đệ xin đố các huynh tỷ muội thánh thất đaphước đalat lâm đồng trong quá trình hoàn thiện sẻ khánh thành vào ngày nào
rất mong quý hiền huynh hiền tỷ tham gia