+Trả Lời Chủ Đề
Trang 2/3
1 2 3
kết quả từ 11 tới 20/ Tổng số 24

Ðề tài: Không Cũng Như Không

 1. #11
  Tham gia ngày
  Nov 2008
  Bài viết
  1.020
  1234's Avatar
  Chào bạn ThachKhe
  Mình có tuổi và có cả tên. bạn cũng có tuổi và có tên như mình vầy mà !
  Nói vui với bạn vậy thôi . Có lẽ bạn góp ý rất đúng ! đọc quá rối chứ chẳng phải hơi, hơi bị rối đâu ! mong nhận được sự thông cảm của các bạn !

  Có lẽ là tư tưởng mình nó tuôn xuất 1 cách không logic cho lắm ! và cứ hễ nó tuôn xuất cảm xúc tới đâu, mạch ý nó chảy tới đâu thì mình cứ niêm theo đó mà gõ gõ chữ thôi !
  ( đoan chắc rằng mình không bao giờ làm thư ký, hay viết báo cáo hoặc làm nhà báo được ... vì thật sự bài viết qua rối và lủng cũng ý tứ - mạch văn ) nhưng mình lại không câu nệ hình thức câu cú văn từ mà mình chỉ chú trọng phần ý !

  Được Thỏ thì quên Nôm
  Được Ý thì quên Lời !

  Có lẽ làm người đọc bị mệt do những thiếu sót và mặt hạn chế của mình.Thôi mình cũng ráng mà cứ từ từ ... cứ từ từ mà trình bày như bạn góp ý để hạn chế mặt yếu kém , thiếu sót như bạn vừa nêu trên
  Cám ơn rất nhiều về sự trao đổi góp ý của bạn. Chúc bạn Vui Khỏe

 2. #12
  Tham gia ngày
  Dec 2010
  Bài viết
  77
  khaitam's Avatar

  Tiểu đệ vốn vô ưu vô cảm nhưng cũng vẫn buồn vẫn vui vậy (đệ tự cười đệ vậy). Tiểu để cũng chẳng biết nói gì. Biển Đạo Pháp thênh thang mênh viễn diệu diệu có không cũng được mà có cũng được. Thôi thì, chúng ta đến với nhau bằng: tâm đối tâm. Xin quý anh, quý chị cười vui khẽ cho thắm nồng tình huynh đệ. Ngu đệ không dám có ý dạy. Ngu thì vẫn ngu mà dám dạy ai. Thôi thì cứ như Đạo Huynh Hoanhan nói, ai cũng có quyền theo cái duy chủ đức tin mình mà tấn bước.

  Vậy, cho phép tiểu đệ có chút cảm về Phật Pháp Sắc Không. Sắc Không. Ngu đệ cũng xin phép nói lời khùng khùng mà chắc là khùng khùng thật "không cũng như không mà có thì vẫn là có". Về có không, đó là tinh hoa của đạo pháp mà người cùng Bát Đẳng Chơn Hồn phải nương mà học mãi để tấn hóa hoài trên con đường thiêng liêng hằng sống mà Đức Hộ Pháp dạy. Muốn biết có và không thật tướng của đạo pháp, thiết nghĩ rằng không phải chỉ là có của nhục nhãn, thấy và nghe của đôi mắt và cái trí phàm. Mà cái có và cái không Đạo Huynh 1234 nói là cái có và cái không được nhận dạng qua một cái TRÍ BÁT NHÃ mà nhà Phật thường dùng. BÁT NHÃ TRÍ tức sẽ chiếu kiến vạn hữu là không, vạn hữu là có.

  "Chiếu kiến" nghĩa là "thấy toàn", là "soi sáng", là "tỏ ngộ", là "thông đạt", là "minh kiến". Thấy ở đây, không phải thấy bằng con mắt với 2 tròng trắng +2 tròng đen. Người chết cũng vẫn có những thứ đó, người sống cũng có thứ đó nhưng cái thấy ấy chỉ là "phàm kiến", không phải là "thánh kiến" của Đạo Pháp muốn nói. Đọc kinh thì cầu lý để hiểu hành sự. Có câu lục căn tiếp xúc với lục trần sanh ra lục thức. Đó là cội sanh khổ đau.

