+Trả Lời Chủ Đề
Trang 3/7
1 2 3 4 5 ... 7
kết quả từ 21 tới 30/ Tổng số 63

Ðề tài: Tìm hiểu về Tuần cửu, Ý nghĩa, cách tính tuần cửu và thực hiện cúng tuần cửu

 1. #21
  Tham gia ngày
  Feb 2010
  Bài viết
  1.416
  dong tam's Avatar
  III. KẾT LUẬN:

  Tại Đại Đàn Cầu Kho, Thầy đã nhấn mạnh Lý Đạo về phương pháp căn bản của đường tu trong Tam Kỳ Phổ Độ:

  Muốn đắc quả thì chỉ có một điều phổ độ chúng sanh mà thôi. Như không làm đặng thế nầy thì tìm cách khác mà làm âm chất thì cái công tu luyện chẳng bao nhiêu cũng thế đạt địa vị tối cao."

  Lời Thánh ngôn nêu nguyên tắc tổng quát cho tín hữu Cao Đài. Dựa vào cơ sở ấy, chúng ta thấy chân truyền giáo huấn về con đường tu cứu độ Cửu Huyền Thất Tổ trong Tam Kỳ được tóm lược qua lời của Đức Quán Thế Âm:

  Phương độ rỗi chắc chắn hơn hết là người sanh tiền phải luôn luôn thành tâm cầu nguyện và giữ vững đức tin, bồi bổ thêm công đức. (…) Chư thiện khá lưu tâm mà giữ tròn âm đức nhe.”

  1. Vậy vật chất của cải được dùng làm lễ phẩm để cầu siêu rỗi chỉ là điều thứ yếu!

  Chúng ta cần luôn ghi nhớ lời dạy của Thầy:

  Cái cách cầu siêu là thế lo lót. Mà Đấng Chí Tôn đâu thọ hưởng của lo lót bao giờ. Chánh Đạo vì cớ mà phân biệt giả Đạo. Chư chúng sanh cứ lấy chơn lý mà phân biệt.”

  Trái lại chúng ta chỉ cần:

  2. “Luôn luôn thành tâm cầu nguyện và giữ vững đức tin”:

  - Thường xuyên đọc các kinh: Cầu Siêu, Cầu Hồn, Di Lạc.

  - Hành đạo với lòng thành, trọn tin vào Đức Chí Tôn, và “hiệp đồng chư môn đệ” vì “Đạo gốc bởi lòng thành tín hiệp”.

  3. Đồng thời “Bồi bổ thêm công đức” bằng cách:

  - Thực hành và khuyến thiện. Bởi vì “Gốc bởi lòng làm phải làm lành”.

  - Phải nổ lực, hết lòng trong việc tu học và hành đạo với ý thức công quả “làm âm chất” và “phổ độ chúng sanh”.

  Người tu độ kẻ khác, độ kẻ khác là độ chính mình, độ mình là độ Cửu Huyền Thất Tổ. Đó chính là Hiếu vậy!”

 2. #22
  Tham gia ngày
  Feb 2010
  Bài viết
  1.416
  dong tam's Avatar
  Không biết sau bài "tổng quát"
  căn cứ vào "truyền thống ban sơ" trong việc cần làm gì và làm thế nào để có thể độ vong linh thân nhân siêu thoát.

  có đáp ứng được phần nào nhu cầu của "truongtam" hay chưa?

 3. #23
  Tham gia ngày
  Feb 2010
  Bài viết
  1.416
  dong tam's Avatar
  TỤNG KINH CẦU SIÊU CỨU RỖI CỬU HUYỀN

  NỘI DUNG

  I. DẪN NHẬP

  II. Ý NGHĨA và TÁC DỤNG KINH CẦU SIÊU

  1. Ý nghĩa
  1.1. Đức Phật A Di Đà
  1.2. Đức Quan Thế Âm
  1.3. Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát
  1.4. Đức Thái Ất Thiên Tôn
  1.5. Đức Đông Nhạc Đế Quân

