QTV1 xin đuợc thông báo.
Sau thời gian quản trị và do điều kiện khách quan về việc thay đổi giao diện của Diễn đàn; QTV1 xin đuợc trả lại tài khoản hoan-khong.
Xin người sử dụng tài khoản hoan-khong vui long lien hệ với Admin để nhận lại password mới để đăng nhập (password thay đổi do đổi giao diện, không phụ thuộc vào công tác quản trị).
Kính báo.
QTV1 - thành viên Ban quản trị.