+Trả Lời Chủ Đề
Trang 3/8
1 2 3 4 5 ... 8
kết quả từ 21 tới 30/ Tổng số 80

Ðề tài: Chúa Jesus và Cao Đài giáo

 1. #21
  Tham gia ngày
  Jun 2009
  Bài viết
  182
  Thiên Sứ's Avatar

   


  http://www.tamlinhvaodoi.net/songgiuadoi/sd133.htm


  Trên là đường lick quan niệm ăn chay của Thiên Chúa Giáo ở Ngài Linh Mục ANPHONG


  Bên dưới là hình Chúa Chiên............
  ]


  Thiên Sứ !


 2. #22
  Tham gia ngày
  Oct 2007
  Bài viết
  1.368
  Trung ngôn's Avatar
   

  08. HÀNH TRẠNG CỦA ĐỨC KI TÔ


  -------------


  Nguyệt Thanh Cung, 07-12 Giáp Ngọ (31-12-1954) [1]


  Thi


  DU ngoạn non Tiên hưởng vị nhàn,


  ĐÊ đầu bái yết đắc minh quang;


  SỨ an võ lộ qua thời khổ,


  ĐỒ tận thiên thơ dẫn dắt đàng.


               Ta sứ đồ DU ĐÊ thừa sắc chỉ của Đấng trọn lành để giáng trần chỉ dạy cùng đem lịch sử giải bày hầu có môn đệ của Ta từ lâu chưa am hiểu. Vậy Ta miễn lễ các môn đồ tịnh tâm lóng nghe tiếp theo bài tam thập nơi Huờn Cung.


  Bài


  Đang khi phiền, lòng thì chẳng khứng,


  Mảng mê tường chịu khứng Thánh danh;


  Thiên sứ thừa sắc lộ hình,


  Mách rằng: JOSEPH thuận tình mới xong.


  Người là cháu trong dòng DAVID,


  Chớ ngại ngùng hữu ích MARIE;


  Lịnh Trời thánh lịnh lâm thì,


  Bởi người, nàng chịu chi kỳ khai hoa.


  Thánh lịnh giáng do Cha Ta phán,


  Con trai đó chánh đáng Chúa Trời;


  Cứu chúng thoát khỏi trần vơi,


  Muôn điều tội lỗi của đời xá thôi.


  Chúng Ta tỏ: anh côi cút lắm,


  Đã vợ chồng trong ấm ngoài êm;


  Giờ nầy chánh Tý nửa đêm,


  Lời truyền người khá ráng kềm chớ sân.


  Trời đã ban pháp thần cứu thế,


  Có Chúa đến phổ tế dân Ta;


  JÉSUS chánh thiệt con Ta,


  Vưng Trời hạ thế thiết tha cứu đời.


  Người tỉnh giấc nghe lời Ta dạy,


  Chúa ra đời người phải đặt tên;


  JÉSUS CHRIST lịnh Ơn Trên,


  Dẹp đi thán oán xiết rên phận già.


  JOSEPH thức bước ra nghĩ lại,


  Lời Thiên thần có dạy rõ ràng;


  Dạy Ta, Ta phải hân hoan,


  Đến rước MARIE gia đàng ấm êm.


  Lòng thắc mắc nhưng kềm nhẫn nại,


  Đạo tương tùy khuyên dạy “đức Hòa”;


  Vui lòng Thánh Mẫu MARIA,


  Tề mi cử án với già bảy mươi.


  Nhẫn lòng chịu lời cười của thế,


  Tấm lòng trinh như quế thơm xa;


  Ngày qua tháng lại vào ra,


  Phận Ta, Ta biết, phận Già Già hay.


  Giờ đã đến Thánh Thai xuất lộ,


  Chúa ra đời trình độ anh thơ;


  Nhà nghèo thiếu hụt thô sơ,


  Tạm nơi máng cỏ kịp giờ giáng sanh.


  Nơi chuồng bò đành rành chiên rống,


  Chạy lăng xăng thúc động đoàn chiên;


  Rống to chúc Chúa thiêng liêng,


  Ra đời có lẽ được yên khổ hình.


  Bồ câu bay đinh ninh vui đáp,


  Chúa Cứu Thế phù hạp cơ Trời;


  Từ đây ác nghiệp vu vơ,


  Giáng sanh cứu thế y lời tiên tri.


  Sanh bảy ngày Chúa thì cao lớn,


  Vợ chồng mừng nhưng gớm cuộc đời;


  Tra dân số, trưa chiều mơi,


  Phải khai nhà có mấy người đủ tên.


  Dù nông hổ cũng lên biên bản,


  Mặc thế đời người hản kẻ không;


  Đa mang nhục nhã cam lòng,


  Rồi vào đền Thánh lại trong đất lành.


  Từ đó JÉSUS Thánh danh lãnh mạng,


  Đi khắp cùng đạo giảng nhơn gian;


  Trung, hiếu, tín, nghĩa hoàn toàn,


  Với làng dân nước hân hoan tánh Trời.


  Ba mươi năm phế đời cứu thế,


  Trở về nhà phụng tế mẹ cha;


  Đáp đền sanh dưỡng của Ta,


  Nguyền đi phổ giáo cho Cha đáp đền.


  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (sau sẽ tiếp)


               Đây là Ta muốn chỉ truyền lịch sử của Đấng trọn lành hầu dẫn môn sanh của Ta đem về một mối. Vậy khá biên rành làm sử đạo của Ta truyền để, sau sẽ tiếp trọn đủ.


               Giờ quá nhặt thúc, vậy các môn đồ thành tâm tiếp lịnh, Ta ban ân toàn tất, Ta thăng.


  a b


   


     09. HÀNH TRẠNG CỦA ĐỨC KI TÔ (tiếp theo)


  ------------


  Huờn Cung Đàn, 14-12 Giáp Ngọ (07-01-1955) [2]


               Sứ đồ DU ĐÊ chào các môn đồ đàn trung lưỡng phái. Ta vâng lịnh giáng đàn để tiếp truyền sử Đấng Trọn Lành. Vậy Ta miễn lễ ban ân lóng nghe:


  Bài


  JEAN BAPTISTE, Ơn Trên truyền phán,


  Pháp cao siêu sửa sáng cõi đời;


  Dầu chẳng tội cũng nhận lời,


  Mới là con thảo vâng lời Cha Ta.


