+Trả Lời Chủ Đề
Trang 2/8
1 2 3 4 ... 8
kết quả từ 11 tới 20/ Tổng số 80

Ðề tài: Chúa Jesus và Cao Đài giáo

 1. #11
  Tham gia ngày
  Feb 2007
  Bài viết
  614
  Nhan Nai's Avatar
                             C ứ  hằng năm đến ngày24 tháng12,

  là lễ lớn mừng Chúa Cứu Thế giáng sinh . Kính ghi lại sự cần

  thiết và tầm mức quan trọng với lòng thành kính tôn vinh

  Đức Ngài như sau :     ĐỨC GIA TÔ GIÁO CHỦ TRONG TAM

  KỲ PHỔ ĐỘ Trong Kinh Thánh Đức Gia Tô có tiên tri : Trong

  hai ngàn năm tới,   ta   sẽ  &nbs p;tái lâm.

                           

  Trước thời hạn năm 2.000 săp đến Đức NGỌC   HOÀNG

  THƯỢNG ĐẾ đã khai sinh Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ. Tôn chỉ

  là quy nguyên Tam Giáo, hiệp nhất Ngủ chi để: - Dung hòa

  những Giáo lý tinh túy của các Tôn giáo.       - Kính thờ các

  Đấng Giáo Chủ trong Ngủ Chi Đại Đạo.    Vậy thì bằng cớ

  hiển nhiên chứng minh cho chúng ta phải đồng công nhận

  Đức Chúa Gia Tô Giáo Chủ có sứ mạng Thiêng liêng quan

  trọng trong TAM KỲ PHỔ ĐỘ, và như hiện nay Đức Gia Tô

  đã được tôn kính thờ vào hàng Giáo Chủ Thánh Đạo nơi

  Bác Quái Đài của các Hội Thánh, Thánh Thất, Thánh Tịnh

  Đại Đạo. Và hằng năm đến ngày Sinh nhựt của Người, hiệp

  cùng Tín đồ Thiên Chúa Giáo, toàn đạo Cao Đài cũng dâng

  lễ trân trọng lên Người, theo hàng phẩm Giáo Chủ trong

  Ngủ Chi Đại Đạo .        Ngày nay các Giáo lý của Người dạy

  được ghi trong Tân và Cựu Ước đã được hóa hợp trong

  giáo lý Đại i Đạo Tam Kỳ Phổ Độ   . Như gương hy sinh thọ

  khổ vì lòng Bác Ái, cứu rổi của Người , Hội Thánh Đại Đạo

  Tam Kỳ Phổ Độ và toàn thể Tín đồ rất tôn trọng và thật

  hành theo , vì toàn đạo chúng ta là môn đệ của Đức

  THƯỢNG ĐẾ CHÍ TÔN và cũng là môn đệ của Đức Gia Tô

  Giáo Chủ vậy .        Điểm chú ý nhất là gương hy sinh vì

  Đạo của Người chúng ta cố noi theo để làm tròn thiên chức

  hành Đạo và truyền Đạo, dầu có gặp hoàn cảnh khó khăn

  nào làm cho tánh mạng phải nguy đi nữa cũng không sờn

  lòng đổi dạ , cứ bền vững đức tin nơi THẦY, nơi ĐẠO,

  không bao giờ để bị lay chuyển làm mất lòng Đạo Đức và

  chí trung kiên vì Đức Gia Tô Giáo Chủ đã hiện bày một

  gương sáng cho chúng ta là chịu trăn mình trên Thánh giá .

