"Ta cứ ngỡ xuống trần chơi một lúc
Nào hay đâu ở mãi đến hôm nay" (Bùi Giáng)
Mọi người đâu có "rãnh" đâu mà xuống đây chơi Hao Quang ơi! Uhm mà chơi thiệt mà là trò chơi lớn hehe...