  Rồi Jésus đi ra khỏi nước,


  Có Thánh Linh Thánh thước như câu;


  Tiếng ứng mây gió đâu đâu,


  Jésus yêu dấu cao sâu phi thường.


  Đến giờ chót Thiên đường giục thúc,


  Các Thánh Linh biết trước thốt ra;


  Ma quỷ cám dỗ thiết tha,


  Đến nơi đồng vắng quỷ ma bao Ngài.


  Phép lạ thay Chúa rày thắng quỷ,


  Cho tội nhơn để ý khỏi lầm;


  Chơn tâm ma quỷ chẳng xâm,


  Nhờ nhiều phép lạ nơi tâm của mình.


  Bởi phần xác hữu hình phải trả,


  Ra cõi đời nhơn quả trả xong;


  Dân Du Dêu ghen ghét lòng,


  Đóng đinh Thánh giá máu ròng đổ rơi.


  Mũ gai đội ôi thôi Thánh Chúa,


  Chịu xót đau như dũa tấc lòng;


  Tử hình cam chịu trả xong,


  Vì thương đời khổ nỗi lòng vì dân.


  Nầy chúng sanh tri ân khả báo,


  Ân Thượng Đế Ngài háo chúng sanh;


  Bỏ đi ghét oán mới thành,


  Một lòng đừng đổi lưu danh sĩ tài.


  Tá danh hiệu Cao Đài cứu rỗi,


  Buổi mạt đời ráng trỗi bương theo;


  Đáp đền ơn cả dẫu nghèo,


  Cũng cam với phận sơn keo dính lòng.


  Ta sống lại giữa đồng sa mạc,


  Do nhờ Ta hoan lạc cứu dân;


  Sống thành Thánh, thác nên Thần,


  Ngàn năm còn tiếng tỉnh dân hộ đời.


  Phải thành kỉnh ai ơi chơn thật,


  Độ nhơn sanh là Phật là Tiên;


  Mới là y giữ chơn truyền,


  Đến ngày tuyệt thế tang điền khỏi vương.


               Đây là trọn đủ lịch trình của Đấng Trọn Lành của Ta. Vậy phận sự chư môn đồ cần phải chép kỹ tương liên để làm kỷ niệm, rồi đây sẽ khép vào đàn kinh lai xuân sẽ định nghe. Vậy Ta ban ân lành cho cả môn đồ (...). Ta thăng.


  a b
  [1]  Bản ronéo, Cơ Quan Cao Đi Qui Nhứt (Minh Tân), số 43, trang 18.


  [2] Bản ronéo, Cơ Quan Cao Đi Qui Nhứt (Minh Tân).


 3. #23
  Tham gia ngày
  Oct 2007
  Bài viết
  1.368
  Trung ngôn's Avatar

   


  10. ĐẠO PHẢI DUNG HÒA


  ĐỂ LẬP THÀNH CHÁNH GIÁO


  -------------


  Huờn Cung Đàn, 12-11 Ất Mùi (25-12-1955) [1]


  Thi


  ĐẠI truyền chánh pháp khắp năm châu,

  THÁNH chỉ dân sanh phục thủy đầu;


  PHAO sử lưu tồn cơ hậu tấn,


  cam nhuận rưới giải cơn sầu.


               Ta Đại Thánh Phao Lô báo tin. Chào mừng các môn đồ đẳng đẳng. Ta vâng lịnh báo tin, vậy các môn đồ thành tâm kiến giá, có Đức Trọn Lành lâm đàn chỉ giáo. Ta Đại Thánh chào. Thăng.


  Tiếp điển...


  Thi


  GIA truyền đạo sử khắp tây đông,

  điểm dân sanh bước đại đồng;


  GIÁO hóa người lành về chốn cũ,


  CHỦ quyền thong thả hưởng thu đông.


               Ta Đức Trọn Lành, chào mừng các môn đồ lưỡng phái, tịnh tâm hầu lóng nghe Ta truyền lời chỉ dạy.


               Ngày nay là ngày kỷ niệm của Ta giáng sanh cứu thế nơi Thái Tây. Ta rất hài lòng mà đặng thấy chư môn đồ nơi đây có công góp phần vào sự cứu thế độ đời trong lúc nhân loại phân tranh giựt giành vì mùi danh lợi, bỏ quên hẳn tình nhân loại, mất nghĩa đại đồng mà trước kia Ta chỉ dạy cho môn đồ. Theo như tiên tri tiền định thì ngày mạt thế hầu gần. Vì vậy Tam Kỳ Phổ Độ mới khai mở nơi Nam Thiệm nầy, theo như Luật Tam Giáo Tòa đã định, phải khai mở trước ngày cơ cứu thế nơi Thái Tây sắp bế.


               Vì vậy Tam Kỳ Phổ Độ phải hoằng khai cho kịp ngày giờ phổ độ và để cho các môn đồ trả quả mà từ trước đã tạo nên do bởi môn đồ nơi đây lòng phàm canh cải. Rồi ra lãnh sứ mạng hầu cứu chúng cho tròn luật nhơn quả, trả vay đó vậy.


               Vậy thì chư môn đồ đã hiểu, mỗi khi muốn thay đổi một chế độ hoặc cải tạo một phong trào về hình thức duy vật là một điều rất dễ. Trái lại cải tạo một tinh thần hay một tư tưởng mới của duy tâm là một điều rất khó, phải khổ nhọc dày công, lại có khi còn phải đẫm máu. Như gương xưa kia của Ta mà môn đồ còn ghi nhớ. Cho nên trong thời gian qua, mặc dầu chư môn đồ phải trải qua đôi phần lao tâm khó nhọc hoặc thử thách ít nhiều thì đó cũng chỉ mở màn của bước đầu tiên mà thôi. Rồi đây chư môn đồ còn phải trải qua biết bao đoạn đường nguy hiểm, lắm nỗi thê lương. Nếu chư môn đồ nào không xứng đáng là con cái của Đấng Cha Lành thì cũng đành chịu chung với luật định.


