+Trả Lời Chủ Đề
Trang 2/3
1 2 3
kết quả từ 11 tới 20/ Tổng số 30

Ðề tài: THIÊN ĐẠO là gì?

 1. #11
  Tham gia ngày
  Oct 2006
  Bài viết
  3.036
  Chỗ Thiên Đạo mà hiền đệ nói là: sau Phật Đạo tiến hóa lên Thiên Đạo thì không biết ý này xuất xứ từ Thánh giáo nào ?  Ý này đã tự mâu thuẩn khi đặt trong Ngũ Chi Đại Đạo.  Và chính đệ trước đó đã đưa ra định nghĩa ở mục 2: "TĐ bao gồm các đạo giải thóat linh hồn khỏi luân hồi."  Vậy thì Thánh Đạo có thuộc về TĐ hay không ? Khi mà "tam thập lục Thánh" cao đồ của Đức Khổng đã đắc vị trở về quê xưa. (Xin đọc thêm trong Kinh Bình Minh có trong thư viện của một số trang web CD) hay các Thánh tông đồ của Gia Tô Giáo Chủ ... ...(có về đàn qua cơ bút CD)  Bởi thế nay TKPD, Thầy nói: độ dẫn "cửu thập nhị tào chi mê muội". Nhứt và Nhị kỳ, mỗi kỳ đã độ được 2 ức nguyên nhân trở về {96 - (2+2) = 92}  Trình bày như thế với bạn bè ở các tôn giáo bạn sẽ bị bắt bẻ. Và như vậy cũng chưa thể hiện được tinh thần Đại Đạo.  Nhưng cũng hoan hô hiền đệ, trong một ngày mà đã viết và gởi cho 2 mục Thiên Đạo và Thế Đạo.

 2. #12
  Tham gia ngày
  Aug 2006
  Bài viết
  266
  Cảm ơn Huynh Đạt Tường đã chỉ ra điểm mâu thuẩn trong nội dung bài viết.

  Xin được nhận từ Quý Huynh, Tỷ, Đệ, Muội cách giải quyết mẫu thuẫn trên để nội dung các bài viết đăng tải trên diễn đàng ngày càng phong phú và chất lượng hơn.  Trân trọng cám ơn Huynh Đạt Tường và Nhat Minh.  -----

  Chào Phụng sự.

  nhattrung

 3. #13
  Tham gia ngày
  Aug 2006
  Bài viết
  266
  Kính gửi Huynh Đạt Tường.

  Bài viết trên (vào ngày 01/11/2006 lúc 18:07 ) của Huynh có nói:  "Phước Huệ song tu" là cách nói của nhà Phật.  Tu "Phước đức và Công đức song hành" cũng có ý nghĩa như thế nhưng tổng quát hơn.  Vì nếu nói tu Huệ thì nghiêng về lãnh vực Đại Thừa: Công Phu - Thiền Định. Nếu tu Huệ đúng cách (tâm thanh tịnh) thì đạt Công Đức.  Nhưng, người chưa đến thời điểm hữu duyên để có thể học và hành Công Phu thiền định thì không thể có công đức hay sao ? Không phải thế. Mọi người đều có thể có được Công Đức tuy trình độ tu chỉ ở bậc 1.  Và cũng tại bài viết "Ăn chay và đạo pháp" của Huynh tại Tập san Sống Đạo số tháng 9/2006, tr.39 có viết:  " Cũng nhắc lại danh từ "Tu phước" và "Tu huệ". Tu phước là lập công bồi đức để làm nền tảng vững chắc cho công cuộc xây cất lâu đài tu huệ. Với tu phước này aiai cũng có thể làm được, từ bậc hạ thừ đến trung thừa, từ không có ngày cahy lạt nào đến trường trai cũng đều tu phước được cả.

  Sang đến giai đoạn tu huệ là lên bực từ trung thừa đến thượng thừa và tối thượng thừa, đòi hỏi phải khép mình trong giới luật và các điều kiện cần thiết cho phương diện tịnh luyện. Trải qua giai đoạn hai phần tu phước và tu huệ đó, tuy phần hành của mỗi người đều phải làm đúng quy tắc nhưng cơ thể của mỗi người không đồng đều giống nhau về chổ Hậu Thiên hữu chất.

  (Đức Lý Giáo Tông, Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, 15.01 Tân Hợi. 10.02.1971)"  Như vậy, "Phước huệ song tu" là cách nói của nhà Phật, nhưng đến Tam Kỳ Phổ Độ, các pháp môn này vẫn đang được áp dụng và vẫn có hiệu lực, thưa có đúng như vậy không?

