Kính

Đồng ý với ý kiến Huynh Dong Tam, việc trở về Tòa Thánh Tây Ninh của Cao Đài Tiên Thiên là một kết quả của sự vận động hợp nhứt thời điểm đó, còn sự ra đi lần 2 của Ngài Nguyễn Bửu Tài là nguyên nhân cục bộ giữa Tòa Thánh Tây Ninh và Cao Đài Tiên Thiên, không có sự liên quan với các Hội Thánh Cao đài Khác vào thời điểm đó của sự việc này. Xem tài liệu lịch sữ của các Hội Thánh sẽ rỏ nguyên nhân này.
Rất đáng tiếc cho việc này vì thời điểm đó Cao Đài Tiên Thiên chấp nhận tuân thủ Bát Đạo Nghị Định thể hiện qua sự hy sinh tư kỷ nhưng bước đầu hợp nhứt là một chuyện và bước kế tiếp là hòa hợp hành đạo cho những người mới về thì điều này xem ra Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh thời điểm đó chưa chuẩn bị tốt cho nên kết quả không được viên mãn.

Đây là bài học cho quá trình hòa hợp về sau của các Hội Thánh!