Thưa Quý thành viên,
Thưa người sử dụng tài khoản Văn Kim Hương và Tâm Tít.
Sau khi thỉnh ý của Ban quản trị, nay QTV1 xin phép được thông báo:
- Xóa tài khoản Văn Kim Hương.
- Tạm khóa tài khoản Tâm Tít 03 tháng kể từ lúc có thông báo này.
Lý do: Người sử dụng tài khoản này đã mạo nhận giáo phẩm của một Hội thánh nơi mình đang sinh hoạt, đã được cảnh báo nhưng vẫn tiếp tục. Hành vi này là do cá nhân thực hiện, Nội quy diễn đàn không điều chỉnh nên không có cơ sở để quản trị khi có đề nghị từ vài thành viên; tuy nhiên, đã hướng dẫn các thành viên thực hiện các các quy định tại PCT, TL để áp dụng đối với trường hợp này. BQT không thể can thiệp vào các hành vi của cá nhân đó, việc này thuộc về Tộc đạo hay Họ đạo, các Chức sắc Hiệp thiên đài hoặc Ban Minh tra của Tộc đạo, Họ đạo nơi cá nhân này sinh sống, học tu. Sau khi cá nhân này đã đăng bài nhận lấy trách nhiệm nên BQT đã quyết định như trên.
Trân trọng thông báo.
QTV1 - Thành viên Ban quản trị.