+Trả Lời Chủ Đề
kết quả từ 1 tới 6/ Tổng số 6

Ðề tài: Thánh Thất,Thánh Tịnh là trường Giáo đạo

 1. #1
  Tham gia ngày
  Feb 2007
  Bài viết
  614
  Nhan Nai's Avatar

   


                                     


        I.- VIỆC XÂY DỰNG THÁNH THẤT, THÁNH TỊNH :


          1.- Dựa vào sở hữu là năng lực tế của địa phương " Không nên bày bố rồi mãi lo thanh toán nợ nầng xao lãng phần tu học "


          2.- Chú trọng xây dựng giảng đường , Đạo Đức Học Đường.


          3.- Cùng nhau vui vẻ. Hòa ái trong việc xây dựng hình tướng : " Đó là sỡ hữu vô giá hiến dâng lên Chí Tôn Thượng Đế.


          4.- Không cần thiết phải xây thêm Diêu Trì Bửu Điện . .


            II.- GIÁ TRỊ CỦA TỊNH THẤT :


           1.- Tịnh Thất là phương tiện để tu tiến.


           2.- Giá trị của nhơn sanh giác ngộ sẽ  định vị cho hình thể Đạo ở địa phương .


           3.- Tịnh Thất là nơi để phổ độ chúng sinh.


           III.- TỊNH THẤT LÀ TRƯỜNG GIÁO DÂN VI THIỆN  : 


             1.- Tổ chức hướng dẫn đạo hữu hướng thiện và hành thiện.


             2.- Trường Giáo dân Vi thiện qua các hình thức :


                          * Thuyết minh Giáo lý.


                          * Hướng dẫn nhà đạo , đào tạo thế hệ tiếp nối.


             IV.- TỊNH THẤT LÀ TRƯỜNG CHƠN ĐẠO : 


                          Là trung tâm đào tạo và là Bãi Phóng của các Phi Hành Gia  " Học trò Tiên nhỏ "


                   Thánh giáo Đức Chi Tôn đã dạy : " Thời kỳ mạt pháp nầy ,  khiến mới có Tam Ky Phổ Độ . Các sự hữu hình phải hủy phá tiêu diệt . Thầy đến chuyển Đạo lập lại Vô Vi , các con coi thử bên nào Chánh lý  :  Hữu hình thì bị diệt đặng , chớ Vô Vi chẳng thế nào diệt đặng.


        TR. ...Thầy đã khiến con đi Đế Thiên Đế Thích đặng xem cho tận mặt hữu hình .  Ôi ! Thế gian nầy ngày nay ai cũng nhìn nhận cho là tối đại  , mà con thấy nó còn bền vững đặng chăng ?...


           Chẳng cần chi con lo lập Thánh Thất c ủa Thầy và sùng tu tượng Phật chi hết  .  Con hiểu bổn nguyên Bảo sanh là bổn nguyên "  THÁNH CHẤT THẦY ".


         Thầy khuyên các con để dạ lo cho nhơn sanh mà thôi...con phải lập cho thành một nền tư bổn , chung lo cùng môn đệ Thầy , ngày hằng góp nhóp , tùy sức mổi đứa lo lập   Một sở trường học , một sở dưởng lão ấu và một nơi Tịnh Thất.


           Còn Chùa chiền thì ngày sau e cho con không đủ sức cai quản cho hết , ấy vậy đừng lo lắng đến nữa.  Nghe và tuân theo , các con phải lo  công quả với TR... mà độ rổi nhơn sanh (TNHT 2.ngày 27.6.Bính Dần )


          Theo tinh thần lời dạy của Thầy , với mỗi Thánh Thất Thánh Tịnh ,  chúng ta phải lấy ba điểm nêu trên làm trọng tâm đạo sự. Tam Kỳ Phổ Độ " Thầy chuyển Đạo lập lại Vô  " nên khởi đầu phải lấy hình tướng làm phương tiện để triển khai Đạo pháp.  Do đó xây dựng Thánh thể Chí Tôn là việc tất yếu  phải làm đầu tiên để có " Nhà Chung " cho bổn đạo tề tựu sinh họa học tập  hành đạo. Nhưng xây dựng như thế nào mới phù hợp đạo lý ?


            Đức Như Ý Đạo Thoàn Chơn Nhơn có dạy như sau : ( VNT,03-12-Kỷ Dậu,10-10-1970 ).


         " Tòa Thánh , Hội Thánh, Thánh Thất, Thánh Tịnh được dựng nên đồ sộ để làm động lực hữu hình lôi cuốn nhơn tâm về đạo đức dĩ nhiên hình thức ấy cũng sẽ tùy thuộc hoàn cảnh mà thay đổi .  Dù có thành tựu nguy nga hay tàn họai tiêu điều , đều ở trong định luật ấy.  Và nếu tách rời tinh thần của nó ra thì cũng chỉ là một nơi thờ phượng như những nơi khác không hơn không kém .