  2. Tác dụng
  2.1. Giúp vong linh mới lìa trần không sa vào Phong Đô
  2.2. Những vong đã sa vào Thành Uổng Tử nay được ra khỏi nơi tối tăm đó để nghe kinh

  III. VÀI CHI TIẾT LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC CẦU SIÊU
  1. Tập thể chức sắc và tín hữu cùng tham gia cầu siêu
  2. Nên tổ chức Tang lễ và Cầu siêu tại Thánh thất

  IV. KẾT LUẬN

 4. #24
  Tham gia ngày
  Feb 2010
  Bài viết
  1.416
  dong tam's Avatar
  I. DẨN NHẬP

  Thuở mới lập Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, Đức Chí Tôn dạy chư vị Tiền Khai thỉnh một số bài kinh từ Ngũ Chi Minh Đạo. Trong số các bài kinh có nguồn gốc từ Minh Lý Đạo (Tam Tông Miếu – đường Cao Thắng quận 3 Sài Gòn) có bài Kinh Cầu Siêu do Đức Chuẩn Đề Bồ Tát giáng cơ ban cho, đoạn đầu như sau:

  Đầu vọng bái Tây Phương Phật Tổ,
  A Di Đà Phật độ chúng dân.
  Quan Thế Âm lân mẫn ân cần,
  Vớt lê thứ khổ trần đọa lạc.(…)


  Minh Lý Đạo gọi bài kinh này là Sám Cầu Siêu.

  II. Ý NGHĨA và TÁC DỤNG VIỆC TỤNG SÁM CẦU SIÊU

  1. Ý nghĩa

  Cầu: là mong ước
  Siêu: là vượt lên cao
  Sám: ăn năn, hối tiếc những lỗi trước đã phạm
  Tụng: đọc ra thành tiếng, khen ngợi

  Đọc kinh khen ngợi công đức chư Phật Tiên, ăn năn hối lỗi những điều trước đây đã mắc phải với mong ước được xá tội.

  Cầu siêu có nghĩa là mong ước cầu xin Thiêng Liêng ban ân cho vong linh được: siêu thoát qua cảnh đọa đày ở chốn Âm cảnh; hay siêu thăng vào nơi thanh tịnh.

  Lời bài kinh cho thấy sự hiện diện của một số Đấng Thiêng Liêng có nhiệm vụ trực tiếp độ dẫn, ảnh hưởng đến sự siêu thoát của chư vong linh. Qua Thánh giáo Cao Đài, chúng ta có thể tìm thấy một số lời dạy của các Đấng này với nội dung liên quan đến việc độ dẫn các vong hồn.

 5. #25
  Tham gia ngày
  Feb 2010
  Bài viết
  1.416
  dong tam's Avatar
  Đấng Thiêng Liêng đầu tiên được cầu nguyện trong kinh là

  1.1. Đức Phật A Di Đà:

  Đầu vọng bái Tây Phương Phật Tổ,
  A Di Đà Phật độ chúng dân
  .”

  Theo giáo lý của Phật giáo, thuở sanh tiền Ngài có 48 lời đại nguyện mà hai lời đại nguyện quan trọng nhứt là:

  Lời nguyện thứ nhứt: Lúc tôi thành Phật, nếu trong cõi nước tôi có Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh thì tôi không ở ngôi Chánh Giác.

  Lời nguyện thứ hai: Lúc tôi thành Phật, nếu hàng Nhơn Thiên trong cõi nước tôi, sau khi thọ chung còn trở lại sa vào ba đường ác đạo thì tôi không ở ngôi Chánh Giác
  .”

  Còn trong một kiếp Chuyển Luân Vương tên là Vô Trách Niệm, Ngài có đại nguyện:

  - “Tôi nguyện tu hành, khi thành Phật ứng hóa vào cõi Tịnh Độ an vui, nguyện độ tất cả thế giới của tôi dứt hết mọi điều khổ não. Nếu không y lời nguyện thì tôi chẳng chịu thành Phật.”

