+Trả Lời Chủ Đề
kết quả từ 1 tới 9/ Tổng số 9

Ðề tài: Pháp chánh truyền chú giải và các quả địa cầu.

 1. #1
  Tham gia ngày
  Oct 2007
  Bài viết
  1.368
  Trung ngôn's Avatar

  Kính HTDM,
  Trung ngôn đọc Pháp chánh truyền chú giải, Thánh ngôn hiệp tuyển có thấy nói về các quả địa cầu.
  Nay đăng lại cùng chia sẻ và học hỏi cùng HTDM.
  (Nguồn: Pháp chánh truyền chú giải, Thánh ngôn hiệp tuyển và các Thánh ngôn khác có nguồn gốc rõ ràng).
  ------------------------------------------------------------------------------

  Bài dịch Việt văn của Hội Thánh:
  NGỌC HOÀNG THƯỢNG ÐẾ VIẾT CAO ÐÀI
  TIÊN ÔNG ÐẠI BỒ TÁT MA HA TÁT
  GIÁO ÐẠO NAM PHƯƠNG

  CAO ÐÀI

  (Hai người Lang sa hầu đàn)
  Không phải cách chầu Trời như thế.
  Thăng.

  Tái cầu:
  Cao Ðài, Ðấng Cao Cả.

  Hỡi nầy dân tộc có diễm phước; Thầy sẽ làm thỏa mãn tánh hiếu kỳ của con. Là loài người, các con có biết tự đâu các con đến chăng?
  Trong vạn vật hiện hữu trên quả địa cầu nầy, các con là kẻ được ban ân huệ nhiều hơn cả. Thầy đem các con đến tận Thầy, bằng cả tinh thần lẫn trí huệ. Các con có đủ bằng chứng để tự biết mình do sự thăng phẩm vị thiêng liêng.
  Chúa Cứu Thế đã đến với các con. Người đã phải chịu đổ máu Thánh để chuộc tội cho loài người. Trong 2000 năm vắng mặt Người, các con đã làm gì hữu ích? Các con truyền bá đạo Người, nhưng chính các con cũng không hiểu chi cả. Các con lại làm sai lạc bản chất tôn chỉ của nền Thánh giáo. Nhân loại phải chịu đau khổ vì sự biến thể của các Thánh Tông Ðồ.
  Chiếc ngai quí báu nhứt trên thế gian nầy hiện là chiếc ngai của vị đệ nhứt cao đồ của Người.
  Giáo lý ấy đáng lẽ phải đem lại hòa bình và tương ái cho loài người, nhưng trái lại nó gây mầm chia rẽ và chiến tranh.
  Bởi thế, nên nay chính Thầy phải đến để đem lại cho các con nền hòa bình đã từng hứa hẹn.
  Rồi đây Chúa Cứu Thế sẽ trở xuống sau.
  Thầy giã từ các con. Các con sẽ còn học hỏi nhiều việc khác nữa với mấy vị môn đồ của Thầy.
  Trung ngôn.

 2. #2
  Tham gia ngày
  Oct 2007
  Bài viết
  1.368
  Trung ngôn's Avatar
  Bài 21 / Q.1 Thánh ngôn Hiệp Tuyển

  Jeudi 22 Juillet 1926 (13-6-Bính Dần)
  NGỌC HOÀNG THƯỢNG ÐẾ VIẾT CAO ÐÀI
  TIÊN ÔNG ÐẠI BỒ TÁT MA HA TÁT
  GIÁO ÐẠO NAM PHƯƠNG