          Suy như vậy... không có lý do gì để bận rộn hay bi quan đến những sự thể bị mất mát tiêu tan , vì nó là hữu thể tất nhiên họai thể . Tâm linh con người mới là căn trụ cho sự tu thân tiến hóa. " (còn tiếp )  

 2. #2
  Tham gia ngày
  Feb 2007
  Bài viết
  614
  Nhan Nai's Avatar

   


     * Thánh Thất, Thánh Tịnh...( tiếp theo ) 


            I.- VIỆC XÂY DỰNG TỊNH THẤT :     


            - Phải nhờ người có trình độ hiểu biết chuyên môn về kiến trúc , về triết học Đông phương giúp quy họach tổng thể để tránh tình trạng sai sửa đập phá thay đổi tốn công tốn của nhơn sanh và mất thẩm mỷ về sau.   -  Phải dựa vào sở hửu và năng lực thực tế của địa phương. Không nên phát động ngòai năng lực để rồi phải chịu cảnh sụp đổ tinh thần vì chỉ chạy lo trả nợ.


        Tòa Thánh Ngọc Kinh , Đức Vô Cực Từ Tôn có dạy : (15.8.Canh Tuất 1970 ).  "...Các con nên hiểu  , ở thế gian nầy dầu cho các con tập trung hết năng lực tạo một đền đài rực rở cũng không bằng Điện báu Ngọc Kinh.  Vậy các con nên lưu ý  : Chớ nên phát động ngòai năng lực mình để rồi phải đổ vở làm tiêu tan sự nghiệp cá nhân , rồi đưa đến một kết quả không tốt đẹp là khi tinh thần của các con bị sụp đổ bởi dục vọng không thành , rồi các con tự rời bỏ mái hiên Chùa , xa lần bạn đạo. "


        Vây không nên chăm lo quá nhiều cho phần hình thức mà lại xem nhẹ các đạo sự căn bản khác.  Phải lượng định khả năng và xây dựng những gì cấp thiết nhứt , hữu ích và đích thực nhất cho việc tu học và hành đạo .  Cố gắng sử dụng cơ sở vật chất với công suất cao nhất .


         Liên Hoa Cửu Cung ; Xuân  24.01.1966, Đức Nguyễn Bửu Tài có dạy : "...Chánh , em nên nhớ điều nầy. Việc trùng tu phải dựa vào sở hữu cùng năng lực thực tế  không nên bày bố rồi mãn lo thanh toán nợ nần mà xao lãng phần tu học . Trong phần trùng tu kiến thiết em đừng quên dành riêng một chổ để vừa làm giảng đường vừa làm lớp đạo đức học đường. Phần nầy mới là quan trọng . Vì có đạo đức học đường  , có cơ sở rèn luyện mầm non , tương lai Đại Đạo mới có người kế tục sự nghiệp đạo đức sau nầy."


       " Về trụ sở....tuy một trụ tướng cơ khởi nhỏ hẹp dường ấy đã có bao nhiêu tim óc và chí hy sinh của hàng nguyên căn hữu kiếp dựng nên...Chư hiền nên xem đó là phương tiện để làm việc Đạo trong chánh danh chánh nghĩa  , đừng vì cái chi tiết hình thức hóa trong sự trang trí bên trong e rằng có sự dị đồng ý kiến , dầu nguy nga đồ sộ mặt hình thể cũng chưa trọn vẹn sự dâng hiến.  Miển làm sao cùng nhau vui vẻ , cùng nhau hảnh diện mà hành đạo.  Đó là quý , đó là sở hữu vô giá hiến dâng cho Chí Tôn Thượng Đế." 


        Khi tái thiết Vĩnh Nguyên Tự , Đức Đ6ng Phương dạy : " Cũng cần nhắc thêm chư hiền đệ muội đang hành công quả : Làm mọi việc gì cũng cần phải có sự thông cảm hòa ái để việc làm không bị ngưng trệ hay ảnh hưởng những lằn quang điển đen tối.


        Chư hiền hẳn cũng nhận ra rằng  : Một thau bột, đường, một số người chung tay vào nhồi nắn để trở thành cái bánh và cứu cánh của việc làm nầy phải có cái bánh ngon. Vả như trong những người làm bánh nhồi bột nầy không hòa đồng tư tưởng nhau , hoặc người muốn nước nhiều , , người muốn hòa nước ít, kẻ muốn muốn nhồi lâu , người muốn nhồi mau , không đồng điệu trong sự nhối nắn.  Kết quả miếng bột có chổ mềm, chổ cứng , chổ sống, chổ chín, khác nhau mất đi sự ngon thơm của bánh .  Hơn nữa sau khi làm xong , người thưởng thức ngòai cái thớ bột , miếng nhưn đã không ngon, lại còn ảnh hưởng rời rạc tin tưởng, đối chọi nhau của những người nhồi bánh , đem đến sự không ngon thêm về tinh thần nữa.  Đó là việc nhỏ nhặt thường tình mà tác dụng tinh thần đến thế ấy , huống chi công việc tái thiết một ngôi chùa vỉ đại , tất nhiên nhu cầu về điểm tương dung giửa tinh thần và thể chất gia tăng đến ngần nào .  Ngần nào đó ,chư hiền đệ muội nên suy gẫm và coi chừng."


        * Không cần thiết phải xây dựng thêm ngôi Diêu Trì Bửu Điện  như tại Tòa Thánh  : ( TGST 66/67, trg.177 ).