  Sở dĩ có câu hỏi trên là do trong đàn cơ vào Samedi, 28, Setember 1926 (Bính Dần)

  Thầy dạy có câu:

  "Thầy quy tam giáo lập Tân Luật v.v."  Vậy pháp môn "Tu phước" và "Tu huệ" là cựu luật (như cách nói của Huynh Đạt Tường ở trên) có còn sử dụng trong Tam Kỳ Phổ Độ - Tân Luật đã được lập - như bài dạy của Đức Lý Giáo Tông không?

  Tệ đệ mạo muội đặt vấn đề trên để tìm hiểu thêm vế các pháp môn tu học trong Tam Kỳ Phổ Độ.

  Rất mong sự chỉ giáo thêm từ Huynh Đạt Tường và Quý Huynh, Tỷ, Đệ, Muội.  Trân trọng.

  -----

  Chào Phụng sự

  nhattrung


 4. #14
  Tham gia ngày
  Aug 2006
  Bài viết
  771
  DangVo's Avatar

  Nguyên văn bởi nhattrung

  Vì nếu nói tu Huệ thì nghiêng về lãnh vực Đại Thừa: Công Phu - Thiền Định. Nếu tu Huệ đúng cách (tâm thanh tịnh) thì đạt Công Đức.

  Nhưng, người chưa đến thời điểm hữu duyên để có thể học và hành Công Phu thiền định thì không thể có công đức hay sao ? Không phải thế. Mọi người đều có thể có được Công Đức tuy trình độ tu chỉ ở bậc 1.

  nhattrung
   


  Khi làm công quả thì dỉ nhiên là phước đức, nhưng khi làm không nghỉ ngợi tính toán mà là phản ứng tự nhiên của lòng Từ Bi Bác Ái đó là công đức, làm công đức càng nhiều thì lòng Từ Bi Bác Ái càng mở rộng ra như đức Phật . ( ví dụ gặp người hoạn nạn ra tay giúp liền không tính toán là công đức, còn tính toán làm công quả để có phước thì là phước đức.
  Đó là sự khác biệt giữa phước đức và công đức


  Nền tản để hành công phu thiền định là công đức , do đó những người tu theo Chiếu Minh, họ làm công đức rất nhiều nhưng không nói cho ai biết, nhiều người lầm tưởng những người thiền không làm công quả, thật ra họ làm rất nhiều.


  góp ý cùng các bạn về phước đức và công đức


 5. #15
  Tham gia ngày
  Aug 2006
  Bài viết
  771
  DangVo's Avatar

  Nguyên văn bởi nhattrung


  3- Công trình: Là xả thân hành đạo, thù tạc vãng lai, gây mối cảm tình, nấu sôi lòng đạo, đó là công quả lớn cho phẩm vị của mình."

  (Trích đoạn nguyên văn bài Thánh ngôn của Đức Lý Thái Bạch giáng đàn ngày 05/3 Đại Đạo 22 (Đinh Hợi) (25-4-1947 DL)

  nhattrung

   


  Công trình : là sự tập luyện đều đặn , không thái quá , không bất cập , lúc thì làm nhiều quá , lúc thì làm dải đải.
  góp ý cùng nhattrung
  thân mến


 6. #16
  Tham gia ngày
  Apr 2006
  Bài viết
  85

  THEÁ ÑAÏO


   


  Laø nhöõng leõ cö xöû cuøng ñôøi sao cho phuø hôïp vôùi hai ñieàu Baùc AÙi Coâng Bình.


   


  Nhöõng gì ta laøm trong kieáp sanh naøy, khi töï vaán löông taâm mình, ta khoâng phaûi hoå theïn töùc ta ñaõ laøm ñöôïc phaàn Theá Ñaïo. Coù nhöõng ngöôøi tuy raèng chæ thöïc haønh Theá Ñaïo, chöa höôùng veà Thieân Ñaïo nhöng cuoái cuøng khi thoaùt xaùc laïi ñaéc nhöõng phaåm vò cao troïng. Cuõng bôûi Theá Ñaïo cuõng laø moät hình thöùc cuûa Ñaïo. Maø ñaõ laø Ñaïo taát nhieân coù theå ñöa con ngöôøi ñeán söï giaûi thoaùt, trôû veà vôùi coäi nguoàn cuûa mình. Vì theá, ta ñöøng taùch rôøi Theá Ñaïo vaø Thieân Ñaïo, cuõng ñöøng ñaùnh giaù thaáp nhöõng ngöôøi chæ bieát lo Theá Ñaïo maø khoâng bieát ñeán Thieân Ñaïo vì bieát ñaâu ta laïi thua hoï ôû ñaïo haïnh, tinh thaàn phuïc vuï chuùng sanh aáy chöù. Ta phaûi bieát dung hoøa vaø thöïc haønh toát nhöõng gì ta coù theå laøm vôùi cuoäc soáng thì ta ñaõ thöïc haønh hai ñieàu aáy cuøng luùc roài.


