+Trả Lời Chủ Đề
Trang 1/2
1 2
kết quả từ 1 tới 10/ Tổng số 12

Ðề tài: Kỷ Niêm Ngày Quy Thiên Của Đức Hộ Pháp!

 1. #1
  Tham gia ngày
  Mar 2007
  Bài viết
  1.028
  Hao Quang's Avatar


  Kỷ Niệm ngày Quy Thiên của Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc (10/4 Tân Mão) HTDM cùng ôn lại lời dạy của Ngài! Chúc HTDM hưởng trọn ân lành từ Thầy Mẹ và Các Đấng

  LỜI GIÁO-HUẤN CỦA ĐỨC HỘ-PHÁP VỀ
  SỰ ĐIỀU-HÒA CÀN-KHÔN VÕ-TRỤ


  Lời Đức Hộ-Pháp:

  HỄ HÒA MỚI HIỆP, HIỆP MỚI CÓ ĐỊNH MÀ HỄ CÓ ĐỊNH MỚI CÓ AN.

  Bần-Đạo minh-thuyết một đề-mục trọng-yếu liên-quan cả Đạo-Giáo của đời. Bần-Đạo thuyết con đường điều-hòa của Càn-Khôn Võ-Trụ tức nhiên là khuôn-luật tạo-đoan cả Càn-Khôn Võ-Trụ vạn-vật hữu-hình ta ngó thấy đây vậy.
  Vả chăng hễ hòa mới hiệp, hiệp mới có định, mà hễ có định mới có an. Bằng chẳng vậy sẽ có phản động lực. Hễ không hòa tức giục cho phản-nghịch, hễ nghịch phải ly, mà ly, tức nhiên động, hễ động tức-nhiên phải loạn. Dầu cho chúng ta quan-sát về Đạo-Lý-Học. Triết-Lý-Học, Tâm-Lý-Học, Cách-Trí-Học, ta thấy quả-quyết cả cơ-quan tạo-đoan hữu-hình trước mắt ta, nếu không tùng khuôn-luật điều-hòa, Bần-Đạo tưởng Càn-Khôn Võ-Trụ nầy đã tiêu-diệt.

  HÒA-HIỆP LÀ NGUỒN CỘI CỦA CÀN-KHÔN VÕ-TRỤ

  Về Đạo-Lý-Học, ta ngó thấy khởi đầu nếu cái khối ngươn-linh của Đức Chí-Tôn không hòa-hiệp với ngươn-âm của Phật-Mẫu, thì Thái-Cực chưa ra tướng, hễ Thái-Cực chưa ra tướng tức nhiên Càn-Khôn Võ-Trụ nầy không có gì hết.

  HÒA-HIỆP LÀ NGUỒN CỘI CỦA CON NGƯỜI

  Chúng ta ngó thấy hành-tàng tạo-đoan trước mắt ta là sự điều-hòa trong thân-thể. Và Triết-Lý Đạo-Giáo ta biết rằng : nếu ta không đoạt đặng bảy khối sanh-quang Thiêng-Liêng kia đặng tạo thành xác thịt thì ta không có, ta không sanh ở đây. Nói gần hơn nữa nếu nhứt điểm tinh-khí của cha ta không hiệp với huyết-bổn của mẹ ta, thì tức-nhiên không có sự hiệp-hòa cả khuôn-luật tạo-đoan như trong bài thuyết-pháp của Bần-Đạo hôm nay.

  DO KHUÔN-LUẬT HIỆP-HÒA MÀ ĐẠO THÀNH CÁC CHỦNG TỘC MỚI HIỆP-CHỦNG TỒN TẠI

  Ấy vậy chúng ta nương nơi hòa-khí đặng hay chăng ? Cả cơ bí-mật của ta dầu cả hình-thể tạo-đoan ta ngó thấy con vật trước mắt ta, nếu không hòa thì không có sanh, không hòa chắc cơ-thể tạo-đoan không có nam, nữ, cốt yếu sanh nam, nữ đặng hiệp-hòa nhau, tức nhiên sanh-sản loài người, ngoài ra nữa ta đã ngó thấy, nếu như không có điển-lực điều-hòa do Thiêng-Liêng định, tức-nhiên Bần-Đạo dám chắc chưa có thành Đạo. Bởi có ai thuận với ai đâu. Các chủng tộc cũng nương theo khuôn-luật hiệp-hòa ấy mới tồn tại, mới hiệp-chủng được.

  NHIỀU CƠ-QUAN PHẢN KHẮC NHAUTA CÓ QUYỀN-NĂNG LÀM CHO HỌ HIỆP LẠI THÌ CƠ-QUAN TẠO-ĐOAN NẮM TRONG TAY

  Hễ hiểu đặng quyền-năng của Đạo Điều-hoà, chúng ta ngó thấy nhiều loại bản-chất nó không có thế gì giống nhau được, tỷ như : lữa và nước hai món ấy không thế gì gần nhau, nhưng khi đã tìm ra năng-lực giữa nước, và lửa, hiểu được hơi nước, chúng ta làm ra máy tàu, nó sẽ có cái lực xô-đẩy cả sức nặng 30.000 tấn; Lại nữa cái điển-lực thiên-nhiên, ta thấy khí âm dụng với khí dương thành ra lửa sấm-sét, sét ấy do hơi điển âm đụng với điển dương biến ra khối lửa. Đem điển âm để riêng ra cách bức điển dương hai cái đụng nhau dữ-dội lắm. Bây giờ, ta có phương pháp thâu đặng, thâu nhỏ lại làm ngọn đèn sáng suốt. Ta thấy năng-lực của hơi nước không thua gì điển-lực Nó mạnh thế nào khi điều-hoà với nhau chúng ta không thế gì tưởng-tượng được..
  Cả tình-trạng Quốc-gia xã-hội hay là Đạo-Giáo Thiên-nhiên cũng vậy. Cái khuôn-luật hòa là cái khuôn-luật để tạo ra Càn-Khôn Võ-Trụ. Có nhiều cơ-quan phản khắc nhau, ta có quyền-năng làm cho họ hiệp lại, thì cơ-quan tạo-đoan nắm trong tay, cũng như chúng ta ngó thấy không thế tưởng-tượng hai khối âm dương chung-hiệp nhau đặng làm ra ngọn lửa. Ngọn lửa ấy nó soi-sáng trong gia-đình hiện-tượng.