  Do nhơn duyên ấy, sau này khi đã thành Phật, Đức A Di Đà ở cõi Cực Lạc Thế Giới mà tiếp độ chúng sanh.

  Chúng ta hãy xem qua một trích đoạn Thánh giáo của Ngài nói về sứ mạng của mình:

  Thi
  Vô niệm như như tự tại nhàn,
  Lượng cao vi nhiệm lượng hồng quang;
  Thọ thiên hành Đạo luân xa khải,
  Quang khiếu tri năng hiệp nhứt tràng.
  Chào chư Đạo tâm nam nữ (…)

  Đây Bần Đạo cho Hội Thánh cùng chư đạo hữu biết rõ sứ mệnh của Bần Đạo trong thời Tam Kỳ Phổ Độ ân xá nguyên căn. Lần ba, ngôi Tạo Hóa dùng quyền năng pháp lực tận độ quần linh. Bần Đạo được lãnh lấy sứ mệnh tiếp dẫn chư đẳng chúng sanh hóa Phật Tiên Thánh Thần hầu trở về ngôi vị.

  Bần Đạo đến với muôn loài bằng điển quang linh diệu. Chư Đạo hữu muốn theo Bần Đạo thì trước hết phải có phần điển quang linh diệu, được như thế thì phần siêu độ mới được dễ dàng chắc chắn
  (…)

  Tái Cầu:
  Tiếp ngay sau đó Đức Thánh Trần Hưng Đạo cho biết Đức Vô Lượng Thọ Quang chính là Đức Phật A Di Đà.

  Hưng Đạo Tổng Lý (…),

  Bản Thánh lấy làm vui mừng cho toàn đạo nơi đây!

  Nơi đây đã được vinh hạnh đón tiếp Phật A Di Đà giáng hạ, lại được hồng ân che chở của Người thật là quí hóa! Phật Vô Lượng đã đến thì tà quyền tất phải xa, tà quyền xa thì Thánh đức hiện. Thánh đức hiện thì đạo hữu được sáng suốt nhẹ nhàng, có sáng suốt nhẹ nhàng mới mong đạt Đạo
  .”

  Vậy Đức Phật A Di Đà còn có danh hiệu khác là Vô Lượng Thọ Quang Phật. Ngài “có sứ mệnh tiếp dẫn chư đẳng chúng sanh hóa Phật Tiên Thánh Thần hầu trở về ngôi vị.”.

  Như vậy, việc chánh yếu là chúng ta tu như thế nào để có “điển quang linh diệu” hầu bản thân và Cửu Huyền Thất Tổ được tiếp dẫn.

  Trong việc cầu siêu, chúng ta cũng thấy vai trò của Ngài qua lời cầu nguyện trong bài kệ Chung U Minh của Toà Thánh Tây Ninh: “Nam mô Nhị Hội Long Hoa Hồng Vương Đại Hội, Di Đà Cổ Phật Chưởng Giáo Thiên Tôn.”

 6. #26
  Tham gia ngày
  Feb 2010
  Bài viết
  1.416
  dong tam's Avatar
  Đến đây chúng ta bước sang tìm hiểu vai trò siêu rỗi của

  1.2. Đức Quan Thế Âm:

  Tất cả chúng ta đều đã biết đến oai lực hộ trì của Đức Quan Thế Âm trên cả hai phương diện độ sanh và độ tử.

  Với thế gian, Ngài ban cho những lời Đạo Lý và Kinh sám để thức tỉnh những người còn trên dương thế hầu tránh khỏi Phong Đô Địa Phủ sau khi lìa đời.

  Ngài cũng thường xuyên vào cõi A Tỳ giảng giải Đạo Lý siêu độ để cứu vớt những vong linh sa đọa đúng như lời kinh:

  Quan Thế Âm lân mẫn ân cần,
  Vớt lê thứ khổ trần đọa lạc
  .”

