+Trả Lời Chủ Đề
Trang 1/2
1 2
kết quả từ 1 tới 10/ Tổng số 11

Ðề tài: Xin huynh tỷ chỉ dạy thêm

 1. #1
  Tham gia ngày
  Sep 2009
  Bài viết
  37

   Kính thưa chư huynh tỷ.


  Đệ có một số thắc mắc sau đây xin huynh tỷ chỉ thêm.


  Tại sao khi tu thiền chúng ta phải ngồi một chổ không cử động vây? Bởi lẽ nếu một người nào đó tu thì chỉ cần tâm không động thì việc ngồi một chổ và đi có khác gì nhau đâu chủ yếu là tâm không vướng bởi cảnh là được.


  Điều thứ hai là đệ thấy đa số người tu luôn nhìn về một cõi hư vô ví dụ như Niết bàn hay Cực lạc chẳng hạn điều đó làm cho tâm chúng ta luôn tìm một thứ gì đó không có thật rồi làm cho cuộc sống hư ảo theo thiển ý của đệ là trên đời này đâu đâu cũng là Niết bàn cả ngay cả địa ngục cũng là Niết bàn hoặc cõi Cực lạc cái đó là do tâm sinh bởi vạn pháp là do tâm mà có ngay khi ở cõi Ta bà này nếu tâm ta cảm thấy an lạc không tranh, không hỷ nộ ái ố thì ta bà với niết bàn có khác gì nhau đâu.


  Do mới học đạo nên kiến thức còn nông cạn.


  Xin chư huynh tỷ chỉ cho đệ biết thêm.


  Cầu hai Đấng vạn linh ban hồng ân cho Chư huynh tỷ trí tuệ sáng suốt, đường tu ngày càng có kết quả.


  Đệ xin chân thành cám ơn Chư huynh tỷ.

   (QTV1 đã thực hiện việc sửa lỗi chính tả - xin đề nghị tác giả xem xét lỗi chính tả trước khi đăng bài)
     

 2. #2
  Tham gia ngày
  Feb 2008
  Bài viết
  103

   Tu gồm 2 bí pháp chính , ngoại giáo công truyền và nội giáo tâm truyền , trong đại đạo có sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa 2 bí pháp này , bản chất của việc tu tịnh là để cho Tâm không động thì Thần không bi , cho nên nếu đi lại như người bình thường thì theo tôi rất dể bị động tâm , tâm phóng xuất thì khó lòng mà tịnh cho được bởi trình độ tu tập của chúng ta chưa đạt tới cảnh giới siêu phàm nhập thánh. Chứ trên thật tế thì nếu tâm không động thì đi hay ngồi một chổ chỉ khác nhau về phần hình thức. Tịnh nghiã là tịnh tâm , tâm không vọng động không tơ tưởng tới bất kỳ một sự gì giữa cõi vôi thường , lyện nghĩa là luyện tánh , tập sao cho tánh mình được trở lại là thiên tánh , không tham lam , không sân hận , không si mê. thì tấnh ấy đã đạt đến cảnh giới tối cao , Tâm với tánh ấy hoà làm một thì người ấy không cần phải ngồi một chổ vậy đâu , mà sẽ phải thừa thiên chi mạng phổ độ chúng sanh hoằng khai chánh pháp. Tuy nhiên chúng ta đang trong thgời kỳ tu tập cho nên không thể làm như vậy được mà phải ngồi trong tịnh thất , tịnh đường để cho Thần được trọn , tinh được tồn , khí được hanh thông thì tâm kia mới được gọi là Tâm KHÔNG , mới mong tìm ra hai chữ giác ngộ ,


  Nếu ai đó cảm thấy mình đã được Tâm không thì tịnh trong chổ động chứ chẳng sao cả , Còn ai chưa thể tập đặng Tâm không thì phải tu tập cho nhiều , phải thiền định cho nhiều , mà phải thiềng cho thật chứ không phải ngồi cho lấy có ,mà tâm tơ tưởng đến việc vẩn vơ , đấy là sái pháp môn, tất sự vận hành khí huyết trong người sái lễ tự nhiên thì dể dẫn đến lửa chạy đường tà , khó lòng về tới Đạo , đấy được gọi là


                   Mắt lim dim giả chước truyền thần


                   Mê màng bể ái nguồn ân


                   Thay Lê tráo Lý rộn xặng vụng về .


   đạo là tối trọng , Pháp môn là Chí Bửu , nếu không thấu đặng thì dể lầm , vậy anh em mình cần phải học cho nhiều  đặng mới tìm ra giác ngộ


                 Tặng đệ câu này


                    Khi phóng xuất mãng xung võ trụ


                    Lúc bế tàng thối ngụ nơi tâm


                    Ngươn Thần thận độc phương châm


                   Chơn đi giá mỏng tay cầm lưu ly


                  Mắt chưa thấy hào ly Thiên Đạo


                 Tai chưa nghe bán trảo thần phù


                  Cống, Hò , Xê , Liếu rằng tu


                   Đứa đuôi lại dắt thằng mù đi đêm....


