+Trả Lời Chủ Đề
Trang 2/2
1 2
kết quả từ 11 tới 17/ Tổng số 17

Ðề tài: Tịnh Luyện như thế nào?

 1. #11
  Tham gia ngày
  Mar 2008
  Bài viết
  999
   Uả kì vậy mấy huynh : Đệ hỏi cách Tịnh Luyện và Quyền Tịnh Luyện của đồng nhi ! chứ đâu có hỏi Ý nghĩa của Tịnh Luyện hay Cúng Kiến gì đâu ! Lạc đề hết rồi !

 2. #12
  Tham gia ngày
  Nov 2007
  Bài viết
  133

  Thưa chư quý vị,


  1. Về việc TỊNH thì bản chất của vấn đề như câu kinh chúng ta thường đọc: "Sửa lòng trong sạch tụng cầu Thánh Kinh"


  Cần lắng lòng thanh tịnh để tâm không sân si loạn động thì mới cầu được kinh Vô Tự


  "Cùng nhau một đạo tức cùng Cha". Xin chư vị giữ lòng trong sạch


  2. TỊNH, TỊNH, TỊNH


  Kềm chế được mình là đang "tu luyện" phải không chư quý vị?


   

 3. #13
  Tham gia ngày
  May 2008
  Bài viết
  10

   Nam Mô à !


  Tỷ rất buồn khi đệ là Đạo Cao Đài mà dám nghĩ sai về Đức Thầy, ai không có lòng tin tuyệt đối vào Đạo của Thầy thì khó mà tiến xa được


  Tỷ khuyên đệ nên xám hối ngay thôi


  Chào đệ


 4. #14
  Tham gia ngày
  Mar 2008
  Bài viết
  27
  QuanTriVien8's Avatar

     Kính thưa quý huynh - tỷ - đệ - muội tham gia diễn đàn,


     Một số bài viết trong chủ đề này được di chuyển ra khỏi chủ đề với những lý do sau:


         1. Bài viết không đúng mục đích của chủ đề.


         2. Bài viết trực tiếp, gián tiếp vi phạm nội quy diễn đàn.


         3. Một số bài viết không vi phạm nội quy diễn đàn nhưng lại xuất phát từ những bài vi phạm nên cũng được di chuyển.


      Quý hiền không tìm thấy bài viết của mình trong chủ đề tức bài viết đã được xử lý.


       Kính thông báo!


       TV BQT


       QuanTriVien8


       (bài viết này sẽ được xóa bởi BQT khi cần thiết)

   

 5. #15
  Tham gia ngày
  Jan 2008
  Bài viết
  56
   
  NAM MÔ CAO ĐÀI TIÊN ÔNG ĐẠI BỒ TÁT MA HA TÁT

  Đệ nghĩ, chúng ta nên : sửa lòng trong sạch tụng cầu Thánh kinh

  Thành tâm sám hối với Đức Chí Tôn, Đức Lý Đại Tiên và Đại Đạo Tiền Khai Tôn Linh Liệt Vị do những phạm thượng của chúng ta. Chúng ta nên nhớ lời Đức Chí Tôn dạy: Chớ dị nghị việc người chi chi cũng phải biết có Thầy trong đó

 6. #16
  Tham gia ngày
  Jan 2008
  Bài viết
  56
   Kính chư Hiền,

  Bất cứ người môn sinh Đức Cao Đài nào hễ gìn giữ đúng luật lệ Cao Đài (giữ quy- giới, trai kỳ...) đều được thọ truyền bửu pháp để tu tập công phu lần lên trường trai tuyệt dục mà tịnh luyện giải thoát

  Kính

 7. #17
  Tham gia ngày
  Mar 2008
  Bài viết
  35
  Thanh Thảo's Avatar

   Đã nói đến câu" Đạo Thầy là các con, các con tức là Thầy", Muội xin trích dẫn bài:


  THAÙNH GIAÙO: ÑAÏO THAÀY LAØ CAÙC CON


   


                THAÙNH NGOÂN: ÑÖÙC CHÍ TOÂN ngaøy 20/02/1926 coù daïy raèng: (Thaùnh ngoân hieäp truyeån) Ñöùc Chí Toân daïy caâu naøy cho taát caû taàng lôùp noùi chung con caùi cuûa Ngaøi trong toaøn Ñaïo haõy suy luaän caâu noùi aáy maø tu haønh laøm troøn phaän söï ñuùng ñeå cuøng veà Thöôïng Ñeá.


