TIẾNG NHẠN TRỜI THU

              Trăm năm một kiếp phù-sanh
 Tấm thân gió bụi mong manh giữa vời
               Cũng may làm kiếp con người
 Tối-linh muôn vật thay trời tạo đoan.
       Cơ tấn-hóa nhặc khoan có lúc
       Khắp dinh-hoàn gạn đục lóng trong
               Năm châu chung cuộc đại-đồng
 Tuyển nhân chọn vật Hoa-Long diễn bày
        Nỗi đau-khổ trả vay cũng hết
        Những trái oan giải kết cho xong...
               Mịt mù trong lúc trời đông
 Thê-lương ảm-đạm gió dông muộn phiền
        Nhìn non nước chưa yên tấc dạ
        Ngắm nhân-sanh buồn-bã cơ-đồ
               Ai người non nước điểm-tô ?
 Ai người vì đạo quy-mô sẵn sàng ?
        Các Hội-Thánh ngỗn-ngang trăm mối !
        Còn ai đâu dẫn lối chỉ đàng ?
               Trời thu tiếng nhạn kêu vang
 Xót-xa nhân thế mà càng thương tâm
         Đã bao kiếp lạc-lầm trôi nổi
         Kiếp này còn chưa khỏi lao-lung
               Đọa-đày vì chút đỉnh chung
 Mờ lu linh-tánh ,mênh-mông ái hà.
         Đời mạt-kiếp gần xa khổ nạn
         Cảnh trần-gian buôn bán giựt dành
               Thiên tai địa họa quẩn quanh
 Mà người chưa tỉnh đường lành tìm ra.
         Thêm trăn- trở đạo nhà chưa sáng
         Mối đạo TRỜI còn áng mây che
               Lòng người còn mãi phái phe ,
 Quy nguyên hiệp nhứt mà về những đâu ?
         Cơ Thánh-Đức nhiệm-mầu biến-chuyển
         Thuận nhân tâm ngộ biến tùng quyền
             
  Sửa sang giềng mối cho yên
 Bền còn Thánh-Thể triết hiền nên công .
         Tu-hành để tâm không hỷ xả
         Mở lòng thương tất cả mọi người
               Càng ngày đạo-đức càng tươi
 Mới mong hạnh-phúc cho đời khổ đau..../

                                           THIỆN-NGỘ
                                     (  7 nhuần , B.Tuất )