+Trả Lời Chủ Đề
Trang 1/3
1 2 3
kết quả từ 1 tới 10/ Tổng số 21

Ðề tài: NHỮNG BÀI THÁNH GIÁO QUAN TRỌNG trong năm

 1. #1
  Tham gia ngày
  Oct 2006
  Bài viết
  3.036

  1. Bài Thánh Giáo đã 40 năm nhưng giá trị nội dung vẫn còn nóng hổi


  NGỌC MINH ĐÀI, Tuất thời Rằm tháng Giêng Kỷ Dậu (03-3-1969)


  THI:
  Đạo đức là bùa để hộ thân,


  Là phương linh dược Thánh Tiên Thần;


  Ai người biết quí đem về dụng,


  Để giải tiền khiên chốn cõi trần.


  THANH MINH ĐỒNG TỬ, Tiểu Thánh chào chư Thiên mạng, chào chư liệt vị đàn tiền.


  Vâng lịnh ĐỨC GIÁO TÔNG THÁI BẠCH đến báo đàn, và Ngài truyền rằng: Chư liệt vị từ trong đàn đến ngoài, tất cả hãy vào trong hậu đường hoặc Chánh Điện. Và nhờ nhị vị Chưởng Nghiêm Pháp Quân ra bế tiền môn lại, cho hai người mặc đạo phục chỉnh tề ra trực tại tiền môn và lễ độ bình tĩnh trước mọi cảnh ngộ, không được ai xao xuyến.


  Chư liệt vị thành tâm nghinh tiếp GIÁO TÔNG ĐẠI ĐẠO. Truyền lịnh Bạch Tuyết vào đôc giả, Huệ Chơn phụ trách phần điển ký. Tiểu Thánh xin chào chung chư liệt vị, xuất ngoại hộ đàn. Thăng.


  Tiếp điển:


  GIÁO TÔNG ĐẠI ĐẠO THÁI BẠCH KIM TINH, Bần Đạo mừng chư hiền đệ hiền muội.


  THI:
  Thế loạn khuyên người rán định tâm,


  Huyền linh phép báu đã trao cầm;


  Gìn thân tế chúng cơn phong bão,


  Mới biết đạo mầu lý diệu thâm.


  Thiên Quan Tứ Phước, Bần Đạo đến với chư hiền để kiểm điểm lại hai năm qua trong Cơ Quan đã tiến hành được bao nhiêu đoạn đường tu học. Bần Đạo miễn lễ, chư hiền đệ hiền muội an tọa.


  Trước (tiên), đây Bần Đạo xem qua phúc trình Đệ Tứ Tam Cá Nguyệt, cũng là phúc trình sau cùng trong nhiệm kỳ thứ hai.


  Bần Đạo cũng muốn trấn an tất cả mọi người bằng huyền linh đạo pháp, nhưng cũng tùy thuộc nhơn tâm có nhận thức để trọn vẹn đức tin trong hướng thiện mới thấy được sự diệu mầu của đạo pháp. Nơi đây đã được rất nhiều ân điển chan rưới, chỉ tiếc rằng nhơn sanh còn sa ngã trong dục vọng thường tình, lấn chen tranh đấu, sớm tối đua đòi quyền lợi, quên mất bản thân đã chịu bao nhiêu nỗi nắng sương mưa gió trên thế lộ, và trước mắt vẫn còn bao nhiêu cạm bẫy chông gai hầm hố đón ngăn, người đời vẫn lao mình lướt tới.


  Đối với lòng Bác Ái từ bi của chư Tiên Phật, đối với đức háo sanh của Thượng Đế, nhơn sanh đã quên và dường như không còn ý niệm được sự cứu cánh vô hình, nên Thánh Đường sẵn có, tay hướng đạo sẵn mở rộng dang xa, nhưng không che chở nâng đỡ ôm gồm gì được cả, thật đáng thương thay!


  (…) chư hiền đệ hiền muội nghe Bần Đạo phê đây:


  THI BÀI:


  Trên Thượng Đế ơn lành chan rưới,


  Dưới nhơn sanh nhuần gội hồng ân;


  Tam Kỳ Phổ Độ hạ trần,


  Giống lành gieo rải khắp phần Việt Nam.


  Cùng cõi tạm ai phàm ai Thánh?


  Cùng thế đồ cùng cảnh trần la;


  Nguyên nhân sứ mạng đâu là?


  Thánh Hiền Tiên Phật suy ra ai nào?


  Lập một nước dễ trao quốc chánh,


  Mở Đạo Trời khó định nhơn tâm;


  Trải qua đã mấy mươi năm,


  Tiền đồ còn hỡi xa xăm mịt mờ.


  Chọn sứ mạng trao cờ Đại Đạo,


  Nhờ tay phàm hoài bão tình thương;


  Cho đời bớt nỗi tai ương,


  Vượt qua Nguơn Hạ khoa trường đề tên.


  (…)


  Đời đang khổ biểu dương tài đức,


  Đạo đang chờ những bực thánh tâm;


  Trở về đường lối diệu thâm,


  Lập đời Thánh Đức muôn năm thái bình.


  (…)


  Công quả nhiều là đàng hạnh hưởng,


  Nếp tu hành thế thượng nữ lưu;


  Trăm năm chưa dễ đền bù,


  Một cơ hội mất ngàn thu đợi chờ.


  Thanh Thiếu Niên ngây thơ hành đạo,


  Đáng khen trò hoài bão thiện tâm;


  Cơ Quan Giáo Lý mấy năm,


  Góp vào một Tập Tân Xuân trình bày.


