Kính Đạo Huynh!

Rất cảm ơn huynh đã phân tích và giảng giải. Nói như thế, 12 bài tập là Sơ Thiền giúp thân được tràn đầy tinh khí chuẩn bị cho các bước sau! Vậy theo Đạo Huynh, người tu Đại Thừa, nghĩa là phải dụng công Thiền Tọa cho Tam Huê Tụ Đảnh, Ngũ Khí Triều Nguyên phải không huynh?

Hạ đệ cẩn học!