  " Cam thọ tử vì Đạo chớ không thể lìa bỏ chúng sinh, bỏ

  Đạo, hay bội sư phản Đạo được ."        Tóm lại , người Tín

  đồ Cao Đài trung kiên chúng ta đã tìm hiểu học sâu về Giáo

  lý Đạo , phải tự khẳn định rằng Đức Gia Tô Giáo Chủ trong

  Tam Kỳ Phổ Độ , thì chúng ta phải rất tôn kính và tin tưởng

  mà làm theo và phổ biến cho sâu rộng .     Vậy chúng ta là

  một người tín đồ của Đạo Cao Đài có bổn phận điều hòa và

  thông cảm nhau giủa các Giáo phái, để đem lại sự thống

  nhất tinh thần là nhân Đức Thích Ca Mâu Ni, Đức Thái

  Thượng Lão Quân và Đức Chúa Jesus đều do Đức NGỌC

  HOÀNG THƯỢNG ĐẾ chiết chơn linh giáng sanh tùy theo

  thời kỳ và phong hóa của mỗi dân tộc mà lập giáo ,chớ kỳ

  thật là Đức Chúa Trời chủ trương nên chỉ có một mà thôi, là

  đấng CHA chung của nhân loại mới mong thực hiện Thế giới

  đại đồng, hòa bình   hạnh   phúc    .   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

    

        

  Trong Thánh Ngôn Hiệp Tuyển Quyển I, trang 12 Đức

  Ngọc Hoàng Thượng Đế viết Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát

  Ma haTát Giáo Đạo Nam phương có dạy tại Vĩnh Nguyên Tự

  7 Avril 1926 rằng :  " Nhiên Đăng Cổ Phật thị ngã .

                              "      Thích Ca Mâu   Ni   thị ngã

                               " Thái Thượng Ngươn Thỉ thị ngã.                                         Kim viết CAO ĐÀI

                                __________________ __

 2. #12
  Tham gia ngày
  Oct 2007
  Bài viết
  1.368
  Trung ngôn's Avatar
   

  06. NHẬN ĐƯỢC ƠN TRỜI PHẢI LO


  ”THẾ THIÊN HÀNH HÓA”


  ------------


  Ngọc Chẩm Đàn, 19-11 Giáp Ngọ (13-12-1954) [1]


  Thi


  SỨ sở ngày nay đã vãng hồi,


  ĐỒ y luật đạo phản về ngôi;


  DU dương mùi đạo qua thời loạn,


  ĐÊ hứng lạc hoan đã đến rồi.


               Ta sứ đồ GIU ĐÊ, vâng lịnh Cha Ta hạ trần truyền giáo cho các môn đồ. Vậy các môn đồ tịnh tâm, Ta miễn lễ.


  Bài


  Ta vâng lịnh hạ trần chỉ giáo,


  Đạo kỳ ba dạy bảo đủ điều;


  Sửa đời lập lại Thuấn Nghiêu,


  Vui say bên buổi sớm chiều ngõa nguê.


  Xưa Ta cũng không hề cứu Chúa,


  Giúp cho đời ánh tủa năm châu;


  Chẳng ham phú quý công hầu,


  Lo bề đạo đức sòng nâu giúp đời.


  Nay đã đặng ân Trời phổ hóa,


  Hạ trần gian chỉ ngã đường về;


  Ai ơi! Môn đệ GIU ĐÊ,


  Bước đường kính cẩn trọn bề thỉ chung.


  Giờ đã đến kiết hung rõ thấy,


  Biết đạo rồi chỗ vấy khá tri;


  MỌSE đặc điểm qui y,


  Muốn cho cứu rỗi hành vi pháp thành.


  Nếu chẳng chịu vô danh Thánh đạo,


  Có nhiều người không thạo nói đùa;


  Giữa PHAO LÔ, BASA thua,


  Đồng nhau dẫn đến nói đùa việc đây.


  Thành JÉRUSALEM đây Trưởng Lão,


  Chỉ cho rằng dạy bảo cắt bì;


  Cũng như Phật giáo qui y,


  Nếu bằng chẳng thuận vậy thì ngoại tông.


  Khi mãn hội công đồng nhìn nhận,


  Phải hành y bổn phận đạo “GIA”;


  Đồng qua xứ PHÊ NI SA,


  SAMARI xứ kêu ca sứ đồ.


  Thuật rằng: ngoại đạo xin vô,


  Anh em nghe thấy phân phô vui mừng;


  (JÉRU) SALEM thành vui mừng tiếp rước,


  Sứ đồ ra Trưởng trước Lão sau;


  “Thế Thiên hành hóa” nêu cao,


  Anh em tự thuật lời trao Chúa Trời.


  Người hành đạo tuân lời rước lễ,


  Lễ MỌSE là để nhập môn;


  Nếu không Chúa chẳng bảo tồn;


  MỌSE chẳng kỉnh tử tôn không nhìn.