  Sự chết, thường thế gian gọi chết là hết, là vì dốt không biết đạo nên tưởng lầm.
  Khắp trong nhân loại trên mặt địa cầu nầy phần đông vì kính thờ Tà quái, mà Tà quái vốn chứa sự chết thì tức nhiên chúng nó ở trong vòng sự chết là phải tiêu diệt, thì bao giờ biết đặng sự hằng sống là gì... Cười... Nếu Thầy không đến kịp, thì các con cũng vẫn bị trong vòng sự chết.
  Tà mị cũng như một hột lúa bị hẩm mà thúi, thì thế nào mọc đặng mà sanh bông trổ trái?
  Còn bậc chơn tu tỉ như một hột giống tốt, hễ gieo xuống thì cây lên, cây lên thì trổ bông, trổ bông rồi sanh trái mà biến biến sanh sanh càng tăng số. Vì vậy mà các con phải bỏ xác trần, mà bông trái thiêng liêng các con sanh hóa chơn thần, chơn thần lại biến hằng muôn thêm số tăng lên hoài. Ấy là Ðạo. Bởi vậy một chơn thần Thầy mà sanh hóa thêm chư Phật, chư Tiên, chư Thánh, chư Thần và toàn cả nhơn loại trong Càn Khôn Thế Giới, nên chi các con là Thầy, Thầy là các con.
  Như kẻ bên Phật Giáo hay tặng Nhiên Ðăng là Chưởng Giáo, Nhiên Ðăng vốn sanh ra đời Hiên Viên Huỳnh Ðế.
  Người gọi Quan Âm là Nữ Phật Tông, mà Quan Âm vốn là Từ Hàng Ðạo Nhân biến thân. Từ Hàng lại sanh ra lúc Phong Thần đời nhà Thương.
  Người gọi Thích Ca Mâu Ni là Phật Tổ, Thích Ca vốn sanh ra đời nhà Châu.
  Người gọi Lão Tử là Tiên Tổ Giáo, thì Lão Tử cũng sanh ra đời nhà Châu.
  Người gọi Jésus là Thánh Ðạo Chưởng Giáo, thì Jésus lại sanh nhằm đời nhà Hớn.
  Thầy hỏi vậy chớ ai sanh ra các Ðấng ấy?
  Khí Hư Vô sanh có một Thầy. Còn mấy Ðấng Thầy kể đó ai sanh? Ấy là Ðạo. Các con nên biết.
  Nếu không Thầy, thì không có chi trong Càn Khôn Thế Giới nầy, mà nếu không có Hư Vô Chi Khí thì không có Thầy.
  Trung ngôn.

 3. #3
  Tham gia ngày
  Oct 2007
  Bài viết
  1.368
  Trung ngôn's Avatar

  Bài 55 / Q.1
  Dimanche 19 Décembre 1926
  15-11-Bính Dần
  NGỌC HOÀNG THƯỢNG ÐẾ VIẾT CAO ÐÀI
  GIÁO ÐẠO NAM PHƯƠNG