   Lạc Khải


   


 3. #3
  Tham gia ngày
  Sep 2009
  Bài viết
  1.137
  hienhuu's Avatar

   
  ChàoQuíHiền ! Có những vị Phật đang ta bà nơi chốn hồng trần để tìm phương phổ độ chúng sanh thì ta thấy vẻ bên ngoài họ đang động nhưng bên trong thì họ lại tịnh.
    Có những người chuyên luyện tịnh ngồi lim dim lần chuỗi hay hớp khí dòm rún xem vẻ bên ngoài của họ giống như đang tịnh, nhưng bên trong lòng họ đang động dữ lắm.
    Như thế là trong âm lại có dương và trong dương lại có âm
    Thì trong tịnh lại có động và trong động lại có tịnh.
    Khi ta làm việc do Chí-Tôn Giao-Phó thì ta động bao nhiêu thì lại tịnh bấy nhiêu.
    Còn ta tự tìm nơi thanh nhàn để tịnh bao nhiêu thì lòng ta lại động bấy nhiêu./.
   

 4. #4
  Tham gia ngày
  Sep 2009
  Bài viết
  37

   cám ơn huynh HongThanh nhiều nhờ huynh giải thích mà đệ hiểu ra phần nào của việc tu tập.


  cầu hai Đấng Vạn Linh ban hồng ân cho huynh và các huynh tỷ


 5. #5
  Tham gia ngày
  Jan 2008
  Bài viết
  65

   Xin được phép tiếp lời huynh hongthanh  Ñöùa ñui laïi giaét thaèng muø ñi ñeâm.


  Khinh pheùp nöôùc baøy ñieàm mò moäng,


  Möôïn danh Thaày muoán loäng quyeàn cao,


  Ñaát baèng laïi noåi ba ñaøo,


  Chaúng thöông xoùt ñeán ñoàng baøo chuùng sanh.


  Nguoàn Ñaïo môû trong xanh nhö suoái,


  Luaät Ñaïo ban phao noåi nhö coàn,


  Traùch ai ñem Ñaïo ñi choân,


  Ñoùng vai dieãn lôùp gioáng tuoàng caûi löông.


  Ngöôøi giöõ pheùp daãn ñöôøng vi pheùp,


  Keû phi quan môû dòp giaû quan,


  Hoïc ñoøi theo theå boùng chaøng,


  Möôïn Thaày ñaëng laäp moät ñoaøn ñi buoân.


  Ñaïo laø Ñaïo, nhö khuoân ñaõ ñuùc,


  Trôøi laø Trôøi, taø khuùc chaúng dung,


  Daàu ai sai laïc ñeán cuøng,


  Caæ taø qui chaùnh coøn troâng ôn Thaày.


  Thaày quaûn ñaïi cao ñaøy soâng bieån,


  Con loãi laàm löôøi bieáng daïi khôø,


  Thöông con neân chæ huyeàn cô,


  Cho con bieát beán bieát bôø maø theo,


  Thaàn Ñaïo hoïc vöøa gieo Taùnh Maïng,


  Luyeän Linh-Hoàn vöôït khoaûn töøng maây,


  Hoàn con laø ngoïc cuûa Thaày,


  Hoàn con baùu laï xöa nay coøn hoaøi.


  Thaân theå vôùi hình haøi vaät chaát,


  Coù giaùc hoàn ba böïc tuøy thaân,


  Thaàn-Hoàn khoân daïi khoâng chöøng,


  Theo maøu thuoác nhuoäm, theo laèn soùng ñöa.


  Noi chaùnh lyù ngaên ngöøa neûo vaäy,


  Chính Anh-Hoàn phaûi quaáy phaân minh,


  Heã ngöôøi coát caùch ñöôïc thanh,


  Thaàn-Hoàn ít luùc caõi canh Anh-Hoàn.


  Keû tieàn kieáp ñeo coøn nghieäp coát,


  Naëng nheï mang nhöõng loát thuù caàm,


  Thaàn-Hoàn nhieàu ít giaõ taâm,


  Anh-Hoàn khoù noãi vieäc chaâm nom lieàn.


  Linh-Hoàn voán thieâng lieâng höôït baùt,


  Chính laø Ngoâi Boån Giaùc Thaày ban,


  Gìn cho trong saïch hoaøn toaøn,


  Thaàn daày Ñaïo Ñöùc, Linh caøng phaåm cao.


  Giöõ trong saïch, ñöøng hao Tinh Khí,


  Ngöôn-Thaàn ñöøng ñeán luïy traàn ai,


  Trong ngaàn chaúng chuùt lôït phai,


  Coù ngaøy chaân böôùc ñeán ñaøi cao xanh.


  Phaûi raùng nhôù trong mình saün ñuû,


  Taùnh Linh Thaày ban phuù töø xöa,


  Traêm ñieàu vaät duïc phaûi chöøa,


  Ñöøng tham danh lôïi, chôù öa sang giaøu.


  Chöõ chí thieän laø ñaàu traêm vieäc,


  Leõ chaùnh taø phaûi quyeát chôù töø,


  Thaáy ñieàu gian traù thì tröø,


  Ñöøng cho mình vaáy tieáng hö theo ngöôøi.