  Nếu muốn chiếu kiến ngũ uẩn giai không thì phải dùng cái trí thanh, trí thanh ấy Phật Đạo gọi là TRÍ BÁT NHÃ, hay BÁT NHÃ TRÍ. Trí này không phải là trí của nhà toán học, nhà vật lý học, không phải là tiến sĩ tâm lý học, không phải là tiến sĩ thần học, tiến sĩ tôn giáo học lý luận bằng cái thấy của phàm tâm, tục trí. Bát Nhã trí là Trí của Phật, soi sáng mười phương. Theo cái thiển học của khaitam thì con người cần quán chiếu mà khơi lên TRÍ BÁT NHÃ. Nếu để làm như thế nghĩa là "quán" và hiểu cái "không" và sống trong cái "không" phải bằng tâm Bát Nhã hay là dụng trí Bát Nhã mà hành, tức là tri kiến trong tuệ giác của sự sáng suốt thực sự. Phật bảo quán Không để tìm tự tánh. Tự Tánh vốn là vô. Tánh vô nhưng lại là hữu diệu. Tánh không sanh cũng chẳng bị diệt khi nào, nghĩa là Đặc Tánh Vô Thường nhưng hằng hữu vì theo như Kinh Bát Nhã ám chỉ rằng chẳng sinh, chẳng diệt, chẳng thêm, chẳng bớt, "không trí cũng không đắc". Bát Nhã Kinh dùng tự "không để phủ định tất cả nhằm biểu thị rằng cái Chơn Như hằng Bất Biến, không sanh, không diệt, tức trong diệt đã có sanh, trong sanh đã có diệt". Diệt thì sanh ngay lúc diệt, nên không thêm, không bớt. Ấy là Tự Tánh Như Lai. Về phương diện khác thì, chữ "không" trong trong Kinh cũng lại ám chỉ rằng, cái không để phủ định tất cả, phủ định để rốt ráo nhấn mạnh cái mặt đối lặp của nó trùng duyên ngay ấy, để rồi chúng sanh thấy để thấy 5 uẩn đều là không. Một góc nhìn khác, Phật dạy học về quán chỉ Không, tức là chúng ta cần tập tánh không không, đừng nhiễm, xem các sự điều là hư vô, ảo ảnh, tất cả đủ duyên hợp, hợp rồi tan. Đó là nguyên lý bất dịch để thấy, quán chiếu bằng Bát Nhã trí, nhằm cho tâm thanh, trí định, gom thần, tụ khí. Nếu con, chấp trước, nghĩ sau thì khí hao, thần tán mà không làm cho Diệu Tánh được hiện lộ minh quang.

  Còn hành thì phải định căn trên Trí Huệ ấy, tức là Bát Nhã trí - nghĩa gốc của Bát nhã chuyên chỉ cho loại trí tuệ đặc biệt, phát sinh từ công hạnh tu hành theo pháp quán không mà chứng đắc tức là loại trí tuệ thanh tịnh của chư Phật vừa rỗng lặng vừa suốt soi, nhờ đó mà quán chiếu được thật tướng của các pháp và thấy rõ các pháp là không có tự tánh. Ðây không phải là loại trí tuệ thế trí biện thông ngôn từ siêu đẳng thế gian, chỉ có chứng ngộ mới có thể biết mùi của nói. Lý thuyết thì cần phân minh cho rõ để hành giả nương học mà hiểu vậy.

  Phật nói vô trí cũng vô đắc, không sanh không diệt vì vạn hữu là tự tính luôn như thế, nào có sanh đâu mà có diệt. Nhưng kỳ thực, sự hiện hữu là mặc nhiên như thế. Thử định hiểu Linh Hồn tròn vuông ra sao?

  Sự phủ định để thấy được cái bản chất nguyên thuỷ vĩnh toàn của vạn hữu.

  Liên đới đến Bát Nhã Trí tức là nói đến Bát Nhã Tâm Kinh- gồm 260 chữ được tích góp thu gọn từ 720 TẠNG KINH. Bát Nhă Tâm Kinh là yếu quyết, là tinh hoa của Phật Giáo. Nhiều vị Thầy có nói rằng, Bát Nhã Tâm Kinh chỉ dành cho hạnh Bồ Tát, A La Hán thực thi hành. Nói như thế, nghĩa là nghĩa lý kinh dụng chữ QUÁNĐỊNH để chứng đắc. Người thường đọc cũng bằng thừa dư. Nhưng nói vậy cũng chưa hoàn toàn đúng vì Bát Nhã Tâm kinh giúp hành giả đắc LÝ, đắc Ý rồi chiếu soi vạn pháp, chứng đắc A Nậu Đa La Tam Diệu Tam Bồ Đề. Kinh Phật và các vị Tổ Sử (như cuốn Bồ Đề Quán Tâm Pháp) cho ra đời nhằm cứu chúng sanh thức giác, hiểu lý trực chỉ nhân tâm mà ngộ; thế nên ai cũng có thể đọc và học. Học được gì, hiểu được gì thì cứ hành. Phật Thích Ca ngày xưa cũng thiền định quán chiếu mà chứng ngộ. Chúng sanh, quán ngộ TÁNH KHÔNG bằng QUÁN, CHỈ, ĐỊNH bằng Tâm Bát Nhã thì còn gì bằng nữa.