  Đoạn Thánh Ngôn thuở xưa sau đây minh chứng cho điều này. Một đạo hữu tiền bối tu hành ở Toà Thánh Tây Ninh, sau khi siêu thăng được Ơn Trên cho phép về đàn thăm viếng. Chơn linh trao đổi ý kiến với các bạn đạo:

  Đại mừng các bạn và các chị.

  Cát, muốn độ nhũ mẫu phải không ?

  Cát bạch: - Dạ phải (…)

  - Bà ở Nghiệt Cảnh Đài, chỉ có một phương là cầu nguyện Đức Quan Âm thì mới yên phận và cho một lá sớ hữu hình. (Và) Ông Cát cần lập âm chất nơi thế mà để tên bà, rồi mới đốt thì hiệu nghiệm. Còn phần vô vi thì Đại độ dẫn giùm.

  Vì bà lúc sanh tiền chịu bao điều vay trả nên nay cam hận. Thôi, bấy nhiêu, Đại xin kiếu. Thăng
  .”

  Ngay trong đàn hôm đó, khi tái cầu có Đức Quan Thế Âm lâm đàn dạy thêm:

  “(…) Bần nữ đến để đôi lời cho thiện nam Cát hiểu lẽ huyền vi nơi lạc cảnh.

  Mỗi chơn linh khi đã mãn căn qui hồi Thiên giới đều phải đến nơi Nghiệt Cảnh Đài đặng ôn lại tội phước đã tạo nên.

  Khi về đến đó rồi thì một mảy gì cũng không thể giấu đặng. Bao nhiêu kiếp đều diễn ra trước mắt, rồi tự mình định lấy phận mình, chớ chẳng ai hành phạt hay thăng thưởng.

  Đó là tòa phán xét lương tâm. Ông tòa lại chính là bổn nguyên chơn linh của mình.

  Vì cớ, cơ thưởng phạt thiêng liêng không một ai có thể kêu rên bởi lẽ bất công hết thảy. Như vậy thì nhũ mẫu của thiện tín cũng ở trong khuôn luật ấy.
  (…).”

  Sau đó Đức Ngũ Nương Diêu Trì Cung giáng đàn. Chúng ta thấy trong lời Ngài dạy, lại một lần nữa Đức Quan Âm được nhắc đến:

  (…) Giáo Hữu Tý bạch: (…)

  Còn ở Đài Nghiệt Cảnh xem qua tội phước, có lẽ được yên thân.

  Phải cầu với Quan Âm cho lắm và thường tụng kinh Di Lạc thì được yên vị. Nhứt là lập âm chất cho nhiều mới hay
  .”

  Qua ba đoạn Thánh giáo trong cùng một đàn cơ cho thấy vai trò cứu rỗi vong linh của Đức Quan Thế Âm.

 7. #27
  Tham gia ngày
  Feb 2010
  Bài viết
  1.416
  dong tam's Avatar
  Đến đây, chúng ta hãy xem một thí dụ khác của Đức Ngài giáng đàn trong ngày Vu Lan năm Nhâm Dần (1962) hộ dẫn chơn linh của một vị Giáo Sư về nhắc nhở gia quyến:

  Thi Ngũ Ngôn
  Nam Hải phong vân động,
  Quan Âm nhựt nguyệt hành;
  Như Lai an tịnh ý,
  Giáng bút giáo nhơn sanh.

  Bần Nữ đại hỉ chư Thiên mạng, miễn lễ an tọa thính ư pháp huấn:


  Thi Bài
  Trung Nguơn lễ Vu Lan xá tội,
  Để chư vong bớt lỗi nhờ con;
  Thế gian hành thiện lo tròn,
  Cứu chơn linh khỏi héo von ngục hình.
  Mỗi Thiên mạng tuy mình tu tập,
  Nhưng mẹ cha được cấp phước dư;
  Nhờ công con sẽ bù trừ,
  Bớt lần tội lỗi từ từ siêu lên.
  Mục Kiền Liên chí bền lập đức,
  Cứu mẹ người được dứt oan khiên;
  Tích xưa nêu để roi truyền,
  Thế gian lấy đó mối giềng tu thân.
  Muốn kỷ niệm nên Bần Nữ giáng,
  Đưa chơn linh đến Vạn Quốc Đàn;
  Giáo Sư Ngọc Bút Thanh ban,
  Vào cơ nhắc nhở một đàn con thơ.(…)


