loaøi. Ta mang chaân lyù ñeán vaø laøm tan bieán voâ minh. Caùc con haõy nghe Ta: cô buùt, nhö tröôùc kia laø ngoâi lôøi cuûa Ta. Caàn nhaéc nhôû nhöõng ñöùa voâ thaàn raèng treân chuùng noù, chaân lyù baát di baát dòch ngöï trò ñôøi ñôøi, ñoù laø Thöôïng Ñeá toát laønh, Thöôïng Ñeá vó ñaïi giuùp caây coái taêng tröôûng vaø laøm noåi soùng ñaïi döông. Ta ñaõ phaùt hieän hoïc thuyeát Chí Linh, Ta nhö ngöôøi thôï gaët boù töøng naïm luùa. Ta gom goùp thaùnh thieän trong nhôn sanh vaø Ta ñaõ cao truyeàn: “Caùc con ñau khoå haõy ñeán vôùi Ta”.


               Nhöng loaøi ngöôøi boäi baïc ñaõ ñi laïc höôùng, xa con ñöôøng roäng raõi thaúng ngay coù theå daãn daét hoï ñeán nöôùc Trôøi, chuùng noù ñaõ laàm ñaøng laïc höôùng trong nhöõng loái ñi khoù khaên nhoû heïp cuûa voâ luaân, toäi loãi.


               Ñöùc Chuùa Cha khoâng muoán taøn haïi nhôn loaïi; Ñöùc Chuùa Cha muoán caùc con tieáp ñôõ nhau, cöùu trôï nhau, khoâng caàn nhôø caùc thaày tieân tri, cuõng khoâng caàn nhôø nhöõng toâng ñoà, trong caùc con, ngöôøi soáng keû cheát, tuøy nôi baûn chaát caùc con (bôûi vì söï cheát khoâng coù). Haõy khuyeân baûo nhau khieán cho tieáng noùi cuûa ñöùa khoâng coøn nöõa cuõng ñöôïc ñöùa khaùc nghe keâu goïi: “Haõy caàu nguyeän! Haõy tin töôûng!”. Bôûi vì söï cheát laø söï hoài sinh, coøn ñöôïc vun troàng phaûi lôùn leân vaø phaùt trieån nhö caây tuøng baù ngaùt höông.


               Ta khoâng maáy khi giaùng ñaøn, chæ nhöõng toâng ñoà, nhöõng ngöôøi ñaõ döï phaàn vaøo ñôøi soáng cuûa Ta vaø söï cheát cuûa Ta, laø nhöõng Thieân söù thoâng truyeàn Thaùnh yù cuûa Ñöùc Thaùnh Cha.


               Haõy tin nôi nhöõng aâm thanh ñang traû lôøi cho caùc con, ñoù chính laø nhöõng linh hoàn cuûa caùc Ñaáng maø caùc con caàu nguyeän.


               Hôõi caùc con yeáu ñuoái baïc nhöôïc ñang coøn tin nôi sai laàm cuûa taâm trí voâ minh cuûa mình, caùc con ñöøng taét ngoïn löûa maø Ñaáng Chí Toân ñaïi töø bi ñaët trong tay caùc con ñeå soi ñöôøng cho caùc con. Caùc con laïc loaøi ôi! Ñöùc Chí Toân muoán keùo caùc con vaøo loøng Ñöùc Thaùnh Cha vaäy.


               Ta baûo thaät vôùi caùc con ñieàu naày, haõy tin coù söï phöùc taïp, söï gia boäi ñoâng ñaûo nhöõng Thieân Thaàn bao quanh caùc con. Ta raát caûm ñoäng thöông haïi vì choã cô cöïc cuûa caùc con, veà choã yeáu ñuoái voâ bieân cuûa caùc con, veà choã khoâng laøm sao ñöa tay cöùu maáy ñöùa laïc loaøi khoán khoå, thaáy Trôøi xanh kia maø vaãn rôi xuoáng vöïc thaúm cuûa loãi laàm. Caùc con haõy tin töôûng, haõy thöông yeâu, haõy thaáu ñaùo chôn lyù ñaõ phaùt loä cho chuùng con, caùc con ñöøng laãn loän gioáng xaáu vôùi haït toát, ñöøng laàm laãn nhöõng cô caáu vôùi chôn lyù.


               Hôõi thoâng linh ñeä töû, caùc con haõy thöông meán nhau, ñoù laø huaán ñieàu soá moät. Caùc con haõy hoïc hoûi nhau, ñoù laø huaán ñieàu thöù hai. Taát caû chôn lyù ñeàu ôû trong ñaïo (ñaïo Ki-Toâ, ñaïo Laõo, ñaïo Phaät, ñaïo Khoång). Nhöõng sai laàm baét reã laø do nguyeân lyù cuûa nhaân taâm. Vaø chöøng xuoáng moà roài, ñöôïc tin nôi hö voâ roài caùc con môùi nghe tieáng goïi con: “Caùc huynh ôi khoâng coù gì taän dieät, Chuùa laø keû chieán thaéng ñieàu aùc, caùc huynh haõy trôû thaønh ngöôøi chieán thaéng voâ luaân”.


                                          Dòch giaû: Thieän Trì (02-1974) [2]
 3. #3
  Tham gia ngày
  Oct 2007
  Bài viết
  1.368
  Trung ngôn's Avatar
   

   


  02. ÑÖÙC KI TOÂ GIAÙNG LAÂM


  TRONG TAM KYØ PHOÅ ÑOÄ


  ÑUÙNG NHÖ TIEÂN TRI 2000 NAÊM TRÖÔÙC


  ------------


  Ngoïc Vaân Ñaøn, 02-6 AÁt Hôïi (1935) [3]


  Thi


  GIA giaùo nhaø Nam ñaõ ñeán kyø,


  TOÂ coâng tranh löïc ñeán khoa thi;


  GIAÙO khai yeáu lyù nhôn nhôn ngoä,


  CHUÛ ñònh trung taâm saéc kyù thì.