  Bát Nhã Tâm, chúng ta nên đọc hiểu nghĩa và bài giảng rồi hành theo đơn kinh. Kinh này là dụng QUÁN TƯỞNG mà đắc nhất đó. Có mà không, không mà có. Con người từ không mà ra có, từ có trở về không (chết), nhưng trong cái không lại có (linh hồn). Cái không là vô vi. Trong mờ mờ mịt mịt thì đó là cái KHÔNG, giữa cái mịt mịt mờ mờ thì có ánh sáng NHƯ LAI chiếu soi mười phương, vạn pháp biến xuất từ đó. Cái đó gọi là . Vậy trong cái không lại có cái , trong cái lai chứa cái không bất thường. Thế gian là hữu sắc nên "sắc tức thị không". Nhưng có cái sống HẰNG HỮU - NHƯ LAI TÍNH nên "không tức thị sắc" . KHÔNG là hai trạng thái luôn thường hằng cho hành giả tu tiến mà phản tỉnh BỔN TÂM.

  Vài ý thiển dốt.
  Bách bái!
  thay đổi nội dung bởi: khaitam, 12-05-2012 lúc 08:23 PM
  ......................................
  "Thành tâm niệm Phật,
  Tịnh, tịnh, tịnh, tịnh.
  Tịnh, là vô nhứt vật,
  Thành tâm hành Đạo."

 3. #13
  Tham gia ngày
  Nov 2008
  Bài viết
  1.020
  1234's Avatar
  Kính huynh caodaikhaitam .

  Theo muội ý cảm nhận của đệ ....

  Có là cái Tướng ( thể hiện , ứng dụng , ứng hóa ... ) của cái Không

  Không là cái trở về của cái Có ( trở về với bản thể , cội gốc ... )

  Một cái là Tướng Dụng , một cái là Thể Dụng . Nếu không có cái Hữu thì cái Vô biết nương dựa vào đâu mà thể hiện ? cái Không chẳng có thì lấy đâu mà lại Có hoài ? để mà thể hiện ra ?

  Trong Tâm Đạo có những cái Biết - Nghe - Thấy .... nhưng kỳ thực chúng lại ở dạng :

  Văn Kỳ Thinh Bất Kiến Kỳ Hình .

  Không có Tiếng - có Hình mà lại tự Biết : Thấy - Nghe !

  Cái Thấy - Nghe này cũng phát xuất từ cái Không Không mà ra , Nhưng không vì chúng chẳng (lộ) Có Tiếng ( âm ) hay Hình ( tướng ) mà chúng ta không Thấy - Nghe được ! ( để rồi xác quyết là không có ? nhưng kỳ thực là chúng vẫn đã có ! đang có và vẫn sẽ ... còn có nhiều nữa ! ... )

  Thấy - Nghe để ... => Biết ! nhưng trong cái Biết kia ! đã gồm trọn 2 cái : Thấy - Nghe .

  Có những thứ trong đời Nghe - Thấy nhưng ... => chẳng Biết . ( Vì Tâm còn câu chấp , sân si , trồi sụt ... Ố kỹ còn lừng lẫy trong Tâm => Tâm chưa An Định để Nghe - Thấy được những Siêu Sóng này đặng ! ?

  Hình ảnh - Âm thanh chúng đều đến với chúng ta bằng dạng Sóng cả thảy ! Duy chỉ do chúng ta có lược được , giải mã được chúng bằng cách nào ! để ... => Chúng ta có thể nhận dạng , để Nghe - Thấy được chúng mà thôi ! )

  Lại có những thứ Biết ! Nhưng chẳng Thấy - Nghe ! (hình - tiếng ) dù vậy thì cái Thấy & Nghe ấy đã thâu gồm trọn trong cái Biết kỳ đặc ấy cả rồi ! cái Thấy - Nghe này thoát khỏi hệ lụy tần số của cái Thấy - Nghe bằng Nhục Nhãn, Nhục Nhĩ ...

  Từ cái Không mà Nghe ra Có - cũng từ cái Không mà Nhìn Thấy ra Có ... Đó chính là Sự Kỳ và Lý Diệu trong Đạo Học vậy !

  Vài dòng cảm nhận thiển thô cùng huynh caodaikhaitam . Kính
  thay đổi nội dung bởi: 1234, 01-05-2012 lúc 05:31 AM

 4. #14
  Tham gia ngày
  Dec 2010
  Bài viết
  77
  khaitam's Avatar
  Huynh 1234 kính! lời của đại huynh thật chí phải!