  Các con nghe:
  Một sự các con chưa hề biết đến, đặng hiểu đạo quí trọng là dường nào, lo tu tâm dưỡng tánh.
  Các con đã sanh ra tại thế nầy, ở tại thế nầy chịu khổ não tại thế nầy, rồi chết cũng tại thế nầy, Thầy hỏi: Các con chết rồi các con ra thế nào? Các con đi đâu?
  Chẳng một đứa nào hiểu đặng cơ mầu nhiệm ấy. Thầy dạy: Cả kiếp luân hồi thay đổi từ trong nơi vật chất mà ra thảo mộc, từ thảo mộc đến thú cầm; loài người phải chịu chuyển kiếp ngàn năm, muôn muôn lần, mới đến địa vị nhơn phẩm. Nhơn phẩm nơi thế nầy lại còn chia ra phẩm giá mỗi hạng. Ðứng bực Ðế Vương nơi trái địa cầu nầy, chưa đặng vào bực chót của địa cầu 67. Trong địa cầu 67, nhơn loại cũng phân ra đẳng cấp dường ấy. Cái quí trọng của mỗi địa cầu càng tăng thêm hoài, cho tới Ðệ nhứt Cầu, Tam Thiên Thế Giới; qua khỏi Tam Thiên Thế Giới thì mới đến Tứ Ðại Bộ Châu; qua Tứ Ðại Bộ Châu mới vào đặng Tam Thập Lục Thiên; vào Tam Thập Lục Thiên rồi phải chuyển kiếp tu hành nữa, mới đặng lên đến Bạch Ngọc Kinh, là nơi Ðạo Phật gọi là Niết Bàn đó vậy. [1]
  Các con coi đó thì đủ hiểu, các phẩm trật của các con nó nhiều là dường nào; song ấy là phẩm trật Thiên vị.
  Còn phẩm trật Quỉ vị cũng như thế ấy; nó cũng noi chước Thiên Cung mà lập thành Quỉ vị, cũng đủ các ngôi, các phẩm, đặng đày đọa các con, hành hài các con, xử trị các con. Cái quyền hành lớn lao ấy, do Thầy ban cho nó nên đặng quyền cám dỗ các con, xúi biểu các con, giành giựt các con, mà làm tay chơn bộ hạ trong vòng tôi tớ nó.
  Thầy đã thường nói: Hai đầu cân không song bằng, thì tiếng cân chưa đúng lý. Luật công bình thiêng liêng buộc phải vậy. Thầy lắm phen phải bị mất, bị giựt con cái của Thầy vì chúng nó.
  Thầy đã chỉ rõ hai nẻo tà chánh, sang hèn rồi, vậy Thầy cũng chỉ phương hướng cho các con đi cho khỏi lầm lạc. Các con hiểu rằng: Trong Tam Thiên Thế Giái còn có Quỉ mị chuyển kiếp ở lộn cùng các con thay, huống lựa là Thất Thập Nhị Ðịa nầy, sao không có cho đặng?
  Hại thay! Lũ quỉ lại là phần nhiều; nó bày bố ra mỗi nơi một giả cuộc, mà dỗ dành các con.
  Vì vậy Thầy đã nói tiên tri rằng:
  Thầy thả một lũ hổ lang ở lộn cùng các con, lại hằng ngày xúi biểu nó cắn xé các con; song Thầy cho các con mặc một bộ thiết giáp, chúng nó chẳng hề thấy đặng, là đạo đức các con.
  Ấy vậy đạo đức các con là phương pháp khử trừ quỉ mị lại cũng là phương dìu dắt các con trở lại cùng Thầy. Các con không đạo, thì là tôi tớ quỉ mị. Thầy đã nói đạo đức cũng như một cái thang vô ngằn, bắc cho các con leo đến phẩm vị tối cao, tối trọng là ngang bực cùng Thầy hay là Thầy còn hạ mình cho các con cao hơn nữa.
  Vậy Thầy lại dặn các con: Nếu kẻ không tu, làm đủ phận người, công bình chánh trực, khi hồn xuất ra khỏi xác thì cứ theo đẳng cấp gần trên mà luân hồi lại nữa, thì biết chừng nào đặng hội hiệp cùng Thầy; nên Thầy cho một quyền rộng rãi, cho cả nhơn loại Càn Khôn Thế Giái, nếu biết ngộ kiếp một đời tu, đủ trở về cùng Thầy đặng; mà... hại thay!... mắt Thầy chưa đặng hữu hạnh hoan lạc, thấy đặng kẻ ấy.
  Vậy Thầy dặn: Ðạo là nơi các con nên quí trọng đó vậy.
  Trung ngôn.

 4. #4
  Tham gia ngày
  Oct 2007
  Bài viết
  1.368
  Trung ngôn's Avatar
  Bài 61 / Q.1
  Chợ Lớn, le 10-1-1927
  NGỌC HOÀNG THƯỢNG ÐẾ VIẾT CAO ÐÀI
  GIÁO ÐẠO NAM PHƯƠNG