  Khi ta ñeå troïn taâm thöïc haønh Theá Ñaïo töùc laø ta ñaõ thöïc haønh Thieân Ñaïo vaø khi ta thöïc haønh Thieân Ñaïo, qua nhöõng vieäc laøm mang laïi lôïi ích cho chuùng sanh, ñoù cuõng laø Theá Ñaïo ñoù vaäy.


   


  Trong Thieân Ñaïo, coù Theá Ñaïo vaø trong Theá Ñaïo coù Thieân Ñaïo. Caû hai luoân ñi chung vôùi nhau, chæ laø do ta xeùt haønh ñoäng cuûa ta ôû moät hoaøn caûnh naøo ñoù maø ta goïi laø Thieân Ñaïo hoaëc Theá Ñaïo vaäy.


   


   


  THIEÂN ÑAÏO


  Thieân Ñaïo hieåu theo leõ thöôøng thì nhö ñeä Nhaät Minh ñaõ noùi cuõng gaàn nhö ñaày ñuû.


  Nhöng Teä Ñeä ñaây coù ñoâi lôøi veà hai vaán ñeà:


  Phaät Ñaïo laø giaûi khoå


  Thieân Ñaïo laø tuyeät khoå


  Thieân Ñaïo goàm Tieân Ñaïo vaø Phaät Ñaïo.


   


  Taát caû vaïn vaät trong vuõ truï naøy ñeàu töø Baùt Hoàn hoùa sanh maø ra. Phaät Hoàn laø phaåm cao nhaát cuûa Baùt Hoàn vaø Thaày chính laø Ñaáng ñöùng ñaàu trong Phaät Hoàn. Coøn chuùng sanh, duø toàn taïi ôû daïng naøo ñi chaêng nöõa cuõng mang ñaày ñuû Baùt Ñaúng Chôn Hoàn nôi mình. Söï toàn taïi cuûa theå xaùc höõu hình chæ laø mang tính chaát nhaát thôøi theå hieän söï töông öùng giöõa Chôn Thaàn, Nhò Xaùc Thaân vôùi Chôn Linh, Ñieåm Tieåu Linh Quang cuûa Thaày ban cho maø thoâi. Chæ coù phaåm Phaät Hoàn thì môùi coù söï hoøa hôïp thaät söï giöõa Chôn Thaàn vaø Chôn Linh maø thoâi. Ngoaøi phaåm Phaät Hoàn ra thì caùc phaåm coøn laïi tuøy theo möùc ñoä tieán hoùa cuûa Chôn Thaàn nhö theá naøo seõ coù möùc ñoä hoøa hôïp vôùi Chôn Linh töông öùng nhö theá. Cho neân môùi noùi raèng Luyeän Tinh hoùa Khí, Luyeän Khí hieäp Thaàn, luyeän Thaàn höôøn Hö laø vaäy. Khí chæ hieäp vôùi Thaàn khi ñaõ coù söï giaùc ngoä vaø coâng ñöùc vieân maõn töông öùng. Vaø Chôn Hoàn aáy coù theå thoaùt xaùc vaân du Thieân ngoaïi khi vaãn coøn ñang taïi theá naøy.


  Ñoù laø noùi veà ngöôøi tu ñaõ mang hình theå höõu vi nôi theá gian naøy.


  Khi xöa, caùc baäc Nguyeân Nhaân nhaäp traàn thì caùc vò aáy ñeàu laø Phaät Vò, mang ñaày ñuû hình aûnh troïn laønh cuûa Thaày.


  Coøn Hoùa Nhaân thì laïi coù söï phaùt trieån cuûa Chôn Thaàn ñang ôû giöõa Caàm Thuù Hoàn vaø Nhaân Hoàn, neân môùi goïi con ngöôøi coù 1 phaàn Ngöôøi vaø 1 phaàn Thuù laø vaäy.


