TRIEÀU CA ÑOÙN RÖÔÙC ANH HAØO


ÑOÙN CHÔØ QUAÂN TÖÛ ÑOÙN CHÔØ ÑAÏI CAÊN


TÖÔNG PHUØNG NGAØY ÑAÙO DIEÂU ÑAØI


NGAØY QUAY TRÔÛ LAÏI NGAØY VEÀ LINH TIEÂU


ÑÔÏI CHÔØ NGAØY AÁY BAO XA?


CHÆ QUA CAÙI CHÔÙP CHAÚNG ÑAÀY SAÙT NA


MAÄT HAØNH HAI CHÖÕ GAÉNG TROØN


GAÉNG LO HAØNH PHAÙP MOÏI ÑEÀU CHÔÙ LO


TREÂN VAI CON TREÛ NAËNG OAÈN


ÑOÂI CHAÂN MOØN MOÛI ÑOÂI HAØNG LEÄ TUOÂN


KHOÙC ÑÔØI,KHOÙC KEÛ BAÏO TAØN


KHOÙC THÖÔNG CHO ÑÖÙA U MEÂ LÔÛ LAÀM


KHOÙC VÌ THÖÔNG XOÙT NGÖÔØI ÑÔØI


CHÔÙ NAØO TREÛ KHOÙC CHO AI!AI TÖÔØNG?


NHÌN TROÂNG LEÂN TAÄN CAO XANH


MAÂY BAY LÔØ LÖÛNG BOÀNG BEÀNH NHEÏ TROÂI


TÖÏ DO THONG THAÛ THAÙNG NGAØY


KHOÂNG CHI TROÙI BUOÄT,KHOÂNG PHIEÀN KHOÂNG LO


NGAO DU TÖÙ HAÛI KHAÉP NÔI


MOÄT VÖØNG MAÂY TRAÉNG DAÏO CHÔI KHAÉP CUØNG


MONG RAÈNG NGÖÔØI HIEÅU ÑÖÔÏC MAÂY


ÑEÅ TAÂM THANH THOAÙT,NHEÏ NHAØNG NHÖ MAÂY


MAÂY TAN ROÀI TUÏ NHEÏ NHAØNG


COØN NGÖÔØI TAN TUÏ NAËNG OAÈN TRONG TAÂM


BÔÛI NGÖÔØI NAËNG NÔÏ NGHIEÄP ÑÔØI


COØN MAÂY THÌ NAËNG ÑÖÔÏC GÌ VAÄY ÑAÂY?


THOÂI THÌ CON TOÛ VAÄY ROÀI


CON ÑAÂY GAÉNG QUYEÁT TAÂM NAØY NHÖ MAÂY.