  Lễ MỌSE huyền linh diệu pháp,


  Cố truyền cho phù hạp lời lành;


  Dường như có người Thánh Danh,


  Ơn Trên đã chọn Thánh Danh thế quyền.


  Đức Chúa Trời Thiêng Liêng cảm thức,


  Biết lòng người cảm đức hoài nhân;


  Cũng như lịnh Thánh Phong Thần,


  Ngài không phân biệt đây gần đó xa.


  Lòng tinh sạch khiến Ta đức tín,


  Nên Chúa Trời đáng kính đáng tôn;


  Cớ nào còn thử Chí Tôn,


  Tròng thêm ách nặng đa ngôn luật điều.


  Lập những luật tự kiêu tự hãnh,


  Ép sứ đồ đội đảnh nặng mang;


  CHÚA trên xem thấy thở than,


  Bày ra áp dụng bít đàng môn sanh.


  CHÚA cứu thế chấp hành nội ngoại,


  Ta đặng an tự toại nhờ ơn;


  Trái lại kỉnh CHÚA thâm ân,


  JÉSUS CHRIST đồng phần ngoại tông.


  Cả đại hội một lòng lặng tiếng,


  Được nghe rành lạ chuyện pháp mầu;


  CHÚA ban Ta ở đâu đâu?


  Thay CHÚA cứu chúng ngõ hầu lập công.


  Khi việc mãn công đồng đại hội,


  Có JACOB tiếng gọi lên rằng;


  “Hãy nghe tôi bài diễn văn”,


  SIMON tự thuật làm bằng đầu tiên.


  Lòng nhân ái CHÚA truyền ngoại đạo,


  Giúp cho đời ủy lạo bầy chiên;


  Xa gần chẳng có thương riêng,


  Nâng các danh phẩm bảng biên chép rành.


  Lời tiên tri còn rành ghi chép,


  Buổi mạt pháp đời hẹp Ta về;


  Ta lại trở, trở lại về,


  Đổ nát lập lại dựng kề ĐA QUI. (DAVID)


  Gọi đền tạm, gọi thì đền mới,


  Để cho đời tấn tới cúi mình;


  Hồi tâm giữ một tánh linh,


  Dân chung cầu khẩn đồng nhìn một Cha.


  Lòng tưởng đoái bôn ba ái chúng,


  Đừng rẽ chia một rún nhau cùng;


  Đường dài gắng chí nấu nung,


  Lập nên sử đạo vô cùng thanh hương.


  Làm sao đặng xem gương tấn tới,


  Đoàn chiên xa ngoảnh lại đường dài;


  Hầu cho chiên ngoại đầu quày,


  Đồng nhìn có Chúa biệt tài khuyến dân.


  Thi


  Khuyên dân tam tỉnh lướt qua truông,


  Đạo đức dung hòa lãnh phận tuồng;


  Độ thế nhờ tay gương thiện tín,


  Dìu đời nhờ có sửa vuông tròn.


               Nay Ta vâng lệnh Cha Ta để hạ trần truyền giáo cho một đôi môn đồ đặng hiểu tâm lý Ta mà lo cho cơ đạo được vững chãi và cứng rắn đức tin lên. Nếu cả thảy môn đồ được danh hiệu như PHAOLÔ hay SANABA, SALAN cũng thế; là người toàn thiện toàn chơn để nắm lấy con đường Chơn Đạo đó vậy.


  a b
  [1] Bản rono Thanh Giao Dạy Đạo, Cơ Quan Cao Đai Qui Nhứt (Minh Tan), số 43, trang 8.


 3. #13
  Tham gia ngày
  Jun 2009
  Bài viết
  182
  Thiên Sứ's Avatar

   Bài viết trên của huynh Nhẫn Nại hình như là trong quỷên Thuyết Đạo số 1 của Hội Thánh Bến Tre, nhưng còn dài nữa mong huynh tiếp tục !