  Noùi veà vaán ñeà Baùt Ñaúng Chôn Hoàn ñeå caùc huynh tyû ñeä muoäi coù theå hieåu roõ hôn veà Thieân Ñaïo vaø Phaät Ñaïo. Thaät ra thì Thieân Ñaïo laø caùc moái Ñaïo do Thöôïng Ñeá saùng laäp vaø daãn daét con ngöôøi veà vôùi coäi nguoàn cuûa mình. Coøn nhö noùi raèng Thieân Ñaïo laø böôùc keá tieáp cuûa Phaät Ñaïo laø khoâng ñuùng. Bôûi ñaéc Phaät Ñaïo töùc ñaõ ñaéc quaû Phaät Vò, ngang baäc cuøng Thaày vaø trôû veà cuøng Thaày roài.


  Thieân Ñaïo sau Phaät Ñaïo coù nghóa laø sau khi ñaõ ñaéc Phaät Vò thì vò Phaät aáy hoïc hoûi, ñaøo luyeän sao cho trôû thaønh moät vò Thöôïng Ñeá, Chuùa Trôøi cuûa vuõ truï do mình taïo döïng ñöôïc phaùt trieån.


  Veà vieäc Thaùnh Ñaïo, Thaàn Ñaïo, Nhôn Ñaïo thì chöa giaûi thoaùt cuõng khoâng phaûi. Bôûi ngay caû Tieân Ñaïo cuõng theá. Caùc phaåm vò Thaàn, Thaùnh, Tieân thì seõ taïm thoaùt khoûi luaân hoài, trôû veà coõi thieâng lieâng haèng soáng. Nhöng chæ toàn taïi khoaûng vaøi traêm naêm, ngaøn naêm, hay vaøi trieäu naêm maø thoâi. Goïi laø tröôøng sinh chöù khoâng laø baát töû. Vaø sau khi thôøi gian aáy keát thuùc, caùc vò aáy vaãn phaûi ñaàu kieáp xuoáng traàn gian trôû laïi maø tu theâm nöõa. Chæ coù Phaät Vò môùi laø baát töû, khoâng sanh khoâng dieät. Nhöng neáu caùc vò Thaàn, Thaùnh, Tieân khi veà coõi voâ hình vaãn luoân tìm phöông ñoä roãi chuùng sanh thì phaåm vò cuûa caùc vò aáy seõ theâm cao troïng cho ñeán Phaät Hoàn thì cuõng thoaùt ñoïa luaân hoài.


   


  Tinh: Theå Xaùc, höõu sanh höõu dieät


  Khí: Nhò Xaùc Thaân, Chôn Thaàn, Thaàn Hoàn


  Thaàn: Ñieåm Tieåu Linh Quang, Chôn Linh, Linh Hoàn.


  Chôn Hoàn: Chôn Thaàn vaø Chôn Linh luoân ñi ñoâi vôùi nhau neân goïi laø Chôn Hoàn. Chôn Linh luoân daãn daét Chôn Thaàn veà vôùi Ñaïo. Vì theá, khi maø Chôn Thaàn chöa tieán hoùa leân ngang baäc cuøng Chôn Linh, töùc laø Phaät Vò thì Chôn Linh seõ luoân thoâi thuùc Chôn Thaàn phaûi ñaàu kieáp ñeå tu luyeän maø ñaéc quaû Phaät Vò. Neân môùi noùi caùc vò Thaàn, Thaùnh, Tieân khoâng baát töû, chæ tröôøng sanh nôi coõi voâ hình laø vaäy.


  Coøn caùc vò Phaät, tuy raèng noùi laø giaûi khoå, nhöng vì tình thöông yeâu vôùi chuùng sanh neân caùc vò aáy cuõng saün saøng ñaàu kieáp xuoáng traàn chòu khoå maø ñoä roãi chuùng sanh ñoù vaäy.


  Ñaõ laø caùc Ñaáng troïn laønh, vôùi tình yeâu thöông voâ haïn thì laøm gì coù chuyeän tuyeät khoå? Ñuùng laø caùc vò aáy khoâng khoå vì baûn thaân mình nhöng chuùng sanh khoå, taát nhieân caùc Ñaáng aáy cuõng khoå. Chính Thaày laø Chuùa Teå Caøn Khoân Vuõ Truï nhöng Thaày laïi chính laø Ñaáng chòu Khoå haïnh nhaát ñaáy thoâi.