  Ai cũng dùng cái thấy, cái ngộ của mình, cái thông của trình độ mình mà diễn bày nhằm học hiểu nhau trên tinh thần liên đới hòa hợp thương yêu đúng câu dạy của THẦY CHÍ TÔN "Thương yêu là chìa khóa mở cửa Bát Quái Đài tại thế".

  Thể dụng của ngôn ngữ là hữu hạn, trong khi Đạo Pháp vô hạn. Do vậy, tiểu đệ có hai vấn đề muốn nói anh em xem xét và suy nghiệm mà hiểu và hành cho đúng lý để anh em cùng tiến:

  1. Ngôn ngữ chỉ là thể tướng, lý đạo thì thâm thâm huyền cao, nên dùng ngôn ngữ chẳng khác dùng cái nôm mà "nôm" một vấn đề thành ra vấn đề nó hẹp và nông tròn vo như cái nôm. Vậy, cũng chẳng phải im lìm mà như pho tượng biết suy nghĩ và an định với lý thiên nhiên. Hơn nữa, đạo của THẦY là phổ độ, nên phải dụng tướng để phổ thông chơn đạo, gieo giống cho hậu học mà tấn. Thế nên, tạm dụng cái hẹp mà nói lên phần nào cái yếu lý cao thâm của Đạo để chia sẽ trong mái nhà Đại Đạo, chia cái mùi hương của thức ngộ, của bát nhã.

  2. Cái ngôn ngữ là cái tướng đối lại với hành giả, ngôn ngữ là ngón tay. Việc hành là việc tối trọng đối với hành giả của tiến trình tấn hoá. Chúng ta không thể mắc kẹt trong sự lý luận, trong biện chứng đúng sai, sai đúng, phải trái, trái phải. Đúng cũng được, mà sai cũng được, trái cũng xong mà phải cũng xong, miễn sao bước chân hành giả đi trong minh triết, thanh tịnh, an lạc trong tâm hồn đúng lời dạy của ĐỨC CHÍ TÔN, ĐỨC PHẬT MẪU cùng các Đấng Thiêng Liêng.

  Có không, không có nói mãi có đến ngày tân thế, cho trăm quyển, ngàn tạng cũng không sao nói hết đủ mọi lẽ cho hiểu. Sự giác ngộ của Tâm giúp hành giả sẽ tự hiểu ra có và không, sự hiện hữu, sự bất diệt, tính vô thường của vạn hữu.

  Vài lời thiển thô. Kính chúc huynh tỷ đệ muội (trong đó có đệ) hưởng nhiều thiên điển để sớm mau làm cội đạo của mình càng tốt tươi sum suê muôn năm, tỏ rạng giữa con đường Đại Đạo,

  Kính!
  thay đổi nội dung bởi: khaitam, 13-05-2012 lúc 06:22 AM
  ......................................
  "Thành tâm niệm Phật,
  Tịnh, tịnh, tịnh, tịnh.
  Tịnh, là vô nhứt vật,
  Thành tâm hành Đạo."

 5. #15
  Tham gia ngày
  Nov 2008
  Bài viết
  1.020
  1234's Avatar
  1234 tặng Khai Tâm 1 bài thơ "vụn về" ,Khi nghĩ tới 1 người có tâm huyết , tâm đạo , trăn trở trên đường về trong 1 thoáng .... xa Quê !
  ( mong rằng thơ có "vụn" nhưng nhưng Tình vẫn là ...Y Y )


  Khai Tâm - tâm phải dũa mài .
  Khai cho tâm sáng => khai đường lưu thông .
  Khai Tâm - tâm phải triển khai.
  Triển thông Tâm Đạo => tỏ thông Lòng Trời

  Khai Tâm - khai tỏ vận Trời .
  Khai sao cho hợp Căn - Phần để ... Tu .
  Khai sao con tỏ lối về !
  Khai sao con có bạn lành cùng ... khai .

  Khai từ chỗ tối khai ra .
  Khai lần ra chỗ Quang Minh con à !
  Tâm khai - tâm phải dũa mài .
  Dũa sao đúng cách - tâm kia ... sáng lần .

  Ruộng khai còn lắm ... Nhiêu Khê !
  Tâm khai - con phải bõ lần ... Phàm Tâm .
  Tâm thành rũ sạch tội khiêng .
  Từ đây con nguyện một lòng : Ăn Năn .

  Nhờ Cha cứu vãn tội tình .
  Vô minh kiếp trước - con đây ... lỗi lầm !
  Nhờ Thuyền Bát Nhã con đi .
  Ngày qua - tháng lại .... một Tâm chuyên cần !