  ĐỜI THẢM-KHỔ LÀ DO KHÔNG HÒA ĐẶNG VỚI NHAU

  Bây giờ Xã-Hội nhơn-quần trên mặt địa-cầu nầy, ta ngó thấy đời loạn-lạc tàn-bạo cùng nhau tại sao ? Tại nơi cơ thể hữu-hình không làm thõa-mãn tâm-lý loài người từ thử đến giờ. Tinh-thần ấy, chỉ có nương theo Đạo-Giáo và biết nhẫn-nại, biết định-hướng, biết tự-chủ, biết định-phận, trong thân sống ta. Ngày nay Đạo-Giáo trên mặt địa-cầu nầy hết quyền-năng vị-chủ hoàn-cảnh quá khổ-não của loài người. Đời thảm-khổ càng tấn-tới, thấy cái sống càng khó-khăn, nền văn-minh càng tiến, lên một bước thì khối thảm-khổ của loài người càng thêm nữa. Hỏi đương-nhiên bây giờ ngó các chủng-tộc đối nại nhau tranh sống với nhau, phản-khắc nhau. Bần-Đạo đã nói hồi nãy, nếu không hòa nhau đặng tất-nhiên phải nghịch, lẽ nghịch tức nhiên phải ly, hễ ly tức nhiên phải xao-động, hễ xao-động tức có loạn-lạc.

  GIẢI-PHÁP CỦA ĐỨC CHÍ TÔN LÀ ĐEM CÁI HÒA-KHÍ ĐỂ TẠI MẶT ĐỊA-CẦU NẦY

  Bây giờ hỏi muốn tìm giải-pháp để cứu tình-thế chúng ta, để thử tinh-thần trí-não, suy-đoán xem, ta thấy rằng : không hòa mới có nghịch mới có ly, như không đồng-tâm đồng-chí, đồng-sống cùng nhau thì tức-nhiên có xao-động. Bần-Đạo nói cả Vạn-Quốc đó vậy. Động tức nhiên phải loạn.
  Bây giờ muốn tìm phương-pháp trị loạn đặng, phải có phương chiêu-an, nó đương động, mình phải giải-thoát, nó đương ly cách, mình tìm phương hội-hiệp. Bây giờ nó đương nghịch, mình tìm phương pháp hòa nó vậy. Phương-pháp đó tìm được không ? Trước Đức Chí-Tôn chưa đến mở Đạo, chúng ta nói chắc chưa thế gì tìm được hoàn thuốc cứu-thế đó. Ngày nay Đức Chí-Tôn đã đến, chính Ngài thấy nỗi khốn-khổ của loài người, vì loạn-lạc tự-diệt nhau, Ngài đem hoàn thuốc phục-sinh, hoàn thuốc cứu loài người, tức nhiên Ngài đem Đạo-Giáo chơn-truyền của Ngài là đem cái hòa-khí để tại mặt địa-cầu nầy. Mà hòa-khí ấy nó lan-tràn ra, nó bao trùm cả mặt địa-cầu nầy hết, chính bịnh loạn kia do sự bất-hòa mà ra, nếu đem hoàn thuốc hòa trị nghịch, tức-nhiên hết loạn, thì phải an.

  ĐẠO CAO-ĐÀI NGÀY NAYLÀ MỘT NỀN TÔN-GIÁO ĐEM HÒA-KHÍ CỨU-VÃN TÌNH THẾ LY-LOẠN

  Vì cớ Bần-Đạo dám quả-quyết : mắt ta thấy đương nhiên bây giờ các nền Tôn-giáo không điều-hòa tâm-lý thiên-hạ, lại giục loạn tinh-thần thiên-hạ tức nhiên là không thế gì tồn-tại được.
  Nếu ta muốn tìm mối Đạo chơn-chánh, Đạo Cao-Đài ngày nay là một nền Tôn-giáo đem hòa-khí cứu-vãn tình thế. Bần-Đạo xin nhắc lại là cần lưu-tâm đến những lời chí-thiết của Đức Chí-Tôn, hễ một hành-tàng nào của chúng ta làm cho tâm-lý con người phải rối-loạn, ly-tán, ngỗ-nghịch tức nhiên phạm tội Thiêng-Liêng. Đừng tưởng rẻ, bởi nó xô-đẩy loài người trong trường chiến, và sẽ có cơ-quan tàn-diệt nhau không dứt, không cứu chữa đặng, thì chúng ta sẽ là tội nhơn đệ nhứt của nhơn-loại vậy.
  Ngọn Bạch-kỳ của Đức Chí-Tôn tức ngọn cờ Cao-Đài phải định-an cho Vạn-quốc toàn mặt địa-cầu nầy, làm cho hòa-thuận nhau, mới xứng-đáng một nền Tôn-giáo chính mình Đức Chí-Tôn đến tạo đó vậy. "
  Trích thuyết đạo của Đức Hộ-Pháp Tại Đền-Thánh Đêm 14 tháng 9 năm Mậu-Tý (1948) Về“Sự điều-hòa Càn-Khôn võ-trụ