         " Diêu Trì Kim Mẫu....Hởi các`con ! Học Đạo hành Đạo các con ý thức điều nầy....Không hẳn ở đâu có Thánh thể của Thầy là phải có Cung vàng của Mẹ. Chính Tòa Thánh vì là tượng trưng biểu thị nên phải đầy đủ nghi thể đó thôi . C1c con đừng tưởng ở đâu cũng phải như vậy....Nơi đâu có Thánh thể của Thầy là đã có Mẹ bao vòng trong và ngòai ngôi Thánh thể ấy , vì Mẹ là Vô Cực Vô Vi. Nên từ đây về sau , các con đừng có ý tạo  ngôi Diêu Trì Bửu  Điện song hành với ngôi Thánh Thể là sai lý Đạo nghe con ."


       * Đừng lầm lẫn xem phương tiện hửu tướng ( Thể Thể Chí Tôn ) là Đạo , là sự thành công trong việc phổ độ nhơn sanh .  Trái lại cần phải thấy việc thiết yếu là phải xây đắp " Cao Đài Nội Tại " trong tâm của tập thể tín đồ mới là chính yếu :


        * Đức Ngô Minh Chiêu khi giáng đàn ở Tây Thành Thánh Thất Cần Thơ có dạy 10.11.1974)


        "....Có  biết bao tòa nhà được xây đắp dưới bảng hiệu Đại Đạo Tam Jy2 Phổ Độ hay Cao Đài Đại Đạo . Có thì rất nhiều , nhưng về Quyền Pháp Đạo cũng như Tâm pháp chưa được thấm nhuần trong tâm khảm của các hàng hướng đạo hay tín đồ của Đức Chí Tôn , nên chi tất cả những phương tiện kia đã làm cho người Thiên ân hướng đạo lầm lẫn đó là Đạo , là việc thành công trong việc phổ độ nhơn sanh hay cứu rổi những linh hồn siêu thăng thóat tục .


        Xưa kia Lương Võ Đế cất 72 cảnh  , chư hiền đệ ngày nay muốn tạo một ngôi Thánh Đường, Thánh Thất cũng lắm công chật vật , thì so làm sao được với Lương Võ Đế ngày xưa .  Trái lại , Lương Võ Đế phải bị đài thành ngạ tử , vì không biết dụng tâm pháp Đại Đạo mà chỉ nhắm vào phương tiện hửu vi làm cứu cánh nên chịu thiệt thòi một kiếp tầm tu.  Chư Thiên ân hướng đạo ngày nay cũng nên suy nghiệm những tích xưa để khỏi phải bị vật chất hồng trần hửu hình làm cho rối rắm lương tri , lương năng hằng tánh của Thượng Đế phát ban." ( còn tiếp ) 


      


           

       

 3. #3
  Tham gia ngày
  Feb 2007
  Bài viết
  614
  Nhan Nai's Avatar

   


     * Thánh Thất, Thánh Tịnh....(tiếp theo&nbsp 


       - Sau khi tái thiết xong Thánh Tịnh Ngọc Minh Đài , trong ngày lễ kỷ niệm (15.19. Nhâm-Tý 1972 )


          Đức Hiến Thế Đạo Nhơn về dằn , có đoạn Ngài dạy như sau :


       " Nay Thánh Tịnh đã khang trang về hình thức thì nội tâm các em cũng phải dọn dẹp cho khang trang đẹp đẻ để hửu hình , vô vi song song tiến bộ mới đạt thành công quả ở mai sau."


         Đức Lý Giáo Tông sau đó cũng nhắc nhở tiếp :


         " Bần Đạo để lời ngợi khen chư Hiện đệ Ban Cai Quản và chư Hiền đệ muội sở tại . Hãy rán tu tiến cho nội tâm được trang hoàng , đó mới là giá trị tương xứng với ngôi Thánh đường nầy."


        Sau khi đã tái thiết xong Trúc Lâm Thiền Viện ở Vĩnh Long , Đú Di Lặc có dạy : " Ngày nay Hội Thánh Di Lặc hiện hữu bằng hình thức đã hoàn thành vàcông cuộc phổ độ đang tiến triển , chỉ còn một việc là Thánh đường Nội Tâm  của chư môn đồ cần phải trau giồi cho thanh cao tinh khiết , cho nên trang đạo đức tu hiền." (TGNB,S8,trg.6-Di Lặc )


            Như vậy , chúng ta cần ý thức và hành động theo phương châm : MƯỢN PHƯƠNG TIỆN ĐỂ PHỤC VỤ CHO CỨU CÁNH , ĐỪNG ĐỂ CỨU CÁNH PHẢI VÙI CHÔN TRONG PHƯƠNG TIỆN PHÙ BA.       ( Lời dạy của Đức Lý Giáo Tông. )


          II.- GIÁ TRỊ CỦA THÁNH THẤT, THÁNH TỊNH :


                     1.- Tịnh Thất là phương tiện để tu tiến : Thánh Thất Bàu Sen ;  17.11.Kỷ Dậu ( 25.12.69 )     Bạch Liên Tiên Trưởng Phan Thanh dạy :  "Hôm nay , Tệ huynh muốn đàm đạo cùng các em về phần hửu vi còn việc vô hình cao cả để rồi các em hạ hồi tu chứng giải phân.  