   


 4. #14
  Tham gia ngày
  Oct 2007
  Bài viết
  1.368
  Trung ngôn's Avatar
   

  07. PHẢI XỨNG ĐÁNG LÀ HỌC TRÒ TIÊN GIA


  ------------


  Huờn Cung Đàn, 30 rạng 01-12 Giáp Ngọ (24-12-1954) [1]


  Thi


  GIA truyền Đại Đạo cứu nhơn gian,


  điểm chơn nguơn đáo vị nhàn;


  GIÁO hóa dạy đời xa nẻo tục,


  CHỦ ông ban thưởng hưởng vinh quang.


               Ta vâng lịnh Tam Giáo Tòa giáng ngự mừng chung cả đàn tiền nam nữ lưỡng phái. Ta rất vui mà đặng ban ơn chung cả. Vậy Ta miễn lễ các môn sanh, khá nghe Ta khải giáo:


  Bài


  Nhắc kỷ niệm hai ngàn năm trước,


  Y chơn truyền Thánh Ước lưu lai;


  Hôm nay ứng hiện đến ngày,


  Thừa vưng cứu thế Cao Đài hộ dân.


  Thời kỳ đó khổ thân nhơn loại,


  Rất đảo điên bại hoại luân thường;


  Trầm luân mờ tối bốn phương,


  Hụp hơi biển khổ tai ương dân lành.


  Cha Trời thấu dân sanh thọ khổ,


  Mở đường lành chỉ chỗ thoát nguy;


  Động lòng thương dân mê si,


  Mới sai Ta xuống ân thi phổ truyền.


  Đức Chúa Trời danh JÉSUS CHRIST,


  Hạ giáng trần phân tích vinh kiên;


  Ngày nay phân rõ căn nguyên,


  JOSEPH ân phụ ở miền SALEM.


  Trước hạ sanh có đem lời trước,


  Đấng tiên tri căn cước đạo lành;


  Nguyền đem chánh pháp phân tranh,


  Đặng đời rõ thấu tập tành lo tu.


  Đấng Chúa Trời đền bù chánh nghĩa,


  Mở đường lành các tía thoát qua;


  Động lòng thương dân khổ mà,


  Mới đem chơn giáo truyền ra độ đời.


  Đức MARIA than ôi Thánh nữ,


  Tánh đồng trinh đạo giữ thanh trong;


  Gá nghĩa JOSEPH chưa xong,


  Nhưng mà cá nước én oanh vị toàn.


  Ngồi thẹn mặt dở dang thân phận,


  Gẫm liễu bồ ân hận đêm đông;


  Nghén con trong phận chưa chồng,


  Sánh duyên với khách răng long bạc đầu.


  Phần JOSEPH tan âu khó xử,


  Ta đạo dòng mất chữ đức tin;


  Đã tu vương lấy duyên hình,


  Oan khiên gia báo do mình tự chiêu.


  Buồn dựa ghế thiu thiu vừa ngủ,


  Bỗng thấy liền có đủ Thiên thần;


  Cam đi là giả ái ân,


  Nhưng mà trong sạch sông ngân rửa rồi.


  JOSEPH ngồi, ôi thôi thêm tủi,


  Ta trọn nghĩa tự hối phước làm;


  Cớ sao phải chịu hàm oan,


  Sánh duyên với khách khó am động phòng.


  Ta nhắc lại kỳ công sử đạo,


  Khuyên môn sanh tần tảo khá lo;


  Đạo mầu dầu phải đắn đo,


  Phận làm cho vẹn đáng trò Tiên gia.


  Ngày kỷ niệm nay Ta giáng thế,


  Ban phước lành gọi để hưởng chung;


  Ta mong huynh đệ hiệp phùng,


  Nương cơ tiến hóa cửi khung giải nàn,


  Đường Đại Đạo thênh thang rộng bước,


  Phải dặt dè anh trước em sau;


  Bước đi vừa bước chậm mau,


  Đừng vì bất cập lộn nhào lối đi.


  Thi


  Lối đi khuyến thế khá cần lo,


  Dù phải gai chông lượn sóng dò;


  Bước thẳng một chiều về nẻo cũ,


  Xuôi chiều ắt đặng bảng danh cho.


  Thi


  Tường tận lời đây hỡi đạo tâm,


  Hiểu am đạo đức cố công làm;


  Trở về hưởng thú qua bờ giác,


  Độ thế thoát qua, chứng đệ tam.