  Chư môn đệ và chư nhu nghe:
  Chim về cội nước tách nguồn, từ xưa kiếp con người giữa thế, chẳng qua là khách đi đường; phận sự muốn cho hoàn toàn, cần phải có bền chí và khổ tâm; có bền chí mới đạt đặng phẩm vị thanh cao; có khổ tâm mới rõ tuồng đời ấm lạnh; lăng xăng xạo xự mùi chung đỉnh, vẻ cân đai, rốt cuộc cũng chẳng khác chi một giấc huỳnh lương mộng; mỗi bậc phẩm đều đặng một vai tuồng của Ðấng cầm quyền thế giái ban cho; dầu thanh cao dầu hèn hạ cũng phải gắng làm cho rồi trách nhậm, hầu buổi chung cuộc, hồn lìa cõi trần, đặng đến nơi khởi hành mà phục hồi công cán; ai giữ trọn bực phẩm, thì đặng Tòa Nghiệt Cảnh tương công chiết tội, để vào địa vị cao hơn chốn địa cầu 68 nầy; ai chẳng vẹn trách nhậm nhơn sanh, phải bị đọa vào nơi u minh địa; để trả cho xong tội tình căn quả cho đến lúc trở về nẻo chánh đường ngay mà phục hồi ngôi cũ; bằng chẳng biết sửa mình thì luật Thiên điều chồng chập, khổ A Tỳ phải vướng muôn muôn đời đời mà đền tội ác. Bậc nhơn sanh vì đó mà phải chịu thiên niên chìm đắm vào số luân hồi; vay trả, trả vay, căn quả chẳng bao giờ tiêu đặng. Các bậc Thần, Thánh, nếu chẳng biết mối đạo là phương châm tìm nguồn trong rửa bợn tục, thì biển trần khổ nầy cũng khó mong thoát đặng.
  Trời Nam may đặng một yếng sáng của Ðấng Ðại Từ Ðại Bi dẫn khách trần bước lần ra con đường hắc ám, để tránh khỏi bến mê; dụng nâu sồng thế cân đai, mượn khổ tâm thay chung đỉnh, lấy hạnh đức làm nấc thang bước lên tột lừng trời, vẹt ngút mây xanh, trông vào cảnh thiên nhiên, biết rõ cơ mầu nhiệm mà làm khách u nhàn thanh nhã, núi thẳm rừng xanh. Phủi hết muôn sự ở cõi trần vô vị nầy, ấy là một sự khó thi hành của khách phàm tục, mấy ai nong nả tìm đến cảnh thiêng liêng, mà nhiều kẻ lại tìm vào vực thẳm.
  Ðạo Trời qua bến tục, đường Thánh dẫn khách trần; nếu chẳng biết thế thời, giọt nước nhành dương hết chờ khi rưới khổ đặng.
  Trung ngôn.

 5. #5
  Tham gia ngày
  Oct 2007
  Bài viết
  1.368
  Trung ngôn's Avatar
  Bài 70 / Q.1
  Tây Ninh, 1 Février 1927 (01-01-Ðinh Mão)
  THƯỢNG CHƯỞNG PHÁP TƯƠNG

  Hỉ chư đạo hữu, chư đạo muội.
  Mừng... Mừng... Mừng... Vui... Vui... Vui...
  Ðại phước cho cả nhơn sanh, đại hạnh cho địa cầu số 68 nầy; em còn phải công quả phổ độ mới vào đặng Tam Thập Lục Thiên, nhờ Ðại Từ Phụ cứu độ em; khuyên nhủ cùng chư huynh, khá coi Thiên vị mình là trọng, vì là của quí báu vô giá; còn sụt sè đường đạo, xin nhớ lấy danh em, cự chống cùng tà ma quỉ mị cám dỗ.
  Tương đây, công cán chẳng chi mà còn đặng địa vị nầy, huống lựa là mấy anh độ rỗi toàn cả Cửu Nhị Nguyên Nhơn, thì phẩm cựu sẽ đặng trổi thêm thế nào.
  Xét lấy đủ vui lòng mà hành đạo.
  Trung ngôn.

 6. #6
  Tham gia ngày
  Oct 2007
  Bài viết
  1.368
  Trung ngôn's Avatar
  Bài 24 / Q.2
  (Chùa Gò Kén), 12 tháng Giêng, Ðinh Mão (13 Fevrier 1927)
  NGỌC HOÀNG THƯỢNG ÐẾ
  VIẾT CAO ÐÀI GIÁO ÐẠO NAM PHƯƠNG