               Vậy hôm nay màn gay go sắp vén, phận sự hướng đạo của chư môn đồ các chi phái cần nên xiết chặt tay nhau mới mong thoát những trận phong ba sắp thổi mạnh. Nếu chư môn đồ mãi còn cố vị, thành kiến ngã chấp, tự mình độc thiện kỳ thân, đó là chư môn đồ tự trói mình vào chỗ hình phạt vậy.


               Gương đời đã nhiều lần thay đổi, cũng đã đem lại cho chư môn đồ một bài học kinh nghiệm trên bước đường đạo đức ở ngày mai, đừng lầm tưởng là phạm vi mình không ai xâm phạm đến. Dưới thế gian nầy từ bậc cao sang cùng tột của đời đến ngôi vị tối cao của đạo, cũng không thể bảo tồn mãi mãi. Mà người trong địa vị ấy chưa biết hạ mình lo phục vụ dân sinh thì dù cho có ngàn tướng muôn binh hay có muôn triệu tín đồ đi nữa, cũng không trường cửu với luật tiến hóa của nhân loại. Chư môn đồ hãy lấy đó làm gương của bước hành trình trên con đường tương lai hành đạo.


               Dầu rằng chư môn đồ không đứng vào phần tranh đấu toàn diện, nhưng đối với phần xác thịt phải trả nợ của kiếp sống còn thì dù muốn dù không cũng phải khép mình theo luật tiến hóa của nhơn loài đã đặt sẵn. Chư môn đồ khá tự nghĩ, tự mình bảo tồn toàn vẹn cho phần cá nhân của mình hay không, hà huống gì phải ra gánh vác một việc lớn giúp đạo cứu đời, độ nhân sanh mà cứ khăng khăng cho mình là tối cao tối trọng. Đến khi cần cứu mình, giúp đạo, cứu nhân sinh thử hỏi lấy gì làm nền tảng?


               Trải một thời gian qua bước đầu tiên của Ta giáng thế chỉnh lập Cao Đài Thống Nhứt, nay đã được năm năm qua, cũng Ta giáng truyền lời chỉ dạy vào cơ Thống Nhứt giữa các chi phái.


               Nầy chư môn đồ ôi! Thế hằng cho rằng: khôn còn dại mất, mạnh đặng yếu thua. Nhưng Ta muốn chư môn đồ nên học lấy gương đó trong thì giờ nầy rất hợp. Đời có họa đạo mới hòa. Mà họa nay sắp khởi thì môn đồ phải hòa, cũng như đời lấy máu để tô điểm giang san thì đạo phải dung hòa để lập thành chánh giáo.


               Kìa chư môn đồ đã từ lâu quảy gánh hành trang trên bước đường đầy gai chông hiểm trở. Hôm nay đã được hai phần ba đường, lẽ nào chư môn đồ không đủ kiên tâm, để tiến đến nơi đến chốn là ngày thành đạo và tròn sứ mạng của Đức Cha lành giao phó?


               Kìa giữa đám mênh mông, cảnh đồng thê thảm những đám xanh rì. Đó là một sự thảm khốc đã diễn giữa thời gian qua, chư môn đồ là người thức thời tự giác lại há không động tâm ngảnh cảm những chơn linh đã vùi dập nơi mồ rêu phong còn chờ đợi chư môn đồ hoàn toàn thống nhứt để cứu thế độ đời cho được phản hồi thượng cổ, thế như đất Thuấn trời Nghiêu mới gọi rằng Minh Đức Tân Dân, Cao Đài tái lập đó vậy.


  Bài


  Sương bao phủ trăng đà tỏ rạng,


  Ta hân hoan trước án giáng đàn;


  Chứng lòng nam nữ hành trang,


  Hiến dâng chánh nghĩa, trang hoàng lễ nghi.


  Ta muốn sao, từ khi Ta dạy,


  Các môn đồ cần phải nhớ lời;


  Trước lo đạo, sau giúp đời,


  Nâng cao tôn giáo sửa thời đời nguy.


  Bởi thế ấy nhiều khi Ta dạy,


  Muốn môn đồ cả thảy sống chung;


  Tình thương liên mối Đại Đồng,


  Cho đời khỏi cảnh long đong sau nầy.


  Nhưng lời dạy còn đây chưa vẹn,


  Chữ dung hòa vun quén không rồi;


  Nên chi đời phải đạo nhồi,


  Trách Thầy khai đạo nắn nhồi cảnh nguy.


  Trái đã chín, ăn thì lấy hột,


  Cần gieo trồng mai mốt đặng ăn;


  Chớ đừng ăn ruột, hột quăng,


  Đến khi thèm khát kiếm ăn đâu còn.


  Đạo cũng thế, sắt son gìn giữ,


  Để truyền cho lưu tử Chí Tôn;


  Mới là chánh nghĩa bảo tồn,


  Nửa chừng bỏ dở, sau ôn đặng nào?


  Ta chỉ dạy trước sau gắn bó,


  Thuyết Đại Đồng cho rõ nhằm phương;


  Nhu thắng cang, nhược thắng cường;


  Mềm còn, cứng bể, lẽ thường xưa nay.


  Biết chìu chuộng trong ngoài lập đạo,


  Đem sức chung dầu bảo không sờn;


  Nếu không, còn tính thua hơn,


  Gió to thổi đến keo sơn rã bèn.


  Tình khắn khít trắng đen cũng một,


  Anh đặng tròn thì tốt đến em;


  Dù cho biến chuyển vây lem,


  Cũng không giữ nổi, nhờ kèm phần đông.


  Đời biến chuyển màu hồng đã nhuộm,


  Phải tùy phương chỉnh đốn bên trong;


  Để hầu đỡ nắng mưa dông,


  Có nơi chỗ dựa khỏi hòng sợ lo.


  Nếu không sớm, nguy to đường đạo,


  Không dung hòa chớ tháo lối đi;


  Làm sao cho kịp khoa kỳ,


  Bấy lâu cất gánh vào thi cửa trường?


  Trường đã mở bốn phương có sẵn,


  Tại môn đồ dùng thẳng bước đi;


  Đừng lầm vội trách vô vi,


  Sao không định trước mà thi hội nầy?