               Nay Ta vâng sắc chỉ để ban phước nhuận cùng các môn sanh nam nữ. Ta được hân hạnh mà đặng thấy kỷ niệm danh Ta. Vậy các môn sanh dầu sao đi nữa cũng phải trọn lấy đức tin lành, noi đường chánh đại, hầu một ngày kia các môn sanh sẽ thoát qua đường cùng nẻo vấp. Hôm nay Ta chứng lễ ngày kỷ niệm của Ta cùng ban phước nhuận cho các môn sanh (…).


               Vậy các môn sanh ráng phấn chí trên đường đạo đức thống nhứt cả Tam giang, đừng vì danh vị mà cả phải chịu với luật thưởng ban.
  [1] Bản ronéo Thánh Giáo Dạy Đạo, Cơ Quan Cao Đi Qui Nhứt (Minh Tân), số 43, trang 15.


 5. #15
  Tham gia ngày
  Jun 2009
  Bài viết
  182
  Thiên Sứ's Avatar

   Kính chư anh em ! Tệ Sinh xin vấn vài câu hỏi sau có thắc mắc, trước hết là Bài Cơ thời Tý Ngày vía Chúa năm 1959 tại Thánh Tịnh Ngọc Linh mong quý anh chị làm rõ dùm.


  Bài thứ nhứt : 39 năm Đạo lành truyền bá, vậy thì Đức Chúa GiêSu đã thọ khổ trên Thập Tự Giá lúc Chúa mấy tuổi? Và cho hỏi Đức Chúa bắt đầu truyền Đạo từ khi nào, khi nói là Ba Chín năm đạo lành truyền bá !


  Theo em biết được, chúa bắt đầu truyền đạo chính thức lúc Ngài 30 tuổi. Không lâu thì Chúa hy sinh lúc 33 tuổi tại hang đá !


  Trong ba ngày phục sinh là thế nào? Xác với hồn về lại trời cha? Theo sử Kitô giáo để lại thì sau vài ngày Chúa thọ hình trên đồi golgôtha thì mọi người không nhìn thấy xác Chúa trong nấm mồ, sau vài ngày họ nhìn thấy chúa ( họ : phụ nữ )


  Nếu nói xác hồn mà trở lại trời cha thì có đúng với Pháp không? Chẳng hạn Xác là tứ đại khi mất đi chỉ có linh hồn là phần vô hoại, còn xác thì trả lại cho tứ đại chịu sự rã rời !


  Phần nữa, Chúa đã nói gì trong kinh thánh sau 2000 năm? mà loài người luôn chờ sự trở lại của Chúa ! và cho biết quyển kinh đó !? em tin rằng có cái gì đó nên mọi người cả toàn cầu chờ đợi ( ba bức ảnh sau là Torop người tự sinh là Giê Su tái thế sau 2000 năm tu luyện ở những kiếp trước, và có đến hơn 5000 con chiên tin theo ). Có thể hành động phục sinh của Chúa phục sinh sau 40 ngày là giơ 2 ngón tay lên, mọi người đã suy ra chăng?phục sinh mấy ngày thì em không biết đặng câu thơ Thánh Giáo ghi là "sau ba ngày phục sinh trở lại" vậy thì ta nên tìm hiểu rõ theo kinh Thánh?


   


  Ba chín năm đạo lành truyền bá,


  Rồi phải lên thập giá thọ hình;


  Huyết hồng ta đổ láng linh,


  Mới rằng rửa sạch, tội tình nhơn gian.


   


  Trong ba ngày Phục Sinh trở lại,


  Xác lẫn hồn về lại Trời Cha;


  Nếu Ta không đổ huyết ra,


  Cõi trần này đã bị mà diệt vong.