  Nguyện cùng Cha - Mẹ Huyền Vi .
  Độ cho con trẻ trở về : Bến Xưa !
  Bến xưa ! con luống đợi chờ .
  Bỡi con lầm lạc : Phút giây ... đọa trần .

  Xuống trần con chẳng ... luyến trần .
  Lòng con gắng Chí - tìm Thuyền con đi
  Xa Quê con nhớ Quê nhà .
  Ngày đêm thao thức - tâm con ... rộn ràng !

  Ngày qua - tháng lại ... đợi chờ !
  Con chờ Duyên Hội - Rồng Mây ... kịp kỳ .
  Nay nhờ Đại Xá kỳ ba .
  Cao Đài mở lối kịp Đò .... Con Đi .

  ( man mác viết 30/5/2012 )

  Thơ tuy không chau chuốt câu vần , niêm luật , nhưng ý tình vẫn niêm gọn thiển thô tấm lòng .

  Đôi dòng cùng Khai Tâm .

 6. #16
  Tham gia ngày
  Dec 2010
  Bài viết
  77
  khaitam's Avatar
  Kính Huynh 1234!

  Vâng! thơ không trau chuốt, không dùng mỹ từ, không niêm luật chuẩn trang nhưng ý thơ mênh mông rất ra vẻ CHUỐT, ra vẻ MỸ, ra vẻ LUẬT. Ý thơ là lời dạy, là bút chỉ đường, là vườn hoa đầy hương sắc mỹ vị.

  Tiểu đệ thật thích:
  Xuống trần con chẳng ... luyến trần .
  Lòng con gắng Chí - tìm Thuyền con đi
  Xa Quê con nhớ Quê nhà .
  Ngày đêm thao thức - tâm con ... rộn ràng !

  và:
  Ngày qua - tháng lại ... đợi chờ !
  Con chờ Duyên Hội - Rồng Mây ... kịp kỳ .
  Nay nhờ Đại Xá kỳ ba .
  Cao Đài mở lối kịp Đò .... Con Đi .

  Đó là hào quang chiếu rọi, là giọt từ bi cam lồ! Ai cũng phải khai, ai cũng phải mở, ai cũng phải ăn năn, ai cũng phải rũ sạch tiền nghiệp,...!

  Mong rằng thơ này sẽ hóa giải được nhiều u uẩn trong nội tâm tiểu đệ mà THIỀN TÂM trực lối về trên con Thuyền Không Đáy.

  Xin tri ân bài thơ của Huynh 1234.

  Đệ kính bút!
  ......................................
  "Thành tâm niệm Phật,
  Tịnh, tịnh, tịnh, tịnh.
  Tịnh, là vô nhứt vật,
  Thành tâm hành Đạo."

 7. #17
  Tham gia ngày
  Nov 2008
  Bài viết
  1.020
  1234's Avatar
  Ngày 7/6/ 2012

  Tặng 1 người bạn phương .... xa ! ( huynh Viễn Lưu )


  Viễn Lưu - Lưu Viễn ở đâu ?
  Viễn Lưu - Lưu Viễn . Viễn Hằng chữ Tu .
  Viễn Lưu chẳng phải Lưu ...xa !
  Mà đây là Viễn : Trường Lưu = Đạo Hằng .

  Đạo Hằng : Lưu Viễn trong Tâm
  Thì thôi ! Lưu Viễn chớ làm ... Lạt Phai .
  Thương cho Lưu Viễn ... ngày nào !
  Căn cơ sung mãn => quên đi ... ngày về .

  Một khi : Sóng nổi Ba Đào .
  Chợt như ... tỉnh giấc : Mộng Hồn Nam Kha !
  Nhìn về chữ Đạo xa xa .
  Chợt như : Thấy đó ! ... Có rồi lại ... Không .

  Chợt như tâm nặng nỗi niềm .
  Vô Vi lẩn khuất con tầm ... khó ra ?
  Chợt như con thấy : Lạ Kỳ !
  Vô vi có đó - Có rồi lại Không ?

  Chợt như thấy Đạo mênh mông .
  Chợt như con thấy : Đạo không xa vời ?
  Chợt như ẩn hoá tài tình
  Vô vi mầu nhiệm làm con ... bàng hoàng ! ?

  Chợt như thấy giữa Thinh Không .
  Mặt Trời ló dạng = Hết Đêm => ra Ngày ?
  Chợt nhiên con tự : Hỏi Lòng .
  Vô vi ứng hoá mà sao ... lạ kỳ ?

  Chợt nhiên con tự : Hỏi Lòng .
  Tu sao đúng cách để con : Thông Hành ?
  T.K ..... sứ giả của Thầy .
  Thầy giao sứ mạng ẩn vi độ đời .