  Thầy đã lập Ðạo nơi cõi Nam nầy, là cốt để ban thưởng một nước từ thuở đến giờ hằng bị lắm cơn thạnh nộ của Thầy. Thầy lại tha thứ, lại còn đến ban thưởng một cách vinh diệu. Từ tạo Thiên lập Ðịa, chưa nước nào dưới quả địa cầu 68 nầy đặng vậy. Cốt để ban thưởng các con thì các con hưởng phần hơn đã đáng, lẽ nào Thầy đã để phần nhiều cho các nước khác sao!
  Ôi! mà hại thay! thảm thay! đau đớn thay! "Hòn ngọc" đẹp đẽ quí báu dường nầy Thầy đến cho các con, các con lại học kiêu căng, trề nhún. Thầy đã chán mắt thấy phái nữ hành đạo thế nào, biết bao phen Thầy buồn, mà buồn rồi lại giận, muốn chẳng lập nữ phái mà làm gì. Nhưng trai gái cũng đồng con, Thầy không nỡ đành lòng từ bỏ, Thầy lại thương con (1) nên đã lắm phen lấy khảo trừ công cho con trở lại phẩm cũ, bởi một lời đã hứa với Quan Âm, Thầy mới nhứt định dành phần công quả ấy cho con. Con ôi! Thầy thấy con đau thảm bấy nhiêu, một phen lầm lỗi lẽ nào bỏ nghiệp muôn năm.
  Con coi đó mà coi, Thầy thương con là bao nhiêu? Thầy giữ nữ phái lại cũng vì con. Thầy kêu nó không đến, Thầy dạy nó không nghe, muốn phạt cho đáng kiếp mà bụng cũng chẳng đành. Con là chị, Thầy đến lập Tam Kỳ Phổ Ðộ, chỉ vụ một chữ "HÒA", con liệu đứa nên, dùng đẹp lòng con kêu tên cho Thầy phán đoán. Tr...! con giúp em nghe!
  Thăng.
  1) Con, là Bà Nữ Ðầu Sư Lâm Hương Thanh.
  Phụ ghi:
  12 tháng Giêng Ðinh Mão (13 Fevrier 1927)
  Việt ngữ: 13-02-1927 (âl. 12-01-Ðinh Mão)
  Trung ngôn.

 7. #7
  Tham gia ngày
  Oct 2007
  Bài viết
  1.368
  Trung ngôn's Avatar
  PHÁP CHÁNH TRUYỀN: Nó đặng phép thông công cùng Tam Thập Lục Thiên, Tam Thiên Thế Giái, Lục Thập Thất Ðịa Cầu và Thập Ðiện Diêm Cung, đặng cầu rỗi cho các con.

  CHÚ GIẢI: Thầy đã nói, đặng cầu rỗi cho các con thì Thầy đã chỉ rõ rằng, Giáo Tông có phần cầu rỗi mà thôi, chớ phần siêu rỗi là về quyền của Bát Quái Ðài chưởng quản.

  Ðức Giáo Tông làm thế nào mà thông công cùng Tam Thập Lục Thiên, Tam Thiên Thế Giái, Lục Thập Thất Ðịa Cầu và Thập Ðiện Diêm Cung mà cầu rỗi cho các Tín Ðồ?

  Người phải đến Hiệp Thiên Ðài cầu huyền diệu Cơ Bút mới đặng. Xin trích lục ra đây, đoạn Pháp Chánh Truyền Hiệp Thiên Ðài nói về việc ấy: "Lại nữa Hiệp Thiên Ðài là nơi của Giáo Tông thông công cùng Tam Thập Lục Thiên, Tam Thiên Thế Giái, Lục Thập Thất Ðịa Cầu, Thập Ðiện Diêm Cung mà cầu siêu cho cả nhơn loại".

  Ấy vậy về phần Thiêng Liêng là phần Ðạo, thì Ngài chẳng có quyền hành chi hết, dầu cho dâng sớ cầu điều chi cùng Bát Quái Ðài, thì cũng phải do nơi Hiệp Thiên Ðài cả.

  Hiệp Thiên Ðài là trung gian để liên hiệp Giáo Tông cùng chư Thần, Thánh, Tiên, Phật.


  Nguồn: http://www.caodaism.org/1002/pct.htm#010104
  Trung ngôn.