           Thiên Sứ ( bận, hẹn gặp sau ! )


 6. #16
  Tham gia ngày
  Jun 2009
  Bài viết
  182
  Thiên Sứ's Avatar
   Dưới đây là trích trong Thánh Giáo của Huynh Trung Ngôn đăng lên là ở Hườn Cung Đàn năm 1954 nhân dịp Vía Chúa Noel ! Nhưng câu đầu " nhắc kỷ niệm hai ngàn năm trước" và " năm 1954" là trái nhau, theo sử thì năm 0 là năm của Chúa ! Mốc Công Nguyên,mốc thời gian mở ra quá trình sau công nguyên ! Vậy Thánh Giáo đúng và cách tính thời gian đã sai, hay mọi người tính ngày giáng sanh của Chúa sai năm 1954 là đúng 2000 năm !???? Và còn nữa, thừa lệnh Đức Cao Đài hạ thế lập Đạo Kỳ Tam chung với Chư Phật Tiên là năm 1925 ( cụ thể là vậy ) vậy thì hôm nay ứng hiện đến ngày là ý gì khác? hay là Chúa Giáng Sinh vào ngày Noel 1954 lần thứ 2 theo như tiên tri chứ ko phải là Noel ngày 24/12/1925 như TNHT từng nhắc đến ! Theo Thiên Sứ thì câu Thánh Giáo này không làm rõ dễ dàng đi đến sai lầm !

  Nhắc kỷ niệm hai ngàn năm trước,


  Y chơn truyền Thánh Ước lưu lai;


  Hôm nay ứng hiện đến ngày,


  Thừa vưng cứu thế Cao Đài hộ dân.


  Thiên Sứ !


  Vinh danh Thiên Chúa trên Trời


  Bình an dưới thế cho người thiện tâm


   


 7. #17
  Tham gia ngày
  Feb 2007
  Bài viết
  614
  Nhan Nai's Avatar
  Bạn THIÊN SỨ nói đúng 100% .Nhưng Nhẫn Nại cần ghi

  phần trọng yếu là :                              1.Ghi nhớ lại lời tiên tri của Đức Gia Tô

  Giáo

  Chủ sự tái lâm của Người .

                              2.- Đức Gia Tô Giáo với sự tôn kính thờ

  phụng

  trong hàng Tam Giáo, Đấng Giáo Chủ Thánh Đạo nơi Bác

  Quái Đài của Hội Thánh,Thánh Thất,Thánh Tịnh trong nền

  Đại Đạo.                            3. - Để người Tín đồ Cao Đài nhận thấy

  bổn

  phận cần thiết phải tôn vinh thờ kính Ngài,vì môn đệ Đức

  Chí Tôn cũng đồng môn đệ của Đức Gia Tô Giáo .                             4 - Người Tín hữu Cao Đài phải giử tinh

  than hòa hợp thân thiên liên giao với các Tôn giáo bạn nói

  chung,các Tín đồ Thiên Chúa Giáo nói riêng .Nhất là ngày lễ

  giáng sinh Đức Ky Tô phải thành kính dâng lễ trân trọng lên

  Người.

                             

                              5. Người Tín hữu Cao Đài phải học tập và

  quyết noi gương làm theo đức hy sinh thọ khổ vị lòng Bác

  cứu rổi của Người.          Bỡi lẽ trên, các phần khác về Tiểu sử Người từ trên

  2000 năm nay,nhân loại hoàn cầu quá thông hiểu, chúng

  ta nên tiết giảm khỏi bận tâm khán thính giả ./-

                                        _______________

 8. #18
  Tham gia ngày
  Oct 2006
  Bài viết
  3.036

  1. Chúa Jésus đã sinh vào ngày nào, năm nào? Đêm 24 Tý thời rạng 25.12 chăng?


  Các nhà khảo cỗ đã tìm hiểu và đã đi đến kết luận đó chỉ là ngày tháng năm ước lệ theo tâm lý số đông! (Điều này liên quan đến tiết Đông Chí: ngày 22 tháng 12)


  Việc này cũng tương tợ như Cao Đài. Lời Thầy nhiều lần khẳng định "Thầy lập đạo vào giao thừa mùng 1 Tết Bính Dần" nhưng nếu đa số nhân sanh thích chọn ngày khác thì Thầy cũng mĩm cười vì "Hễ các con muốn gì Thầy cho cái ấy miễn điều con muốn phục vụ Chánh Đạo!"