               Chaøo chö hieàn ñoà, ñaïi tònh, nghe daïy: nhaèm buoåi Haï Nguôn, gaëp ñôøi maït kieáp, nhôn loaïi phaûi vöôùng cuoäc tang thöông, Cao Ñaøi môû Ñaïo taïi Thaùnh ñòa Nam bang ñeå cöùu ngöôøi trong côn tai khoå. Than oâi! Nhôn loaïi coøn maõi meâ trong neûo lôïi ñöôøng danh, duïc töôùc meán quyeàn, tranh ñaáu nhau maùu ñoå traøn soâng, thaây choàng nhö nuùi. Thaûm thay! Söï nhoû nhen laø mieáng aên vôùi choã ôû maø queân heát tình ñoàng loaïi nghóa ñoàng quaàn. Söï cheát gaàn beân maø chöa heà nhôùm goùt. Ñôøi baïo ngöôïc, theá lung laêng, aùc lai aùc baùo. Nhôn loaïi vì mieáng ñænh chung, vì muøi vaät chaát, queân maát tinh thaàn ñaïo ñöùc. Boán toân giaùo ñaõ thaát kyø truyeàn, môùi coù Tam Kyø ra chaán höng neàn giaùo lyù, qui hieäp nhöùt moân. Ñôøi taän tuyeät, cuoäc tang ñieàn thöông haûi saép xaây, tai naïn caän keà, thöôûng ngöôøi thieän taùnh, phaït keû aùc taâm. Ta giaùng giôø nay ñeå lôøi cho chuùng sanh roõ bieát: neàn chaùnh giaùo cuûa Ta löu truyeàn theá giôùi tôùi ñaây ñaõ gaàn hai ngaøn naêm. Ta coù tieân tri, trong hai ngaøn naêm, Ta seõ taùi laâm moät laàn nöõa. Neàn giaùo lyù cuûa Ta beá maïc, môùi coù Ñaïi Ñaïo Tam Kyø phaùt khai, chö chuùng sanh phaûi bieát maø tìm Ta.


  Ta coù noùi: “Ñöùa naøo ngaøy nay thöông yeâu Ta bao nhieâu, kính meán Ta bao nhieâu thì ngaøy sau chuùng noù trôû laïi gheùt Ta baáy nhieâu. Chuùng noù chöa heà thaáu ñaùo huyeàn vi maàu nhieäm cuûa Ta ñaëng”.


  Thi


  Cô Trôøi saép cuoäc hoäi Bình Linh,


  Chuyeån ñaïo Nam bang tænh moäng huyønh;


  Thaùnh Ñöùc öôùc ao ngöôøi theá gaëp,


  Chuyeån Meâ côn khoå, böôùc quang minh.


  a b


   
  [1] Ñaïi Ñaïo Caên Nguyeân, Nguyeãn Trung Haäu, Hoäi Thaùnh Taây Ninh.  [2] Cao Ñaøi Giaùo Lyù soá 88, naêm Giaùp Daàn (1974), trang 46-47.  [3] Thaùnh Ñöùc Chuyeån Meâ, trang 7.


   


 4. #4
  Tham gia ngày
  Oct 2007
  Bài viết
  1.368
  Trung ngôn's Avatar
   

  03. THAÙNH GIAÙO DAÏY CHÖ HÖÔÙNG ÑAÏO


  VAØ ÑOÀNG ÑAÏO


  ------------


  Ngoïc Minh Ñaøi, Trung thu Bính Tyù (1936) [1]


  Thi


  GIA lyù chôn thaønh ñaïo môùi cao,


  TOÂ son ñieåm phaán veïn hoa maøu;


  GIAÙO khai chaùnh phaùp cho ngöôøi tuïc,


  CHUÛ khaûo taâm linh roõ tröôùc sau.


               Chaøo chö hieàn ñoà,


  Thi


  Thieän aùc cuoäc ñôøi laém ñoåi thay,


  Haï Nguôn raùng hoïc ñaïo Cao Ñaøi;


  Ñöôøng lao böôùc kòp laø quaân töû,


  Neûo khoå laàn ñi môùi tröôïng taøi.


  Quaû ñöùc haønh xong muøi raát ngoït,


  Boâng nhôn chaúng veïn chaát theâm cay;


  Hôõi ngöôøi tuïc luïy gìn toân giaùo,


  Qui hieäp cöùu nhôn khoûi ñoïa ñaøy.


  Baøi


  Toân giaùo cuûa töø bi cöùu theá,


  Chôn truyeàn treân phoå teá sanh linh;


  Höõu duyeân sanh gaëp Ñaïo Huyønh,


  Chí coâng laõnh chieáu sôn trình ñoä nhôn.


  Ngöôøi höôùng ñaïo tinh thaàn cho ñuû,


  Ñaëng Chí Toân ban phuù cöùu ñôøi;


  Ñöøng ham voán, chôù tin lôøi,


  Ñem thaân haønh thieän thay Trôøi giaùo daân.


  Tình ñoàng moân caân phaân löôïng caû,


  Nghóa nöông nhau laäp quaû boài coâng;


  Ñöøng sanh taâm böôûi daï boøng,


  Chia nieàm baèng höõu ñoåi loøng aùi tha.


  Röøng neân raäm chung hoøa nhieàu coäi,


  Coàn neân cao caùt noåi buïi traàm;


  Heã quaân töû, hieåu cao thaâm;


  Chung cuøng giaùo lyù nôû caàm loøng rieâng.