 8. #8
  Tham gia ngày
  Oct 2007
  Bài viết
  1.368
  Trung ngôn's Avatar

  Thánh ngôn và Pháp chánh truyền chú giải có ghi:
  1. Trong vạn vật hiện hữu trên quả địa cầu nầy, các con là kẻ được ban ân huệ nhiều hơn cả.
  2. Khắp trong nhân loại trên mặt địa cầu nầy phần đông vì kính thờ Tà quái, mà Tà quái vốn chứa sự chết thì tức nhiên chúng nó ở trong vòng sự chết là phải tiêu diệt, thì bao giờ biết đặng sự hằng sống là gì... Cười... Nếu Thầy không đến kịp, thì các con cũng vẫn bị trong vòng sự chết.
  3. Nhơn phẩm nơi thế nầy lại còn chia ra phẩm giá mỗi hạng. Ðứng bực Ðế Vương nơi trái địa cầu nầy, chưa đặng vào bực chót của địa cầu 67. Trong địa cầu 67, nhơn loại cũng phân ra đẳng cấp dường ấy. Cái quí trọng của mỗi địa cầu càng tăng thêm hoài, cho tới Ðệ nhứt Cầu, Tam Thiên Thế Giới; qua khỏi Tam Thiên Thế Giới thì mới đến Tứ Ðại Bộ Châu; qua Tứ Ðại Bộ Châu mới vào đặng Tam Thập Lục Thiên; vào Tam Thập Lục Thiên rồi phải chuyển kiếp tu hành nữa, mới đặng lên đến Bạch Ngọc Kinh, là nơi Ðạo Phật gọi là Niết Bàn đó vậy.
  4. ... ai giữ trọn bực phẩm, thì đặng Tòa Nghiệt Cảnh tương công chiết tội, để vào địa vị cao hơn chốn địa cầu 68 nầy; ai chẳng vẹn trách nhậm nhơn sanh, phải bị đọa vào nơi u minh địa; để trả cho xong tội tình căn quả cho đến lúc trở về nẻo chánh đường ngay mà phục hồi ngôi cũ; bằng chẳng biết sửa mình thì luật Thiên điều chồng chập, khổ A Tỳ phải vướng muôn muôn đời đời mà đền tội ác. Bậc nhơn sanh vì đó mà phải chịu thiên niên chìm đắm vào số luân hồi; vay trả, trả vay, căn quả chẳng bao giờ tiêu đặng. Các bậc Thần, Thánh, nếu chẳng biết mối đạo là phương châm tìm nguồn trong rửa bợn tục, thì biển trần khổ nầy cũng khó mong thoát đặng.
  5. Ðại phước cho cả nhơn sanh, đại hạnh cho địa cầu số 68 nầy; em còn phải công quả phổ độ mới vào đặng Tam Thập Lục Thiên, nhờ Ðại Từ Phụ cứu độ em;
  6.Thầy đã lập Ðạo nơi cõi Nam nầy, là cốt để ban thưởng một nước từ thuở đến giờ hằng bị lắm cơn thạnh nộ của Thầy. Thầy lại tha thứ, lại còn đến ban thưởng một cách vinh diệu. Từ tạo Thiên lập Ðịa, chưa nước nào dưới quả địa cầu 68 nầy đặng vậy. Cốt để ban thưởng các con thì các con hưởng phần hơn đã đáng, lẽ nào Thầy đã để phần nhiều cho các nước khác sao!
  7. PHÁP CHÁNH TRUYỀN: Nó đặng phép thông công cùng Tam Thập Lục Thiên, Tam Thiên Thế Giái, Lục Thập Thất Ðịa Cầu và Thập Ðiện Diêm Cung, đặng cầu rỗi cho các con.

  CHÚ GIẢI: Thầy đã nói, đặng cầu rỗi cho các con thì Thầy đã chỉ rõ rằng, Giáo Tông có phần cầu rỗi mà thôi, chớ phần siêu rỗi là về quyền của Bát Quái Ðài chưởng quản.

  Ðức Giáo Tông làm thế nào mà thông công cùng Tam Thập Lục Thiên, Tam Thiên Thế Giái, Lục Thập Thất Ðịa Cầu và Thập Ðiện Diêm Cung mà cầu rỗi cho các Tín Ðồ?

