Xin được hỏi quý vị một số điều:

1. Tại Thánh Thất, Điện Thờ Phật Mẫu địa phương dựng bao nhiu tàn, lọng?
2. Tại Phi Tưởng Đài tại Thánh Thất địa phương có được thờ Thiên Nhãn không? Có được thiết giàn Bát Bửu, Tàn lọng không?
3. Tại DTPM địa phương, hai bên bàn thờ Chư Tiên Linh nam nữ đốt mấy cây hương?
4. Tại Thánh Thất địa phương, khi cúng đàn (tiểu, đại, tam trấn, tam giáo, ) lễ sĩ phải mặc đồ màu gì?