  Coù laém keû caäy quyeàn ñaïo ñöùc,


  Coù laém ngöôøi caäy söùc thoâng minh;


  Raèng ai khaùc ñaïo khoâng nhìn,


  Phaûi tuøng qui taéc cuûa mình maø thoâi.


  Kìa con nhaïn cuùt coâi ngoaøi nuùi,


  Noï ve than thaân tuûi moät mình;


  Loaøi ñieåu thuù coù taùnh linh,


  Laïc baày coøn bieát nhôù tình cuøng nhau.


  Huoáng chi ngöôøi moät maøu chia reõ,


  Reõ ñeä huynh laïi reõ Phaät Trôøi;


  Tình ñoàng ñaïo ñaõ raõ rôøi,


  Nghó côn nghieâng ngöûa nhôù lôøi tieân tri.


  Thuyeàn löõng ñöõng côn nguy giöõa soùng,


  Maëc tình ai cheøo choáng phaûi chìm;


  Muoán khoûi naïn laïi troïn nieàm,


  Keát naêm baûy chieác thì eâm soùng nhoài.


  Bôù khaùch tuïc chia ñoâi trí töôûng,


  Lôøi chôn thaønh lieäu löôïng maø lo;


  Ñaõ lieàu thaân nhoïc choáng ñoø,


  Baát tri thôøi vuï sau moø ñaùy soâng.


  Hôõi khaùch tuïc ñöùng trong toân giaùo,


  Trôøi ñaõ truyeàn moái Ñaïo moät nguoàn;


  Ñöøng chia reõ Trôøi Ñaát buoàn,


  Roài laèn aùc khí haïi luoân ñeán ñôøi.


  Thaáy toân giaùo hieän thôøi chia reõ,


  Neân loøng Ta môùi heù maùy linh;


  Ñeán kyø cô Ñaïo Huyønh minh,


  Thì khoâng coøn giöõ moät mình ñaëng thaân.


  Sôùm hieåu söï phong traàn giaû taïm,


  Loøng nhôn sanh laõnh ñaïm laém ñieàu;


  Ñi tu laùnh söï aáp yeâu,


  Laùnh nôi lao trí laùnh ñieàu thò phi.


  Thì phaûi bieát trí tri caùch vaät,


  Ñöøng toan möu laäp chöôùc tranh quyeàn;


  Roài ñaây hoàn xuoáng huyønh tuyeàn,


  Coù chi chaéc ñaëng phæ nguyeàn hay khoâng?


  Neáu chaúng sôùm deïp loøng baûn ngaõ,


  Thì gaàn ñaây tai hoïa lieàn lieàn;


  Bôù ngöôøi coõi tuïc nghe khuyeân,


  Lôøi AÂu chaâu giaùo Nam mieàn taïc taâm.


  Thi


  Taâm phaøm thöôøng daét keû meâ say,


  Bieát phaän chôù neân meán tuïc hoaøi;


  Toân giaùo qui nguyeân veà cöïu vò,


  Thaùnh truyeàn hieäp nhöùt hoùa traàn ai.


  Thieân cô ñem loä huyeàn thaâm caûm,


  Maùy nhieäm ñaõ baøy söï dôû hay;


  Khuyeân keû tu haønh mau bieát ñaïo,


  Ñaïo Trôøi haønh phaït chaúng vò ai.


   


  a b
  [1] Thaùnh Ñöùc Chôn Kinh quyeån 1, trang 64.


 5. #5
  Tham gia ngày
  Mar 2009
  Bài viết
  36
  newdigimon's Avatar
   Hình như lỗi font rồi huynh Trung Ngôn ơi,tiểu đệ không đọc được

 6. #6
  Tham gia ngày
  Dec 2007
  Bài viết
  997
  Phụng Thánh's Avatar

   Đây Chúa Jésus trong Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ


  Chua Jésus trong ĐĐDTKPĐ


  Muốn thấy chữ Chúa Jésus mở hình lớn ra,


  bằng cách để con chuột vào hình nhấp 1 cái !


   


 7. #7
  Tham gia ngày
  Oct 2007
  Bài viết
  1.368
  Trung ngôn's Avatar
  Nguyên văn bởi newdigimon
   Hình như lỗi font rồi huynh Trung Ngôn ơi,tiểu đệ không đọc được
    

  Xin các QTV hoặc bộ phận kỹ thuật hướng dẫn cách chuyển file từ font VNI-Times sang Unicode giúp. Xin cám ơn. 


  __________________________________________________ __________ ______


   


  04. MAU HOAØN THAØNH SÖÙ MAÏNG


  MINH ÑÖÙC TAÂN DAÂN CUÛA THÔØI TAM KYØ PHOÅ ÑOÄ


  ------------


  26-11 Ñaïi Ñaïo thöù 26, Taân Maõo (24-12-1951) [1]


  Thi


  VAÂN maøu tuyeát phuû caûnh trôøi xanh,


  TRUNG hieáu naëng mang gaéng chí thaønh;


  Û phaän ñaønh vui vì nghóa vuï,


  GIAÙNG ñaøn coù lònh luùc tam canh.


  Chaøo chö hieàn nam nöõ ñaøn trung. Chieáu lònh taát caû nöõ nam nghieâm trang traät töï haàu lònh, coù Gia Toâ laâm ñaøn.


  Thi


  Tònh ñaøn nam nöõ saép nghieâm trang,


  Tuaàn töï ñoâi beân giöõ thaúng haøng;


  Loùng tieáng nghe qua cô giaùo lyù,


  An loøng ñieån chieáu ñeå lôøi ban.


  Ta giaû töø xuaát cô.