  Tiếp điển:
  Thi
  Ngọc ngà châu báu của trần gian,
  Bút hạ đôi câu nhắn ít hàng;
  Thanh trược đời người ôi liệu lấy,
  Giáng cơ khuyên trẻ chốn gia đàng.

  Ngọc Bút Thanh, hiền huynh chào chư Thiên mạng, huynh tỷ đệ muội, các em an tọa. Hôm nay, hiền huynh được ân đức Thiêng Liêng cho phép về đàn để nhắc nhủ các con của hiền huynh…

  [Vạn Quốc Tự-Thị Nghè, Rằm tháng 7 Nhâm Dần (14.8.1962)]

 8. #28
  Tham gia ngày
  Feb 2010
  Bài viết
  1.416
  dong tam's Avatar
  1.3. Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát:

  Đại Thánh Địa Tạng Vương Bồ Tát.
  Bố từ bi tế bạt vong hồn
  ,”

  Trong Cao Đài Giáo, việc cầu nguyện Đức Địa Tạng Vương bắt đầu có vào ngày 28.8.1926 khi thân mẫu của Ngài Nguyễn Trung Hậu tạ thế. Chư Tiền Khai cầu Thầy hỏi về cách cử hành tang lễ. Hôm đó Thầy dạy:

  Con Trung, con viết một lá sớ như vầy:

  Lịnh Ngọc Hoàng Thượng Đế Viết Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát hứa dữ Địa Tạng Vương Bồ Tát khả thâu chơn hồn thị … tử … nhựt … ngọat … niên, giam tại Vọng Thiên Cung. Chờ công quả Hậu mà thăng lần lên
  .”

  Hàng ngày trong đời sống, chúng ta thấy nhiều nhà bình thường không có thờ cúng chi nhưng khi có đám tang mới lập bàn thờ Đức Địa Tạng Vương và mời quý thầy tu về tụng kinh cầu nguyện cho người quá cố được siêu thoát. Việc này có hiệu quả chi hay không?

  Chúng ta hãy xem một bài giáo huấn về “Lý siêu rỗi” của Đức Địa Tạng Vương khi giáng đàn trong ngày Trung Nguơn năm Tân Sửu (1961)

  Thi
  Thiết hội Vu Lan xá tội nhơn,
  Tùy tùng Giáo Chủ giáng Cung Huờn;
  Trung đàn nghiêm nghị phân nam nữ,
  Tiếp lịnh Địa Vương dạy lý chơn.

  Ngọc Điện Đồng Tử, chào chung chư Thiên ân lưỡng phái. Đàn nội trang nghiêm tiếp lịnh. Tiểu Thánh hộ đàn. Lui.

  Tiếp điển:
  Thi
  U hiển huyền vi Tạo Hóa cơ,
  Minh Vương phóng xá tội Phong Đô;
  Giáo truyền mặc mặc quy Chơn Đạo,
  Chủ hướng tư tư quả túy khô.
  Địa hậu Thiên cao năng phúc tải,
  Tạng thân tướng phủ tự duyên vô;
  Bồ đoàn hảo kiết thiên liên thảo,
  Tát vị tầm thinh đắc vạn đồ.

  Ta chào mừng chư Thiên sắc, chư liệt vị, chào chư thiện tín. Ta miễn lễ chư Thiên sắc cùng thiện tín an tọa. Giờ nay Ta vâng Ngọc Hư sắc triệu Tam Giáo truyền ban, Ta mượn điển quang để bày giải đôi câu đạo đức để kỷ niệm trường sanh trong kỳ Trung Nguơn xá tội.