  Từ đây phải se dây cho cứng,


  Nối lại liền triệu chứng cả ba;


  Chung lưng xây dựng đạo nhà,


  Cho ra tập thể, mới ra Đại Đồng.


  Còn trển trệ gió dông thổi đến,


  Trận mưa phùn lưới nhện bủa giăng;


  Lấp che ánh sáng cung trăng,


  Lối đường chẳng thấy mà phăng trễ đò.


  Giờ đã đến trước lo nội bộ,


  Có thứ ngăn kiên cố đủ đầy;


  Hầu khi rủ khách đông tây,


  Có nơi định sẵn hiệp vầy ắt nên.


  Thời gian qua bấp bênh cơ khảo,


  Để thử lòng trọn thảo tôi trung;


  Nay đây đã đến giờ cùng,


  Kêu ca chung một, cưỡi khung vượt bờ.


  Thi


  Vượt bờ qua khỏi khúc quanh eo,


  Chớn chở, khuyên chung ráng sức chèo;


  Gần đến ven bờ kềm thẳng lái,


  Chung nhau thẳng bước sẽ buông chèo.


               Giờ nay Ta rất vui vẻ mà đặng thấy chư môn đồ được có một tín ngưỡng và đức tin cao cả với Ta, nên Ta lâm đàn chỉ giáo. Hai nữa để chỉ dạy cho chư môn đồ biết trong bước thời gian qua, là bước đường tuyển chọn với bao nhiêu sự khảo thí, là bao nhiêu sự kinh nghiệm cho chư môn đồ hành đạo. Vậy thời nay, giữa lúc dân sanh đang chịu với cảnh màn trời, khảm đất, đội nguyệt mang sao, với cảnh khổ đau lòng biến chuyển thì chư môn đồ cần nhận định lại về phần hình thức là con đường cứu chúng, nên dẹp bỏ những cá tánh, ngã chấp, để cùng gom góp lại một con đường duy nhứt. Rồi đây sẽ đi đến chỗ hoàn thành, đừng vì sự buồn lòng giữa tình huynh đệ mà làm chậm trễ bước đường tiến hóa của nền Đại Đạo đó nghe.


  a b


  [1] Bản ronéo, Cơ Quan Cao Đi Qui Nhứt (Minh Tân), số 51.


 4. #24
  Tham gia ngày
  Oct 2007
  Bài viết
  1.368
  Trung ngôn's Avatar
   

  11. TU NGAY CHỚ ĐỪNG CHỜ MAI HẸN MỐT


  -------------


  Huờn Cung Đàn, 03-11 Đinh Dậu (1957) [1]


  Thi


  GIA nội trước lo sửa dựng gầy,


  truyền chánh pháp khắp đông tây;


  GIÁO dân vi thiện qui huờn đạo,


  CHỦ nghĩa Tam Dân hội ngộ Thầy.


  CHỨNG thế hữu tâm lo chỉnh lập,


  LỄ thành lề lối khéo xe dây;


  GIÁNG minh chủ nghĩa Tam Kỳ lập,


  SINH trưởng nay đây đã hiệp vầy.


  Bài


  Mừng nay thế giới vạn loài,


  Nêu cao kỷ niệm đây ngày giáng sinh.


  Ta ban phước vô hình kẻ thiện,


  Đặng tâm hồn vận chuyển phân minh;


  Biết lo cải thiện sửa mình,


  Giúp đời khai Đạo Huỳnh Đình tụng tu.


  Môn đồ ôi! Bóng cu gió ngựa,


  Cảnh vật như nháng lửa bên mày;


  Có gì hẹn mốt chờ mai,


  Trễ tràng giờ phút Cao Đài chấn hưng.


  Thất ức niên trời xuân khai đạo,


  Phải hiểu rành phục đáo bảng Tiên;


  Lọc lừa đúng chất căn nguyên,


  Lập thành Thuấn nhựt Thánh Hiền thuở xưa.


  Đạo nay đã đủ vừa tuổi đạo,


  Lục dương thuần khí hạo tuần huờn;


  Mau đi kíp bước lẹ chơn,


  Trễ tràng e phải gặp cơn âm toàn.


  Ta chỉ rõ đồ lan truyền pháp,


  Bởi lợi quyền mà ráp không thành;


  Cho nên khổ lắm nhơn sanh,


  Ta đây chẳng nỡ ngồi đành xem chiên.


  Nên Ta mới dụng huyền linh hạo,


  Giúp cơ mầu chỉ đạo mau lo;


  Đừng vì chen lấn giằng co,


  Rồi e gặp cảnh lửa lò khổ chung.


  Nên làm lành chung cùng tưởng Chúa,


  Ngày lâm nguy Ta hứa chở che;


  Nếu còn quen tánh thu hè,


  Cam đành chớ trách không nghe đây lời.


  Nay đã gặp đạo Trời tá thế,


  Thì phải lo chớ trễ thời giờ;


  Muốn nên phản bổn hồi sơ,


  Phải dày công khó giúp cơ đạo mầu.


  Thi


  Đạo mầu muốn gặp đặng trường niên,


  Kết chặt dung hòa trung hậu tiền;


  Phổ cứu trọng gìn tình đức lập,


  Phước lành Ta bố ắt thành Tiên.


               Giờ đây Ta chứng lễ kỷ niệm bao nhiêu sự tín ngưỡng giữa đêm thâm, cả Càn Khôn Vũ Trụ. Vậy Ta ban phúc lành cho các môn đồ được hưởng. Nhưng càng hưởng ân Thiên càng lo tròn sứ mạng nghe các môn đồ.


               Vậy Ta ban ơn kỷ niệm cùng các Thiên phong đạo cốt được mau sớm trở về quê xưa vị cũ.


                                                                   Ta thăng.

  [1] Bản ronéo, Cơ Quan Cao Đài Qui Nhứt (Minh Tân).