  Ñaïo Thaày töùc laø Caùc con, Caùc con töùc laø Thaày”...


  Caâu Thaùnh Giaùo treân ñaõ veùn maøn cho chuùng ta roõ Trôøi, Ñaát, Ngöôøi coù lieân heä maät thieát vôùi nhau.


  Ñaïo vôùi Thaày vaãn coù moät, töùc laø leõ soáng vaø sinh toàn vuõ truï vaïn vaät nhaân loaïi vaãn coù moät.


  Nhöõng lôøi daïy xa roäng aáy ñoái vôùi loaøi ngöôøi chuùng ta, vì soáng trong cuoäc soáng nhoû nhen, heïp hoaøi neân khoù maø thaáu ñaùo heát caùi choã thaâm dieäu cao xa ñöôïc.


  Ngöôøi xöa ñaõ hieåu raèng: Ngöôøi laø tieåu thieân ñòa, töùc Trôøi vôùi Ngöôøi cuõng ñoàng moät theå; Vaäy thì thôøi nay Trôøi daïy:


  Caùc con töùc laø Thaày vaø Ñaïo Thaày töùc laø caùc con ñoù laø chaân lyù muoân ñôøi.


  Chöõ ÑAÏO chuùng ta coù theå hieåu theo nghóa heïp: Ñaïo laø leõ phaûi. Ñaïo Thaày laø leõ phaûi nôi Ñöùc Chuùa Trôøi, cuõng laø leõ phaûi chuùng ta, leõ phaûi ñoù laø leõ phaûi nhaén baûo söï sinh toàn cuûa nhaân loaïi. Vaäy Ñaïo Thaày töùc laø chuùng ta, neáu chuùng ta thöïc hieän ñöôïc lyù töôûng baûo veä sinh toàn cuûa nhaân loaïi.


  “Caùc con töùc laø Thaày” chuùng ta coù theå hieåu, Ñaïo lyù baûo veä söï sinh toàn cuûa nhaân loaïi maø chuùng ta ñaõ ñang hieán mình phuïc vuï laø Ñaïo lyù muoân ñôøi, thì thaân ta môùi khoâng coøn cuûa rieâng ta maø laø cuûa Ñaïo lyù theá chuùng ta töùc laø Thaày vaäy.


  Vì Ñaïo Thaày laø baûo veä söï sinh toàn cuûa nhaân loaïi, maø chuùng ta laø thöøa haønh Thieân meänh neân Thaày môùi ñaët ñòa vò con ngöôøi chuùng ta ngang cuøng vôùi Ñaïo Thaày.


  Loøng chuùng ta haèng toân troïng söï soáng, söï an laønh, haïnh phuùc cho moïi ngöôøi trí haèng nghó ñeán söï vun boài Chaân Lyù, haønh vi haèng chaêm chaêm thi thoá nhöõng lôïi ích cho ñoàng loaïi, töùc thò tö töôûng, lôøi noùi, haønh vi cuûa chuùng ta theå hieän Ñaïo Trôøi.


  Traùi laïi, neáu chuùng ta chæ bieát coù mình, coù quyeàn lôïi cao cuûa mình, maø xem nheï moïi ngöôøi, moãi moãi ñieàu chi cuõng chæ lo mình hôn ngöøôi, hoaëc ñöôïc cho mình maø haïi cho ngöôøi thì khoâng phuø hôïp vôùi Ñaïo Trôøi.


  Neáu moät xaõ hoäi ai ai cuõng vì mình thì coâng ích bò xem nheï, tö lôïi ñöôïc troïng voïng, xaõ hoäi bò xaùo troän töùc thò khoâng goïi laø Meänh Trôøi ñöôïc.