  Bình tâm chớ có : Hoang mang .
  Con nên tu tập - để rồi Tâm Thông .
  Tâm Thông mọi thứ sẽ : Thông .
  Dẹp tan mọi thứ : U mê tại Lòng .

  Chớ nên : Chạy - Đuổi lòng vòng !
  Neo tâm cho chắc => Vô Vi : Hiện Tiền .
  Thầy nay Giáng chút Ý - Lời .
  Trao con Lưu Viễn - nhớ mà .... Viễn Lưu .

  ( Lan Man viết 18/4/ Nhâm Thìn . 7/6/ 2012 )


  --- @ ---


  Cùng 1 người bạn phương ... gần ( Muội đệ Thiện Tâm )


  Thiện Tâm - Tâm Thiện buổi đầu .
  Như Hoa Hàm Tiếu rộ trong Nắng Chiều .
  Hương Hoa đằm thắm - dịu dàng !
  Hoa không khoe sắc - ẩn cùng cỏ cây .

  Tha hương - xa chốn quê nhà .
  May mà ... Tâm Thiện con còn ... nhận ra !
  Trồng Hoa khéo kết Hương Hoa .
  Để Hoa không rũ vì Tâm chẳng ... Lành !

  Ráng chuyên Trì - Niệm danh Thầy .
  Cao Đài ứng hoá - ứng trong Tâm Lành .
  Ráng chuyên niệm Phật Hồng Danh .
  Quán Âm cứu thế - độ liền cho con .

  Ráng lo : Hiếu - Nghĩa đáp đền .
  Công Cha - Nghĩa Mẹ con mà ... nhớ công !
  Ráng câu : Nhân Nghĩa đáp đền .
  Ráng câu : Hoà ái => gặp người ... Dạy Khôn .

  Ráng câu Tâm Đạo giữ gìn .
  Trau tria Tâm Đạo để nhìn được ... Xa !
  Ráng mà : Tích mót - bòn công .
  Ngày sau trở lại : Nơi xưa - Quê Nhà .

  ( Lan man viết 18/4/ Nhâm Thìn . 7/6/ 2012 )
  thay đổi nội dung bởi: 1234, 31-07-2012 lúc 06:21 AM

 8. #18
  Tham gia ngày
  Nov 2008
  Bài viết
  1.020
  1234's Avatar
  Tặng bạn caodaikhaitam ( cùng huynh Viễn Lưu + muội đệ Thiện Tâm )

  Các con hãy khá an lòng .

  Tu tâm chớ khá chấp lầm : Người - Ta .

  Dẹp tan mọi thứ so đo .

  Để tâm con sáng - con thông : Đạo - Đời .


  Đạo là thể thể Quang Minh .

  Quang Minh tỏ rạng tại lòng Người Tu

  Đạo là Huyết Mạch lưu thông .

  Đạo không phân cách Bỡi : Ta - Vì : Người .


  Đạo là thể thể Quang Minh .

  Không Chia - không Đoạn bỡi Ta, bỡi Người .

  Thế nên Ta thấy trong đời .

  Tội thương bao kẻ ... chấp lầm , chấp mê !


  Đừng đem ... sở ngã riêng ta .

  Mà đi câu chấp - Chấp Ta - Chấp Người .

  Ráng mà ... thấy Đạo trong Tâm .

  Đừng nên nghỉ quẩn : Chấp Ta - chấp Người !


  Buồn phiền , lo lắng trong đời .

  Hãy đem ra ... Đốt một lần cho xong !

  Dây dưa chẳng có ích gì ?

  Mà con luyến tiếc , để hoài ... buồn lo .


  Phàm Tâm níu kéo con trò .

  Con không đoạn dứt => Đạo nhìn khó Thông .

  Lòng thì muốn thấy Đạo Hằng .

  Nhưng Tâm chưa dứt Phàm Tình ... Khó Đa !


  Thuốc con chịu uống mới nên .

  Tay con Cầm Thuốc , nhưng chưa ... uống À ?

  Uống cho : Tiêu dứt Vọng Tình

  Uống cho quên hết : Phiền lo trong đời .


  Linh Đơn có sẵng đó rồi !

  Tại con không uống - để Thầy quở la .

  Quở con vì bỡi ... thương con .

  Ta không trách quở ... mà chi con à !


  Kê đơn rồi ... để đó À ?

  Kê chi cho uổng - kê mà chi con ?

  Nhìn người lành lặn con Ham !

  Con Ham - con Muốn mà con ... chẳng Hành ?


  Hành xong con thấy Diệu Kỳ !

  Linh đơn có sẵng con dùng mau đi .