 5. #25
  Tham gia ngày
  Feb 2007
  Bài viết
  614
  Nhan Nai's Avatar
       Kính chư Huynh Tỷ Đệ Muội trong gia đình Đại Đạo,

  Nhẫn Nại xin phép được viết bài về : " MỤC ĐÍCH CỦA LỄ

  GIÁNG SINH " mặc dầu thời gian tính đã qua, nhưng sự

  kiện lịch sử Đấng Je'sus Christ ,Ngài là đứng vào hàng Tam

  giáo trong nền Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ . Vậy bổn phận

  người Tín hữu Cao Đài phải hiểu mục đích để luôn luôn tôn

  vinh thờ phụng Ngài .           Mục đích của lễ Giáng sinh có 4 phần chính như sau :  @- MỤC ĐÍCH ĐẦU TIÊN LỄ GIÁNG SINH LÀ CHÚC MỪNG

          The first purpose of Christmas is celebration !

      là ăn mừng , giống như ăn mừng lễ hội . Chúng ta ăn

  mừng vì Chúa đã giáng sinh .      * Lễ giáng sinh là dịp để chúc mừng rằng Đúc Chúa Trời

  yêu bạn !

      * Lễ giáng sinh là dịp để chúc mừng rằng Đức Chúa

  Trời ở với bạn !

      * Lễ giáng sinh là dịp để chúc mừng rằng Đức Chúa Trời

  đang cho bạn !  @.- MỤC ĐÍCH THỨ NHÌ CỦA LỄ GIÁNG SINH LÀ CỨU RỖI

          The second purpose of Chritsmas is salvation      * Lễ giáng sinh là dịp để cứu rỗi . Bạn cần Đấng Cứu rỗi

  Cứu rỗi là giải cứu bạn ra khỏi tội lỗi, bản ngã , và địa ngục

  . Không phải chỉ cứu bạn ra khỏi cái gì xấu ,nhưng còn

  dua bạn đến cái gì tốt . Cứu rỗi là ban cho bạn sự tự do và

  quyền năng để làm thành mục đích của Chúa cho đời sống

  bạn . Chúa Je'sus cứu bạn bao gồm cả quá khứ, hiện tạ và

  tương lai . Các tôn giáo là cố gắng của loài người để làm

  hài lòng Đức Chúa Trời . Đạo Chúa là tin mừng . Các tôn

  giáo dạy hãy làm "do", sự cứu rỗi dạy bảo đã xong "done"

  Khi Chúa Je'sus chịu chết trên thập tự giá , Ngài tuyên bố

  " Đã xong ! "       * Chúa Je'sus đã giáng sinh để cứu bạn ra khỏi tội lỗi và

  bản thân . Bản tính chúng ta thích làm theo ý mình ,

  không thích làm theo ý Chúa . Chúng ta chọn làm sai thay

  vì làm đúng . Chúng ta là tội nhân . Tội lỗi là nan đề của cả

  nhân loại . Bạn và tôi phạm tội mỗi ngày trong lời nói ,

  trong tư tưởng và hành động của chúng ta . Vì mang bản

  tính tội lỗi ,chúng ta hãy lo lắng, xao xuyến, bố rối, mâu

  thuẩn,chán nãn và trống vắng . Vì tội lỗi chúng ta mặc

  cảm ,xấu hổ, tức giận và hối tiếc . Trên thế giới , tội lỗi

  ảnh hưởng đến chiến tranh , bất công, tham nhũng ,thiên

  kiến nghèo đói ,bán người, và moi nan đề xã hội .          Sự cứu rỗi của Chúa đem lại tư do .Bạn được tự do

  khỏi mặc cảm tội lỗi quá khứ . Bạn được tự do khỏi cay

  đắng và bất mãn . Bạn được tự do khỏi trông đợi ý kiến

  người khác . Bạn được tự do khỏi các thói xấu không bỏ

  được .Bạn được tự do khỏi sự sợ chết .  Chúa Je'sus đã giáng sinh để cứu Bạn cho mấy mục dich

                  Có ba câu hỏi bạn thường hỏi : Thứ nhất là :

  cau hỏi về sự hiện hữu : Tại sao tôi đang sống đây ?

                   Câu hỏi thứ hai là về ý nghĩa :Đời sống tôi co   

  giá trị gì không ?Câu hỏi thứ ba là về mục đích : Đời tôi có

  mục đích gì không ? Chúa tạo nên bạn , thành hình bạn,ban

  ơn tứ cho bạn,kêu gọi bạn,và cứu bạn nhằm một mục dich

   

        Mục đích mỗi người chúng ta đang sống ở một trong ba

  mức độ : - Sống để tồn tại - sống để thành công .hay

  sống để có ý nghĩa . Hơn một phân nửa con số1 6 tỉỉ người

  trên thế gới sống trên thu nhập ít hơn 02 Mỹ kim một ngày

  . Đó là mức độ để tồn tạ .Nếu bạn sống ở Hoa Kỳ , bạn

  đang sống ở mức độ thành công , cho dù bạn cảm thấy

  mình nghèo . Hầu hết thế giới đều muốn được như bạn .

  Nhưng thành công không có nghĩa là thõa lòng . Bạn đang

  được lên cho có ý nghĩa .Nhưng bạn chưa bao giờ tìm thấy

  ý nghĩa trong của cải,vui thú, hay địa vị . Ý nghĩa à nằm ở

  chổ phục vụ ,nghĩa là dâng đời sống của bạn cho một mục

  đích cao cả hơn chính bạn .          * Chúa Je'sus đã giáng thế cứu bạn bởi ân điển của

  Ngài.   Ân điển là khi Đức Chúa Trời nhìn vào tội lỗi, thất bại

  và sự sợ hãi của Bạn và nói rằng . Ta sẽ dùng Con Ta trả

  trả hết cho người .          * Chúa Je'sus đã giáng thế để cứu bạn, nhờ đức của

  bạn .   Đức Chúa tuyên bố, người ta được tuyên xưng

  trắng án nhờ đức tin của họ , chớ không phải nhờ việc làm

  của họ . Bạn được bố trắng án vì có người đã trả xong mọi

  yêu cầu của Bạn . Bạn được cứu nhờ đức tin vững chắc .  * MỤC ĐÍCH THỨ BA CỦA LỄ GIÁNG SINH LÀ HÒA GIẢI

  Fortunately the third purpose of Christmas is reconciliation!

