+Trả Lời Chủ Đề
kết quả từ 1 tới 7/ Tổng số 7

Ðề tài: Về HỘI THÁNH TRUYỀN GIÁO CAO ĐÀI

 1. #1
  Tham gia ngày
  Aug 2006
  Bài viết
  266
   

  Kính thưa huynh HÀ VĂN PHỦ và NGUYỄN VĂN TÀI – tác giả bài “Vài nét đặc trưng của Hội Thánh và Thánh sở Cao Đài” trong cuốn ĐẠI ĐẠO KHAI MINH do CƠ QUAN PHỔ THÔNG GIÁO LÝ ĐẠI ĐẠO phát hành (Nhà xuất bản Tôn giáo – 2006).


   


  Đệ có duyên khi đọc được cuốn KHAI MINH ĐẠI ĐẠO do quý huynh dày công biên soạn. Thật nhiều điều bổ ích cho bản thân đệ khi đọc cuốn sách này. Tuy nhiên, có một vài điểm xin được trao đổi cùng quý Huynh cũng như các thành viên Ban biên tập.


   


  Khi nói về Hội thánh Truyền giáo Cao Đài (HTTGCĐ), tác giả viết “ … Trong Bát Quái Đài thờ Thiên Nhãn trên quả Càn Khôn, và linh vị Đức Giáo Tông Vô Vi Đại Đạo (các Thánh thất chỉ thờ Thiên Nhãn, không thờ linh vị Đức Giáo tông)”. (trang 224-225, sđd)


   


  Thứ nhất, có lẽ (đệ chỉ suy đoán thôi) tác giả chưa (hoặc không) đến Trung Hưng Bửu Tòa – Giáo sở Trung ương của HTTGCĐ để xem qua cách bài trí biểu tượng thờ cúng thực tế của Hội thánh này. Cho nên tác giả mới cho rằng: “ … Trong Bát Quái Đài thờ Thiên Nhãn trên quả Càn Khôn, và linh vị Đức Giáo Tông Vô Vi Đại Đạo”. Thực tế, tại đây không thờ thánh vị của Tam trấn oai nghiêm.


   


  Thứ hai, có lẽ (đệ lại suy đoán) tác giả chưa (hoặc không) đến các Thánh thất trực thuộc HTTGCĐ để xem qua cách bài trí biểu tượng thờ cúng thực tế của hầu hết các Thánh thánh thuộc khu vực miền Trung và Bà rịa Vũng tàu. Cho nên tác giả mới cho rằng “(các Thánh thất chỉ thờ Thiên Nhãn, không thờ linh vị Đức Giáo tông)”. Thực tế, các Thánh thất được chỉ dạy bài trí thờ "Thánh vị" (1) của Tam trấn oai nghiêm. Có lẽ, đệ nghĩ, tác giả nên xem xét trước khi nhận định như trên và tìm hiểu lý do tại sao HTTGCĐ lại có cách bài trí thờ cúng như vậy; đây là ý phàm hay do Ơn trên chỉ dạy?


  Xin được nói thêm, do một số hạn chế khách quan cũng như chủ quan, một số giáo sở trực thuộc HTTGCĐ không đủ điều kiện bài trí “theo đúng Pháp” (1). Cách bài trí thờ cúng tại các giáo sở thuộc HTTGCĐ đều do Đức Lý Giáo Tông chỉ dạy.  


   


  Vài dòng trao đổi cùng quý Huynh là tác giả cũng như thành viên Ban biên tập.


   


  nhattrung


   


  (1): Đây là nguyên văn lời chỉ dạy của Đức Lý Giáo tông về cách bài trí thờ cúng tại Thánh thất Thái Hòa, ngày 05-5 ĐĐ 30 - Ất Mùi (24/6/1955).


  Bên dưới là nguyên văn bài giảng dạy về cách bài trí biểu tượng thờ cúng của Đức Lý Giáo tông.


  Xin mời cùng tham khảo.