  ------------------------------------------------------------------

  Kính gửi bạn đồng môn,
  Mượn diễn đàn này để chia sẻ câu hỏi của bạn với đại ý:
  a. Khi pháp chánh truyền ghi nhận Giáo tông đến Hiệp thiên đài cầu rỗi cho "Lục thập thất địa cầu" (sáu mươi bảy quả địa cầu), vậy thì từ địa cầu thứ 68 đến thứ 72, ai sẽ cầu rỗi?
  b. Chúng sanh ở năm quả địa cầu còn lại sẽ ra sao khi không được ơn cầu rỗi của Người?
  Các câu hỏi này của Huynh, trước hết xin Quý HTDM giải đáp giúp.
  Xin cám ơn.
  Trung ngôn.

 9. #9
  Tham gia ngày
  Oct 2007
  Bài viết
  1.368
  Trung ngôn's Avatar
  Kính bạn đồng môn,

  I/. Không biết bạn có đọc được bài viết này hay không nữa; tuy nhiên, Trung ngôn xin trình bày góc nhìn của mình qua chủ đề trên: Pháp chánh truyền chú giải và chúng sanh ở các địa cầu.
  Nguyên văn bởi Pháp chánh truyền chú giải
  PHÁP CHÁNH TRUYỀN: Nó đặng phép thông công cùng Tam Thập Lục Thiên, Tam Thiên Thế Giái, Lục Thập Thất Ðịa Cầu và Thập Ðiện Diêm Cung, đặng cầu rỗi cho các con.

  CHÚ GIẢI: Thầy đã nói, đặng cầu rỗi cho các con thì Thầy đã chỉ rõ rằng, Giáo Tông có phần cầu rỗi mà thôi, chớ phần siêu rỗi là về quyền của Bát Quái Ðài chưởng quản.

  Ðức Giáo Tông làm thế nào mà thông công cùng Tam Thập Lục Thiên, Tam Thiên Thế Giái, Lục Thập Thất Ðịa Cầu và Thập Ðiện Diêm Cung mà cầu rỗi cho các Tín Ðồ?

  Người phải đến Hiệp Thiên Ðài cầu huyền diệu Cơ Bút mới đặng. Xin trích lục ra đây, đoạn Pháp Chánh Truyền Hiệp Thiên Ðài nói về việc ấy: "Lại nữa Hiệp Thiên Ðài là nơi của Giáo Tông thông công cùng Tam Thập Lục Thiên, Tam Thiên Thế Giái, Lục Thập Thất Ðịa Cầu, Thập Ðiện Diêm Cung mà cầu siêu cho cả nhơn loại" [A].

  Ấy vậy về phần Thiêng Liêng là phần Ðạo, thì Ngài chẳng có quyền hành chi hết, dầu cho dâng sớ cầu điều chi cùng Bát Quái Ðài, thì cũng phải do nơi Hiệp Thiên Ðài cả.

  Hiệp Thiên Ðài là trung gian để liên hiệp Giáo Tông cùng chư Thần, Thánh, Tiên, Phật.
  Theo lời Thánh ngôn của Thầy để lại thì
  1 .Địa cầu 68 là nơi chúng ta đang sinh sống [a].
  2. Địa cầu 79 đến 72 là nơi có chúng sanh ở thứ bậc thấp hơn [b].
  3. Địa cầu 67 trở lên thì thuộc các đẳng cao hơn [c].
  theo lời chú giải của Đức Hộ pháp thì các đẳng ở [A, đã bao gồm c] sẽ cầu siêu cho các đẳng ở [a+b].
  theo lập luận đã dẫn thì việc ghi nhận ở A là phù hợp với nguyên tắc cơ bản là "đẳng cao" cầu xin việc gì đó cho "đẳng thấp"; tuy nhiên, cũng không loại trừ trường hợp ngược lại là "đẳng thấp" cầu xin cho "đẳng cao" trong một số trường hợp ngoại lệ (một dạng tương đồng với việc 'kỳ dư do Thầy ban thưởng' vậy, mặc dù việc so sánh để dễ hiểu hơn mà thôi).
  Tóm lại, Trung ngôn nhận thấy, việc chú giải của Đức Hộ pháp không có gì đáng ngại, việc ngại là Huynh đặt câu hỏi ngắn quá dễ làm người nghe có thể không kịp luận dẫn tới bế tắt trong phần trả lời.
  Phần Trung ngôn lo ngại hơn cả là phần khác (xem phần sau).
  Kính cùng Huynh.