  Tieáp lònh


  Thi


  GIA truyeàn ñaïo lyù chænh ñôøi taân,


  TOÂ ñöùc löu danh raïng aùnh ngaàn;


  GIAÙO hoùa kyø ba mau tænh thöùc,


  CHUÛ khuyeân moân ñeä kíp nhanh chaân.


   


  GIAÙNG ñaøn nhaéc laïi lôøi tieân ñoaùn,


  ÑIEÅN chieáu maây laønh höôûng ñaëc aân;


  MINH ñöùc thoâng tri kim coå söû,


  TAÂN thôøi hoaùn caûi taïo neàn nhaân.


  Ta möøng taát caû chö moân ñoà!


  Thi


  Vaêng vaúng ñeâm thanh tieáng giaùo truyeàn,


  Lôøi laønh ñeà buùt nhuû vaø khuyeân;


  Ñöôøng ñôøi laém luùc côn nghieâng ngöûa,


  Neûo ñaïo trong thôøi döïng nghieäp yeân.


  Cöûa Khoång löu danh naêng luyeän taäp,


  Saân Trình roi daáu haï thieàn mieân;


  Böôùc vaøo theá kyû hai möôi maõn,


  Ñaïi Ñaïo chung lo seõ toaïi nguyeàn.


               Ta mieãn leã chö hieàn ñöôïc toïa thieàn loùng nghe.


  Thi


  Maây nöôùc Trôøi xaây caûnh nhoän nhaøn,


  Ñeo mang danh lôïi chòu saàu than;


  Baøn côø saép ñaët e côn bí,


  Maùy Taïo baøy phoâ hieäp nhöùt traøng.


  Baùc aùi roïi truyeàn cô giaùo lyù,


  Töø bi noi daáu ñeán Tieân ñaøn,


  Chung qui keát cuoäc ñoàng nhö moät,


  Thaáu trieät cô Thieân roõ caûnh nhaøn.


  Naày hôõi chö moân ñoà oâi! Ñeán nay laø böôùc vaøo giai ñoaïn khoå chung. AÁy laø theá kyû hai möôi naày, laïi cuõng laø ngaøy kyû nieäm Ta taù theá chuoäc toäi toaøn linh, trong thôøi kyø ñaõ traûi, ngaäm nguøi laïi chuoãi thôøi gian troùt hôn ngaøn naêm dö, vaø cuõng saép ñeán ngaøy taän dieät cuûa traàn theá. Neân chi...


  Baøi


  Ñaáng Phuï Hoaøng môû Ñaïo kyø ba,


  Caâu nhôn nghóa phuïc hoøa cuøng nhôn loaïi.


  Laáy chuû nghóa töø bi baùc aùi,


  Böôùc ñaïi ñoàng laäp laïi thuaàn phong.


  Chung nhôn loaïi soáng trong hoaøn vuõ,


  Taïo nhôn hoøa hoäi ñuû caû toaøn linh.


  Laø kyø choùt Ñaïo Huyønh traøn khaép choán,


  OÂi! Keå töø ñaây bieát bao laø hoãn ñoän.


  Naïn ñao binh khoán ñoán caû nhôn loaïi,


  Söï coøn maát ñoåi thay trong nhaùy maét.


  Hôõi moân ñoà giôø ñaây tu taét,


  Nöông cuøng nhau dìu daét buoåi ñôøi nguy.


  Toan böôùc ñeán tröôøng thi ñaïi hoäi,


  OÂi! Keå töø ñaây traàn gian nhö tô roái.


  Seõ roõ töôøng tieáng doäi khaép ñaâu ñaâu,


  Nhìn caûnh vaät bieån daâu giôø thay ñoåi.


  Giôø cuøng taän Ta ñaây thuùc hoái,


  Hieåu thoâng töôøng tìm coäi phaûn hoài nguyeân.


  Neáu treã böôùc luïy phieàn cam chòu laáy,


  Buoåi kyø ba Ta ñaây nhìn thaáy.


  Caû moân sinh quyeàn caäy eùp daân laønh,


  Queân lôøi ngoïc ñaønh raønh tröôùc daïy.


  Giôø hoâm nay Ta ñaây trôû laïi,


  Taù traàn gian söûa caûi lònh chung ñoàng.


  Daàu AÂu AÙ cuõng ñoàng nhöùt maïch,


  Raùng thoâng tri chôù traùch keûo ñoïa ñaøy.


  Buoåi taân khoå Ta ñaây khoâng ñoaùi töôûng,


  Chieáu Thieân luaät töø ñaây chaúng dung döôõng.


  Luaät coâng bình lieäu löôïng khoù phaân qua,


  Daàu khoå nhoïc kyø ba coá tieán.


  Nhaéc tích cuõ coøn löu söû truyeän,


  Bieát bao ñieàu muoân mieäng theá gian cöôøi.


  Naøo eùp xaùc thaây ngöôøi maùu chaûy,


  Chuoäc toäi hình Ta thaáy thaûm loøng ñau.


  Caây Thaùnh giaù buoäc vaøo cam chòu laáy,


  Hôõi moân ñoà xem thaáy coù ñau thöông.


  Ñinh ñoùng moùc ñoaïn tröôøng ñau quaën thaét,


  Vì thöông chuûng loaïi giôø ñaây Ta nhaéc.


  Buoåi kyø ba thôøi khaéc ñaïo vaøng khai,


  Chö moân ñeä chôù phai côn khaûo ñaûo.


  Chuoäc toäi hình lôøi ñaây chæ giaùo,


  Cöùu nhôn loaøi laø ñaïo buoåi hoâm nay.


  Daàu lao lyù ñaéng cay chôù naûn,


  Chöõ dung hoøa caên baûn taïo neàn nhaân.


  Daàu khoå nhoïc tinh thaàn vöõng böôùc,


  Nhaéc chuyeän cuõ laø nôi möïc thöôùc.