         Hình thức đã có, quy củ hẳn hòi, chỉ còn trông cậy vào đạo tâm thi hành bổn phận đạo đức của các em nữa thì danh nghĩa Đại Đạo , cùng sứ mạng các em mới tròn khả quan đó vậy . Như các em đã biết  , Thánh Tịnh hay Thánh Thất sở dĩ thành hình là do ở phương diện tinh thần tâm đạo xuất phát . Nếu không vận dụng khả năng để gầy nên một hình thức khả dĩ để mỗi người  trong chúng ta , đồng đạo , làm một phương tiện bồi đắp tình đồng lọai, đồng đạo, làm trụ cốt để môi người lập công bồi đức , thì có chi để nói rằng phổ hóa quần sanh, giáo dân vi thiện.  Và có chi để chứng thực tấm lòng trung kiên chính trực đối với Đại Đạo , với nhân sanh hay với mình đó các em.


         Thì ra hình thức bên ngòai ấy không phải là cứu cánh thật  sự cho các em  , nhưng đó là phương tiện khá quan trọng cho các em trên đường tu thân lập quả .


         Vậy mà .... có người vì cái  hình thức ấy , đeo đuổi hình thức ấy rồi sanh lòng vị kỷ chấp trước cái ta, đến đổi cũng xảy ra nhiều điều chia rẻ. Than ôi ! hình thức ấy đã biến thành một phương thế hiểm độc làm hại người tu không ít.


           Tệ huynh mong các em tránh khỏi điều trở ngại ấy để cùng nhau chung tay góp sức xây dựng cơ sở đạo đức ít nhiều , miễn là đặt trọn vẹn tinh thần phụng sự vô tư .  Hễ phụng sự vô tư thì mọi lỗi lầm , mọi phiền phức va chạm giửa nhau đều được xí xóa cho nhau mà gánh gồng đại cuộc


         À ! Tệ huynh đã nói hình thức Thánh Thất là một phương tiện cho các em tu tiến , song chẳng hiểu thế nào những ngày Sóc Vọng , những thời công phu  , mà chẳng thấy các em dự phần đông đủ đó vậy  ! Hay là vì các em có điều chi không vui giữa nhau , vì một chướng ngại lý trí nào đó mà vắng dịp tới lui cúng Thấy họp bạn trao  đổi đạo lý hâm nóng tình thương chăng ?


         2.- Kiến tạo hình thể Đạo có được giá trị cùng chăng là phải có nhân tâm làm chứng thị . Giá trị của Nhơn sanh Giác Ngộ sẽ định vị cho hình thể Đạo địa phương.


                                   Đức Lý Giáo Tông có dạy : (TGST, 1974 )


             "Đại Đạo Khai Minh , những ngôi Thánh đường đồ sộ huy hoáng vươn lên khắp nơi khắp chốn . Dầu trải qua bao nhiêu biến chuyển của cuộc đời nhưng hình thể bóng Đạo vẫn theo thời gian mà xuất hiên....Hình thể Đạo chỉ mượn đó để thể hiện Thánh thể Chí Tôn tại thế . Thượng Đế không là hình bóng của Thần tượng , nhơn tượng, hay vật tương.... Chính vì vậy , kiến tạo hình thể Đạo có được giá trị cùng chăng là phải có nhân tâm làm chứng thị . Giá trị của Nhơn sanh giác ngộ sẽ định vị cho hình thể Đạo của địa phương....


         Thế nên thiết lập một cơ cấu hình thể mà bảo tồn không được , cũng không sáng thêm hơn , thiệt là một điều thiếu sót và tội lỗi lớn đối với mình.  Đừng để cho một tâm hồn nào thương xót trước một Thánh Thể của Chí Tôn . Đã tạo được thì phải cố gắng khai minh và phát huy cho đúng với sự sự tạo dựng của mình hay của người đi trước....Mượn phương tiện để phục vụ cho cứu cánh , đừng để cứu cánh phải vùi chôn trong phương tiện phù ba.".


                Do đó , Tịnh Thất phải là nơi để phổ độ chúng sanh  : 


       - Ngòai việc là nơi thực hiện những nghi lễ độ sanh độ tử, còn là nơi Chẩn tế Khuyến thiện.


          Thánh Tịnh Ngọc Minh Đài, ngày 15.6.Mậu Thân (1968 ) Đức Đông Phương Chưởng Quản co dạy : " Thiện Đưc...công cuộc đang tiến triển về mặt hình thức cơ sở tại địa phương  , hiền đệ tùy khả năng sở hửu đến đâu thì làm đến đó , sẽ có tha lực tăng viện. Còn về mặt Giấo lý phổ truyền , đó là điều trọng hệ .  Phải song song về mặt xã hội và phổ truyền Giáo lý để thế nhơn hiểu rằng , nhờ giáo lý , lòng Đạo phát triển thể hiện việc xã hội từ thiện. Nếu không thì kẻ thọ hưởng chỉ biết cảm ơn người giúp đở mà không biết ơn do nguồn gốc giáo lý . Nếu vậy , hòai bảo của Hiền đệ mong cho người vào nẽo Đạo chưa đượcc trọn vẹn vậy. " 


        Đức Mẹ Diêu Trì có dạy tại Thánh Thất Bình Hòa, ngày 15.8 Đinh Mùi như sau : " Những nơi nào đã có rồi , thay vì lòng tưởng niệm, các con được phép tượng trung và hãy dùng đó làm nơi cứu khổ cho nhơn lọai chúng sanh.


