Đức Hộ Pháp Thuyết Đạo Tại Ðền thánh
.Ðêm 14 tháng 11 năm Nhâm Thìn ( 1952 )


 Trước khi giảng đạo, Bần Ðạo để lời khen cả toàn thể con cái Ðức Chí Tôn hành lễ rất nghiêm chỉnh, nhứt là tụng kinh có niêm luật qui tắc. Ðã mấy kỳ đàn rồi, Bần Ðạo không có đi cúng, hôm nay dự lễ nầy có thể nói làm cho Bần Ðạo hết đau.

Ðêm nay Bần Ðạo giảng về năng lực phi thường của đức tin trên con đường chí chơn chí thánh, chí là khối thương yêu, Bần Ðạo đã giảng về đức tin nhiều lần rồi và cũng đã giảng cái năng lực của khối thương yêu như thế nào rồi. Ðêm nay Bần Ðạo chỉ giảng về năng lực phi thường của đức tin hay là cái năng lực huyền diệu của đức tin và khối thương yêu vô tận của Ðức Chí Tôn.

Chúng ta đã chắc biết cũng như Ðức Phật Thích Ca khi đã đạt đặng Bí Pháp mà trước kia chưa có vị Phật nào đạt đặng là nhờ Ngài đã tìm hiểu quả quyết. Cái đức tin của Ngài nó mạnh mẽ phi thường và Ngài dùng nó để làm cái thuyết vô nhơn vô quả.

Nếu có nhơn quả thì tức nhiên con người phải chịu trong tứ khổ, ấy là vì cái căn quả đó vậy, mà muốn đạt đặng vô sanh, vô tử, tức nhiên phải đạt đặng năng lực thương yêu giải thoát cho mình, phải diệt quả. Ngài đã quả quyết, rồi Ngài ngó trở lại vạn linh sanh chúng đang chìm đắm trong khổ hải, chịu trong tứ khổ là ' Sanh, Lão, Bịnh, Tử' nên Ngài đem cái thuyết thương yêu vô tận của Ngài truyền bá cho toàn thể nhơn sanh noi theo cái chí chơn chí thánh ấy, đặng họ đạt Bí Pháp của họ, có phải đức tin của Ngài mạnh mẽ chăng ?

Ngài để đức tin trên khối thương yêu của Ngài và Ðạo của Ngài đã 2.500 năm mà vẫn còn tồn tại bền vững đến ngày nay. Ðức Lão Tử khi đạt được cơ quan vô đối của Ngài tức nhiên Ngài lấy chí chơn chí thánh để hiểu trong kiếp sanh của chúng ta và nếu chúng ta có phương thế tương liên với cả chúng sanh trong càn khôn vũ trụ để làm khối thương yêu duy nhứt, chúng ta mới có thể siêu thoát đặng, chúng ta chớ tưởng sự ấy làm không được, chúng ta sẽ đoạt đặng mà chớ, nếu đoạt đặng quyền vô sanh vô tử thì sẽ đi đến cõi Thiêng Liêng Hằng Sống. Bởi cớ cho nên Ngài để cái luật vô tử nầy cho nhơn loại tìm hiểu mà đạt Ðạo.

Cũng như Ðức Khổng Phu Tử, Ngài thấy nhơn loại đã phế vong Ðạo nhơn luân của mình, nên mới tương tàn tương sát với nhau như hồi Ðông Châu Liệt Quốc buổi nọ, Ngài lấy Ðạo nhơn luân làm căn bản đặng cứu đời gọi là lấy Ðạo nhơn luân cứu thế.

Cũng như ngày nay, Ðức Chí Tôn quả quyết rằng cái thuyết ấy nó thuộc về năng lực thương yêu, nên Ðức Chí Tôn mới đem tạo nền chơn giáo của Ngài. Ngài lấy Ðạo Nho làm căn bản, lấy Ðạo nhơn luân của nhơn loại làm phương cứu cánh, để cứu khổ cho loài người, cũng như Ðức Lão Tử trước kia đó vậy.

Ðức Chí Tôn ngày nay cũng thế, chỉ vì lòng thương yêu nhơn loại vô tận nên Ngài tìm cách giảng cái thuyết ấy, truyền ra cho cả nhơn sanh đều hưởng ứng theo để họ biết cái sanh tử của họ đặng họ tự giác, đó là phương cứu thế vậy.

Tưởng cả chúng sanh, chức sắc trong hàng Thánh Thể Ðức Chí Tôn nam nữ cũng biết cái đức tin ấy là ngọn đuốc thiêng liêng, còn lòng thương yêu của ta là khối lửa Tam Muội để đốt cây đuốc ấy cho sáng láng, cho rực rỡ, đặng dìu đường cho vạn linh sanh chúng.

Chúng ta đã thấy cái quyền năng ấy trong một đại gia đình nên hư đều ngó theo ngọn đuốc thiêng liêng đó, đặng đi đến con đường vinh quang vô đối của Ðức Chí Tôn đã rọi sáng, đã dành để cho chúng ta hồi ban sơ.

Bần Ðạo nói quả quyết mỗi sự khó khăn gay trở, mọi sự khổ hạnh mà Thánh Thể Ðức Chí Tôn đã chịu mà có thể thắng được mọi trở lực là nhờ khối thương yêu của Ðức Chí Tôn đã dành để cho chúng ta, nếu chúng ta lấy khối thương yêu cứng rắn ấy làm căn bản, thì không có quyền năng nào dưới thế gian nầy làm cho khối ấy lay chuyển, tiêu diệt được .
Thuyết Ðạo QV / tr 97