  Tam giaùo naøo coù ñöôïc yeân chaêng?


  Khi taù theá nhoïc nhaèn cam khoå nhoïc.


  Naøo ñaùnh ñaäp khoå lao hình voùc,


  Buoäc vaøo caây ñoùng noïc gôùm gheâ.


  Chuoäc toäi loãi bao neä vì nhôn loaïi,


  Keå töø ñaây ñoàng chung nhau laïi.


  Chöõ dung hoøa leõ phaûi ñeå laøm göông,


  Khuyeân sanh chuùng noi ñöôøng chaùnh giaùo.


  Giôø thoáng khoå roõ lôøi Ta giaùo,


  Buoåi qui nguyeân caùc ñaïo taïo ñôøi taân.


  Daàu ngoaïi giaùo aân caàn töôûng ñoaùi,


  Chí ñaïi ñoàng gieo raûi chöõ thöông yeâu.


  Chung nhôn loaïi daét dìu kyø thoáng khoå,


  Naïn nhôn loaïi phaûi cam thoáng khoå.


  Phaän moân ñoà baùo boå phaûi xôùt chia,


  Sao sao cuõng danh bia haäu theá.


  Muoán ñaëng roõ töông lai ñöøng treã,


  Böôùc ñaïo Trôøi tìm keá cöùu sanh linh.


  Côn nöôùc löûa nguïc hình ra khoûi choán,


  Giôø taøn taï chung nhau lo chænh ñoán.


  Buoåi theá taøn xaùo loän khoù töôøng phaân,


  Chuoâng caûnh tænh xa gaàn nguyeân nhôn tua tænh thöùc.


  Tænh thöùc ñaëng hieäp löïc choùng cheøo mau,


  Thuyeàn Baùt Nhaõ chung vaøo thaúng daäm.


  Buoàm chôn lyù giöõ leøo toan coá gaéng,


  Kòp thôøi cô daëm thaúng tieán nhanh leân.


  Caàn phaûi giöõ taâm beàn vaø nhaãn naïi,


  Muoân söï thaønh hoaùn caûi ñôøi sau.


  Vôùi söï haønh kíp mau ñöøng treã,


  Saéc lònh truyeàn tìm keá lo xong.


  Cô thoáng nhöùt ñaïi ñoàng giôø tieàn ñònh.


  Thi


  Tieàn kieáp xöa kia cuõng bôûi vì,


  Taân traøo Vieät quoác söû coøn ghi;


  Moân sinh ñaøy ñoïa ñaønh vay traû,


  Giôø phuùt naày ñaây hôïp nhöùt qui.


   


   


   


  Baøi


  Giöõa theá kyû hai möôi taän dieät,


  Kyû nieäm naày cho bieát vò lai;


  Taân daân minh ñöùc laø ngaøy,


  Ñaïi Ñoàng sanh chuùng chaúng hai con ñöôøng.


  Buoåi taän khoå tìm phöông lo lieäu,


  Söï tu haønh am hieåu ñôøi xaây;


  Giôø ñaây hieäp laïi sum vaày,


  Cao Ñaøi taù theá ñoä raøy toaøn linh.


  Chö moân ñoà ñinh ninh lôøi giaùo,


  Coù tieân tri thaáu ñaùo lôøi nguyeàn;


  Caên xöa trôû böôùc chung thuyeàn,


  Soáng chung nhôn loaïi chaúng rieâng khaùc naøo.


  Ñaøn hoâm nay aâm hao Ta phaùn,


  Cô dieät tieâu roõ haûn töôøng thoâng;


  Ñoàng lo cöùu theá moät loøng,


  Thoaùt qua caûnh khoå Hoa Long höôûng nhaøn.


  Hôõi moân ñoà! Ta than Ta thôû,


  Buoåi kyø ba Ta trôû laïi traàn;


  Cöùu ñôøi trong luùc tao taân,


  Chung nhau laàn böôùc chö Thaàn hoä che.


  Ñöôøng chôn lyù kieân deø taâm trí,


  Maùy huyeàn cô dieäu lyù cao saâu;


  Chuyeån cô laäp laïi ñaïo maàu,


  Caäy tay ñoàng töû giaûi caâu thi baøi.


  Ñieån chieáu saùng laàn tay mieäng ñoïc,


  Khuyeân moân ñoà khoái oùc tinh ba;


  Giôø ñaây chung laïi moät nhaø,


  Soáng chung ñoàng maïch aâu ca thaùi bình.


  a b

  [1] Baûn roneùo, Cơ Quan Cao Ñaøi Qui Nhöùt (Minh Taân).


 8. #8
  Tham gia ngày
  Oct 2007
  Bài viết
  1.368
  Trung ngôn's Avatar
   

  05. CHƯ MÔN ĐỒ HÃY THƯƠNG YÊU


  ĐOÀN KẾT DẮT NHAU VƯỢT QUA BIỂN KHỔ


  ------------


  29-4 Nhâm Thìn (1952) [1]


  Thi


  GIA giáo nhà Nam rất bại suy,

  bồi phong hóa kíp lần đi;


  GIÁO dân kỉnh mến trên cùng dưới,


  CHỦ tớ thương nhau hãy hiệp đi.


  Bài


  Hãy hiệp đi lo tròn nhiệm vụ,


  Của tôi con quốc tổ Nam bang;


  Chớ nên chia rẽ hai hàng,


  Làm cho sanh chúng lầm than quá nhiều.


  Đã gần lúc phong điều võ thuận,


  Các con nghe nghiêm huấn Ta đây;


  Ráng lo đoàn kết sum vầy,


  Thương nhau như thể một bầy tích linh.


  Chớ chia rẽ mà kình mà chống,


  Kẻo ngày kia có bóng không hình;


  Nói cho sanh chúng ráng gìn,


  Lời Ta phán đó có thành hay không?