                Con ôi ! Vô Cực Từ Tôn không ngự trên đài cao hoang vắng tình thương , mặc dù nó đầy đủ vẻ vàng son rực rở .  Ở đâu có ấu nhi đau khổ là có Mẹ , ở đâu có liểu bồ bất hạnh  là có Mẹ . Nếu các con làm được những việc đó là Mẹ đã ngự trong tâm hằng cứu rổi đó con.".


          Thiên Lý Đàn, ngày 29.01.Đinh Mùi (1967) Giáo Tông Đại Đạo có dạy : "....Nếu cần, Bần Đạo cho phép dùng chánh điện làm hội trường . Việc nầy tùy chư hiền linh động , miển được việc là xong . Từ xưa nơi Chánh điện vẫn được giử tôn nghiêm . Ngày nay , chư hiền nên hiểu như vầy :  Thượng Đế vì nhơn sanh mà lập Đạo . Còn Thánh Thất, Thánh Tịnh là để thờ phụng , cũng là nơi để tụ họp với những họat động đạo đức ích lợi nhơn sanh . 


         Khi cần , Chánh điện được sử dụng trong vòng đạo đức. Sự cần thiết là đem lại lợi ích cho nhơn sanh.   Nếu Chùa Thất đóng cửa kín đáo , giử gìn trang nghiêm mà không có những họat động đạo đức thiết thực giúp đời , chẳng khác nào món đồ cổ triển lảm , trái với tôn chỉ của Thượng Đế khai Đạo . "


        III.- TỊNH THẤT LÀ TRƯỜNG GIÁO  DÂN VI THIỆN :


           1.- Tổ chức hướng dẫn đạo hữu hướng thiện và hành thiện :


          Qua các hình thức cơ sở phước thiện, công tác xã hội tại đia phương hay nơi khác , cơ sở tự túc , dạy nghề , sinh họat nữ công gia chánh...)   Thánh Tịnh Ngọc Minh Đài, ngày 15.4 Kỷ Dậu ( 1969 ) Hiển Thể Đạo Nhơn dạy : " Thánh Thất Thánh Tịnh là cơ sở trụ tướng hữu hình để cho đạo hữu cùng nhân sanh đến chiêm bái thiêng liêng . Ngòai việc ấy còn có sứ mạng khác trọng đại hơn đó là vấn đề thuyết minh giáo lý dạy dổ nhân sanh tín hữu cải ác tùng thiện quay về chánh Đạo , cơ sở học đường , cơ sở phước thiện , cơ sở tự túc . Có như vậy ngôi Thánh Thất , Thánh Tịnh ấy mới vững bền ".


            Nam Thành Thánh Thất, ngày 15-6-Tân Hợi 91971) Đức Vô Cực Từ Tôn dạy :      " Thánh Thất , Thánh Đường mọc lên như nấm... Các con thấy gì bên trong Thánh Thất, Thánh Đường đó . Ngòai chổ thờ phượng tôn nghiêm , còn thừa bao nhiêu chổ trống để bụi bóm nhện giăng , rêu phong cỏ mọc , mỗi tháng có 2 lần Sóc Vọng , bổn đạo chung quanh tề tựu đến đảnh lễ thiêng liêng , cúng hành hương độ một bữa cơm chung rồi ôm khăn gói ra về . Đi đến Thánh Thất đôi lần bảy lượt không thấy gì mới lạ , lần hồi chễnh mãng không đến nữa , dẫu đến cũng chỉ có thế mà thôi . Có những con thấy không khí buồn tẻ , chẳng biết nói gì , tự nảy sinh bàn phiếm theo báo chí, nào quốc sự chính trị miệng của thiên hạ , binh người nầy bỏ ngưởi kia....không có sinh họat đạo đức mà đáng lẽ nơi đây phải được thuyết minh giảng đạo lý thường xuyên tối thiểu hai lần mỗi tháng, để bổn đạo biết thế nào là tu , cúng lạy, ăn chay, tụng kinh niệm Phật để làm gì, và làm thế nào để đắc Đạo .  Đó là những điều cần thiết phải được sinh họat đếu đều trong mỗi Thánh Thất , Thánh Đường.


        Nhơn sanh đạo hữu có hợp tác hành đạo được là nhờ có người chỉ dây cho biết Đạo là gì . Khi đã có tổ chức hành chánh đạo thì mỗi việc làm ràng buộc những người trong nội bộ Thánh Thất đó . Có ràng buộc hổ tương lẩn nhau thì không khí sôi động nhộn nhịp về hành thiện, đạo đức mới có cơ sở nổi bật lên để lôi kéo sự hiếu kỳ và hấp dẫn người Đơi vào Đạo. Như vậy mới gọi là hành đạo độ đời ."


                  2.- Trường giáo dân vi thiện qua các hình thức :


                           Thánh Thất dùng để làm nơi truyền giáo,


                           Tháng đôi lần giảng đạo thuyết kinh ;


                           Dạy tu hành cho cả nhơn sinh ,


                           Dừng tưởng quấy rồi thành băng họai.