  2. Cần lưu ý về Đạo Sử


  Đêm Noel 1925, Đức Cao Đài lần đầu tiên chánh thức xưng danh đầy đủ là Ngọc Hoàng Thượng Đế ....   .... Chứ hoàn toàn không có việc Chúa Jésus giáng đàn lần đầu tiên qua cơ bút Cao Đài vào đêm đó !

   

 9. #19
  Tham gia ngày
  Oct 2007
  Bài viết
  1.368
  Trung ngôn's Avatar
  Nguyên văn bởi Thiên Sứ
   Dưới đây là trích trong Thánh Giáo của Huynh Trung Ngôn đăng lên là ở Hườn Cung Đàn năm 1954 nhân dịp Vía Chúa Noel ! Nhưng câu đầu " nhắc kỷ niệm hai ngàn năm trước" và " năm 1954" là trái nhau, theo sử thì năm 0 là năm của Chúa ! Mốc Công Nguyên,mốc thời gian mở ra quá trình sau công nguyên ! Vậy Thánh Giáo đúng và cách tính thời gian đã sai, hay mọi người tính ngày giáng sanh của Chúa sai năm 1954 là đúng 2000 năm !???? Và còn nữa, thừa lệnh Đức Cao Đài hạ thế lập Đạo Kỳ Tam chung với Chư Phật Tiên là năm 1925 ( cụ thể là vậy ) vậy thì hôm nay ứng hiện đến ngày là ý gì khác? hay là Chúa Giáng Sinh vào ngày Noel 1954 lần thứ 2 theo như tiên tri chứ ko phải là Noel ngày 24/12/1925 như TNHT từng nhắc đến ! Theo Thiên Sứ thì câu Thánh Giáo này không làm rõ dễ dàng đi đến sai lầm ! (1)

  Nhắc kỷ niệm hai ngàn năm trước,


  Y chơn truyền Thánh Ước lưu lai;


  Hôm nay ứng hiện đến ngày,


  Thừa vưng cứu thế Cao Đài hộ dân.


  Thiên Sứ !


  Vinh danh Thiên Chúa trên Trời


  Bình an dưới thế cho người thiện tâm


   


   


  Xin chào Thiên Sứ,


  Cám ơn Thiên Sứ đã tìm thấy sự khác biệt giữa những gì Đức Jsesus giáng dạy và những gì lịch sử cận đại ghi nhận.


  Các nhà khoa học và những người thận trọng khi nghiên cứu lịch sử thường ghi lại trong đó có cụm từ viết tắt "BC".


  BC: Trong tiếng Latin hoặc tiếng Anhcó nghĩa là Before Christmast.


  Tiếng Việt là thời gian phía trước Thiên chúa ra đời.


  Thời điểm Thiên chúa ra đời được các nhà làm lịch sử dụng làm mốc và gọi là Tây lịch (lịch sử dụng các nước phía Tây của Châu Á).


  Nếu bạn dành chút ít thời gian tìm hiểu sẽ nhận được thông tin như vầy - Trung ngôn không buộc bạn phải tin: Sau khi Đức Chúa ra đời và ngày ngày Chúa về Trời; khoảng vài trăm năm sau đó các Nhà thờ ghi nhận lại toàn bộ tiểu sử lẫn những gì Ngài truyền đạo và in thành sách.


  Và đối với vấn đề tôn giáo, các mốc lịch sử ghi nhận thời điểm Giáo chủ, các Tôn giáo ra đời và tồn tại; ngày nay, đối với Trung ngôn sẽ nhìn nhận ở giá trị tham khảo và dẫn nguồn trong các bài viết của mình (nếu có). Các "độ vênh" này không ảnh hưởng nhiều đến việc tu học và Đức tin của mình đối với Thượng đế. Trung ngôn chỉ quan tâm đến giá trị đạo đức (áo giáp mà Thầy có lần nói) của các Đấng Giáo chủ để lại cho loài người thế gian này chiêm nghiệm và thực hành theo.


  Nếu quan tâm đến các tiểu tiết này sẽ làm mất thời gian cho chính mình và người khác. Và một khi có ai đó hỏi ngược lại với Trung ngôn rằng: Tại sao mình ăn chay lại đi tôn kính vị Giáo chủ không ăn chay thì Trung ngôn lại kẹt. Chắc hẳn tranh luận sẽ còn kéo dài đến 700 ngàn năm sau. Trung ngôn đã hết 1/2 vé thời gian đời người rồi, xin thất lễ nếu không cùng Huynh tiếp tục tranh luận việc lệch nhau 9 năm như TS đã tìm thấy.  