  Tuy chưa gọi đủ tài văn hóa,


  Nhưng cũng là chí cả thanh niên;


  Tránh đường vật chất não phiền,


  Tránh nơi hoan lạc, vui miền thanh cao.


  Khuyên các trò cần trau ý thức,


  Dầu văn từ đến mực cao siêu;


  Tương lai thế hệ là điều,


  Trọng tâm phải đặt ra nhiều tương lai.


  Bước một bước lần hai bước nữa,


  Càng tiến mau càng sửa cho mình;


  Thanh niên thiếu nữ đẹp xinh,


  Trong vòng đạo lý tiến trình duy tân.


  (...)


  Thọ Thiên ân vẹn phần sứ mạng,


  Độ người đời thoát nạn diệt vong;


  Nêu danh sử đạo Lạc Hồng,


  Ngàn năm hậu thế đại đồng âu ca.


  (còn tiếp)

         

 2. #2
  Tham gia ngày
  Oct 2006
  Bài viết
  3.036

  (...)


               Rieâng veà Cô Quan, Baàn Ñaïo raát möøng cho töông lai cuûa chö ñeä muoäi, möøng cho tieàn ñoà Ñaïi Ñaïo. Baàn Ñaïo cuõng khuyeân chö ñeä muoäi neân nhôù lôøi naøy: Ñaïo khai trong thôøi loaïn, thôøi loaïn ñaïo môùi cöùu caùnh nhôn sanh, thì söï thaêng traàm ñaéc thaát haún laø thöôøng. Chö ñeä muoäi haõy nhìn xem maáy möôi naêm qua, nhöõng troø treû con ñeán ngaøy nay cuõng chöa tröôûng thaønh ñöôïc laø bao nhieâu. Nhöõng gì goïi laø phoå ñoä, hoaèng döông giaùo lyù cuõng ñeàu neâu treân danh töø vaø danh töø laån quaån loanh quanh heát Tieàn ñeán Haäu, heát Haäu ñeán Trung, cuõng chöa ai nhìn nhaän ñöôïc söù maïng Thieâng Lieâng giao phoù cho caû. Vì theá neân ngoaïi caûnh xaùo troän, noäi taâm chi phoái, laøm cho chö ñeä muoäi laém luùc cuõng muoán choàn chaân naûn chí. Ñoù laø chöùng bònh truyeàn nhieãm thoâng thöôøng ôû theá gian.


               Ñoái vôùi caùc toå chöùc, rieâng Cô Quan Phoå Thoâng Giaùo Lyù coù khaùc hôn laø tuaàn töï nhi tieán. Ñieàu caàn nhöùt, huaán luyeän moät soá nhôn taøi ñöùc haïnh ñeå töông lai coù ngöôøi keá tieáp vaø kieän toaøn noäi boä, nghieân cöùu giaùo lyù.


               Chö hieàn ñeä muoäi luoân luoân ghi nhôù caùi nguyeân taéc “Tre taøn maêng moïc”, vaø phaûi coù phöông phaùp dung döôõng lôùp maêng aáy theo ñöôøng loái toå chöùc coù chuaån thaèng qui cuû, theo ñöôøng loái chaùnh ñaïo trong quyeàn phaùp ñaïo luaät.


               Chö hieàn ñeä muoäi thöû nhìn laïi caùc toân giaùo lôùn treân hoaøn caàu ñaõ coù moät soá tuoåi ñaùng keå. So saùnh laïi tuoåi Ñaïo Cao Ñaøi vôùi nhöõng toân giaùo kia thì tuoåi ñaïo naøy chöa coù laø bao, nhöng xeùt veà phöông dieän truyeàn giaùo vaø phoå ñoä chuùng sanh thì toân giaùo naøy ñaõ vöôït böïc. Huyeàn linh phaùp nhieäm toân giaùo naøy vaãn ñoä ñôøi vaø thuùc ñaåy nhôn sanh höôùng thieän ñaùng keå.


  Neáu moãi toå chöùc ñòa phöông trong caùc chi phaùi ñaïo Cao Ñaøi ñeàu höôùng veà moät ñöôøng loái töø kinh ñieån ñaïo luaät ñeán leà loái laõnh ñaïo, phöông phaùp thöïc haønh, v.v… coù qui cuû vaø ñoàng nhöùt thì söï keát quaû khoâng theå yù phaøm töôûng töôïng ñöôïc.


               Neáu chö hieàn ñeä muoäi coù ñöôïc tuoåi ñaïo 1.000 naêm hoaëc chæ 500 naêm thoâi, maø theo ñaø tieán coù qui cuû thì theá giôùi chaéc chaén thanh bình, nhaân loaïi an cö laïc nghieäp trong tình thöông.


  Coù so saùnh nhö vaäy môùi thaáy ñöôïc böôùc tieán cuûa Ñaïi Ñaïo Tam Kyø Phoå Ñoä. Chö hieàn ñeä muoäi ñöøng nhaém vaøo tuoåi ñôøi caù theå cuûa mình maø ñoát giai ñoaïn tröôûng thaønh cuûa cô ñaïo. Moãi ngöôøi moãi vieäc, haønh cho ñeán nôi ñeán choán. Moãi moät lôùp ngöôøi xaây ñaép moät giai ñoaïn, moãi moät theá heä nhaân sinh xaây döïng moät böôùc tieán moät caáp cao.