  Dầu ở cách đầu non cùng suối,


  Phải thương nhau nương níu với nhau;


  Để qua giông gió phong trào,


  Trong cơn cùng tận máu đào thấy ghê.


  Thương cho kẻ ham mê vật chất,


  Rồi sau đây phải ngất cả người;


  Ta xem Ta lắm buồn cười,


  Thấy trong nhơn loại không ai tỉnh hồn.


  Khổ đến lúc gặp cồn gặp bãi,


  Đi lại qua trong bãi tha ma;


  Chung quanh chẳng thấy người Ta,


  Chừng đó mới thấy Trời Cha xuống trần.


  Ban phép lành cứu lần kẻ chết,


  Sống còn đây một ít mà thôi;


  Để sau đạo đức vun bồi,


  Trong kỳ Nguơn Hạ kế rồi Thượng Nguơn.


  Thời lúc đó Ta huờn thế xác,


  Ta đã mang bút gát đề thi;


  Phô trương mối Đạo Tam Kỳ,


  Được về bồng đảo hội thì quần Tiên.


  Ta giao lại mối giềng Đại Đạo,


  Phật vị lai, đã tạo nên hình;


  Tam Tòa chấp chánh giữ gìn;


  Khuếch trương mối đạo được nghìn muôn năm.


  Tới đây Ta dứt thi ngâm,


  Khuyên tu sanh chúng, Ta lai Thiên đình.

  a b


  [1] Ngọc Âm Thánh Truyền, Minh Chơn Đạo, quyển 1, trang 67.


 9. #9
  Tham gia ngày
  Oct 2007
  Bài viết
  1.368
  Trung ngôn's Avatar

            Mời Quý huynh tỷ cùng Trung ngôn đọc lại một lần bài Thánh ngôn dưới đây để nhận thấy Thượng đế giáng trần lần ba trong công cuộc tận độ nhân sanh. Lần ba giáng trần, Ngôi Hai một lần nữa "thệ nguyện độ" chúng sanh.


                  Đọc và chiêm nghiệm trong mùa Giáng sinh.


  __________________________________________________ ________


  Trung Hưng Bửu Tòa, ngày 09-9-ĐĐ.31 (Bính Thân)


  (12-10-1956)


                                          THI


   


  CHRIST đến lần ba,


  NGÔ đạo mở sơn hà;


  ĐẠI đồng qui vạn giáo,


  TIÊN Phật cũng là Ta.


   


  Bần Đạo chào chư Hiền đồ.


   


  Các ngươi có biết vì sao nền Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ phải dùng bằng huyền diệu cơ bút của Tiên gia mà hoằng pháp khai giáo?


   


  Lần nầy THẦY đến cùng chúng sanh bằng luồng quang điển ngự nơi mỗi người đã có sẵn Thánh linh mà dạy dỗ và ban truyền bí pháp. Ta đến cùng các ngươi cũng bằng Thánh linh mà các ngươi chưa hề biết được. Hằng ngày các ngươi cùng Ta chung lộn, Ta hằng giúp đỡ cho các ngươi, nhưng các ngươi còn vô minh, nghiệp thức cảm nhiễm, danh sắc pháp trần quá rung động, nên che khuất Ta. Nay Ta đến bằng cơ bút, trước Ta đến bằng xác thể cũng chỉ làm cho các ngươi thấy thêm lẽ mầu nhiệm của cơ bí mật. Rồi đây các ngươi còn thấy nhiều bí mật hơn nữa, mà THẦY cho Ta được phép trình bày cùng các ngươi huyền diệu nầy, hay huyền diệu khác, nhưng Ta bảo cùng các ngươi phải nhẫn nhục mà chờ đợi Ta. Ta đến một ngày giờ nào chưa biết, các ngươi cần phải tỉnh thức mà tiếp lấy Thánh linh.


   


  Đấng CHÍ TÔN quá thương yêu chúng sanh ngày tận thế, đã hóa thân bằng thần diệu điễn quang để hòa sự sống và tình thương yêu mà cứu chuộc. Nhưng phần đông trong hàng Sứ đồ chưa làm hết phận sự đã giao phó, lại bị ma quỷ ám ảnh đủ cách rồi thiếu đức tin nơi tiếng gọi. Hằng phút hằng giờ, Thánh linh đi lại nơi người hay các đám đông có phần cầu nguyện, các ngươi đã chịu sứ vụ nơi Ngài để cùng Ta làm bao nhiêu việc từ nay đến ngày phán đoán phải cho rồi. Thế mà các ngươi thiếu đức tin, thiếu sự thành thật cùng Ta, các ngươi chưa chịu dọn mình chờ đón nước lành, các ngươi lại yêu sách mỗi ngày phải hiện bao nhiêu phép lạ. Các ngươi nào phải kẻ muốn thấy pháp lạ, các ngươi phải làm cho được những phép lạ kia mới phải là môn đồ cứu thế. Tại sao các ngươi chưa được nhiều phép lạ như các  Thánh ngày trước? Vì các ngươi còn thiếu đức tin, tâm hồn các ngươi còn đen tối. Ta đến đây các ngươi nên dứt sạch những mối tư tâm, tinh tấn lên, dõng mãnh lên, cầu nguyện hằng ngày cùng Đức Cha lành trên Trời để được Ngài vui mừng mà trao những ân huệ xứng đáng cho để làm tròn sứ mạng. Sứ mạng hôm nay là sứ mạng tận cứu vạn linh, cải tạo thế gian thành Bồng lai lạc quốc. Nói cứu thế gian, làm cho thế gian thành cảnh địa an bình, thì những nạn khổ hiện thời và bao nhiêu nghiệp quả của chúng sanh đem để vào đâu? Phần ấy chúng ta phải chia nhau mà gánh vác. Ví như trước kia Ta đến cõi thế nầy Ta nguyện uống cạn chén đau thương của loài người. Nhưng than ôi! Khi bị mang lấy xác thịt nơi cõi thế nầy, dù Ta là người được lệnh phải đến, lòng Ta đầy dẫy Thánh linh, mà lúc gần nạp thân nầy cho kẻ nghịch Ta cũng buồìn cũng nghĩ suy đôi lúc đi đi lại lại lòng hằng cầu nguyện cùng Cha mong Ngài chế giảm. Nhưng vì nước lành chảy đến quá mạnh, Thánh linh đầy dẫy thúc giục Ta hằng giờ, chung quanh Ta nghe những tiếng chào mừng, ca ngợi của các Thiên Thần, mà Ta thắng, Ta quyết bưng chén đau khổ uống cạn không chia bớt cho ai. Thế thì ngày nay các ngươi đã gội nhiều Thánh đức của THẦY, đã thu nhặt bao kinh nghiệm vừa qua thì sao chưa quyết tâm mà đoạn cắt những tình ái danh lợi, bẻ gãy những nhánh nhóc phiền não vô minh, để cho tâm thân thanh tịnh mà đón lấy nước lành, tiếp nhận những phép lạ. Nước lành đã đến, phép lạ gần ban, giờ các ngươi phải giục thúc Thần đức tin cho gấp để được đón Thánh linh mà lãnh lấy sự bí mật nơi Ngài. Ta đến đem huyền diệu cho các ngươi phải bình tỉnh yên lặng mà tỉnh giấc trong giờ mà mọi người say ngủ.


