Ngày qua tháng lại cảnh tai ương
Nhân loại xem ra cũng hết đường
Biết đạo sao cho nên thiệt biết
Hiểu đời chớ để nghiệp đời vương
Khuyến tu kinh sách xưa nay vẫn
Học pháp nhứt tâm kẻo lạc đường.
Nhẫn nhục ngại gì tai mắt tục,
Chốn xưa về lại cảnh Tây-Phương.