chào chư huynh tỷ đệ có một câu hỏi nhỏ mong chư huynh tỷ giúp đỡ


Đệ có đọc bài viết về lịch cổ của người Mayya nói về ngày tận thế. thế giới sẽ bị tận diệt vào ngày 21-12-2012. Đệ thấy các số 21,12,12 cộng lại là 9, hơn nữa số 12 là số của Thầy vậy chư huynh tỷ cho đệ hỏi sư tiên đoán của người Mayya có liên quan gì đến nền Đạo Cao Đài không


chúc chư huynh tỷ nhiều sức khoẻ


đệ xin cám ơn trước