  Khoå vì thaáy con caùi mình khoå, vì thöông maø chaúng theå ñaùnh maát leõ coâng bình vôùi nhöõng ñöùa con ngoã nghòch, vaø Thaày laø caû vaïn vaät neân Thaày luoân khoå hôn nöõa. Ta thöû hình dung, neáu treân thaân ta coù moät choã naøo ñoù bò thöông, ta ñau ñôùn döôøng naøo. Coøn Thaày laø caû vuõ truï, maø caû vuõ truï naøy nôi ñaâu coù söï soáng aét nôi aáy coù khoå, vaäy ta ñaõ hieåu caùi khoå cuûa Thaày laø sao.


  Cho neân môùi noùi chuùng sanh muoán tu thì phaûi laáy chöõ Khoå laøm ñeà muïc ñaàu tieân maø hoïc hoûi. Chöù khoâng phaûi nhö nhieàu ngöôøi vaãn nghó tu laø ñeå tìm ñeán söï giaûi thoaùt khoûi khoå, höôûng khoaùi laïc tinh thaàn nôi coõi Cöïc Laïc laø raát neân sai laàm ñoù vaäy.


  Vaäy thì noùi ngaén goïn :


  Thieân Ñaïo chính laø hoïc nhaän laáy caùi khoå cuûa vaïn vaät, mang taát caû trí naõo, söùc löïc, sinh meänh cuûa mình ñeå mang laïi haïnh phuùc cho keû khaùc.


  Coøn Linh Hoàn thì ñaõ laø Thaày, luoân höôùng veà chuùng sanh roài neân baàn ñaïo khoâng nhaéc ñeán.


  Raát mong Quùy huynh tyû ñeä muoäi sôùm hieåu roõ vaán ñeà.


   


  Huyeàn Quang


  ( thaønh vieân thuoäc Baùt Nhaát )

   

 7. #17
  Tham gia ngày
  Sep 2006
  Bài viết
  54
  .................................................. ......
  thay đổi nội dung bởi: batnhat81, 23-05-2014 lúc 07:06 AM

 8. #18
  Tham gia ngày
  Oct 2006
  Bài viết
  3.036
  Tam Giáo Đạo bao gồm: Thánh Đạo, Tiên Đạo và Phật Đạo  1. Do đó nếu nói Thiên Đạo gồm Tiên Đạo và Phật Đạo thì chưa đủ. Trong Kinh Tam Nguơn Giác Thế, Đức Khổng có dạy "Tam giáo từ xưa vốn một nhà. Người sau lầm tưởng vọng chia ba"  Cách trình bày của HQ bộc lộ "tự mâu thuẩn" với chính lý luận của mình vì bên dưới có đọan: "Thiên Đạo là các mối đạo do Thượng Đế sáng lập và dẫn dắt con người về với cội nguồn của mình". Vì như đã trình bày, nên hiểu theo tinh thần rốt ráo "Thiên Đạo là đường trở lại với cội nguồn Tiên Thiên"  2. Về chữ KHỔ: Thầy là Nhứt Nguyên Chủ Tể nên không có khổ (vì thanh tịnh tuyệt đối)! Chúng sanh trong cõi Nhị Nguyên mới cảm nhận thấy cái khổ vì còn phân biệt (sướng -khổ, thiện-ác ...). Chỉ có chúng sanh tu tiến được đến phẩm Phật hồn tiếp cận được với Nhứt Nguyên thì mới thóat ra được khỏi vòng luân hồi. (Nói rõ hơn, từ phẩm Thiên Tiên bắt đầu bước vào hàng Đại Tiên thì mới đạt đến phẩm Phật hồn, còn Kim Tiên thì chưa)  3. Nếu các bạn có duyên được đọc nhiều nguồn Thánh giáo (của các chi phái) thì sẽ thấy rõ điều này.  Thí dụ: ông Phan Khắc Sửu (Chưởng Pháp của phái Tiên Thiên) sau khi liễu đạo đắc vị Nguyệt Đức Kim Tiên, khi về đàn thì chưa có đồng tử báo đàn và Ngài xưng là "tệ huynh". Một thời gian sau được thăng cấp lên Thiên Tiên, từ đó mỗi khi giáng cơ sẽ có đồng tử đến trước báo đàn và từ khi đó Ngài mới xưng là "Bần Đạo".  Như vậy Đấng Thiêng Liêng nào được hưởng chế độ "có đồng tử báo đàn" và xưng là "Bần Đạo" là những vị đã thóat vòng luân hồi.  Vì vậy người còn sống mà xưng danh "Bần Đạo" là cao siêu lắm !!! Phải từ hàng chức sắc Giáo Hữu trở lên mới nên dùng chữ "tệ". Td: tệ hữu, tệ đệ, tệ huynh ...  Cần chú ý chi tiết này. Tuy chỉ là 1 điểm nhỏ trong cách xưng hô nhưng không khéo lại rơi vào tình cảnh "công chưa có" mà lại bị tổn đức.  Huynh đệ tỷ muội học đạo với nhau mà ngôn từ chưa thể hiện "đại đồng Thế Đạo" thì làm sao hy vọng "Thiên Đạo giải thóat". Cái này, Ơn Trên nói là "mang bánh vẽ cho mình và mọi người cùng ăn" chứ không là "bánh thật".  Hy vọng lời nói xưng danh "Bần Đạo" chỉ là lời nói chơi trong tình huynh đệ để khuấy động không khí tu học.

