Tệ đệ xin huynh tỷ khai thác cho đệ được hiểu báon câu thơ sau :
     " NHẤT TU THỊ , NHỊ TU GIA
      SẮP KẺ TU CHÙA ĐỨNG HẠNG BA
      THỰC SỰ THIỂU DUYÊN ĐÂU CŨNG CÓ
      TRONG CHÙA MA QUỶ CŨNG LÔI RA "
    
Đệ khó hiểu nhất là hai câu cuối, vậy xin chờ ý kiến từ các huynh .
      Hiền đệ xin học hỏi !
              TIỂU NGÃ