  Hỡi nầy chư hiền thiện tín! Có lẽ chư hiền thấy rõ, người đời mãi khi đưa xác chết lên đường lập bàn gọi Địa Tạng rước vong. Cười (…) Nầy chư thiện tín! Ta chỉ có quyền pháp để siêu rỗi cho những vong hồn biết siêu rỗi, giải thoát cho những vong hồn có các nhân lành đặt trên đường giải thoát, chớ quyền pháp của Ta không phải để cướp tội một đám giải oan của người đưa Ta lên địa vị rước vong như người lầm tưởng. Như vậy, theo luật công bình nghĩa là có tu mới siêu thăng đắc quả, bằng mến trược, tranh danh thì phải chịu kiếp luân hồi trả vay, vay trả. Đây Ta luận sơ để chư thiện tín hản tường.

 9. #29
  Tham gia ngày
  Feb 2010
  Bài viết
  1.416
  dong tam's Avatar
  Bài
  Năm Tân Sửu Trung nguơn xá tội,
  Huờn Cung Đàn giáng hội chúng sanh;
  Khuyên nhau tâm niệm chí thành,
  Cứu đời bớt nỗi cạnh tranh khốn nàn.
  Ta đã nguyện trên đàng siêu thoát,
  Cứu vong linh đọa lạc Phong Đô,
  Huyền linh chơn pháp hư vô,

  Trung Nguơn xá tội diễn phô dắt dìu.
  Nhìn cảnh thế ra chiều ảm đạm,
  Thấy chúng sanh ly loạn thảm thê;
  Sống trong vạn cảnh não nề,
  Thân sanh phải chịu lắm bề đớn đau.
  Vì ham lợi chất cao tội lỗi,
  Bởi tranh danh lạc lối đọa đày;
  Gieo chi những giống chua cay,
  Cho tê lưỡi tục cho say linh hồn.
  Sanh trong cõi hàn ôn thử thấp,
  Mang chi điều tranh chấp dục tư;
  Vạn sinh nung giữa lò cừ,
  Sương phong lớp áo bụi mờ tánh linh.
  Diễn những cảnh cực hình thảm khốc,
  Bày những trò cốt nhục tương tàn;
  Thấy chăng địa ngục trần gian,
  Vì mình tạo lấy trái oan cho mình.
  Đã từng đọc thiên kinh vạn quyển,
  Phải nhớ câu nhứt đán vô thường;
  Chớ rằng bày vẽ phô trương,
  Bạc vàng châu báu tránh đường trầm luân.
  Diệu Thiện xưa thuốc thần cứu khổ,
  Mục Kiền Liên tầm mẫu Phong Đô;
  Nguyện thân thí pháp hư vô,
  Vu Lan mở hội tam đồ thoát ly.
  Vì hiếu thân đã ghi thiên sử,
  Phận làm con còn giữ tích xưa;
  Trung Nguơn vén bứt rèm thưa,
  Tội trong phước cả mới vừa được siêu.
  Lòng chúng sanh tạo điều thiện cảm,
  Lòng Trời hòa khí đạm thiên lương;
  Trời, người tiếp xúc cho thường,
  Lối siêu, nẻo đọa là phương dễ tầm.
  Lời Ta để do tâm tất cả,
  Chư hiền xem ghi dạ đinh ninh;
  Muốn cho mình khỏi tội tình,
  Ngục không mở cửa do mình mở thôi
  .
  Chư hiền sống trong đời đạo đức,
  Đấng Chí Tôn muôn thức chở che;
  Nam Bang hạnh phúc mọi bề,
  Mà dân đất Việt đường về biết chưa?

  Hỏi sứ mạng trong giờ mạt pháp,
  Hỏi tín đồ trong áp lực đời;
  Đâu là pháp báu của Trời?
  Phải chăng vì Đạo độ đời lo tu
  .
  Kỳ xá tội công phu xây dựng,
  Trung Nguơn nầy phê chuẩn phước ban;
  Điển lành rưới khắp trần gian,
  Cho chư thiện tín vững vàng đường tu.