  (cỏn tiếp)


 3. #3
  Tham gia ngày
  Aug 2006
  Bài viết
  771
  DangVo's Avatar


  Nguyên văn bởi Đạt Tường

  (...)


               Rieâng veà Cô Quan, Baàn Ñaïo raát möøng cho töông lai cuûa chö ñeä muoäi, möøng cho tieàn ñoà Ñaïi Ñaïo. Baàn Ñaïo cuõng khuyeân chö ñeä muoäi neân nhôù lôøi naøy: Ñaïo khai trong thôøi loaïn, thôøi loaïn ñaïo môùi cöùu caùnh nhôn sanh, thì söï thaêng traàm ñaéc thaát haún laø thöôøng. Chö ñeä muoäi haõy nhìn xem maáy möôi naêm qua, nhöõng troø treû con ñeán ngaøy nay cuõng chöa tröôûng thaønh ñöôïc laø bao nhieâu. Nhöõng gì goïi laø phoå ñoä, hoaèng döông giaùo lyù cuõng ñeàu neâu treân danh töø vaø danh töø laån quaån loanh quanh heát Tieàn ñeán Haäu, heát Haäu ñeán Trung, cuõng chöa ai nhìn nhaän ñöôïc söù maïng Thieâng Lieâng giao phoù cho caû. Vì theá neân ngoaïi caûnh xaùo troän, noäi taâm chi phoái, laøm cho chö ñeä muoäi laém luùc cuõng muoán choàn chaân naûn chí. Ñoù laø chöùng bònh truyeàn nhieãm thoâng thöôøng ôû theá gian.


               Ñoái vôùi caùc toå chöùc, rieâng Cô Quan Phoå Thoâng Giaùo Lyù coù khaùc hôn laø tuaàn töï nhi tieán. Ñieàu caàn nhöùt, huaán luyeän moät soá nhôn taøi ñöùc haïnh ñeå töông lai coù ngöôøi keá tieáp vaø kieän toaøn noäi boä, nghieân cöùu giaùo lyù.


               Chö hieàn ñeä muoäi luoân luoân ghi nhôù caùi nguyeân taéc “Tre taøn maêng moïc”, vaø phaûi coù phöông phaùp dung döôõng lôùp maêng aáy theo ñöôøng loái toå chöùc coù chuaån thaèng qui cuû, theo ñöôøng loái chaùnh ñaïo trong quyeàn phaùp ñaïo luaät.


               Chö hieàn ñeä muoäi thöû nhìn laïi caùc toân giaùo lôùn treân hoaøn caàu ñaõ coù moät soá tuoåi ñaùng keå. So saùnh laïi tuoåi Ñaïo Cao Ñaøi vôùi nhöõng toân giaùo kia thì tuoåi ñaïo naøy chöa coù laø bao, nhöng xeùt veà phöông dieän truyeàn giaùo vaø phoå ñoä chuùng sanh thì toân giaùo naøy ñaõ vöôït böïc. Huyeàn linh phaùp nhieäm toân giaùo naøy vaãn ñoä ñôøi vaø thuùc ñaåy nhôn sanh höôùng thieän ñaùng keå.


  Neáu moãi toå chöùc ñòa phöông trong caùc chi phaùi ñaïo Cao Ñaøi ñeàu höôùng veà moät ñöôøng loái töø kinh ñieån ñaïo luaät ñeán leà loái laõnh ñaïo, phöông phaùp thöïc haønh, v.v… coù qui cuû vaø ñoàng nhöùt thì söï keát quaû khoâng theå yù phaøm töôûng töôïng ñöôïc.


               Neáu chö hieàn ñeä muoäi coù ñöôïc tuoåi ñaïo 1.000 naêm hoaëc chæ 500 naêm thoâi, maø theo ñaø tieán coù qui cuû thì theá giôùi chaéc chaén thanh bình, nhaân loaïi an cö laïc nghieäp trong tình thöông.


  Coù so saùnh nhö vaäy môùi thaáy ñöôïc böôùc tieán cuûa Ñaïi Ñaïo Tam Kyø Phoå Ñoä. Chö hieàn ñeä muoäi ñöøng nhaém vaøo tuoåi ñôøi caù theå cuûa mình maø ñoát giai ñoaïn tröôûng thaønh cuûa cô ñaïo. Moãi ngöôøi moãi vieäc, haønh cho ñeán nôi ñeán choán. Moãi moät lôùp ngöôøi xaây ñaép moät giai ñoaïn, moãi moät theá heä nhaân sinh xaây döïng moät böôùc tieán moät caáp cao.


  (cỏn tiếp)

  Anh Đạt Tường vào cái link này để chuyễn qua font unicode cho dể đọc
  http://www.caodaism.net/chuviet/


   Riêng về Cơ Quan, Bần Đạo rất mừng cho tương lai của chư đệ muội, mừng cho tiền đồ Đại Đạo. Bần Đạo cũng khuyên chư đệ muội nên nhớ lời này: Đạo khai trong thời loạn, thời loạn đạo mới cứu cánh nhơn sanh, thì sự thăng trầm đắc thất hẳn là thường. Chư đệ muội hãy nhìn xem mấy mươi năm qua, những trò trẻ con đến ngày nay cũng chưa trưởng thành được là bao nhiêu. Những gì gọi là phổ độ, hoằng dương giáo lý cũng đều nêu trên danh từ và danh từ lẩn quẩn loanh quanh hết Tiền đến Hậu, hết Hậu đến Trung, cũng chưa ai nhìn nhận được sứ mạng Thiêng Liêng giao phó cho cả. Vì thế nên ngoại cảnh xáo trộn, nội tâm chi phối, làm cho chư đệ muội lắm lúc cũng muốn chồn chân nản chí. Đó là chứng bịnh truyền nhiễm thông thường ở thế gian.