  Linh đơn Bát Nhã ... chối từ .

  Ta E con chẳng ... biết đi - để về !


  Chẳng cần con luận : Đông - Tây

  Nam Tào - Bắc Đẩu , hoặc con ... luận gì ! ?

  Linh đơn chóng dứt bệnh tình .

  Chuyển Tâm con trẻ - xa rời .... Bến Mê .


  ( Vu vơ , lẩn thẩn viết 9/6/2012 ) .

  1234 tặng bạn caodaikhaitam

  Cùng huynh Viễn Lưu + muội đệ Thiện Tâm + 1234 (tự tặng để "Ké" phần ...)
  thay đổi nội dung bởi: 1234, 12-11-2012 lúc 10:18 AM

 9. #19
  Tham gia ngày
  Nov 2008
  Bài viết
  1.020
  1234's Avatar
  Tặng bạn caodaikhaitam 1 bài mình vừa lan man viết xong sáng nay .
  Mong rằng thơ có "thẩn" nhưng Tình vẫn chẳng thẩn tí nào !


  Khai Tâm có trí hơn người .
  Lại hay có tánh tìm tòi để thông .
  Căn Tiên đoạ xuống chốn trần .
  Gặp ngay Giáo Pháp vô vi của Thầy

  Bèn dùng trí tuệ thông lưu .
  Nhờ Thầy dìu dẫn - trau dồi cùng con .
  Khai Tâm khai tự đáy lòng .
  Hành Y Bát Nhã sẽ thông Ý Trời .

  Chớ nên chạy đuổi lòng vòng .
  Để Tâm trĩu nặng hành trang dư thừa .
  Hành trì tâm pháp Huyền Vi .
  Thì nên cố gắng Thuần Hành tại ... Tâm .

  Đường đi còn lắm chông gai .
  Thì nên gắng chí - đừng làm thối tâm
  Thuần Hành Bát Nhã cao thâm .
  Thâm thâm vi diệu , sẽ thông Đạo - Đời

  Ráng mà gia đạo lo toan !
  Cho An gia phận - phận vai lo toàn .
  Đừng vì ham đạo - bõ đời .
  Vợ con nheo nhóc - đạo đời chinh nghiêng !

  Đạo là nền tảng của Đời .
  Thì nên đem Đạo chan hoà - an vui .
  Đạo là cốt chỉ của Đời .
  Thì nên ẩn hoá cho đời con An.

  Đạo là Mạch Huyết lưu thông .
  Đừng vì ham đạo - bõ bê chuyện đời .
  Đạo - Đời khó tách , khó rời !
  Nhìn sao thấy Đạo : => Trong đời thê lương .

  Nhìn sao con thấy Đạo - Đời .
  Đạo - Đời , Đời - Đạo không phân ,không bàn !
  Nhìn sao thấy Đạo chẳng ... rời .
  Đạo ngay Tâm trẻ . Đạo hằng tại Tâm .

  Nhìn sao thấy Đạo : Lưu Thông .
  Không phân - không cách bỡi Ta , bỡi Người .
  Nhìn sao dù ở Rạch - Ngòi .
  Tâm con cảm đặng : Tận Lòng Đại Dương .

  Nhìn sao con thấy trong đời .
  Bóng - Hình con đó ! thoạt còn lại ... không .
  Nhìn sao con cảm Ý Người .
  Cảm xong - con sẽ .... cảm thông Cuộc Đời !

  Nhìn sao con thấy Cuộc Đời
  Là Tuồng Tấn Hoá - mượn đường con ... đi .
  Nhìn rồi chớ có lâm ly
  Cuộc Đời vốn ... thế ! Đạo kia ... còn Hoài .

  Thôi đây gửi trẻ đôi dòng .
  Con coi theo đó Hành Y Đạo - Đời .

  ( Vu vơ vắng vẻ viết vần vui vui viết 13 / 6 / 2012 )
  thay đổi nội dung bởi: 1234, 31-07-2012 lúc 06:21 AM

 10. #20
  Tham gia ngày
  Nov 2008
  Bài viết
  1.020
  1234's Avatar
  Hôm Nay - Ngày Mai ? hoặc sẽ mãi là ... Không Bao Giờ ?