     Hòa giải là phục hồi hòa bình . Hòa bình với Đấng Chúa

  Trời , hòa bình với người khác và hòa bình với chính mình.
 6. #26
  Tham gia ngày
  Dec 2007
  Bài viết
  997
  Phụng Thánh's Avatar

   


  Nghe ca nhạc Công Giáo cho vui một tí !!!  http://www.dailymotion.com/tag/Gi%C3%A1o


   


   
   

 7. #27
  Tham gia ngày
  Feb 2007
  Bài viết
  614
  Nhan Nai's Avatar
  ( tiếp theo )                              M ỤC     ĐÍCH    LỄ   GIÁNG   SINH       Trong lịch sử 5,560 năm trên thế giới , có gần 15,000

  cuộc chiến tranh chúng ta iết được trong sứ sách .Chúng

  ta thực sự cần hòa bình .         Chúa Je'sus đã giáng sinh để bạn được bình an với Đức

  Chúa Trời .Có thể bạn chưa bao giờ biết rằng nếu bạn

  đang sống theo ý riêng thay vì sống theo ý Chúa là bạn

  đang chống nghịch Chúa . Dấu hiệu bất hòa với Chúa là

  bạn hay khó chịu , nóng tính, bất an, bất nhẫn,kiêu

  ngao,,thù nghịch và nhiều việc xác thịt khác . Bạn cần

  được hòa giải với Chúa . Bạn sẽ có bông trái Thánh Linh

  của Ngài . Muốn giải hòa với Chúa bạn chỉ cần đầu hàng.

  Bạn đầu hàng Chúa hoàn toàn, vô điều kiện . Ngài phán,

  bạn tin . Bạn thừa nhận rằng rằng Chúa là Chúa , bạn

  không phải là Chúa .         Chua Je'sus đã giáng sinh để bạn được bình của Đức

  Chá Trời . Khi con có sư bình an với Đức Chúa Trời bạn mới

  có sự bình ancu3a Chúa trong lòng bạn và trong trí bạn .

  Càng cầu nguyện bạn ít sự sợ hãi , àng thờ phương bạn ít

  lo âu . Bạn thấy minh kieên nhẫn hơn và ít thấy áp lực hơn

  . Bạn nhớ và nghe văng vẵng câu nói của Chúa

  Je'sus "Hởi nhũng kẻ mr-ệt mỏ và gánh nặng, hãy đến cùng

  ta, Ta sẽ cho các ngươi đươc yên nghi."        Chúa Je'sus đã giáng sinh để bạn được bình an với .

  người khác .Một khi Ban giải hòa với Chúa, và bắt đầu kinh

  nghiệm sự bình an của Chúa trong lòng Đức Chúa Trời

  muốn bạn kinh nghiêm sống hòa bình với tất cả mọi người .

  Bạn trở thành người giảng hòa(peacemaker). Ngài bancho

  bạn ước muốn và khả năng để giảng hòa nà trước đây bạn

  không có . Bạn là một người mới .Lãnh vực thay đôi đầu

  tiên trong Bạn là những mối liên hê(relatioships. Bạn nuốn

  chấm dứt mọi mâu thuẩn. Bạn tha thứ cho mọi người . Bạn

  tin cậy mọi người ,                  * LỜI   CẦU NGUYỆN CỦA BẠN     Lạy Đức Chúa TRỜi,con cảm ơn Chúa đã Con MỘt Ngài

  là Chúa Je'sus để nhờ đó con biết đến Ngài . Con cảm ơn

  Chúa đã yêu thương con . Con cảm ơn Chúa đã ở với con

  suốt đời con dù khi con không biết Ngài . Con nhận biết con

  đang cần một Chúa Cưu Thế có thể giải cứu con ra khỏi tội

  lỗi ,khỏi bản thân khỏi như thói hư tât xấu , những vết

  thương đau , những tội lỡi đã làm hỏng đời con. Con cầu

  xin Chúa tha thư mọi tội lỗi của con .Con ăn năn và sống

  sông cách Chúa dành.cho con . Xin làm Chúa đời con . Xin

  cứu con nhờ ân điển Chúa . Xin giúp con làm theo mục đích

  của Chúa . Con muốn học cách yêu Chúa, tin cậy Chúa, và

  trở thành con người Chúa muốn . Con cảm ơn Chúa dã

  tạo nên con và chọn con làm thành viên trong gia đình của

  Chúa . Bây giờ ,bởi đứctin, con xin tiếp nhận món quà

  Chúa Con đã Giáng sinh . Xin làm đầy dẫy trong con sự

  bình an và sự bảo đảm để con làm người hòa giải của Ngài .                  Nhân danh Chúa Je'sus Amen .         Chúc mừng bạn nhân dip Chúa Giáng sinh . Bạn có thể

  trả lời câu hỏi sau đây :

          1.-Năm nay tôi tạ ơn Chúa về điều gí ?          2.- Tôi sẽ làm gì để mừng sinh nhật Chúa Je'sus ?                                 Mục sư NGUYỄN VĂN HUỆ

          ( trích đăc san HƯỚNG ĐI số 32 trang 5-7 với đề

                         TÌNH YÊU KHÔNG PHAI TÀN

  của Chủ nhiệm kiêm chủ bút .Mục sư NGUYỄN VĂN HUỆ .                                            ___________     
 8. #28
  Tham gia ngày
  Sep 2009
  Bài viết
  1.137
  hienhuu's Avatar

    Bạn thừa nhận rằng rằng Chúa là Chúa , bạn

  không phải là Chúa . ( còn iếp)
    Nếu là như thế thì không thể hiệp nhất với Chúa được vì nó trái với lời Chúa nói là :
    " hãy tin việc ta, để các ngươi hiểu và biết Cha đang ở trong ta và ta ở trong Cha."
     " Cha là Đấng lớn hơn hết đã cho ta chiên đó, và chẳng ai cướp nổi chiên đó khỏi tay Cha. Ta với Cha là một."
     " Con ở trong họ và Cha ở trong con, để cho họ toàn vẹn hiệp làm một,"
    Cũng như lời Thầy đã nói Thầy chính là các con. Nếu tin như thế thì mới chịu hiệp nhất với Thầy được. Cũng như các con chiên của Chúa là Chúa thì mới hiệp một mà hưỡng được hồng ân từ Chúa. Còn nếu e ngại không dám hưỡng hồng ân từ Chúa đã ban thì đương nhiên không phải là Chúa và cũng phải học hoài bài học vở lòng đó.
     Nên Thầy than rằng " Chẳng hiểu đến chùng nào các con mới biết rõ Thầy là ai? thương thay..." lý do là không chịu hiệp nhất và chấp nhận Thầy chính là chúng ta./.