                Đối với các tổ chức, riêng Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý có khác hơn là tuần tự nhi tiến. Điều cần nhứt, huấn luyện một số nhơn tài đức hạnh để tương lai có người kế tiếp và kiện toàn nội bộ, nghiên cứu giáo lý.

                Chư hiền đệ muội luôn luôn ghi nhớ cái nguyên tắc “Tre tàn măng mọc”, và phải có phương pháp dung dưỡng lớp măng ấy theo đường lối tổ chức có chuẩn thằng qui củ, theo đường lối chánh đạo trong quyền pháp đạo luật.

                Chư hiền đệ muội thử nhìn lại các tôn giáo lớn trên hoàn cầu đã có một số tuổi đáng kể. So sánh lại tuổi Đạo Cao Đài với những tôn giáo kia thì tuổi đạo này chưa có là bao, nhưng xét về phương diện truyền giáo và phổ độ chúng sanh thì tôn giáo này đã vượt bực. Huyền linh pháp nhiệm tôn giáo này vẫn độ đời và thúc đẩy nhơn sanh hướng thiện đáng kể.

  Nếu mỗi tổ chức địa phương trong các chi phái đạo Cao Đài đều hướng về một đường lối từ kinh điển đạo luật đến lề lối lãnh đạo, phương pháp thực hành, v.v… có qui củ và đồng nhứt thì sự kết quả không thể ý phàm tưởng tượng được.

                Nếu chư hiền đệ muội có được tuổi đạo 1.000 năm hoặc chỉ 500 năm thôi, mà theo đà tiến có qui củ thì thế giới chắc chắn thanh bình, nhân loại an cư lạc nghiệp trong tình thương.

  Có so sánh như vậy mới thấy được bước tiến của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ. Chư hiền đệ muội đừng nhắm vào tuổi đời cá thể của mình mà đốt giai đoạn trưởng thành của cơ đạo. Mỗi người mỗi việc, hành cho đến nơi đến chốn. Mỗi một lớp người xây đắp một giai đoạn, mỗi một thế hệ nhân sinh xây dựng một bước tiến một cấp cao.
   

 4. #4
  Tham gia ngày
  Oct 2006
  Bài viết
  3.036

   À quên chuyển font, cám ơn anh


  (...) Về nhiệm vụ vun quén măng non là cần thiết, vì mỗi tổ chức nào cũng phải cần đến lớp người nồng cốt có căn bản, tổ chức có được tiến triển kết quả mau chậm đều do lớp người nồng cốt trong nhiều thế hệ kế tiếp.


  Trải qua hơn bốn mươi năm, lớp măng non nếu có ai làm bản thống kê thì sẽ được một con số đáng kể, nhưng lớp măng non ấy không được ai dung dưỡng chăm sóc, vì thế cho nên trong đó có những chồi non bị cây già lấn ép, có những lớp tùy hoàn cảnh vượt lên không trật tự, không hàng ngũ, cũng có lớp bị sâu bọ tiêu diệt. Rất mỉa mai thay!


  Phần nhiều gia đình Thiên phong chức sắc, chức việc đến hàng đạo hữu, cha mẹ có đạo Cao Đài, con cái lại đi đạo khác, rồi trở về chống đối lại đường lối hành đạo của mẹ cha.


  Vẫn biết đạo nào cũng quí, cứu cánh cùng rốt cũng như nhau. Điểm đề cập nơi đây là khía cạnh giáo dục của phận làm cha mẹ. Đó là chưa nói đến đa số lớp trẻ đi Chùa Thất tụng kinh làm đám, nhưng có ai hỏi tại sao vào đạo thì chúng trả lời mỗi đứa khác nhau. Đứa thì vào đạo vì thấy trang lứa muốn vào cho vui, đứa thì tại cha mẹ bảo không dám cãi, đứa thì thấy cha mẹ làm thì bắt chước nhưng không biết để làm chi, đứa thì vì sợ quỉ ma dẫn hồn xuống địa ngục nếu không cầu cạnh với Thiêng Liêng, đứa thì sợ tai bay họa gởi, đứa thì muốn được may mắn mọi sự trên đường đời nhờ có công đi Chùa Thất. Không nghe đứa nào nói đến nhiệm vụ giáo dân vi thiện hay hoàn thiện hóa bản thân, hay nhờ đạo-đức-hóa mọi nếp sinh hoạt xã hội quốc gia để an bình thạnh trị cho non sông tổ quốc.


  Đừng ai qui lỗi hoặc trách cứ tại sao chúng nghĩ vầy mà không nghĩ vậy, vì tổ chức từ cấp lãnh đạo tinh thần thiếu sót khiến cha mẹ chúng chẳng có đường lối hoài bão hướng thượng rồi bảo sao chúng lại có được tinh thần ấy.


  Thế thường hay tôn trọng sùng bái những bậc vĩ nhân, những hàng Giáo Chủ, mà không tự tạo cho mình hoặc cho tập thể trở nên những bậc vĩ nhân ấy. Thử hỏi, những bậc ấy đâu phải từ trên trời rớt xuống, cũng từ bào thai nhục thể mà sanh.