       

 2. #2
  Tham gia ngày
  Aug 2006
  Bài viết
  266
   

  CAÙCH THÔØ PHÖÔÏNG TAÏI THAÙNH THAÁT


     Thaùnh Thaát Thaùi Hoøa, ngaøy 05-5-ÑÑ.30 (AÁt Muøi)


  (ATE Year="1955" Day="24" Month="6">24-6-1955ATE>)


   


                  THI


   


  THAÙI hö nhöùt khí hoùa muoân truøng,


  BAÏCH haéc phaân phaân laäp cöûu cung;


  KIM maãu chuyeån thaân khai Baùt quaùi,


  TINH vaân nhöït nguyeät toång giai trung.


  . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


   


                  THI


   


  Quang minh böôùc Ñaïo ñeán ñöôøng chung,


  Haïnh höõu caøng theâm tieán quaû coâng;


  Trang Laõo Ñaïo truyeàn taâm tòch tònh,


  Maïnh Hoài göông toû ñöùc hoøa trung.


  Man mieân caûnh voïng meâ duyeân khôûi,


  Thoaùt giaûi taâm traàn nghieäp thöùc khoâng;


  Oan traùi saïch roài qui giôùi giöõ,


  An nhieân töï ñaéc ngoä thaàn thoâng.


   


                      (ñoïc ngöôïc laïi)


   


  Thoâng thaàn ngoä ñaéc töï nhieân an,


  Giöõ giôùi qui roài saïch traùi oan;


  Khoâng thöùc nghieäp traàn taâm giaûi thoaùt,


  Khôûi duyeân meâ voïng caûnh mieân man.


  Trung hoøa ñöùc toû göông Hoài Maïnh,


  Tònh tòch taâm truyeàn Ñaïo Laõo Trang;


  Coâng quaû tieán theâm caøng höõu haïnh,


  Chung ñöôøng ñeán Ñaïo böôùc minh quang.


   


  Coøn vieäc thôø phöôïng ôû moãi Thaát cuõng nhö Töø Quang, baây giôø phaûi ñöôïc laøm theo ñuùng Phaùp: Töø döôùi ñaép leân moät caùi baøn chia laøm hai phaàn, phaàn ngoaøi ñeå leã phaåm, phaàn trong cho cao hôn ñeå Thaùnh Töôïng THIEÂN NHAÕN. Döôùi Thaùnh Töôïng THIEÂN NHAÕN coù ba ngoâi Tam Giaùo. Döôùi ba ngoâi Giaùo chuû Tam giaùo coù Thaùnh vò GIAÙO TOÂNG (Baàn ñaïo). Ngoïc Ñaøn QUAN THAÙNH. Thaùi Ñaøn QUAN AÂM. Beân ngoaøi HOÄ PHAÙP thì thôø chöõ KHÍ.


  Töø döôùi ñaép leân treân Thaùnh Töôïng THIEÂN NHAÕN cuõng phaûi ñöôïc 3th 60.


  Caùc Thaùnh Thaát chöa theå laøm ñöôïc, thì Töø Quang coù ñieàu kieän neân laøm laàn . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


   


                                                       Baàn Ñaïo chaøo./.


   


  (Thaùnh truyeàn Trung Höng, Taäp II, trang 31-32)

   

 3. #3
  Tham gia ngày
  Dec 2006
  Bài viết
  442

  Xin kính chào.


  Đoạn Thánh giáo nhattrung gởi quý hóa quá ! Như vậy Ơn Trên đã dạy cách thờ tại một Thánh thất nói chung là thờ Thiên Nhãn trên cùng, kế đến là Tam Giáo Đạo Tổ, kế đến là Tam Trấn Oai Nghiêm đúng không ạ.


 4. #4
  Tham gia ngày
  Oct 2006
  Bài viết
  370
  Mình đã có vào thăm vài Thánh thất của Hội Thánh TG, hình như không thấy thờ Ba Giáo Chủ của Tam Giáo ? Thí dụ Thánh Thất Trung Hiền ở Sài gòn  Không biết có nhớ sai không đây !

 5. #5
  Tham gia ngày
  Aug 2006
  Bài viết
  266

  Nguyên văn bởi DT
  Mình đã có vào thăm vài Thánh thất của Hội Thánh TG, hình như không thấy thờ Ba Giáo Chủ của Tam Giáo ? Thí dụ Thánh Thất Trung Hiền ở Sài gòn

  Không biết có nhớ sai không đây !
   