   


  Ta đến bằng Thánh linh, thì các ngươi đón Ta cũng bằng Thánh linh, nghe Ta bảo, thấy Ta làm mà noi theo, nghe và thấy không phải bằng cảm quan của lục thức mà bằng trực giác của Thánh linh. Vậy các ngươi phải đuổi hết ma quỷ trong nhà các ngươi, nó trốn tránh nơi xó kẹt hóc hiểm, hoặc trộn lẫn theo đồ đạt, các ngươi muốn nghe Ta nói cơ bí mật, thì đừng để  ma quỷ chúng nó rình mò mà tiết lậu sự huyền bí.


   


  Kỳ tịnh này các ngươi muốn đón lấy Thánh linh, phải có Thần Thánh linh nơi người. Thần Thánh linh nơi người của các ngươi không hiện ra thì làm sao có Thần Thánh linh nơi Trời ngự đến, các ngươi đừng cho lũ ma quỉ quanh quẩn sau trước nơi nhà, các cửa kia đóng lại mà tỉnh thức chờ khi nào có tiếng gọi thì dậy mà hầu Ta nghe dạy!


   


  Các ngươi còn dục vọng, còn dục vọng thì bị thất vọng, cái chứng bịnh của các ngươi hiện nay bị biến trở quá lẹ. Các ngươi không chịu bình tỉnh mà yên đợi nước lành, lại nôn nả la ré mời thầy nầy, thầy kia cứu chữa, không tìm cái cội gốc bệnh để đốn nhổ, thì thân phận bao giờ cho yên. Hôm nay các ngươi xin Đàn để hỏi nhiêu đó, Ta trả lời nhiêu đó. Các ngươi chờ đón  Ta, Đàn khác sẽ dạy thêm.


   


                                                                            Bần Đạo chào chư Hiền đồ./.


 10. #10
  Tham gia ngày
  Oct 2006
  Bài viết
  3.036

  Năm mươi năm trước đây, năm 1959, vào ngày Giáng Sinh Đức Jésus đã giáng đàn tại một vài thánh sở trong DDTKPD


  Xin đưọc giới thiệu bài Thánh Giáo Ngài đã giáng dạy tại Ngọc Linh Thánh Tịnh - Nhơn Trạch - Đồng Nai:


  Đàn Cơ Tý Thời ngày 27 tháng 11 năm Kỷ Hợi (25.12.1959)


  VÍA ĐỨC DA TÔ GIÁO CHỦ


  THI


  Thánh đức nhơn sanh rán miệt mài,


  Anh hào sẽ rạng tợ sao mai;


  Phong lưu được dựa gần bên Chúa,


  Xơ (s) xác khỏi lo đọa Nghiệt Đài.


  Thánh Anh Phong Sơ mừng chư hiền đệ muội, giờ nay bổn Thánh thừa lịnh Đức Chúa Con lâm đàn để báo tin cùng chư thiện tín, Chúa sắp giáng lâm.


  Vậy chư thiện tín hãy đem hết lòng thành đọc bài cầu Chúa, Bổn Thánh xin chào xuất cơ nghinh giá.


  THI:


  Gia Đạo Âu Tây buổi nhị kỳ,


  Tô truyền Bác Ái với Từ Bi;


  Giáo dân thờ một Trời cao cả,


  Chủ vẫn thóat ly khỏi ngục Tỳ.


  Cứu cánh Cha Trời đà định sẵn,


  Thế trần con đến để hành y;


  Thiên đàng rước lại cùng chung hưởng,


  Tông tổ tội căn quyết rửa y.


  Gia Tô Giáo Chủ Cứu Thế Thiên Tôn, Bần Đạo mừng chư hiền đồ nam nữ. Giờ nay, Bần Đạo lâm đàn để chứng minh tấc lòng thành của chư hiền đồ nam nữ, đã nhân ngày kỷ niệm giáng sanh của Bần Đạo gần hai ngàn năm về trước. Vậy chư hiền đồ hãy tịnh thiền nghe Bần Đạo có đôi lời chỉ giáo.


