Sử liệu

Bà Chánh Phối Sư Hương Hiếu khi soạn Đạo Sử có viết ở đoạn nói về sự kiện Lễ Vọng Thiên Cầu Đạo (mùng 1 tháng 11 Ất Sửu - 1925):

Ngày Vọng Thiên cầu Đạo là sắp vô đề mở Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ. Các Đấng dìu dắt ba ông lần lần, nghĩa là ba ông mới nhập trường Đạo.”

Vào Noel 1925 Đức Cao Đài Tiên Ông bắt đầu chính thức xưng danh đầy đủ “Ngọc Hoàng Thượng Đế Viết Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát Giáo Đạo Nam Phương”. Trong đàn hôm đó, Đức Cao Đài đã nhắn với chư vị bên nhóm Công Truyền:

Giờ ngày gần đến, đợi lịnh.(…) Bấy lâu Thầy vẫn tá danh AĂÂ là để cốt dìu dắt các con vào đường đạo đức hầu chẳng bao lâu đây các con phải ra giúp Thầy Khai Đạo”.

Như vậy, căn cứ vào những sử liệu này chúng ta thấy cho đến cuối năm Ất Sửu - 1925 việc Khai Đạo đã chưa diễn ra !

Khi chúng ta, ngày nay, được đọc những đoạn Thánh giáo như:

* “Ba tám năm Khai Đạo là ba tám mùa xuân cứu rỗi của các con,…”
[Đức Mẹ, Hườn Cung Đàn, rạng mùng 1 tháng Giêng Quí Mão (24.01.1963)

* “Này các con! Năm mươi năm Khai Đạo là các con đã hưởng năm mươi mùa Xuân Đạo dưới bóng Cao Đài.”
[Thầy, Cơ Quan PTGL, rạng mùng 1 tháng 01 Bính Thìn (30.01.1976)

Chúng ta hãy đặc biệt lưu ý đến đoạn Thánh giáo đầu năm 1976, Đức Chí Tôn nói "năm mươi mùa Xuân Đạo dưới bóng Cao Đài" cho chúng ta liên tưởng đến thời gian nào đã trở thành thời điểm lịch sử?