Nam Mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát


Thánh Thất là nơi thể hiện thể-pháp và bí-pháp của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ .

Đạo có thể-pháp làm ngoại dung, và bí-pháp làm nội dung, mà thể-pháp tác thành mười điều chẳng đặng ba, còn bí-pháp thì chưa ai hiểu thấu, làm cho Đạo mất giá-trị trước mắt chúnh-sanh, đức-tin càng ngày càng khuyết giảm. Để thế-lực cho các Tôn-Giáo khác công-kích Chánh-truyền, mà hại cho người hết lòng vì Đạo phải ngại-ngại lo-lo về điều hư thiệt . ( TLPCT trang 93 )

Khi cúng Thầy phải đánh trống Lôi-Âm. ( nó có ý nghĩa gì về bí-pháp? )
sau tiếng trống Lôi-Âm là tiếng Chuông-Bạch-Ngọc nổi lên .( có ai hiểu về bí-Pháp không ? )
Hoàn Không chỉ gợi-ý .
Kính

( còn tiếp )