  Chúc HTDM ngủ ngon!
  cảm ơn Huynh cavan! HQ ghi nhận ý kiến của Huynh (truyện xưa tích cũ)! chúc Huynh vui vẻ

  thay đổi nội dung bởi: Hao Quang, 04-05-2013 lúc 11:45 AM
  "ai đời, ai đạo, ai tri kỷ
  nhắn gởi cho ai một chút tình"

 2. #2
  Tham gia ngày
  Aug 2010
  Bài viết
  23
  Mừng 52 năm ngày Triều Thiên của Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc 10/4/Kỷ Hợi - 10/4/Tân Mão
  Mừng kỷ niệm hội ngày Qui thiên của Đức Hộ Pháp, Đức Thượng Phẩm, Đức Thượng Sanh và Chư vị Thời Quân Hiệp Thiên Đài

  Nam mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát
  Nam mô DIêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Thiên Tôn
  Nam mô Tam Châu Bát Bộ Hộ Pháp Thiên Tôn
  Nam mô Đức Thượng Phẩm Cao Quỳnh Cư
  Nam mô Đức Thượng Sanh Cao Hoài Sang
  Nam mô Chư vị Thời Quân Hiệp Thiên Đài

 3. #3
  chinguyen Khách Viếng Thăm
  BIỂN TRẦN KHỔ VƠI VƠI TRỜI NƯỚC.
  ÁNH THÁI DƯƠNG GỌI TRƯỚC PHƯƠNG ĐÔNG.(...)
  Một ý thơ thật dung dị và ý nghĩa làm sao.!
  Phàm khi chúng ta đọc, nghe, và suy gẫm hằng ngày câu kinh như thế về nền Đại Đạo của chúng ta. Hy vọng đồng đạo chúng ta cùng hướng về một phía, một lý tưởng, một Đức Tin, thì chắc chắc tự dưng sẽ "hiệp", sẽ 'hoà", sẽ "an" mà thôi. Xin thành tâm cầu phúc cho quí Hiền Huynh Tỷ được an lành hạnh phúc. Cầu cho nhân loại sớm an tịnh.!
  Cám ơn bài trích của Hiền Huynh (Tỷ) HaoQuang!
  NAM MÔ CAO ĐÀI TIÊN ÔNG ĐẠI BỒ TÁT MA HA TÁT

 4. #4
  Tham gia ngày
  Apr 2010
  Bài viết
  32
  Ngô Ngọc Hà's Avatar

  Kính mời quý Huynh Tỷ xem video : 5. #5
  Tham gia ngày
  May 2011
  Bài viết
  4
  Hy vọng một ngày nào đó không xa, nền đạo chúng ta được nhìn thấy chữ hòa trong mỗi người con cao đài giáo,không còn phân biệt chi phái.hoan hỷ với nhau.
  Thân chào

 6. #6
  Tham gia ngày
  Mar 2011
  Bài viết
  26

 7. #7
  Tham gia ngày
  Mar 2007
  Bài viết
  1.028
  Hao Quang's Avatar


  Còn 2 tuần nữa là đến ngày Đức Hộ Pháp quy thiên! 10-4 – Tân Mão / 10-4 – Qúy Tỵ


  Hôm nay thứ bảy, con nghỉ! Con đang café ở Bàu Cát! con HQ có vài lời tâm sự

  Tám mươi mấy mùa xuân qua là tám mươi mấy năm Đạo Cao Đài hoằng dương trong và ngoài nước

  Con không biết nói thế nào! vì con sinh sau đẻ muộn không biết gì, chỉ biết qua sử Đạo nhưng con bây giờ thật hết sức bối rối!
  Con HQ không biết ngày xưa các vị tiền bối có gì khúc mắc ra sao để lại trong Con nhiều câu hỏi, Con được dạy Đạo Cao Đài không tham gia chính trị nhưng đọc sử đạo thấy ngày xưa có quân Đội Cao Đài? Con thắc mắc sao ngày xưa Đức Hộ Pháp chấp chưởng nhị hữu hình Đài, và con cũng thắc mắc vì sao có Hội Đồng chưởng quản? thắc mắc sao hiện nay nội bộ Hội Thánh Tòa Thánh Tây Ninh không là một! mà cũng có nhiều phe nói qua lại ? rồi ở hải ngoại có những thắc mắc! nói chung con thắc mắc nhiều lắm!

  Hỏi thì ai cũng nói: “ Thiên Cơ phải vậy”! thôi thì con tự an ủi: “ Thiên cơ phải vậy”!

  Con may mắn được đi nhiều nơi! Đến Ban Chỉnh, Tiên Thiên, Truyền Gíao và số nơi khác! Con thấy những Hội Thánh ở đây rất hòa thuận! tương thân tương ái và một điều những nơi đó không nói xấu gì đến Hội Thánh Tòa Thánh Tây Ninh! Đặc biệt ở Hội Thánh Truyền Gíao con thấy có khác đôi chút! Đó là sinh hoạt Thanh Thiếu Niên rất mạnh, từ ngành đồng –Thiếu - Thanh

  Con nghĩ đâu cũng vậy! nơi nào đối đãi tốt với nhơn sanh, con cảm mến! con còn đời lắm! nhiều khi ngũ giới cấm còn thiếu sót nhưng thấy những hình ảnh đó con cảm động! con nghĩ Đạo là đây chứ đâu! Con không nói cái Đạo cao siêu, huyền bí như là Đại Đạo, Đạo vô vi, hay tâm pháp hay nói Đạo là về thiên đàng, hay bồng lai tiên cảnh! Mà con nói cái Đạo trong cuộc sống hàng ngày , là cái tình cảm giữa con người với con người nó keo sơn, bền chặt! chỉ đơn giản vậy thôi!