 9. #29
  Tham gia ngày
  Feb 2007
  Bài viết
  614
  Nhan Nai's Avatar
  THÁNH ĐÁN ĐỨC CHÍ TÔN
  ( Ngày Mùng Chín tháng Giêng Âm lịch )

  Trong những ngày lễ lớn của Tôn giáo Cao Đài , thì ngày Mùng Chín tháng Giêng âm lịch hắng năm là ngày lễ trọng đại nhấ, vì là ngày Thánh lễ tôn vinh Đức Thượng Đế Chí Tôn, Đấng Giáo Chủ Tối Cao Tối Linh của Đạo Cao Đài .
  Thượng Đế Chi Tôn là Đấng sáng tạo càn khôn vũ trụ, hóa sanh muôn loài vạn vật , là Đấng Toàn Tri, Toàn Năng, bất sanh bất diệt, vô thủy vô chung, tự hữu hằng hữu, vĩnh cửu tuyệt đối ngoài thời gian không gian, bất khả tư nghị .
  Hôm nay toàn thể người Tín hữu Cao Đài khắp các miền trong và ngoài nước từ Tòa Thánh, Hội Tháng, Thánh Tịnh, Thánh Thất tề tựu đông đủ , long trọng cử hành lễ Thánh Đán Đức Thượng Đế . Do đó mọi tâm hồn chúng ta đều tin tưởng rằng Đức Thượng Đế đang triều ngự nơi đây chứng giám khối tâm thành của chúng ta .
  Ý nghĩa ngày lễ là vậy , nhưng cái tên riêng cho ngày lễ thì chưa thấy nhất định . Có lúc nói là ngày Thánh Đán , có lúc nói là ngày lễ tôn vinh Đức Thượng Đế , lại có lúc là nói Vía THẦY .
  Thật ra, thì chưa có tên nào được chính xác . Nhưng xét riêng về hai chữ " Vía THẦY" thì lại càng không viên mãn ý nghĩa .
  Tóm lại, vì bởi tên chưa thông nhất, cho nên cái quan niệm chủ yếu về ngày lễ cũng chưa được phổ biến rộng rải .
  Lần chúng ta đã được nghe nói đến ý nghĩa của ngày Mùng Chín tháng Giêng, nhưng những ý nghĩa đó chú trọng về vấn đề tại sao phải gùng ngày Mùng 9 tháng Giêng mà dấng lễ, còn cái trọng tâm về việc tán xưng Thượng Đế Chí Tôn thì chúng ta lại ít khi được nghe biết .
  Vậy hôm nay, trước khi dâng lễ lên Chí Tôn , mọi người chúng ta hãy dành ra vài chục ohu1t để cùng nhau suy tư, đâu là nguyên lý ...

 10. #30
  Tham gia ngày
  Oct 2007
  Bài viết
  1.368
  Trung ngôn's Avatar
  12. MUỐN HỮU DỤNG NGÀY TƯƠNG LAI
  THÌ PHẢI CỐ KỀM TÂM ĐỊNH TÁNH,
  TỊNH LUYỆN NGUƠN THẦN