  Giờ lành Ta để đôi câu dạy chung chư Thiên sắc cùng chư thiện nam tín nữ, Ta ước mong chư hiền ráng trọn hành Thiên Đạo để đến ngày chung quy Thiên Tào chiếu bảng
  .”
  [Huờn Cung Đàn, 14 rạng Rằm tháng 7 Tân Sửu (24.08.1961)]

 10. #30
  Tham gia ngày
  Feb 2010
  Bài viết
  1.416
  dong tam's Avatar
  Bài học:

  Qua lời dạy của Đức Địa Tạng, chúng ta thấy Ngài khẳng định rằng Ngài “chỉ có quyền pháp để siêu rỗi cho những vong hồn biết siêu rỗi, giải thoát cho những vong hồn có các nhân lành đặt trên đường giải thoát” mà thôi.

  Đức Địa Tạng dạy tiếp:

  Như vậy, theo luật công bình nghĩa là có tu mới siêu thăng đắc quả, bằng mến trược, tranh danh thì phải chịu kiếp luân hồi trả vay”.

  Người lúc sinh tiền không có tu hành chi mà lại còn mắc phạm tội lỗi thì phải nhờ đến công đức hợp lực cầu nguyện của gia đình và các vị tu hành thì mới được Đức Địa Tạng “Cứu vong linh đọa lạc Phong Đô” thoát khỏi ngục cảnh mà được đi đầu thai, luân hồi chuyển kiếp.

  Còn những ai muốn được hưởng siêu thăng thì có ý thức chăng:

  Nam Bang hạnh phúc mọi bề,
  Mà dân đất Việt đường về biết chưa
  ?

  Đức Chí Tôn đã mở cơ đại ân xá kỳ ba, việc còn lại chỉ là chúng ta có quyết tâm bồi công lập đức phổ độ nhân sanh hay không.

  Hỏi sứ mạng trong giờ mạt pháp,
  Hỏi tín đồ trong áp lực đời;
  Đâu là pháp báu của Trời?
  Phải chăng vì Đạo độ đời lo t
  u
  .

  Và nếu như Đức Địa Tạng nhắc nhở “ráng trọn hành Thiên Đạo để đến ngày chung quy Thiên Tào chiếu bảng” thì khi tìm hiểu về vai trò của Đức Thái Ất Thiên Tôn trong việc dẫn độ vong linh, chúng ta mới hiểu được tầm quan trọng của Thiên Đạo.

Trang 3/7
1 2 3 4 5 ... 7

Nội quy viết bài

Nội quy viết bài
 • Quý hiền không thể tạo chủ đề
 • Quý hiền không thể gởi Trả lời
 • Quý hiền không thể gởi tập tin đính kèm
 • Quý hiền không thể sửa bài viết của quý hiền
Chủ đề giống nhau
 1. Tản mạn cuối tuần
  Bởi Hao Quang trong mục Cảm xúc Thành viên
  Replies: 24
  Có Bài Mới: 19-01-2017, 10:45 PM
 2. Ý nghĩa Tuần cửu,Tiểu Tường,Đại Tường
  Bởi truongtam trong mục Vấn đáp học Đạo
  Replies: 9
  Có Bài Mới: 02-04-2015, 04:30 PM
 3. Mỗi Tuần Vài Câu Chuyện Thiền
  Bởi Thai Nguyen trong mục Cao Đài và Tôn giáo
  Replies: 18
  Có Bài Mới: 22-09-2007, 03:12 AM
 4. Cúng thượng tượng và cúng tuần cửu
  Bởi buivanhieu trong mục Vấn đáp học Đạo
  Replies: 2
  Có Bài Mới: 11-09-2007, 07:47 PM
 5. THẾ GIỚI SAU KỲ TUẦN HƯỜN ( KỲ I )
  Bởi Nhat Minh trong mục Tôn giáo và Khoa học
  Replies: 0
  Có Bài Mới: 14-06-2006, 10:03 PM