  Vâng, những gì Trung ngôn nghi nhận được là vậy; nếu có gì mới và xác đáng hơn, Trung ngôn sẽ thay đổi nhận thức về tài liệu tham khảo này.


  Kính. 


 10. #20
  Tham gia ngày
  Jun 2009
  Bài viết
  182
  Thiên Sứ's Avatar

   


  Trung Ngôn hiền huynh lại bắt bẻ Tệ Sinh rồi "Nếu quan tâm đến các tiểu tiết này sẽ làm mất thời gian cho chính mình và người khác".


  À, huynh nè ! Huynh nói Chúa ăn mặn à? không có chuyện đó đâu nhé ! Lòng từ bi, và sự đền ơn của Chúa hiền huynh nên nhớ ! Chúa không hề dùng sự sống của muôn loài mà làm lợi riêng cho mình vã lại cựu ước có viết rằng Đức Chúa Trời không dùng " huyết " và "lửa", nhưng người Thiên Chúa đã đi lạc gốc tích. Nhớ lại có một lần vì đuổi con quỷ (ko nhớ tên) ra khỏi thành, nó nhập vào hơn 200 con heo và mỗi con lần lượt nhảy xuống sông mà chết, người dân làng truyền nhau tin này và mời chúa ra khỏi làng. Họ ko bik Chúa đã làm gì........( là suy nghĩ  của em về đấng Trọn Lành, còn nếu không chí ít mình cũng thêm vào : ăn chay kiểu Thiên Chúa Giáo&nbsp  Hiền huynh nói "Thời điểm Thiên chúa ra đời được các nhà làm lịch sử dụng làm mốc và gọi là Tây lịch", nhưng lại ngược với câu Thánh Thi huynh đăng lên, huynh không hiểu ý nói gì à?


  Anh Đạt Tường, bài viết nào cũng có sơ suất để anh Đạt Tường cũng có cái hỏi, vậy thì em xin làm rõ lại nha ! ý em nói cái vấn đề Thánh Giáo đêm 24.12.25 là nhắc lại Chúa đã đến với Đạo Cao Đài trước đó " phải vui mừng vì Ta..." (tức Giê Su), Đức Cha Trời cũng nói "ta xuống trần dạy đạo bên Thái Tây" tức Chúa giáng trần đêm 24. Vậy thì Chúa giáng trần đêm 24 là chắc cú, nếu lòng con tin đấng Cao Đài.....! và làm rõ câu " 2000 năm trước " "hôm nay ứng hiện" (hiểu là nay giáng trần)


  Lời văn quốc ngữ thô thiển !


  Tệ Sinh Thiên Sứ !


   


   


   


   

   

Trang 2/8
1 2 3 4 ... 8

Nội quy viết bài

Nội quy viết bài
 • Quý hiền không thể tạo chủ đề
 • Quý hiền không thể gởi Trả lời
 • Quý hiền không thể gởi tập tin đính kèm
 • Quý hiền không thể sửa bài viết của quý hiền
Chủ đề giống nhau
 1. Vía đức chúa jésus
  Bởi BINH MINH trong mục Cao Đài và Tôn giáo
  Replies: 0
  Có Bài Mới: 28-12-2008, 04:22 AM
 2. Sứ Mạng Của Chúa Jesus
  Bởi su_that trong mục Phòng chờ kiểm duyệt
  Replies: 0
  Có Bài Mới: 19-12-2008, 07:11 AM
 3. Thánh Giáo Chúa Jésus
  Bởi Đạt Tường trong mục Cơ sở Đạo & Hội thánh
  Replies: 25
  Có Bài Mới: 30-12-2007, 12:51 AM
 4. Vía ĐỨC CHÚA JESUS CHRIST
  Bởi Ng0c Maj trong mục Thành viên giới thiệu
  Replies: 5
  Có Bài Mới: 23-12-2007, 11:56 PM