  Con không luận ngày xưa các vị tiền bối có khúc mắc gì!! Không nhắt đến không phải con quên! vì quá khứ nó bất biến nên rất giá trị! cái con nói là hiện tại và tương lai! Và con biết Thầy và các Đấng đã cho lời giải thời quá khứ không mấy vui của các vị tiền bối; hiện tại bây giờ và tương lai cho nền Đại Đạo Tam Kỳ: là sự thương yêu, hòa thuận!

  Con luôn biết, các bạn con đều biết lời giải ấy! thế nhưng cách phổ biến nó rất hạn chế! Vì căn trí mỗi con khác nhau nhiều lắm! những người con biết có người có bằng tiến sĩ, thạc sĩ, luật sư, có bạn có 2-3 bằng đại học ,con nghĩ rằng họ đủ tầm để phân biệt cái hay dở, để giải quyết một vấn đề nào đó ổn thỏa mà hợp tình hợp lý!

  Nhưng khi đối chuyện với những bạn có căn trí thấp hơn không tìm ra số chung nên cứ cãi nhau hoài hoài! Nhưng dù gì con luôn hi vọng vì “ nhân chi sơ tánh bổn thiện” cái tánh nguyên sơ, nguyên gốc vẫn còn! Cái tình thương, bác ái, cái hòa thuận mà Đức Mẹ hay dạy là Bát Bửu Nan! Nên con luôn hi vọng một ngày sẽ trở lại mà đối chuyện với nhau một cách hòa bình, tôn trọng, không xúc siểm, nó khóe, nói cạnh một cách khó chấp nhận! nhiều lúc con đặt câu hỏi chua chat rằng: không biết các bạn ấy có phải là Tín Đồ của Cao Đài giáo không? Hay do ai đó xui khiến các bạn ây phải viết vậy! Sao mà nhiều bài viết đi ngược lại với sự thương yêu, hòa khí mà Đức Hộ Pháp từng dạy!

  Nhân ngày quy Thiên của Đức Hộ Pháp mà con hằng kính trọng! hôm nay cho con tâm sự với những người bạn của con! Là những tín đồ Trung Kiên nhưng có ý phân biệt đang sinh hoạt ở Hội Thánh Cao Đài Tây Ninh nói riêng và các bạn nhỏ hơn hoặc bằng tuổi con trong nền Đại Đạo Tam Kỳ!

  Thưa Các Bạn cùng HTĐM

  Cái xã hội mình đang sống, đang tiếp xúc rất nhiều mưu mô, xảo trá, nên nhiều khi rất tỉnh táo cũng phải giả ngu giả khờ!

  Nên vào mấy trang wed Đạo để tìm chút thanh bình nhưng ngờ đâu thấy còn dữ hơn ngoài chợ trời! một số bạn có ý phân biệt phái chi có cùng cảm nhận như vậy không? HQ nghĩ rằng chắc là có! Hơn một lần HQ chia sẻ các bạn đừng quá chìm đắm vào cái tư tưởng phân biệt ta người! sẽ làm cho tâm trí của các bạn rất mệt mỏi! các bạn cũng đừng quá chú trọng, đừng quá ngồi lỳ “ trực chiến” trên wed 24/24 trong bốn bức tường bê tông khô khan( ngoài BQT)!

  Mà hãy đi đâu đó như lên rừng để ngắm cây xanh, xuống biển để ngắm dòng nước trong veo mát rượi tận chân trời, các bạn sẽ thấy rằng trong tâm hồn mình thanh thản lạ thường! giây phút ấy mọi thứ với bạn lúc đó chỉ là hư vô, cát bụi

  Thưa các bạn và HTĐM

  Có câu: cách vật – trí tri – thành ý – chánh tâm - tu thân – tề gia – trị quốc – bình thiên hạ
  HQ thấy đa số các bạn trẻ nhỏ hơn HQ hoặc bằng HQ phần lớn chưa tu thân mà lo đi bình thiên hạ! vì chưa tu thân nên những lời mình thốt ra gây mích lòng người dẫn đến cãi vả mất đoàn kết! như một vị võ tướng, võ chưa hay, vội ra chiến trường sẽ chết thảm, trận mạc chưa thông, binh thư chưa rõ ra trận sẽ làm quân binh rối loạn, nên đối phương không phục còn mình chịu những lời mỉa mai,…

  Ở trong Đạo! một người hiểu đạo đọc thấy những lời không hay đến mình thì người ta sẽ im lặng! cái nguy hiểm ở chỗ: người khác im lặng thì mình cứ tưởng mình nói đúng và cứ thế làm tới! im lặng không phải là thua! Mà họ đang thắng! cái thắng bằng chữ Nhẫn nhục, nhẫn nhịn! nhưng bạn nào hay biết! nếu bức quá thì họ nói vài lời khuyên nhẹ nhàng mà thôi!