  II. Câu hỏi của Trung ngôn: Chúng sanh ở năm quả địa cầu còn lại sẽ ra sao khi không được ơn cầu rỗi của Người?
  Câu hỏi này là nỗi lo của nhiều người trong đó có Trung ngôn.
  Từ khi phẩm Giáo tông được nhường lại bởi Đức Ngô, địa cầu 68 trở đi khiếm khuyết Giáo tông, không lâu sau đó, giáo phẩm này được vị Nhất trấn Oai Nghiêm là Đức Lý Thái Bạch nắm giữ, quyền hành Giáo tông trở lại tay vô hình.
  Rồi không lâu sau đó, Đức Phạm Hộ pháp quy tiên, phẩm Hộ pháp được xem là được rút về giao vào tay vô hình
  Kể từ đó, về nguyên tắc đã được lập bởi Pháp chánh truyền, Giáo tông (vô hình) không còn đến Hiệp thiên đài (bán hữu hình) để cầu Hộ pháp (nay đã vô hình) để cầu siêu cho chúng sanh ở địa cầu 68 (hữu hình) đến quả địa cầu 72 (không xác định được).
  Như đã lập luận, không có Người - Giáo tông cầu rỗi thì một là nghiệp chúng sanh quá nặng để Người không đến được, hai là chúng sanh không đủ "hòa" để cùng nhau ngồi lại, chung lòng cầu nguyện để xin Người đến mà cầu siêu rỗi cho cả chúng sanh.
  Dĩ nhiên không phải không thấy là không có, như từng trước đây, Người cũng đã lạy lục cầu khẩn tại Ngọc hư cung để cầu cho chúng sanh qua đoạn Thánh ngôn sau:

  "Ðời quá dữ, tội tình ấy, hình phạt kia, cũng đáng đó chút. Lão đã vì thương yêu nhơn sanh, hội mười ngày nơi Bạch Ngọc Kinh cãi cho qua nạn nhơn loại, nhưng luật Thiên điều chẳng dễ chi sửa đặng. Nạn tiêu diệt hầu gần, hết chém giết lẫn nhau, tới buổi bịnh chướng sát hại. Lão thấy hình phạt phải châu mày, nhưng ôm lòng rán chịu, lạy lục khẩn cầu; chư đạo hữu đâu rõ thấu, ngơ ngơ ngáo ngáo như kẻ không hồn, thấy càng thảm thiết. Lão tưởng chẳng cần phải nói chi một nước nhỏ nhoi, đã đặng danh Thánh Ðịa là nước Nam nầy, mà Lão xin không đặng tội cho thành Sài gòn, Chợ lớn, Giađ ịnh, Huế, Hải phòng, Hà nội thay, thảm! thảm! thảm!... " Bài 73, Q.1


  Kính cùng bạn đồng môn, hy vọng bạn đọc được bài này.
  Trung ngôn.

Nội quy viết bài

Nội quy viết bài
 • Quý hiền không thể tạo chủ đề
 • Quý hiền không thể gởi Trả lời
 • Quý hiền không thể gởi tập tin đính kèm
 • Quý hiền không thể sửa bài viết của quý hiền
Chủ đề giống nhau
 1. Đạo quy Hội thánh Truyền Giáo và Pháp chánh truyền, Tân luật
  Bởi QuanTriVien1 trong mục Đề tài thảo luận
  Replies: 96
  Có Bài Mới: 11-08-2016, 10:21 AM
 2. Vài Cảm Nghĩ Về TÂN LUẬT PHÁP CHÁNH TRUYỀN
  Bởi thanhphong12011 trong mục Bước đầu tìm hiểu Đạo
  Replies: 0
  Có Bài Mới: 05-08-2013, 08:28 PM
 3. Pháp chánh truyền và việc thực thi
  Bởi QuanTriVien1 trong mục Đề tài thảo luận
  Replies: 58
  Có Bài Mới: 06-06-2013, 12:26 PM