                           Phật ngày trước ngồi dưới Bồ Đề giảng dạy ,


                           Khuyên nhơn sanh cải ác tùng lương ,


                           Nào có đâu Thánh Thất, Thánh Đường ,


                           Cũng chẳng có hành hương nhiều ít.


          Qua lời dạy của các đấng Thiêng liêng , ngày nay chúng ta có phương tiện đầy đủ hơn khi xưa rất nhiều , do đó nếu chưa làm được tốt hơn và nhiều hơn thì ít nhất cũng phải cố làm cho được những việc căn bản nhưng lợi ích to lớn cho nhơn sanh .  Đó là  : Thuyết minh Giáo lý.  


       Khi dạy về tái thiết lại cổ tự Vĩnh Nguyên  , Đức Lý Giáo Tông có nói : " Phải ý hướng lên cho cao , nhìn cho xa để vượt tất cả mọi hình giả tưởng , miễn là không phương hại đến chơn lý đạo sự là được rồi .  Nếu vì quá trọng kỉnh Thiêng liêng để lo huy hoàng tráng lệ mọi hình thức mà thiếu phần căn bản là phổ thông giáo lý , đem Đạo cảnh tỉnh người đời thì những hình tướng ấy không bù lại điều căn bản trọng đại kia." ( còn tiếp ) 


        


         


   

                   

 4. #4
  Tham gia ngày
  Feb 2007
  Bài viết
  614
  Nhan Nai's Avatar

   


      * THÁNH THẤT, THÁNH TỊNH...( tiếp theo ) 


       Văn Phòng Phổ Thông Giáo Lý, ngày 14.5.Mậu Thân (1968), An Hòa Thánh Nữ dạy : " Những ngôi Chùa , Thánh Thất , Thánh Đường cũng như những mái trường đều là vật vô tri vô giác , không cần cũng không muốn ai làm vinh diệu cho nó . Trường Đạo là nơi để cho các hàng hướng đạo làm nơi giáo dân vi thiện , tô bồi công quả , cho có nhiều âm chất để tiến hóa. Cũng nơi đây để dìu dẫn rèn luyện con người từ chổ tối tăm đến nơi sáng lạng , từ chổ hận thù giết chóc , giàu hiếp nghèo , mạnh hiếp yếu trở ra tình tình thương bảo tồn đùm bọc che chở , dìu dắt lẫn nhau ." 


        - Hướng dẫn con em nhà Đạo , đào tạo thế hệ tiếp nối : Đồng nhi , lễ sỉ Tu sỉ. Chấp nhận một số sinh họat phù hợp với tuổi trẻ , tuy có ồn ào đôi chút nhưng vẫn trong vòng đạo đức .  Bởi vì không ít nơi rơi vào tình huống : *....Hễ có sự quy tụ mầm non để giáo dục thì bị chê trách là con nít , con nôi , rần rần la ó mất thanh tịnh chùa chiền...(TGST-1966-67. Ngài Nguyễn Trung Hậu ).


                        Chúng ta hãy đọc lời dạy của Đức Quan Thánh Đế Quân :  (TGST,01/02- Tân Hợi -25.02.1971 ) . " Đừng ai lấy Đạo làm của riêng tư cho mình , mà phải có bổn phận xương minh chánh pháp , đem lý Đạo phổ truyền khắp chốn cùng nơi.


        Chùa Thất cũng thế . Chí Tôn dạy : lập Chùa Thất là một hửu hình trụ tướng để thể hiện quyền pháp của Trời. Đó một phần nhỏ. Còn phần trọng đại là làm nơi quy tụ nhơn sanh để hướng dẫn mọi sinh họat đạo lý , phổ truyền giáo lý , th1c tỉnh người đời. Nơi Chùa Thất là để chung cho nhơn sanh đến đó nghe Đạo , học Đạo để hành Đạo không đặc ân riêng cho một anh lớn , chị lớn hay em nhỏ trong giai cấp nào hết . Chỉ ngại e là có Chùa Thất mà không người hành đạo .  Rất đổi thiếu người chăm sóc hốt hương , đánh chuông thay Tam bửu vậy thôi.


          Trong nếp sinh họat của Chùa Thất gồm có hai phần. Một phần tu tịnh để tịnh  dưỡng tu Đơn , dùng điển lành hổ trợ cho sự bằng an sung túc của nơi đó . Một phần khác nữa là ngọai giáo công truyền ; gồm có giảng đạo , phước thiện , xã hội , hành chánh đạo để cho guồng máy hành chánh được lưu thông điều hòa. Nếu không vì những nhu cầu ấy Chí Tôn đã không dạy lập Chùa Thất . Còn nói rằng nơi tu tịnh không được chen vào những sinh họat ồn ào thì Thượng  Đế sẽ ngự luôn Bạch Ngọc Kinh chớ không vào cõi đời ô trược đầy xấu xa tội lỗi nầy."


             Do đó, phải ý thức để chấp nhận những hình thức sinh họat đạo đức tuy có ồn ào đôi chút nhưng rất cần cho sinh khí và tương lai của cơ Đạo .  Vấn đề chỉ là việc sắp xếp thời gian ,nơi chốn sinh họat để không ảnh hưởng và nơi chốn trang nghiêm cần có .