  HQ cũng đọc thấy câu: Tín đồ trung kiên ngăn ngừa tà quyền hại đạo! HQ hỏi: hiểu như thế nào là Tà? Sẽ trả lời Tà sẽ trái với Chánh!? HQ hỏi: như thế nào mới là chánh? Ngay cả bản thân bạn gọi là chánh không? HQ trả lời chắc chắn: chưa chắc!
  Ngay cả Đức Thái Thượng Đạo Tổ dạy trong TNHT cũng còn dè dặt: “ Tà Chánh! Bần Đạo cũng chưa dám định đoạt!”
  Và Đức Chí Tôn dạy trong TNHT: “ Lẽ chánh tự nhiên có lẽ tà, chánh tà hai lẽ đoán sao ra”

  Vậy mình chưa tu thân cho hoàn toàn thì không thể tự cho mình cái gọi là đi ngăn ngừa tà quyền được! nếu bạn đi ngăn ngừa tà quyền thì phải dùng lời chơn chánh! Một lời, một câu bạn thốt ra phải cảm hóa mọi người! dù người ta có chửi bạn thì bạn vẫn dùng lời chơn chánh! Chứ lời bạn thốt ra khiến người khác khó chịu HQ thấy chưa ổn! người ta chửi bạn 1! bạn chửi lại 10 thì rất không hay! chưa thấy người ta là tà quyền thì đã thấy bạn tà trước rồi! cái ni là HQ nói thiệt

  Trong cuộc sống bạn thông cảm cho người ta thì người ta mới thông cảm lại cho bạn! bạn đối đãi người ta như thế nào thì trong tương lai họ sẽ đối đãi với bạn y như thế! Đời mà bạn! mà người hay gọi là nhân quả

  Hơn một lần HQ chia sẻ cùng các bạn: “ đừng tin người nào dưới 30 tuổi vì họ còn trẻ, thiếu kinh nghiệm sống! cũng đừng tin người nào trên 30 tuổi vì họ từng trải nhiều kinh nghiệm đến mưu mô xảo trá! Vậy bạn hãy tin ở chính bản thân mình”

  Nhân ngày quy thiên của Đức Hộ Pháp 10-4 – Tân Mão / 10-4 – Qúy Tỵ! cầu xin Đức Hộ Pháp ban rải ơn lành cho khắp con cái Đức Chí Tôn! HTĐM vui sống trong tình thương và sự hòa thuận!

  Riêng HQ có một đề nghị: từ nay đến ngày quy thiên của Đức Hộ Pháp! Chúng ta không nên bàn luận về phân chia, hoặc dung những từ, những câu xúc phạm nhau! Nếu được thì hãy đăng những bài Thánh Ngôn Thánh giáo dạy về sự thương yêu và hòa thuận! nếu chúng ta không làm được thì hãy giữ im lặng! và lên rừng ngắm cây xanh, tối ngắm sao trời, hoặc ra biển ngắm trời xanh bao la! Nếu vui chút nữa thì hãy xuống biển tắm thật lâu rùi về ngồi gỡ từng mảng da như ve sầu thoát xác! Cảm giác đó cũng rất thú vị!
  Xin cảm ơn các bạn cùng HTĐM!
  thay đổi nội dung bởi: Hao Quang, 11-05-2013 lúc 08:47 AM
  "ai đời, ai đạo, ai tri kỷ
  nhắn gởi cho ai một chút tình"

 8. #8
  Tham gia ngày
  Dec 2012
  Bài viết
  209
  Trả lời bài viết của Haoquang ngày 04-5-2013.

  Kính hiền hao quang Văn Chí xin phép nhận xét và trả lời ngắn gọn vài điều trong bài viết của haoquang.

  1/ Nhận xét về tấm ảnh Đức Hộ Pháp.
  Theo PCT chú giải phần đạo phục của Hộ Pháp thì Tiểu phục có màu vàng.
  Trong tấm ảnh haoquang đăng Đức Hộ Pháp mặc áo tràng y không phải mặc tiểu phục.
  Mà áo tràng y thì màu trắng chớ không phải màu vàng.
  Cho màu vàng trên áo tràng y là sai với luật đạo.
  Hiền haoquang nên xem lại.

  2/ Haoquang viết: Con được dạy Đạo Cao Đài không tham gia chính trị nhưng đọc sử đạo thấy ngày xưa có quân Đội Cao Đài?
  &&&

  Theo Văn Chí biết thì Đức Chí Tôn có dạy: ...chớ chính trị với Đạo chẳng buổi nào liên hiệp cùng nhau. Thầy nói ít các con hiểu nhiều.
  (TNHT Q1 trang 54 Bản in 1973)

  Thầy đã dạy rõ như vậy.
  Còn hiểu thế nào là chính trị thì Văn Chí không bàn e là vi phạm nội qui trang web. Hiền có thể vào PCT chú giải phần phẩm Chưởng Pháp để suy nghĩ thêm. Như hiền còn hứng thú hay chưa tỏ thì xem thêm phần chú giải về phẩm Chánh Trị Sự.

  Hiền cũng có thể xem bài Thầy dạy về Trường Học, Dưỡng Lão Ấu, Tịnh Thất (TNHT Q2 trang 06 bản in 1963) để hiểu rằng đạo có chánh trị Đạo.

  Chánh trị đạo là lo bấy nhiêu việc điển hình nêu trên thì nó có giao thoa với chánh trị đời hay không?

  Chẳng phải chánh trị đời cũng lo cho xã hội được sung túc về vật chất và tinh thần, lo công bằng, lo dân chủ, lo trường học, lo dưỡng lão ấu đó sao?