  Trở lại nội tình Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, nếu cứ theo cái đà cũ, dầu chư hiền Thiên phong Chức Sắc toàn đạo có sống đủ 2.500 năm cũng thế thôi, vì không có óc canh tân nghiên cứu khai thác lý nhiệm mầu của Đạo mà Chí Tôn cùng hàng Tam Giáo đã vạch sẵn.(...)


  (còn tiếp)


 5. #5
  Tham gia ngày
  Oct 2006
  Bài viết
  3.036

  Ngày nay trước hiện tình cơ đạo, nếu lấy theo thường ý thì bi quan, nhưng theo Thánh ý đó là điều lạc quan. Nhờ có một khoảng thời gian tối tăm mù mịt, ai giỏi kiên tâm trì chí thắp lên ngọn đuốc quang minh soi đường mở lối, thì ngươi ấy sẽ có rất nhiều bạn đường nối gót.


  Ngày nay cơ đạo cũng tương tự. Trước đêm trường tối tăm dày đặc, quyền pháp chẳng phân minh, mạnh ai cũng nói mình là chánh pháp, là đúng pháp, không ai có quyền gì chinh phục điều khiển ai. Chư hiền đệ muội may mắn đến buổi chót của đêm trường được Từ Phụ Chí Tôn trao cho ngon đuốc vừa châm diêm, giờ đây còn tùy nhiệm vụ và sứ mạng của những sứ đồ chấp hành có kiên trì cầm đuốc soi đường hay không, có sợ đêm trường rét mướt hay không, có sợ gai chông hay không, có sợ sương gió đất bùn làm bẩn y phục giày dép hay không, có sợ mất giấc ngủ trong chăn êm nệm ấm hay không, có biết nghĩ đến lớp người kế tiếp cầm đuốc thay thế mình tiếp tục con đường hướng về mục phiêu chánh hay không? Đó là những yếu tố cần thiết cho sự thành đạo sau này.


  Bài học đạo cũng như bài học đời, càng học thấy càng khó, nhưng càng khó mới thấy được vinh quang trong sứ mạng. Leo đến đỉnh Hy Mã Lạp Sơn là việc khó ở thế gian, đã có hàng lớp người rũ xương dọc hai bên vệ đường, nhưng rốt lại sự vinh quang cũng sẵn đón chờ lớp người kiên tâm trì chí. Chư hiền đệ muội lúc nào cũng thấy khó - như người đạp xe lên dốc núi, tuy thấy đỉnh còn xa, nhưng nhìn xuống mình đã cheo leo giữa đoạn đường khá xa rồi vậy. Bần Đạo không nỡ khen suông để chư hiền đệ muội mãn nguyện mà an hưởng nên phải thố lộ khoảng đường còn trước mặt.


  (còn tiếp)


 6. #6
  Tham gia ngày
  Oct 2006
  Bài viết
  3.036

  Một thí dụ: Cứu Trợ - biết rằng lòng thương người trước cảnh cơ hàn tan nát nhưng sự âu lo cứu trợ không khi nào bằng sự âu lo cho đứa con bị nạn.


  Việc lo đạo cũng thế. Có mấy ai lo đạo như lo sự sống của cá thể và gia đình mình, nhưng nếu rủi gặp một tai nạn bắt trắc nào đó, dám bán hết sự nghiệp để chạy chọt đút lót. Thương thay cho người đời chưa dám lấy lẽ đạo lý làm lẽ sống cho đời mình.


  (...) Chư hiền đệ muội an lòng giữ gìn tâm đạo cho bền chặt, gọi là "Đạo bất ly tâm". Hãy chân thành với lòng mình mà đi trên đường đạo. Tất cả mọi hoạt động của mình phải nhắm vào mục đích tối thượng của đạo lý - từ tư tưởng, ý nghĩ, lời nói, cử chỉ đến việc làm phải được sự chân thành, tỏ nỗi cảm tình và thố lộ tình thương với tất cả mọi người mọi trường hợp. Việc gì trước khi muốn nói hoặc làm cho ai, nên đặt mình trong hoàn cảnh người ấy để xem mình có chịu được những đối xử như vậy hay không. Nếu được thì làm, không được thì đừng. Đó là tự mình kiểm soát hành động của mình đó, cũng là khuôn mẫu đạo lý Nho Giáo un đúc cho mình đó. Hằng ngày mình thường ước mong kẻ khác giúp đỡ phương tiện sinh kế, nâng đỡ con cái học hành, để lời dịu ngọt đối xử với mình, cùng mong Thượng Đế tha thứ tội lỗi và ban ơn cho mình. Hãy lấy tất cả sự ấy ban bố và đối xử với kẻ khác. Đó là vốn liếng để dành trong kho vô tận và chắc chắn trộm cướp không lấy được, chiến tranh không tàn phá được. Đó là đạo lý thông thường bực trung cấp. Hễ có chí, ai cũng làm được hết. Làm được bực trung cấp là đã được 2/3 đoạn đường tu hành tạo Tiên tác Phật rồi đó.


  (còn tiếp)


 7. #7
  Tham gia ngày
  Oct 2006
  Bài viết
  3.036
   

  THI:


  Đạo lý nào đâu ở chốn xa,


  Từ bên Thiên Chúa hoăc Di Đà;


  Thích Ca, Lão Tử cùng Nho Giáo,


  Do sự thiện hành chính bởi ta.


