NGÁN CẢNH TRỜI ĐÔNG !               TRỜI ĐÔNG MƯA GIÓ TẠT VÀO HIÊN               CÂY CỎ ĐIÊU TÀN LẮM NỖI PHIỀN               MÙ   MỊT   TUYẾT    RƠI NON   PHỦ LẤP               Ì ẦM GIÓ RÉT NƯỚC TRÊU THUYỀN               CHIM   LÌA   CÂY    CỐI   KÊU THAN MÃI               CHÓ CẬY NHÀ SANG GIÓNG SỦA LIỀN               NGÁN CẢNH TÌNH NẦY LÒNG THỔN THỨC              TRÔNG NGÀY XUÂN KHÍ ĐƯỢC HỒI THIÊN ?                                      _________