  Các con hãy gắng coi tâm
  Coi tâm mình đã thực thi đặng gì ?
  Chữ tâm khó thấu con ôi !
  Tuy rằng miệng nói => tầm hoài khó trông .
  Tịnh tâm con => cảm đặng tâm .
  Tâm như thấy đó ! có mà ... lại không .
  Chữ tâm trùm chứa hư không
  Bao la muôn pháp , nằm lồng trọn tâm .
  Tu thì quy hướng Cội Tâm .
  Một tâm , một thể quy chung ... một nhà .
  Tịnh tâm để cảm đặng tâm .
  Để nghe tâm thốt ... tâm trau dồi mình !
  Lần về cội gốc Chơn Tâm .
  Tai con nghe đặng lời tâm Diệu Huyền .
  Tuy rằng tâm khó kiếm tầm .
  Vô hình - vô tướng tầm hoài chẳng ra !
  Nhưng tâm luôn ngự nơi lòng .
  Tại con bừa bãi tìm ngoài => thấy chi ?
  Tâm con như Bóng gá Hình
  Nhìn trong sẽ tỏ - nhìn ngoài thấy chi ?

  Ngoài là bào ảnh của tâm .
  Bao la muôn pháp => tâm con Sụt - Trồi .
  Thế nên khéo phải tịnh tâm .
  Để con rõ biết thật tâm thể nào !
  Tâm con là vốn của Thầy .
  Tại con ... bừa bãi , lòng vòng ... rong chơi .
  Miệng ngoài con nói ... khéo thay !
  Ta nghe con nói mà Ta cũng .... buồn .
  Buồn vì : Con chẳng đủ Duyên .
  Con lo : Mê mải , bõ bê ... tâm mình .
  Một khi chợt tĩnh giác nồng .
  Tội thương cho trẻ : Thời giờ còn đâu ?

  Để Mai : Con sẽ về nhà !
  Ngày Mai trời Nắng => Ngày Sau ... con về .
  Ngày Sau trời nổi Cơn Giông .
  Thôi thì ! ... đành để Tháng Sau con về !
  Tháng Sau ... Tháng nữa qua mau .
  Ngày qua tháng lại lần lần ... Phôi Pha .

  Ngày Mai : Con sẽ ra sao ?
  Ngày Mai : Con sẽ là ngày Hôm Nay ?
  Ngày Mai : Là chữ Muôn Đời .
  Ngày Mai : Là chữ Vạn trùng .... Xa xăm .
  Ngày Mai : Cơm - Cháo sẽ Thành ?
  Ngày Mai : Tan nát một đời ... còn đâu !
  Ngày Mai : Sự nghiệp Công Thành ?
  Ngày Mai : Tan nát - một đời Co ro ?
  Ngày Mai : Con sẽ Trở về ?
  Ngày Mai : Con sẽ ... một đời Trôi lăn ?
  Ngày Mai : Thế Giới Đại Đồng ?
  Ngày Mai : Thế Giới nhuộm màu Tan Thương ?

  Ngày Mai CHẤM HỎI ... Ngày Mai ?
  Hôm Nay KẾT QUẢ => Ngày Mai ... con TƯỜNG !

  ( Vu vơ vắng vẻ vài vần viết vui ... 8 / 7/ 2012 )

  Tâm Con người là cả một thế giới sống động , Kỳ thú , Kỳ diệu , kỳ lạ ... !

  Nhưng có một điều rất Kỳ nhưng ... không Lạ ! Đó là con người có muôn vạn Lý Do để viện dẫn cho việc... không thể là Hôm Nay được !

  Và lại cũng Kỳ mà không... Lạ là có thể có muôn vạn lý do để dẫn đến ... hai chữ lần lựa ... để chọn Ngày Mai .

  Hai chữ lần lựa NGÀY MAI Đánh Mất Một Đời Người . Làm luống uổng một Kiếp Làm Người

  NGÀY MAI hai chữ tai hại lắm thay !
  thay đổi nội dung bởi: 1234, 31-07-2012 lúc 06:20 AM

Trang 2/3
1 2 3

Nội quy viết bài

Nội quy viết bài
 • Quý hiền không thể tạo chủ đề
 • Quý hiền không thể gởi Trả lời
 • Quý hiền không thể gởi tập tin đính kèm
 • Quý hiền không thể sửa bài viết của quý hiền
Chủ đề giống nhau
 1. Không kho....................
  Bởi quy nguyen trong mục Giải trí, đố vui
  Replies: 2
  Có Bài Mới: 23-11-2007, 12:32 PM
 2. Thơ Sắc và Không
  Bởi hien hoa trong mục Thi - Văn - Nhạc - Họa
  Replies: 0
  Có Bài Mới: 26-04-2007, 03:01 PM
 3. Đức Khổng Tử
  Bởi Thanh Tung trong mục Cơ sở Đạo & Hội thánh
  Replies: 2
  Có Bài Mới: 11-04-2007, 09:01 PM
 4. Cao Đài không Cao Đài
  Bởi DangVo trong mục Thi - Văn - Nhạc - Họa
  Replies: 0
  Có Bài Mới: 18-12-2006, 12:18 AM