  Văn Chí hiểu chánh trị đạo và chánh trị đời là hai không phải một. Nhưng cả hai vẫn có GIAO THOA vẫn có trùng nhau một số điểm thế nên câu thầy dạy rất rõ ràng.

  Hiền học về đồ thị thì trục tung và trục hoành khác nhau. Nhưng vẫn có tọa độ góc (Chổ Tung và Hoành giao nhau). Thì chánh trị đạo và chánh trị đời khác nhau nhưng vẫn có những điểm chung kể trên có chi rằng lạ.

  Chánh trị đời hay chánh trị đạo vẫn có đối tượng chung là phục vụ người dân trong xã hội thì ắt phải có điểm chung. Thầy dạy nói ít hiểu nhiều hiền xem lại coi Văn Chí hiểu vậy có đúng không nhé.

  Nguyên nhân vì sao có Quân Đội Cao Đài hiền có thể tìm đọc bài diễn văn của Đức Hộ Pháp tại Đại Hội Nhơn Sanh năm Tân Mão (1951) Đức Ngài có giải thích tường tận trong đó và dạy cho hậu tấn dù có ra Liên Hiệp Quốc đi nữa cũng trả lời như vậy.

  Những chiến sĩ Cao Đài hy sinh trong lúc thi hành nhiệm vụ Đạo giao phó được đem vào thờ nơi Bát Quái Đài là một sự thật.

  Như chưa minh lý hay chưa chấp nhận hiền có thể tìm đọc những bài liên quan trong bộ Lời Thuyết Đạo từ quyển 01 đến 06.
  &&&
  Còn tiếp:
  3/ Hao quang viết: Con thắc mắc sao ngày xưa Đức Hộ Pháp chấp chưởng nhị hữu hình Đài,

 9. #9
  Tham gia ngày
  Dec 2012
  Bài viết
  209
  (tt câu 02)
  3/ Hao quang viết: Con thắc mắc sao ngày xưa Đức Hộ Pháp chấp chưởng nhị hữu hình Đài,

  Kính hiền hao quang.

  Văn Chí đã phân tích rất tường tận trong nhiều bài viết (kể cả trong bài viết tâm sự riêng với hiền).

  3.1/ Đức Hộ Pháp cầm quyền Chưởng Quản Nhị Hữu Hình Đài Hiệp Thiên và Cửu Trùng NGAY KHI ĐỨC QUYỀN GIÁO TÔNG CÒN TẠI THẾ.

  3.2/ Buổi sáng Liên Đài Đức QGT nhập bữu tháp thì ngay chiều ngày đó (26-10- Giáp Tuất “02-12-1934”) Hội Thánh ĐĐTKPĐ có mở phiên họp quyết định giao cho Đức Hộ Pháp kiêm nhiệm Quyền Chưởng Quản Cửu Trùng Đài.

  3.3/ Những bài viết ấy nếu hiền đọc lại mà không rõ thì tại Văn Chí còn kém khả năng. Vậy Văn Chí giới thiệu các lời dạy từ TNHT để hiền tự minh lý.

  + Ngày 23-12-1931 Thầy dạy về 03 HLQVL.

  Thầy nói rõ: quyền Chí-Tôn là Thầy, quyền Vạn-linh là sanh-chúng, ngày nào quyền-lực Chí-Tôn đặng hiệp một cùng Vạn-linh thì Đạo mới ra thiệt-tướng. Thầy đã ban quyền-hành Chí-Tôn của Thầy cho hai đứa làm đầu Hội-Thánh là Giáo-Tông cùng Hộ-Pháp. Vậy thì quyền-hành Chí-Tôn của Thầy đặng trọn-vẹn khi Giáo-Tông cùng Hộ-Pháp hiệp một. Còn cả nhơn-loại thì là quyền lực Vạn-linh. Quyền-hành Chí-Tôn của Thầy, duy có quyền-hành Vạn-linh đối-phó mà thôi.
  (So ra bài nầy có trước phiên họp công cử Đức Hộ Pháp cầm luôn quyền Chưởng Quản Cửu Trùng Đài 03 năm: “23-12-1931/// so với/// 02-12-1934”). (TNHT Q2 trang 84 bản in 1963).

  + Ngày 12-2-1933 (29-2- Quí Dậu) TNHT Q2 trang 86.
  Bà Bát Nương dạy:
  Em an dạ, từ đây đã quan-kiến sự kết-cuộc của Chí-Tôn đã định trước. Em nhớ lại, khi Ngọc-Hư định cho Hiệp-Thiên-Đài cầm số-mạng nhơn-sanh, lập thành chánh-giáo, thì Đại-Từ-Phụ lại trở pháp, giao quyền ấy cho Cửu-Trùng-Đài. Cả Ngọc-Hư chư Thần, Thánh, Tiên, Phật đều ngạc-nhiên sự lạ. Đại-Từ-Phụ phổ-giáo rằng: Hay, hay không lẽ để phận hèn, ngày sau sẽ rõ thánh-ý Người quyết liệu.
  (So ra bài nầy có trước phiên họp công cử Đức Hộ Pháp cầm luôn quyền Chưởng Quản Cửu Trùng Đài 22 tháng: “12-2-1933/// so với/// 02-12-1934”).
  &&&