         IV.- THÁNH THẤT , THÁNH TỊNH LÀ TRƯỜNG CHƠN ĐẠO :


      Đã đổ móng đắp nền mà không xất " Đài Cao Nội Tại " là lãng phí to lớn và thậtt đáng tiếc ! Do đó :


      * Nhu cầu học và hành Đạo Pháp của một số tín đồ hữu duyên với Thiên Đạo Đại Thừa cấn phải được đáp ứng , nhất là đối với thành phần Ban Cai Quản và các đạo hữu đã dày công hành đạo trong cơ quan phổ độ.


       * Có như vậy Thánh Tịnh mới thực hiện trọng vẹn mục đích của Đạo đối với bổn đạo địa phương trên cả hai phương diện Thế Đạo và Thiên Đạo ( Thế Đại Đại Đồng, Thiên Đạo Giải Thóat )


          V.- KẾT LUẬN : Qua những lời dạy của các Đấng Thiêng liêng , bắt đầu từ lời dạy của THẦY trong những ngày đầu lập Đạo , chúng ta thấy : lập Tam Kỳ Phổ Độ hầu giúp nhơn sanh bước kịp cơ tiến hóa của đất Trời vào thời Tam Ngươn Chuyển thế ; kết thúc một đại chu kỳ của Vũ trụ và chuyển vào một đại chu kỳ mới ; ở giai đoạn sau cùng của thời Hạ Ngươn Mạt Kiếp.   Sóng văn minh bủa tràn , vật chất phát triển cực thịnh nhân sinh quay cuồn , bị cuốn theo cơn lốc của ảo ảnh phù hoa ; không ít tín đồ của các tôn giáo trong đó có cả môn đệ của Đức Chí Tôn , bị quay cuồng theo sở dục của nhân thế ngay trong nhận thức tín ngưỡng của mình  . Vô minh , chưa nhận thức được đâu là đạo lý căn bản thực hành.


           Sự tu học giúp chúng ta " vén ngút mây mù  bấy lâu bay vẫn ngự trị. Thầy đã mở đường chỉ lối cho nhơn sanh nhất là các ức nguyên nhân nhìn thấy con đường trở lại quê xưa vị cũ , mà hành trang không gì khác hơnla2 Tâm Hạnh Đức Tài của mỗi " Học trò Tiên nhỏ " trong quá trình thực hànhpha1p môn Tam Công mà mỗi Tịnh Thất là một phóng phi thuyền và mỗi tín đồ là một nhà du hành vũ trụ . Được có tên trong danh sách của phi hành đoàn hay không là do sự nổ lực của chính mỗi tín đồ , mà sự rèn luyện của cá nhân là yếu tố quyết đọinh. Và chất lượng đào tạo của mỗi Trung tâm Phi hành mà vai trò của Ban Giám Đốc điều hành là Ban Cai Quản của mỗi Tịnh Thất , trong việc hướng dẫncho nhơn sanh tín hữu sở tại xác định đúng mục tiêu và tạo các điều kiện huấn luyện thực hành với chất lượng cao cũng có vai trò ý nghĩa hết sức quan trọng

   

 5. #5
  Tham gia ngày
  Apr 2008
  Bài viết
  62
   Rất tâm đắc với vấn đề này và những ý kiến các bài viết đưa ra. Đó đây vẫn còn những chỗ cố xây chùa chiền, thánh thất, thánh tịnh... cho to tát, nguy nga rồi...đóng cửa suốt tháng.  Chỉ mở cửa mỗi mấy ngày sóc vọng. Tín đồ, đạo hữu thì chỉ đến hành lễ xong rồi... biến mất dần dần cũng bỏ chẳng đến nữa. Rồi cũng có chỗ mượn cớ: "làm mất vẻ tu hành" mà cấm cửa làm cho các cơ sở Đạo ngày càng xa rời chúng sanh.

 6. #6
  Tham gia ngày
  Feb 2007
  Bài viết
  614
  Nhan Nai's Avatar

   


     * Thánh Thất , Thánh Tịnh....(tiếp theo&nbsp 


       "  Điều cần nhất cho người được mang danh Thiên mạng , không phải chỉ biểu tượng hình thể của Chí Tôn tại bên ngòai mà chính là phải quyết lòng biểu dương Thiên ý vào ở mọi tầng lớp nhân sinh." ( Đức Jesus ).


         Vậy để biểu dương Thiên ý vào nhân sanh tín hữu , giúp cho mỗi người " xây được Dài Cao Nội  Tại trong Thánh đường Nội Tâm" biện pháp căn bản nhứt chính là đào tạo , và như thế môi trường Tịnh Thất phải là một trường giáo Đạo(Phổ giáo vi thiện và biệt truyền chơn đạo.) 


                   Như lời của Đức Lý Giáo Tông dạy : (1970 )


          "Cái khuyết điểm là Thánh đường hiện nay rất nhiều , từ Tòa Thánh, Hội Thánh đến Thánh Thất, Thánh Tịnh. Đáng lý ra những nơi nầy phải là nơi dùng làm trường Đạo giáo dân , trong lúc đó chỉ có một ít hành động , lấy tỷ lệ như những hạt cát trong bãi sa mạc. Đừng quan niệm xây dựng Thánh Thất và kiếm được một người thủ tự để bốn thời quỳ hương cúng nước là đủ.  Thượng Đế Chí Tôn không bảo làm việc quá nghèo nàn ít ỏi như vậy .