  THI:


  Bởi ta tha thiết đến hay không,


  Việc ấy tùy nơi mỗi cõi lòng;


  Ích kỷ vị tha thương hoặc ghét,


  Tinh thần đánh giá sự thành công.


  THI:


  Thành công đâu phải đợi ai cho,


  Thi đỗ nhờ công học mỗi trò;


  Đừng nói học tài thi mạng ấy,


  Đạo lành làm được của Trời cho.


  THI:


  Hoan hỉ nhìn xem trước điện tiền,


  Trẻ già lớn bé có căn duyên;


  Giữa thời vật chật giành xâu xé,


  Cũng để ngày giờ kiếm Phật Tiên.


  THI:


  Phật Tiên thương mến để lời khuyên,


  Hãy học theo gương của Thánh Hiền;


  Việc thiện đừng chê dầu lớn bé,


  Lâu ngày đầy đủ bởi nhờ siêng.


  THI:


  Siêng lo hành đạo lập công phu,


  Bất cứ người nào cũng dễ tu;


  Sự sống hằng ngày chen đạo lý,


  Khỏi cần thạch động với non vu.


 8. #8
  Tham gia ngày
  Oct 2006
  Bài viết
  3.036

  2. Một bài Thánh giáo khác đã được ban cho 40 năm tại Tam Tông Miếu - Minh Lý Đạo..


  Điểm lý thú là câu kinh Ngũ Nguyện Thánh Thất an ninh của Cao Đài nhưng lại được giải thích ở Minh Lý Đạo


  Minh Lý Thánh Hội, Tuất thời, 14 tháng Giêng Kỷ Dậu (2/3/1969)


  THIỆN TÀI ĐỒNG TỬ, Tiểu Thánh chào chư Thiên mạng, chào chư liệt vị đàn tiền.Vâng lịnh ĐỨC QUAN ÂM NHƯ LAI, Tiểu Thánh đến báo đàn. Chư liệt vị thành tâm nghinh tiếp, Tiểu Thánh chào chung, xin xuất ngoại ứng hầu, thăng.


  Tiếp điển:


                                         TAM thiên lục bá đạo bàng môn,


                                         TRẤN tĩnh nhân gian thức mộng hồn;                   


                                         OAI đức nếu người không chín chắn,


                                         NGHIÊM trừng thiên luật khó bôn chôn.


                                         QUAN thân tế chúng hà nhân sự?


                                         ÂM điệu độ đời bậc Thế Tôn;


                                         NHƯ thị ngã văn tùy chánh đạo,


                                         LAI triều chiếu triệu nhập Thiên môn.


     TAM TRẤN OAI NGHIÊM QUAN ÂM NHƯ LAI, Bần Đạo chào chư hiền đệ hiền muội.


     Đầu năm Kỷ Dậu Bần Đạo đến trần gian để giúp chư hiền đệ muội một vài lý đạo để nhận thức vị trí của mình trong trời đất, ngõ hầu tăng tiến trên bước đường tu học chân chính để khỏi sa vào nẻo mê tín mà bị bàng môn tả đạo lôi kéo vào hố sâu vực thẳm không ngày trở lại cùng CHÍ TÔN TỪ PHỤ. Bần Đạo miễn lễ, đồng an tọa.


     Chư hiền đệ hiền muội!


                                                                   THI:


                                         Cuộc đời lắm nẻo gặp chông gai,


                                         Tà chánh lẫn chen giữa hội này;


                                         Vững bước qua cầu thanh ván mỏng,


                                         Để hầu sáng tạo ở ngày mai.


     Chư hiền đệ muội! Máy càn khôn vận chuyển, luật tuần hoàn đã đáo đầu, Nguơn Hạ ngày sắp mãn, Tam Kỳ độ chúng sinh. Từ xưa, cứ mỗi độ thế gian loạn lạc, chánh đạo bị lu mờ, người hiền tài bị gièm xiểm đón ngăn, kẻ thiểu đức múa may trong thiên hạ, Đạo giáo bị xem như mê tín, cường quyền vật chất lại thạnh hành, luân lý suy đồi, nhân tình bị xem rẻ. thì cũng cơ hội đó,


                            Đạo Trời đến khai sáng nẻo quang minh,


                            Đuốc chân lý rọi vào trong đêm tối;


                            Chuông cảnh tỉnh người trần trong tội lỗi,


                            Lấy đao binh đạo tặc để làm răn.


                            Cho người đời thức tỉnh ăn năn,


                            Vào nẻo đạo để an bình tâm nội.


                            Đạo khai sáng giữa lúc đời nhiều tội lỗi,


                            Như trường học đời mở vì còn người u tối dốt nát văn chương.


                            Đoàn cứu trợ đến đâu vì nơi đó bị thảm trạng tai ương.


                            Đó là điểm chánh tình thương của Tạo Vật.


     Chư hiền đệ hiền muội là những thành phần giác ngộ, tầm đạo học hỏi để tu công lập đức, cốt ý là hoàn thiện hóa bản thân trong kiếp đời hiện tại và được giải thoát phần chơn như khi về bên kia thế giới.


     Quan niệm và mong muốn thì như vậy, nhưng khi đặt mình trong khuôn khổ hành đạo thì làm không được đúng như lòng mong mỏi. Đời con người lấy lẽ sống làm căn bản, nếu chỉ là sống cho bản thân giả tạm ở cõi vô thường này thì không cần phải đề cập đến, mà phải quan niệm luôn cả lẽ sống về tâm linh.