  + Cùng một đàn cơ trên, Bà Lục Nương dạy (trang 87):
  Khi mơi nầy em đặng tin lành: Ngọc-Hư lo chuyển pháp. Cả Thiên-thơ hủy phá, sửa-cải pháp chơn-truyền. Chư Thần, Thánh, Tiên, Phật vui mừng chẳng xiết,
  &&&
  Thầy là chủ BQĐ nắm chánh giáo ĐĐTKPĐ nên là giáo chủ vô vi.
  Ngọc Hư Cung giao cho HTĐ cầm số mạng nhơn sanh lập thành chánh giáo.
  Đức Hộ Pháp là Chưởng Quản Hiệp Thiên Đài vậy hẳn nhiên là đủ tư cách để cầm số mạng nhơn sanh lập thành chánh giáo.
  Cần phân biệt rằng CẦM CHÁNH GIÁO khác với LẬP THÀNH CHÁNH GIÁO.
  Chánh giáo phát xuất từ BQĐ. Thầy là chủ BQĐ nên THẦY CẦM CHÁNH GIÁO là cầm hồn đạo, nên có toàn quyền.
  Ngọc Hư Cung giao HTĐ cầm số mạng nhơn sanh LẬP THÀNH CHÁNH GIÁO là giao cho đủ quyền xoay trở, hành biến để xây dựng CHÁNH GIÁO CỦA THẦY thành hiện thực.
  LẬP THÀNH CHÁNH GIÁO là phải tuân y theo lệnh Thầy, phải làm trong khuôn khổ chánh giáo Thầy dạy.
  Cầm chánh giáo là gốc. (Thầy cầm chánh giáo là Thầy dùng cơ bút để tạo ra văn bản hướng dẫn về giáo lý, pháp luật, thành lập các cơ quan, vẽ mẫu Đạo phục hay vẽ sơ đồ kiến trúc…đó là phát hoạ chương trình hay kế hoạch)
  Lập thành chánh giáo là cấp thừa hành. (HTĐ lập thành chánh giáo là làm cho những lời Thầy dạy thành hiện thực trước mắt nhơn sanh).
  Lập xong rồi thì giao lại cho Cửu Trùng Đài.
  Đó là bằng chứng của sự trở pháp.
  Vậy khi HTĐ cầm số mạng nhơn sanh lập thành chánh giáo thì ai cầm? Phải có một người cụ thể cầm chớ lẽ nào lời Thầy dạy chỉ là ảo ảnh.

  + Ngày 18-10- Ất Hợi (13-11-1935) Đức Lý Giáo Tông có dạy:
  …. Hộ-Pháp, hèn lâu Lão không đến chuyện vãng cùng nhau đặng, một là vì không cơ-bút, hai là vì Thiên-thơ biến-chuyển, Lão có đến cũng chẳng ích gì.
  …. Lão để lời cám ơn Hộ-Pháp đã chịu lắm phen nhọc-nhằn khổ-não làm cho Đạo ngày nay đặng ra thiệt tướng. Lão chỉnh thẹn có một điều là Lão chưa giúp hay vào đó. Lão đa tạ, đa tạ.
  …. May thay! Thiên-thơ do một mặt chẳng chi dời đổi trở ngăn, nên may ra nữa, từ đây Lão có phương cầm quyền trị thế.
  (Hộ-Pháp bạch: Thiên-thơ đã đổi, đệ-tử xin giao quyền hành của Quyền-Giáo-Tông lại cho Ngài đặng Ngài đủ oai cầm Thiên-thơ vững chặt).
  - Cuời, Lão e cho, một là Lão đã cho, không lẽ lấy lại, hai là hành-pháp thì dễ, hành-hình thì khó, không có nửa quyền trị thế của Lão nơi tay thì Hộ-Pháp có thế nào điều hành Hội-Thánh cho đặng. Ấy vậy cứ để y.
  Hiền đọc Đạo Sử ắt thấy một người thất lễ, một người uống rượu mà Đức Lý Giáo Tông còn chỉnh. Nếu Đức Hộ Pháp cầm quyền Nhị Hữu Hình Đài Hiệp Thiên và Cửu Trùng mà sai thì Đức Lý Giáo Tông để yên hay sao???


  + Hiền đọc Châu Tri 21 ngày 10-11- Giáp Tuất (16-12- 1934) của Hội Thánh ĐĐTKPĐ ắt sẽ rõ ít nhiều.

  CÒN TIẾP.
  4/ Haoquang viết: con cũng thắc mắc vì sao có Hội Đồng chưởng quản? thắc mắc sao hiện nay nội bộ Hội Thánh Tòa Thánh Tây Ninh không là một! mà cũng có nhiều phe nói qua lại ? rồi ở hải ngoại có những thắc mắc! nói chung con thắc mắc nhiều lắm!
  thay đổi nội dung bởi: trần văn chí, 04-05-2013 lúc 07:53 PM Lý do: chỉnh tính thẩm mỹ

 10. #10
  Tham gia ngày
  Dec 2012
  Bài viết
  209
  (tt và hết)

