CỎ CÂY THẢO MỘC VẠN LÒAI


CHIM MUÔN CẦM THÚ,BAO LÒAI CƠ SANH!


ĐẤT TRỜI, TẠO HÓA THIÊN NHIÊN


TỰ SANH TỰ DIỆT,BỞI DO Ý TRẦN


LÒNG NHÂN TÁN TẬN LUÂN THƯỜNG


DO TÂM KHÔNG ĐỨC KHÓ TRỒNG NHÂN CƠ!


ĐẤT TRỜI TỎ ĐỨC HÁO SANH


SANH SANH HOÁ HOÁ,DƯỠNG NUÔI MUÔN LOẦI


TU THÌ CON RÁNG! ĐẮP BỒI


CHO CÂY TRỔ QUẢ,CHO ĐÀI TRỔ BÔNG


TRỜI ĐÔNG GIÁ RÉT LẠNH CĂM


NGƯỜI MÀ THIẾU ĐỨC NHƯ TRỜI GIÁ BĂNG


NGÀN ĐỜI GIÁ LẠNH THÂN TÂM


NHÂN KIA! KHÔNG CÓ! HẠT NÀO TRỔ BÔNG?