TU THÂN SỬA TRỊ TÁNH TÌNH


TU TÂM THÌ RÁNG CHỚ ĐỪNG THỐI LUI


DÀU DÀU,TƯƠI TẮN VUI CƯỜI !


Ủ Ê ! HỚN HỞ CẢNH ĐỜI TẠI ĐÂU !?


THAN THÂN TRÁCH ĐẠO ĐỔ ĐỜI


HAY TÂM CHƯA CHỊU RỜI LÌA VỌNG MÊ !?


ĐỜI NAY TU KHÓ KHÓ TU


VÌ ĐỜI ĐÃ TẠO LẮM ĐỀU ĐUA TRANH


ĐẠO THÌ VẨN TÁNH THƯỜNG TỒN


NHƯNG ĐỜI THÌ TÁNH CHUYỂN LƯU VÔ THƯỜNG


ĐẠO TÂM RÁNG GIỮ TRONG LÒNG


ĐỪNG HAM THI THỐ NGOÀI ĐỜI CON ƠI !


TÒNG LÂM CÓ MẤY ĐẠI LÂM


ĐẠI LÂM CÓ ĐƯỢC BAO CÂY TUỔI NGÀN?


TUỔI NGÀN ĐẶNG ĐẠI TÒNG LÂM?


HAY LÀ CHỈ ĐƯỢC DANH THÔI HỞI TRÒ?


ĐẠI NGÀN TẬN ĐẠI TÒNG LÂM


CHỊU BAO NẮNG GIÓ CÂY TO ĐÂU RỒI?


BÁCH TÒNG QUÂN TỬ CHỊU ĐỜI


CHỊU MƯA, CHỊU NẮNG CHỊU ĐỜI DÈM PHA


LỜI QUA TIẾNG LẠI NGOÀI TAI


CON ĐỪNG ĐỂ DẠ GHI LỜI VÀO TÂM


TRONG TÂM CHẲNG CÓ VẬT GÌ !


TÂM CON TRONG TRẮNG CHỚ LÀM BỢN NHƠ


BỞI TU ĐÂU CÓ DỄ TU


TU TÂM TU TÁNH,ĐỪNG TU VẺ NGOÀI


CHÊ KHÙNG, KHEN TỈNH MẶC NGƯỜI


KHÔNG LO ,KHÔNG BẬN TIẾNG NGƯỜI CƯỜI KHEN


NHẪN TÂM KIÊN CỐ BỒ ĐỀ


TÂM KHÔNG BẬN RỘN NHỮNG LỜI NGOÀI TAI


ĐỪNG ĐEM TRẦN CẢNH CHẤP TÂM


ĐEM TÂM ĐỐI CẢNH DỄ LẦM ĐƯỜNG ĐI


TỊNH TÂM NIỆM ĐỊNH TẠI TÂM


ĐỪNG CHO NIỆM ĐỊNH RẠT RÀO NGHỈ SUY


BỒ ĐỀ VỐN GỐC TẠI KHÔNG


BỒ ĐỀ CHẲNG CÓ BÊN NGOÀI ĐỂ XEM


BỞI CÒN MÊ CHỨNG BỒ ĐỀ


NÊN CÒN SỞ CHỨNG,SỞ CẦU MUÔN NIÊN


CHÚNG SANH CÒN TỐI LẮM THAY !


NHÂN DUYÊN CHƯA ĐỦ,KHÓ ĐẠT ĐẠO CHƠN


TÂM KINH BÁT NHÃ NẰM LÒNG


CAO ĐÀI  HAI CHỮ CON ĐỪNG CÓ QUÊN !


NGÀY ĐÊM CON NHỚ NIỆM TRÌ


CAO ĐÀI  HAI CHỮ, CAO ĐÀI  CON ÔI !


THÔI NAY ĐÂY CÓ ĐÔI DÒNG


ĐỪNG CHO LẠC MẤT NHỮNG LỜI KỀ TAI !