 9. #19
  Tham gia ngày
  Oct 2006
  Bài viết
  3.036
  Tam Kỳ Phổ Độ, Đức Chí Tôn ban ân cho nhân sanh TÂN PHÁP Tam Công.

  Nhưng Đức Quan Thế Âm có dạy: Tam Công tương ứng với Lục Độ Ba La Mật của nhà Phật.

  Cao Đài là "dung hòa, tổng hợp" tinh ba Tam Giáo (nói gọn), dùng ngôn ngữ thói quen của nhân sanh địa phương mà nói đạo với đối tượng. Vậy nói "Phước Huệ song tu" cũng đúng. Nhưng, như đã trình bày, giáo lý Cao Đài nói rõ hơn, rộng hơn và có chiều sâu hơn. Ai hữu duyên, được nghe, tiếp thu và hành đúng thì kết quả đến nhanh và chất lượng.

  Nơi đây "Cựu luật" không là vấn đề. Thí dụ, Tân Luật Cao Đài vẫn tiếp thu Ngũ Giới Cấm của cựu luật nhà Phật (có biến đổi chút ít) hay "Tam Cang Ngũ Thường, Tam Tùng ..." của Khổng Giáo vẫn được kế thừa và phát huy lên cho phù hợp với văn minh thời đại.

  Các Pháp nào còn hữu dụng đều được sử dụng nhưng với TÂM (tinh thần mới) "hướng về nhân sanh - thuần chơn". Lời Thánh giáo của Thầy dạy với ý: Thầy dùng lại những rui, kèo, cột ... còn tốt, phối hợp với vật liệu mới để xây tòa lâu đài mới cho nhân sanh.

  Khổng Giáo đã nói đến Đại Đồng nay Tam Kỳ cũng nói nhưng rộng và cao hơn (Td: Đại Đồng tôn giáo, các bước thực hiện Đại Đồng...)

  Con đường trở về với Thiên Đạo của nhân sanh hữu duyên trong Chánh Pháp Kỳ Ba là ở chỗ nhận được Thần qua Thiên Nhãn. Đây là nguồn siêu nhiên liệu để mỗi người là phi hành gia tự nạp vào phi thuyền của mình để trở về. Bay cao đến mức nào trong Bát Phẩm tùy thuộc vào số lượng và chất lượng nhiên liệu "tự hữu".

  Vậy ít nhứt phải: Công quả lo cho nhân sanh, Công trình "Ăn chay" đúng luật và phải tập "Công Phu Ngọai" cúng hàng ngày với tâm thanh tịnh nếu chưa bước lên bậc 2 là "Công Phu Nội" Tâm pháp "Tánh Mạng song tu".  

 10. #20
  Tham gia ngày
  Aug 2006
  Bài viết
  266

  Kính thưa huynh Đạt Tường,


  Rất cảm ơn Huynh đã giải nghĩa của "Tam công" và chỉ rõ cách xưng hô cho phù hợp.


  -----


  nhattrung

   

Trang 2/3
1 2 3

Nội quy viết bài

Nội quy viết bài
 • Quý hiền không thể tạo chủ đề
 • Quý hiền không thể gởi Trả lời
 • Quý hiền không thể gởi tập tin đính kèm
 • Quý hiền không thể sửa bài viết của quý hiền
Chủ đề giống nhau
 1. PHƯỚC THIỆN thuộc HIỆP THIÊN ĐÀI?
  Bởi hoc.tro trong mục Vấn đáp học Đạo
  Replies: 22
  Có Bài Mới: 03-08-2007, 12:49 AM