  4/ Haoquang viết: con cũng thắc mắc vì sao có Hội Đồng chưởng quản? thắc mắc sao hiện nay nội bộ Hội Thánh Tòa Thánh Tây Ninh không là một! mà cũng có nhiều phe nói qua lại ? rồi ở hải ngoại có những thắc mắc! nói chung con thắc mắc nhiều lắm!
  &&&
  Hiền xem Đạo Lịnh 01 của Hội Thánh ĐĐTKPĐ ban hành ngày 04-02-Kỷ Mùi (01-03-1979) điều thứ hai Văn Chí trích một phần hầu hiền nhé:
  Điều thứ hai qui định:
  Tất cả chức sắc Hiệp Thiên, Cửu Trùng Nam, Nữ từ phẩm Giáo Hữu và các phẩm tương đương trở lên, hợp thành một Hội Thánh duy nhứt là: HỘI THÁNH ÐẠI ÐẠO TAM KỲ PHỔ ÐỘ gồm:
  - Hiệp Thiên Đài nhiệm vụ bảo vệ Giáo pháp Chơn truyền của Ðạo.
  - Cửu Trùng Đài nhiệm vụ Giáo hóa và Phổ độ nhơn sanh trên đường Ðạo và đường Ðời.
  Hội Thánh ÐẠI ÐẠO TAM KỲ PHỔ Ðộ lập một Cơ quan hành Ðạo duy nhứt tại Tòa Thánh là: Hội Đồng Chưởng Quản của HỘI THÁNH ÐẠI ÐẠO TAM KỲ PHỔ ÐỘ gồm có....
  .... * Hội Đồng Chưởng Quản của HỘI THÁNH ÐẠI ÐẠO TAM KỲ PHỔ ÐỘ thay mặt cho Chức sắc Hiệp Thiên và Cửu Trùng với chức năng và nhiệm vụ sau đây:
  a)- Là Cơ quan Thường trực của Hội Thánh, chịu trách nhiệm trước Hội Thánh và Toàn Ðạo, quản lý nền Ðạo về mặt tín ngưỡng từ Trung ương Tòa Thánh đến các Thánh Thất và Ðiện Thờ ở địa phương; chăm lo sự nghiệp tu hành cho Chức sắc và toàn Ðạo, xây dựng Thánh Thể hữu hình của Ðức Chí Tôn đời này qua đời khác....
  &&&

  Trích đoạn trên đã nói rõ: Hội Thánh ĐĐTKPĐ không trực tiếp điều hành đạo sự mà lập ra HĐCQ để điều hành đạo sự.
  Hội Thánh ĐĐTKPĐ vẫn tồn tại nhưng không cầm quyền hành chánh tôn giáo như trước mà cử ra HĐCQ để cầm quyền hành chánh tôn giáo.

  Đức Chí Tôn vi chủ nền đạo. Nhưng Đức Chí Tôn không có nhơn thân phàm ngữ lại cao không với tới, khuất không rờ đặng nên mới dạy lập Hội Thánh ĐĐTKPĐ thay mặt Ngài mà dìu dẫn nhơn sanh.

  Hội Thánh ĐĐTKPĐ lại không trực tiếp hành đạo mà cử HĐCQ thay mặt.

  HĐCQ đi xin pháp nhân (năm 1997) với tên mới là đã ra khỏi mạng lịnh Hội Thánh ĐĐTKPĐ.
  &&&

  Văn Chí không bàn chi khác ngoài chuyện của Hội Thánh ĐĐTKPĐ.
  Hội Thánh ĐĐTKPĐ sinh hoạt rất dân chủ và tự do theo cơ chế 03 Hội Lập Quyền Vạn Linh. Nhơn sanh rất hiểu quyền của mình nên không ngại va chạm với chức sắc đương quyền.

  Hiền xem lại vi bằng các kỳ Hội Nhơn Sanh sẽ thấy việc bàn luận chuyện đạo rất dân chủ và tự do. Đặc biệt là vi bằng Hội Nhơn Sanh năm Giáp Dần (1974) sẽ thấy sự tranh cãi rất sôi nổi.

  Không bàn thảo làm sao có NHỨT VI U ÁM TẤT GIAI VĂN?

  Theo Văn Chí hiểu đó là điều rất tốt và đúng với tôn chỉ: Hòa Bình, Dân Chủ Mục và Tự Do Quyền trong ĐĐTKPĐ.

  Hiền theo dõi một số đàn cơ tại cung Đạo Các Đấng vẫn cho phép các vị chức sắc liên quan được trình bày ý kiến trước Thiêng Liêng.

  Tranh luận trong đạo đức để tìm ra lẽ thật không bao giờ là xấu.

  Còn làm thinh không bàn thảo có tốt hay không Văn Chí không rõ.

  Chuyện ở hãi ngoại Văn Chí không rõ nên không dám bàn.

  Kính.
  thay đổi nội dung bởi: trần văn chí, 04-05-2013 lúc 08:09 PM Lý do: SỬA 1979 THÀNH 1997 trong câu: HĐCQ đi xin pháp nhân (năm 1997) với tên mới là đã ra khỏi mạng lịnh Hội Thánh ĐĐTKPĐ.

Trang 1/2
1 2

Nội quy viết bài

Nội quy viết bài
 • Quý hiền không thể tạo chủ đề
 • Quý hiền không thể gởi Trả lời
 • Quý hiền không thể gởi tập tin đính kèm
 • Quý hiền không thể sửa bài viết của quý hiền
Chủ đề giống nhau
 1. Replies: 14
  Có Bài Mới: 26-05-2010, 09:11 PM
 2. KỶ NIỆM 50 NĂM QUY THIÊN CỦA ĐỨC HỘ PHÁP
  Bởi Đạt Tường trong mục Cơ sở Đạo & Hội thánh
  Replies: 15
  Có Bài Mới: 04-11-2009, 06:50 PM
 3. MỪNG NGÀY 10/4 NGÀY QUI THIÊN ĐỨC H.PHÁP
  Bởi Khong Khong trong mục Gặp gỡ, Giao lưu
  Replies: 13
  Có Bài Mới: 17-05-2008, 02:11 AM
 4. Kỷ Niệm Đức Hộ Pháp Quy Thiên
  Bởi ThichThienTam trong mục Cơ sở Đạo & Hội thánh
  Replies: 0
  Có Bài Mới: 21-05-2007, 02:22 PM