   Soi göông Ngöôøi tröôùc: Ñaïo lyù treân, tröôùc kia caùc Ñaáng Giaùo Chuû cuõng ñeàu daïy nhö lôøi daïy cuûa Thaày:


  v     Ñöùc Thích Ca cho raèng: taát caû chuùng sinh cuõng coù tính Phaät nhö nhau.


  v     Ñöùc Khoång Töû daïy: muoán bieát yù Trôøi, phaûi xem yù daân cuøng caâu:    ”Thieân Ñòa vaïn vaät nhaát theå”.


  v     Ñöùc Laõo Töû noùi: Trôøi Ñaát vaïn vaät cuøng moät lyù laø Ñaïo.


  v     Ñöùc GiaToâ Giaùo Chuû cuõng cho raèng: Trôøi Ñaát vaïn vaät cuøng sinh ra bôûi moät goác laø Ñöùc Chuùa Trôøi.


  Ñaïo lyù cuûa caùc Ñaáng Giaùo Chuû ñeàu cuøng moät chaân lyù laø baûo veä söï sinh toàn cuûa nhaân loaïi, nhöng loaøi ngöôøi thöôøng vì söï sinh toàn cuûa mình, cuûa hoï haøng mình, cuûa chuûng toäc mình maø gieo tai raéc hoïa cho keû khaùc, cho daân toäc khaùc.


  Traùi laïi, nhöõng baäc Thaùnh Hieàn duø ôû chaân trôøi naøo cuõng vaäy, caùc Ngaøi luoân luoân ñaët söï soáng, söï haïnh phuùc cuûa ñoàng loaïi, laøm muïc ñích phuïc vuï cao caû treân heát cuûa ñôøi mình.


  Caùc vò Giaùo Chuû suoát ñôøi boân ba queân haïnh phuùc cuûa rieâng mình, vì caùc Ngaøi ñaõ hieán mình trong söï tìm cho nhaân loaïi moät aùnh saùng toaøn dieän giaûi thoaùt cho con ngöôøi.


  Töø ngaøy ÑÑTKPÑ khai ñaïo ñeán nay, caùc baäc tieàn boái cuûa chuùng ta, cuõng vì lyù töôûng aáy maø pheá boû lôïi danh, hieán troïn mình cho Thaày, cho Ñaïo ñeå ñem ñeán Ñaïo maàu laøm phöông chaâm thöùc tænh chuùng sinh tröôùc caûnh töông taøn.
  "Phàm làm việc gì trước phải xét kỹ đến hậu quả của nó".


   


  còn về việc tịnh luyện thì Muội thấy có rất nhiều phương pháp nhưng:" Chớ thái quá mà lòng bất cập, Phép tu hành phải luyện tập nhiều ngày"


   


  Kính chúc sức khỏe!


   


Trang 2/2
1 2

Nội quy viết bài

Nội quy viết bài
 • Quý hiền không thể tạo chủ đề
 • Quý hiền không thể gởi Trả lời
 • Quý hiền không thể gởi tập tin đính kèm
 • Quý hiền không thể sửa bài viết của quý hiền
Chủ đề giống nhau
 1. Phương Luyện Kỷ ( Đức Hộ Pháp )
  Bởi su_that trong mục Tiểu luận - bài viết
  Replies: 0
  Có Bài Mới: 25-12-2008, 07:09 AM
 2. Câu chuyện luyện đạo
  Bởi admin trong mục Phòng chờ kiểm duyệt
  Replies: 0
  Có Bài Mới: 11-11-2008, 03:31 AM
 3. Phương luyện kỷ
  Bởi thanhy trong mục Bước đầu tìm hiểu Đạo
  Replies: 24
  Có Bài Mới: 02-06-2008, 10:33 PM
 4. Phương pháp luyện Tam Bửu bằng lời nguyện
  Bởi Qui Khong trong mục Bước đầu tìm hiểu Đạo
  Replies: 0
  Có Bài Mới: 20-05-2008, 11:24 AM
 5. TU TÂM LUYÊN TÁNH
  Bởi quythanh trong mục Tiểu luận - bài viết
  Replies: 1
  Có Bài Mới: 18-05-2006, 01:25 PM