     Con người muốn toại hưởng cõi thanh bình phải nhắm vào thực hành các điểm sau đây:


                  1/- Nội công tu tiến,


                            2/- Ngoại công đức hạnh,


                            3/- Quá khứ tâm nên dứt bỏ,


                            4/- Hiện tại tâm không có,


                            5/- Vị lai tâm đừng vọng tưởng.


     Đó là hạng tu tiến một quãng đường khá dài mới có thể thực hành được trọn vẹn.


  (còn tiếp)


 9. #9
  Tham gia ngày
  Jul 2006
  Bài viết
  512

  Chào A C E,


  Đệ đọc bài thi mở đầu bài Thánh Giáo dạy Đạo của Đức Quan Thế Âm bên trên, không được hiểu Thánh ý muốn nói gì. Phần chính là vì vốn liếng Hán Nôm của đệ và cũng như của đại đa số các bạn trẻ sau này rất hạn chế. Mong huynh Đạt Tường hay các huynh tỷ nào biết nhiều về Hán Nôm hơn có thể "tam dịch" cho đệ được thông hơn. Xin cảm ơn,


                                            TAM thiên lục bá đạo bàng môn,


                                         TRẤN tĩnh nhân gian thức mộng hồn;                   


                                         OAI đức nếu người không chín chắn,


                                         NGHIÊM trừng thiên luật khó bôn chôn.


                                         QUAN thân tế chúng hà nhân sự?


                                         ÂM điệu độ đời bậc Thế Tôn;


                                         NHƯ thị ngã văn tùy chánh đạo,


                                         LAI triều chiếu triệu nhập Thiên môn.


   


   

   

 10. #10
  Tham gia ngày
  Feb 2007
  Bài viết
  614
  Nhan Nai's Avatar

        


            4.- TAI NẠN CỦA ÐỜI - NỘI TÌNH NỀN ÐẠO      


    Trung Hưng Bửu Toà , ngày 09-11-ÐÐ 33 ( Mậu Tuất ) (18.12.1958)


                                                THI


                          THÁI nhứt vô hình lập lưỡng nghi


                           BẠCH minh huyền diệu mở Tam Kỳ


                            KIM Bàn khai hội ban Quyền Pháp


                            TINH nhựt sanh môn kiết nhựt tri 


                        Bần Ðạo chào Chư Hiền Ðệ.


                       Bần Ðạo nhân danh quyền pháp đến đây với tư cách Giáo Tông để lời cùng chư Hiền đệ trong việc chỉnh tu Thánh hình nội bộ.   


                           Bần Ðạo lấy làm nôn nóng lo sợ cơ Trời mầu nhiệm chưa một ai dưới thế nầy được thấu biết , để lòng ưu tư , để thân thờ kỉnh . Nhìn lại buổi đời Hạ Ngươn  , nhơn loại nay mai phải lâm vào cảnh hành phạt gớm ghê  , năm châu ão diễn đủ tấn kịch bi hùng , nhiều nước sẽ bị dưới oai lực của Trời hành phạt mà tan đổ thình lình , người người chết  đủ cách , lửa trên Trời đổ xuống đốt thiêu quả đất  này , nước dưới biển dâng lên ngập cả đất trở thành sông , nơi nơi là bễ nước , nơi nơi là bể lửa , nước lửa xung đột nhau mà tiêu hũy cõi đời.


                Ôi ! một cách hình phạt kinh sợ , thế mà loài người nào biết đâu . Bao nhiêu quyền thế trên đời đều bị đánh bạt cả , oai lực hùng hổ trên đời đều bị đánh ngã cả , danh lợi đâu còn để nơi tay kẻ tham dục  ích kỷ.  Khắp trên lục địa, núi lở đất sụp giửa cảnh bi thương loài người tự lãnh lấy  , bốn phương giết lẫn nhau , phe phe , phái phái  bên nầy bên nọ , hơn hơn, mất mất tranh giành, bắn giết bằng cơ khí, bằng mưu quyền, bằng khẩu chiến , bằng tay chân , còn cái gì đều chưng bày ra trước mắt Ðức quyền năng để tiêu diệt  !       Các Hiền đã cảm thấy lẽ đó   chưa ?


             Hiện nay trên thế giới chia làm hai khối , một là lành thì dưới quyền Chủ toạ của THẦY , hai là dữ dưới tay Quỷ Vương Quản trị Quyền Pháp chúng nó cao kỳ , luôn luôn đến trước mặt THẦY mà thách đố , chúng nó đòi cả sự nghiệp cõi nầy bỡi chúng nó gây nên , ai là người bị nó thuyết phục đều đầu hàng dưới Quyền Pháp danh sắc  , ăn, ngủ, bận chơi, là tôi con của nó. 


            Nó bảo quyền ấy Ðức Cha Trời không được can thiệp , nếu Ðức Cha Trời muốn cứu chuộc nhơn loại thì phải đấu tài , đấu pháp ai hơn thì bên nầy làm chủ.


               Lẽ đời ai biết ai không , cơ Trời dễ gì thấu hiểu  !  Chư Hiền đệ có đau khổ phần nào chưa ? Nói Ðời thì Ðời là vậy đó.  Nói Ðạo thì Ðạo hôm nay trên thế giới các Tôn giáo mang danh đạo đức mà gây ra nghịch lẫn rẽ chia  , phần lớn là dựa ở uy quyền cầu cạnh lợi danh , chiếm chỗ đứng nơi ngồi  , mượn chính trị để mở mang thế lực , lòng ganh tỵ nhau , buộc người theo mình  gây thêm vây cánh.