  Tòa Thánh Châu Minh, 24-12-1958
  Thi
  THÁNH giá năm châu chiếu rạng ngời,
  LU lờ tâm muội kẻ mê chơi;
  CA bài kinh Thánh say mùi đạo,
  BÁO nghĩa sanh thành vẹn với đời.
  TIN tưởng tuần hoàn xoay giáp mối,
  CHÚA Trời khai đạo đúng kỳ thời;
  TA, Người hiệp một đừng chia rẽ,
  GIÁNG điển lễ này khắp mọi nơi.
  (Thánh Lu Ca là một trong 12 sứ đồ của Chúa Jésus)
  Giờ nay Thánh giáng đàn báo tin, có Chúa Ta lâm đàn trong ngày lễ sanh nhựt. Thánh rất mừng cho dân tộc xứ Việt tiến đến trình độ đạo đức khá cao. Vậy mới xứng đáng là Đại Đạo của Trời Cha sáng lập, không phân biệt màu da sắc tóc tôn giáo.
  Phần hình thức thì chỉ biết trọng một khối Đại Linh Quang của Đức Chúa Trời không còn thành kiến tôn giáo hay quốc gia ranh giới nào, chỉ có tinh thần có một mà thôi. Thánh rất mong mỏi những môn đồ của Chúa Ta khắp cả hoàn cầu đều tiến được như vậy thì nên Đại Đạo sau nầy rất dễ dàng hiệp nhứt thống cả ngũ châu.
  Trong kỳ lễ sanh nhật nầy, khắp cả hoàn cầu đều hành lễ long trọng. Chúa Ta cùng các Thánh tông đồ hằng chiếu điển lành xuống cả thế gian cho những ai thành tâm tín ngưỡng đến Đức Chúa Trời. Thánh rất mừng và để lời khen tặng tinh thần đạo đức nước Việt Nam.
  Vậy đồng thành lễ tiếp lịnh Chúa Ta. Xin kiếu…
  Tiếp lịnh.
  Thi
  DA màu nhân loại chớ chia phân,
  TÔ điểm trắng vàng cũng xác thân;
  GIÁO thiện phục huờn qui bổn tánh,
  CHỦ tâm trở lại chỗ nguồn nhân.
  THÁNH đền cổ vãng kim lai hiện,
  ĐẠO lý đông tây hiệp nhứt lần;
  ÂU, Á, Mỹ, Phi chung một khối,
  CHÂU Nam Thiệm được đắc chơn thần.
  Hựu
  Chơn thần Thượng Đế, ấy Cha Trời,
  Khai đạo kỳ ba cứu độ đời;
  Kinh Thánh tiên tri ghi chép rõ,
  Ngày nay ứng hiện chẳng sai lời.
  Chiên lành gom lại chung chuồng ở,
  Nhạn trắng nhập bầy khắp mọi nơi;
  Chiên lạc nhạn xa vì lẻ tách,
  Đâu là phương hướng nghiệm xem thời.
  Hựu
  Xem thời xem thế lại xem tâm,
  Xét kỹ nơi đâu chớ hiểu lầm;
  Lầm hiểu một lời sai một kiếp,
  Kiếp nầy một thuở nhị ngàn năm.
  Lành thay dân Việt ham tu niệm,
  Dữ bấy Ngũ Châu tạo họa thâm;
  Sớm chẳng ăn năn, sau thọ tội,
  Đại đồng phán đoán, chớ than thầm.
  Hựu
  Than thầm tội lỗi, bởi mình gây,
  Công thưởng, tội trừng, chớ trách Thầy;
  Tận thế Hạ Nguơn tiêu kẻ ác,
  Lập đời Thượng cổ chọn người ngay.
  Giống lành mùa trúng tâm điền nở,
  Cỏ độc cháy tiêu trận lửa nầy;
  Hỡi các môn đồ, Ta đã đến,
  Đến bằng linh điển hợp thời nầy.
  Hựu
  Thời nầy một Chúa, một Trời cha,
  Bốn biển anh em sống một nhà;
  Tranh lợi, tranh quyền, tranh chiến mãi,
  Chung ăn, chung ở mới chung hoà.
  Tinh thần có một linh quang điển,
  Vật chất đừng chia rẽ sắc da;
  Hiểu gốc, hiểu căn là hiểu đạo,
  Yêu thương nhơn loại, ấy yêu Ta.
  Hựu
  Ta chứng lễ nầy kỷ niệm sanh,
  Sanh Ta phàm xác lúc tam canh;
  Trong đêm hai bốn giờ dương lịch,
  Đúng tháng mười hai sử chép rành.
  Vâng lịnh Cha Trời, Ta giáng thế,
  Jésus chuộc tội rạng thanh danh;
  Noel khắp cả hoàn cầu lễ,
  Ta chứng môn đồ tâm chí thành.
  Jésus chào mừng chư môn đệ đàn trung. Jésus miễn lễ chư môn đồ nam nữ, tọa thiền hầu nghe Jésus dạy đôi lời đạo lý. Jésus rất mừng cho dân tộc Việt Nam thấm nhuần Đại Đạo ngày nay tiến đến cơ siêu thoát rất nhiều.
  Chẳng phải Thánh đạo khi xưa của Jésus không dạy những bí truyền. Tại vì lâu ngày chơn truyền sai lạc. Khi Ta giáng thế đúng tam thập niên (30) đến thọ pháp Baptême với Jean Baptiste, Jésus phải tuyệt thực đúng 40 ngày để khỏi bị ma quỷ cám dỗ. Biết bao điều đến làm cho Ta xiêu lòng ngã dạ nhưng nhờ Đức Cha Trời chiếu điển lành, Ta được trọn thân tâm mới đi ra truyền đạo.
  Mỗi khi Ta trắc ẩn điều nào thì Ta cũng đi nhập tịnh một lúc để tiếp điển mới hiểu thấu chơn truyền của Cha Ta chỉ giáo.
  Đến ngày hôm nay, nền Tiên Thiên với vai tuồng trọng trách, nền Đại Đạo Cao Đài cứu thế buổi Hạ Nguơn cùng cuối thì chư môn đồ nữ nam muốn hữu dụng ngày tương lai thì phải cố công kềm tâm định tánh, tịnh luyện nguơn thần, trau sửa bản thân cho thành một bộ máy tinh vi. Hầu sau, ngày cùng cuối để Thiêng Liêng mượn xác hữu hình sử dụng ngày bình quang tam nhựt. Ấy là ngày đại đồng phán xét thế gian đó.
  Vậy cả môn đệ nữ nam nên thận trọng, coi chức vụ của Thiêng Liêng là quan trọng. Quyết chí tu, phải ráng thực hành không nên thờ ơ với nhiệm vụ phải thực hành cho đúng thì sau nầy mới được hữu dụng nghe chư môn đệ.
  Thi
  Đại Đạo của Trời mở rộng khai,
  Cứu trong nhơn loại buổi nguy tai;
  Ai người tỉnh ngộ, mau chân bước,
  Hỡi khách đang mê, khá trở quày.
  Trễ một thời kỳ muôn kiếp khó,
  Sớm lo tu tỉnh, hưởng lâu dài;
  Thiên đàng tại thế, sau thành lập,
  Tất cả nhơn sanh khá hiểu rày.
  Vậy Jésus có đôi lời bày tỏ. Jésus ban điển lành chư môn đồ nam nữ đàn trung. Thăng.
  Trung ngôn.

Trang 3/8
1 2 3 4 5 ... 8

Nội quy viết bài

Nội quy viết bài
 • Quý hiền không thể tạo chủ đề
 • Quý hiền không thể gởi Trả lời
 • Quý hiền không thể gởi tập tin đính kèm
 • Quý hiền không thể sửa bài viết của quý hiền
Chủ đề giống nhau
 1. Vía đức chúa jésus
  Bởi BINH MINH trong mục Cao Đài và Tôn giáo
  Replies: 0
  Có Bài Mới: 28-12-2008, 04:22 AM
 2. Sứ Mạng Của Chúa Jesus
  Bởi su_that trong mục Phòng chờ kiểm duyệt
  Replies: 0
  Có Bài Mới: 19-12-2008, 07:11 AM
 3. Thánh Giáo Chúa Jésus
  Bởi Đạt Tường trong mục Cơ sở Đạo & Hội thánh
  Replies: 25
  Có Bài Mới: 30-12-2007, 12:51 AM
 4. Vía ĐỨC CHÚA JESUS CHRIST
  Bởi Ng0c Maj trong mục Thành viên giới thiệu
  Replies: 5
  Có Bài Mới: 23-12-2007, 11:56 PM