  " Đời loạn lạc vì đời thiếu Đạo,


  Đạo rẽ chia vì Đạo thiếu người,


  Thiếu người thấu rõ cơ Trời,


  Cơ Trời đã định tại người cải canh". (Thánh ngôn - chưa tìm ra nguồn)


  Thưa Huynh,


  Thực tế, TT Trung Hiền và ngay cả TT Trung Minh (thuộc HTTG Cao Đài) vẫn chưa có bàn thờ Tam giáo và Tam trấn như Đức Lý Giáo tông đã chỉ dạy. Đó đây vẫn tồn tại tư duy "Xưa bày, nay bắt chước" cho nên vẫn có nhiều việc như Huynh đã thấy.


  Như Huynh Đạt Tường nói, không mấy ai đủ "dũng khí" để sửa.


  Kính.


  nhattrung

   

 6. #6
  Tham gia ngày
  Oct 2006
  Bài viết
  370
  À, hình như bàn thờ Hộ Pháp của một số các Thánh Thất Truyền Giáo là chữ Khí trên nền màu xanh ? Trong khi ở các chi hội khác là nền đỏ ? Có phải thế không huynh nhattrung

  Đức Thái Bạch có dạy về việc này không ?  

 7. #7
  Tham gia ngày
  Aug 2006
  Bài viết
  266

  Nguyên văn bởi DT
  À, hình như bàn thờ Hộ Pháp của một số các Thánh Thất Truyền Giáo là chữ Khí trên nền màu xanh ? Trong khi ở các chi hội khác là nền đỏ ? Có phải thế không huynh nhattrung

  Đức Thái Bạch có dạy về việc này không ?  
   


  Thưa Huynh,


  Hiện tại  trong tay đệ chưa có bản Thánh giáo (Thánh ngôn) nào của Đức Lý Giáo tông hay Ơn trên giảng dạy chi tiết về việc thờ chữ KHÍ tại bàn HỘ PHÁP. Như Huynh thấy ở đoạn Thánh giáo trích đăng (phía trên cùng) có phần dấu chấm liên tục (......); đây chính là đàn nội vụ, nên đệ không có được.Có thể đây là phần Huynh muốn biết chăng?


  Về bàn thờ chữ KHÍ có nền màu xanh thì thực sự đệ không biết lý do.


  Còn ở "các chi hội khác là nền đỏ" thì đệ không biết !! Rất mong được chỉ giáo.


  Nếu ai có được bài Thánh giáo chỉ dạy việc trên thì xin đăng lên cho mọi người học hỏi và tham khảo. Xin vỗ tay hoan hô trước !!! 


  Chào phụng sự.


  nhattrung


   

         

Nội quy viết bài

Nội quy viết bài
 • Quý hiền không thể tạo chủ đề
 • Quý hiền không thể gởi Trả lời
 • Quý hiền không thể gởi tập tin đính kèm
 • Quý hiền không thể sửa bài viết của quý hiền
Chủ đề giống nhau
 1. Đạo quy Hội thánh Truyền Giáo và Pháp chánh truyền, Tân luật
  Bởi QuanTriVien1 trong mục Đề tài thảo luận
  Replies: 96
  Có Bài Mới: 11-08-2016, 10:21 AM
 2. Hội thánh truyền giáo ?
  Bởi truonghuuduyen trong mục Bước đầu tìm hiểu Đạo
  Replies: 18
  Có Bài Mới: 25-05-2010, 10:35 PM
 3. Xin hỏi về Hội thánh Truyền giáo
  Bởi truonghuuduyen trong mục Vấn đáp học Đạo
  Replies: 0
  Có Bài Mới: 20-05-2010, 09:16 PM
 4. HỘI THÁNH TRUYỀN GIÁO CAO ĐÀI
  Bởi nhattrung trong mục Tin tức khắp nơi
  Replies: 0
  Có Bài Mới: 01-07-2007, 03:09 PM