   


  Thi Bài


  Vì thương xót cho toàn nhân lọai,


  Nên Phụ Hoàng đã phải sai Ta;


  Là Con Một Đức Chúa Cha,


  Lâm trần chuộc tội cho mà chúng sanh.


   


  Ba chín năm đạo lành truyền bá,


  Rồi phải lên thập giá thọ hình;


  Huyết hồng ta đổ láng linh,


  Mới rằng rửa sạch, tội tình nhơn gian.


   


  Từ trên cõi Thiên Đàng cao cả


  Phải xuống nơi thế hạ làm người;


  Ai tin Con Đức Chúa Trời,


  Lại đi sanh trưởng vào nơi hạ hèn.


   


  Bởi đâu…………………………..


  Lời sấm truyền quả thiệt không sai;


  Có ngày Chúa xuống trần ai,


  Bình an đem lại nhơn loài hỷ hoan.


   


  Sao không sanh làm hoàng thái tử,


  Mà làm con người thợ mộc đê hèn;


  Trốn vào thành Bếth Lê Hem,


  Nằm trong máng cỏ nhớp hèn xiết bao.


   


  Trên không hiện ngôi sao sáng lạ,


  Chứng minh rằng Đức Chúa giáng sinh;


  Phương xa thấy được điều lành,


  Rủ nhau đi đến Thánh thành tìm Ta.


   


  Vua Do Thái vốn là bạo ngược,


  Nghe tin này kiếm chước hại Ta;


  Tức thì có lịnh Trời Cha,


  Dời sang Ê Rép để mà lánh thân.


   


  Đợi Hê Rốt mãn phần sẽ lại,


  Nước Ru….. nhưng ngại thay là;


  Tử hoàng là Ai fi ba,


  Nối ngôi cai trị khó mà thứ dung.


   


  Sơ- fi- lũy ………………….


  …………………………………


   


  Nazareth vô cùng tươi đẹp,


  Đưa Ta về chịu phép…….


  Cử hành bên bến phuou…


  Thánh Răng Báp Tít nước lành rửa Ta.


   


  Đã có phép Trời Cha giúp sức,


  Từ đó Ta tích cực khuyên đời;


  Hãy thờ một Đức Chúa Trời


  Lánh xa ma quỉ về nơi Thiên Đàng.


   


  Đem đạo khắp thế gian truyền bá,


  Cho đến đời ngươn hạ hiện nay;


  Thiên Đàng về được mấy ai,


  Mà nơi địa ngục mỗi ngày thâu đông.


   


  Đau đớn bấy cho lòng Thượng Phụ,


  Mở Tam Kỳ khuyến nhủ nhơn sanh;


  Hãy lo lập đức tu hành,


  Trước tòa phán xét thiện lành hồi qui.


   


  Bởi nhơn sanh quá thì tàn bạo,


  Dù Ta đem mối Đạo Chánh Chơn;


  Người không chịu hiểu nguồn cơn,


  Biết bao nhiêu kẻ lấy ơn làm thù.


   


  Đã bắt Ta bỏ tù định tội,


  Chẳng qua vì Giáo Hội ghét ganh;


  Nhưng mà quan trấn thủ thành,


  Gởi Ta về chốn triều đình xử phân.


   


  Trên Cha đã định phần là thế,


  Đổ huyết ra mà để cứu đời;


  Ta đâu dám cãi lịnh Trời,


  Lên cây thập tự chịu đời đóng đinh.


   


  Trong ba ngày Phục Sinh trở lại,


  Xác lẫn hồn về lại Trời Cha;


  Nếu Ta không đổ huyết ra,


  Cõi trần này đã bị mà diệt vong.


   


  Nay Ta để đôi dòng khuyến nhủ,


  Khắp chư đồ quê cũ rán tìm;


  Chúa Trời ngự ở con tim,


  Nếu người tự quyết khắc kềm chữ tu.


   


  Đạo ra đời ví dù khác hướng,


  Nhưng độ chung Linh Chưởng Thiên Đài;


  Tại người làm việc đơn sai,


  Dựa theo cửa Đạo lợi tài ước mong.


   


  Đừng thấy đạo số đông mà ngộp,


  Chẳng qua là mượn lốt dối đời;


  Nhớ rằng trên Đức Chúa Trời,


  Mắt Thần soi tỏ khắp nơi hiểu cùng.


   


  Hãy giữ lại điển đồng nghinh tiếp,


  Phật giáng lâm để tiếp dạy truyền;


  Ân lành ban khắp lưỡng ban,


  Giả từ đàn nội thượng huyền ta thăng.


Trang 1/8
1 2 3 ... 8

Nội quy viết bài

Nội quy viết bài
 • Quý hiền không thể tạo chủ đề
 • Quý hiền không thể gởi Trả lời
 • Quý hiền không thể gởi tập tin đính kèm
 • Quý hiền không thể sửa bài viết của quý hiền
Chủ đề giống nhau
 1. Vía đức chúa jésus
  Bởi BINH MINH trong mục Cao Đài và Tôn giáo
  Replies: 0
  Có Bài Mới: 28-12-2008, 04:22 AM
 2. Sứ Mạng Của Chúa Jesus
  Bởi su_that trong mục Phòng chờ kiểm duyệt
  Replies: 0
  Có Bài Mới: 19-12-2008, 07:11 AM
 3. Thánh Giáo Chúa Jésus
  Bởi Đạt Tường trong mục Cơ sở Đạo & Hội thánh
  Replies: 25
  Có Bài Mới: 30-12-2007, 12:51 AM
 4. Vía ĐỨC CHÚA JESUS CHRIST
  Bởi Ng0c Maj trong mục Thành viên giới thiệu
  Replies: 5
  Có Bài Mới: 23-12-2007, 11:56 PM