Một tòa Thiên Các ngọc làu làu,
  Liền bắc cầu qua nhấp nhóa sao.
  Vạn trượng then gài ngăn Bắc Đẩu,
  Muôn trùng nhịp khảm hiệp Thiên Tào.
  Chư Thần chóa mắt màu thường đổi,
  Liệt Thánh kinh tâm phép vẫn cao.
  Dời đổi chớp giăng đoanh đỡ nổi,
  Vững bền vạn kiếp chẳng hề sao.

  ( Thánh Ngôn )