những ngày xa nhà, nhớ mẹ cha. Con xin gởi đến cha mẹ vài dòng thi ân.


KHAÙT VOÏNG


Con xin laøm ngoïn gioù


Xua maùt buoåi tröa heø


Daâng höông leân toùc meï


Xoa dòu ñoâi baøn tay


          Con xin laøm ñaùm maây


          Che boùng naéng ban ngaøy


          Raâm maùt nôi ñoàng ruoäng


Bôùt gioït moà hoâi cay


Xin laøm höông dòu ngoït


Bay khaép neûo döôøng queâ


Thoaûng caøi leân maùi toùc


Theo böôùc em tôùi tröôøng


          Bao öôùc mô thaàm kín


Nhöõng khaùt voïng xa xöa


Chaúng baèng thôøi thô aáu


Khi ta coøn beù thôXoaø aøo voøng tay meï


OÂm baàu söõa ngoït laønh


Nghe tình cha aám aùp


Doã daønh nhöõng yeâu thöông


Ñi xa con vaãn nhôù


Lôøi daïy cuûa meï cha


Laù xin rôi veà coäi


Mong baùo hieáu aân töø


 


kính chuùc quyù ñoäc giaû cuøng Dieãn Ñaøn vui khoeû vaø thaønh coâng. Chaøo thaân aùi! 


 

 Thanh Thảo39729.7196759259