             Giữa các Tôn giáo , cái gì từ lâu dấu kín đều đưa ra trước mắt THẦY mà tiêu diệt , cái gì không phải cuả Trời đều trả cho Ma quỷ  . Thế gian phải sụp đổ bỡi lòng kiêu ngạo sẽ bị Ðức quyền năng đánh ngã.   Là người có sứ mạng , chẳng hết lòng cùng quyền pháp mà còn thông giao làm nội ứng cho công cuộc chống lại Ðức Cha Trời cũng bị trong vòng hành phạt  .  Tôn giáo hôm nay gieo rắc cho đời hoang mang ngờ vực , pha lẫn chơn lý  với mỵ quyền  , để cho đạo đức mang câu nghị luận.


               Tôn giáo chia rẽ , Tôn giáo thù ghét , Tôn giáo trái ý Trời , sẽ bị sụp đỗ , Tôn giáo cũng bị sụp đổ , thì là phần tinh tuý phải trở về với tinh tuý là sự sống Tình Thương đồng thể.  Ðồng thế sự sống Tình Thương là tôn chỉ duy nhất .  Quyền Pháp ở nơi sứ mạng Tam Kỳ Phổ Ðộ . Cái gì không tinh tuý bất đồng thể , lối chết , lòng ganh ghét, giao trả cho quỷ vương mặc tình quản trị .   Vì lẽ đó, mà Cha Trời đều cho cả nơi tay các Chúa quỷ.


               Hôm nay nói đến nền Chánh pháp  bỡi tay Ðức Cha Trời lập nên là Ðại Ðạo Tam Kỳ Phổ Ðộ. Tất cả Thiên ân đều chịu dưới Quyền Pháp của THẦY  , lãnh lấy sứ mạng độ đời trong cơn mạt vận , nền Tân pháp bỡi vì ai mà hôm nay bị trúng kế của quỷ vương , nó đả lòn vào xúi nhau phỉ bán Quyền Pháp của THẦY  , nó gây nội bộ rẽ chia , để tự tôn nhau từng nhóm, từ đoàn, lập thể ước Pháp môn , đứng ra làm chủ  . Ðó là lòng kiêu ngạo khoe khoang mà anh em ta bị kế .  Bây giớ nó đang làm gì trong nhà ta ?  Nó sẽ đưa ta vào một lối bí , là nó muốn khoe khoang  để rêu rao làm cho danh Ðạo bị ô uế , quyền Trời không linh, phép Trời không mầu.


            Ôi ! sụp đổ chăng ? Nghiêng ngã rồi đấy  ! Không phải Ðức Cha Trời làm thinh trước sự lố lăng của chúng , mà để làm chứng lẽ thật bằng Quyền Pháp ở lòng Từ bi. 


                Hôm nay nói đến nội tình nền Ðạo, lòng Lão sao khỏi lo buồn  ! Sắp đến đây THẦY có Thương Yêu che chỡ cũng không tránh được đôi phần sứt mẻ bỡi lòng mình tham muốn , ý đời ganh ghét giữa nhau phải chịu một làn sát hạch nghiêm khắc , một phen hăm doạ khôn ngưà , một lúc bực mình bỏ Ðạo !      


               Còn nói đến nội bộ Trung Tông Truyền Giáo Thánh Hội  , đương nhiệm lấy sứ mạng Trung Hưng , sáng danh quyền Ðạo , thế mà ai biết , ai là người được ân phước trong Hội Pháp khai duyên , ân phước đó CHA TRỜI đã ném thẳng vào chỗ vô ngã mà được thuần chơn là bỡi ân phước  lớn lao , được vô ngã bỡi dày năm công phu vun đắp.   


                Sự nghiệp Truyền Giáo đã xây lên mấy từng , đã tô thành bức tường kiên cố. Bức tường ấy là thành trì Chánh pháp Trung Hưng . Thành trì đó có phải là sự hy sinh vô bờ bến của toàn Ðạo . Bị giết chóc tù tội , hăm doạ thử thách và cả một sự giác ngộ , xả thân hành Ðạo , xô ngã lâu đài quỷ vương bằng danh lợi ái ân.


            Sự nghiệp cao trọng, ân phước lớn lao mà các bực kỳ cựu dày công như Ngọc Trác, Nguyên Chất, Chơn Khai, Trí Hiển, Hữu Chí , Như Sơ, Nguyên Chí và nhiều anh hùng vô danh lãnh đạo  đã dẫn đầu lịch sử .


                                          _______________________

     

Trang 1/3
1 2 3

Nội quy viết bài

Nội quy viết bài
 • Quý hiền không thể tạo chủ đề
 • Quý hiền không thể gởi Trả lời
 • Quý hiền không thể gởi tập tin đính kèm
 • Quý hiền không thể sửa bài viết của quý hiền
Chủ đề giống nhau
 1. Replies: 0
  Có Bài Mới: 28-03-2014, 01:31 PM
 2. Đức Quan Thánh Đế Quân trong Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ
  Bởi Trung ngôn trong mục Đề tài thảo luận
  Replies: 5
  Có Bài Mới: 03-08-2013, 09:36 PM
 3. Đức Quan Thế Âm Bồ Tát trong Tam Kỳ Phổ Độ.
  Bởi Trung ngôn trong mục Đề tài thảo luận
  Replies: 7
  Có Bài Mới: 18-07-2011, 10:13 PM