         Vì như đã nói : Thánh Thất Thánh Tịnh là trường giáo dân , ngòai chổ thờ phượng tôn nghiêm đơn giản , nếu mỗi Thánh đường dùng mọi trang trí lộng lẩy huy hoàng tôn nghiêm tráng lệ mà chung quanh vùng đó chưa có nhiều người vào Đạo , hiểu Đạo , thậm chí đến con em trong gia đình hướng đạo cũng không được dạy dỗ đạo lý  , đó là trái với nục đích mở Đạo của Thượng Đế Chí Tôn... Vì thiếu yếu tố nên trách gì một thiểu số địa phương những xung đột đối xử lẫn nhau tại dùng Thánh địa còn tệ hơn là chợ đông....


          Bần Đạ muốn thấy mỗi một Thánh Thất, Thánh Tịnh ý thức thể hiện được một hình thể tạm gọi là trường giáo dân. Trước nhất là giáo dục con em trong gia đình đạo hữu , để làm đà tiến cho các lãnh vực rộng rải khác trong khuôn viê đạo đức .  Mỗi Thánh Thất, Thánh Tịnh họach định một chương trình hành đạo tối thiểu để có việc cho mọi người cùng làm, cùng vui, cùng hứng thú trong nếp từ hòa đạo đức . Khi cần đi đây đi đó là để liên giao hoặc học hỏi thêm.  Còn điều căn bản là sở tại địa phương nào phải lo theo địa phương ấy trong đường hường đào tạo mầm non hướng đạo tương lai , đứng ao quan niệm rằng ngồi không chờ ngày Cí Tôn vận hành cho cơ đạo thành....


         Nếu không có lớp người căn bản nòng cốt , không chương trình ý thức đào tạo mầm non , chẳng những Đạo không phát triển mà lại thối lùi là khác ." 


         Tóm lại cần ghi nhớ các lời dạy :


        * Mượn phương tiện để phục vụ cho cứu cánh .  Đừng để cứu cánh phải vùi chôn trong phương tiện phù ba (  Đức Lý Giáo Tông )  


          * Giá trị của nhơn sanh giác ngộ sẽ định vị cho hình thể Đạo địa phương . ( Đức Lý Giáo Tông ) 


         * Tuy trụ tướng nhỏ hẹp , miển làm sao cho cùng vui vẻ , cùng nhau hãnh diện mà hành Đạo.  Đó là quý , đó là sở hữu vô giá  hiến dâng cho Chí Tôn Thượng Đế. ( Đức Lý Giáo Tông )


          * Nếu Chùa Thất đóng cửa kín đáo , giử gìn trang nghiêm , mà không có những họat động đạo đức thiết thực giúp đời , chẳng khác nào món đồ cổ dể triển lảm , trái với tôn chỉ của Thượng Đế khai Đạo .( Đức Lý Giáo Tông ).


          * Điều cần nhứt của người được mang danh Thiên mạng , không phải chỉ biểu tượng hình thể của Chí Tôn tại bên ngòai. Mà chính là phải quyết lòng biểu dương Thiên ý vào mọi tầng lớp nhân sinh . (Đức Jesus )


          * Do đó ,  Nều không có chương trình ý thức đào tạo mầm non  , chẳng những Đạo không phát triển khai phóng , mà trái lại thối lùi là khác. ( Đức Lý Giáo Tông )


                                                                                   Người Tín Đồ Cao Đài


                                  ___________________________________


        

         

Nội quy viết bài

Nội quy viết bài
 • Quý hiền không thể tạo chủ đề
 • Quý hiền không thể gởi Trả lời
 • Quý hiền không thể gởi tập tin đính kèm
 • Quý hiền không thể sửa bài viết của quý hiền
Chủ đề giống nhau
 1. HTTG: Khánh thành Trung Tông Thánh Tịnh tại Đà Nẵng
  Bởi ThachKhe trong mục Tin tức khắp nơi
  Replies: 0
  Có Bài Mới: 17-05-2013, 02:04 PM
 2. Lập trường HỘI THÁNH TRUYỀN GIÁO và ...
  Bởi Hải Nguyễn trong mục Vấn đáp học Đạo
  Replies: 15
  Có Bài Mới: 23-02-2011, 08:27 AM
 3. Thánh thất là Trường Giáo Đạo
  Bởi Đạt Tường trong mục Đề tài thảo luận
  Replies: 142
  Có Bài Mới: 26-08-2010, 11:09 PM
 4. Thánh giáo dạy về TÌNH THƯƠNG
  Bởi Xí muội trong mục Cơ sở Đạo & Hội thánh
  Replies: 44
  Có Bài Mới: 18-07-2007, 02:38 AM
 5. Tâm tình của Đạo Trưởng: NgọcTrường Thanh
  Bởi vongmotanhsao trong mục Tiểu luận - bài viết
  Replies: 2
  Có Bài Mới: 04-05-2006, 11:38 AM