   


  KEÄ RAÈNG:


   


  Ñaïo Thaày chaùnh ñaïi laïi quang minh,


  Ñaâu phaûi tuoàng nhö keû theá tình,


  Khuyeân khaép chuùng sanh mau tænh giaác,


  Ñaøi cao cöûa roäng môû thinh thinh.


   


 6. #6
  Tham gia ngày
  Jan 2008
  Bài viết
  65
  đây là đệ post phần còn lại của bài kinh Chánh tà yếu lý được Hội Thánh Cao Đài Chơn Lý  đang dùng để đọc vào mỗi sánh sau khi công phu Mẹo Thời , xin post lên cho đủ , vậy cúi đầu chào chu vị

 7. #7
  Tham gia ngày
  Mar 2008
  Bài viết
  147

                                 Xin kính chào Quí Hiền!


  Hiền hoc daolamnguoi cho kiểu chữ nầy không đọc được!!?


                   Đây là đoạn cuối Bài Chánh tà Yếu Lý :


  37-Khinh phép nước bày điềm mị mộng,
      Mượn danh Thầy muốn lộng quyền cao,
            Đất bằng lại nổi ba đào,
    Chẳng thương xót đến đồng bào chúng sanh.

  38-Nguồn Đạo mở trong xanh như suối,
      Luật Đạo ban phao nổi như cồn,
            Trách ai đem Đạo đi chôn,
    Đóng vai diễn lớp giống tuồng cải lương.

  39-Người giữ phép dẫn đường vi phép,
      Kẻ phi quan mở dịp giả quan,
          Học đòi theo thể bóng chàng,
    Mượn Thầy đặng lập một đoàn đi buôn.

  40-Đạo là Đạo, như khuôn đã đúc,
      Trời là Trời, tà khúc chẳng dung,
            Dầu ai sai lạc đến cùng,
    Cải tà qui chánh còn trông ơn Thầy.

  41-Thầy quảng đại cao dày sông biển,
      Con lỗi lầm lười biếng dại khờ,
            Thương con nên chỉ huyền cơ,
    Cho con biết bến biết bờ mà theo,

  42-Thần Đạo học vừa gieo Tánh Mạng,
      Luyện Linh-Hồn vượt khoản từng mây,
          Hồn con là ngọc của Thầy,
    Hồn con báu lạ xưa nay còn hoài.

  43-Thân thể với hình hài vật chất,
      Có giác hồn ba bực tùy thân,
            Thần-Hồn khôn dại không chừng,
    Theo màu thuốc nhuộm, theo lằn sóng đưa.

  44-Noi chánh lý ngăn ngừa nẻo vậy,
      Chính Anh-Hồn phải quấy phân minh,
            Hễ người cốt cách được thanh,
    Thần-Hồn ít lúc cãi canh Anh-Hồn.

  45-Kẻ tiền kiếp đeo còn nghiệp cốt,
      Nặng nhẹ mang những lốt thú cầm,
            Thần-Hồn nhiều ít giã tâm,
    Anh-Hồn khó nỗi việc châm nom liền.

  46-Linh-Hồn vốn thiêng liêng hượt bát,
      Chính là Ngôi Bổn Giác Thầy ban,
            Gìn cho trong sạch hoàn toàn,
    Thần dầy Đạo Đức, Linh càng phẩm cao.

  47-Giữ trong sạch, đừng hao Tinh Khí,
      Ngươn-Thần đừng đắm lụy trần ai,
            Trong ngần chẳng chút lợt phai,
    Có ngày chân bước đến đài cao xanh.

  48-Phải ráng nhớ trong mình sẵn đủ,
      Tánh Linh Thầy ban phú từ xưa,
          Trăm điều vật dục phải chừa,
    Đừng tham danh lợi, chớ ưa sang giàu.

  49-Chữ chí thiện là đầu trăm việc,
      Lẽ chánh tà phải quyết chớ từ,
            Thấy điều gian trá thì trừ,
    Đừng cho mình vấy tiếng hư theo người.!

                  KỆ RẰNG:

        Đạo Thầy chánh đại lại quang minh,
        Đâu phải tuồng như kẻ thế tình,
        Khuyên khắp chúng sanh mau tỉnh giấc,
        Đài cao cửa rộng mở thinh thinh./.

  ^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^


                      Trân trọng kính chào ! 


 8. #8
  Tham gia ngày
  Nov 2008
  Bài viết
  2
  tranquocdat's Avatar

   Thưa các huynh tỷ !


  Nhân tiện về vấn đề tu thiền, cho phép đệ xin được hỏi thêm:


  - Về vấn đề tu và giải thoát,  như người tu ở Phổ Độ ( Tây Ninh, Ban Chỉnh Đạo....) và người tu thiền (Chiếu Minh) kết quả sẽ giống nhau nhau không?


  - Đệ đọc sách của các phái, thấy bên tu thiền cần phải tạo được Kim Thân mới đắc quả về thầy được . Còn bên Phổ Độ tạo nhiều công quả (mà  không cần tu đơn) cũng được về thầy.


  Thực tế thì trên các thánh giáo của các chi phái, cũng đều có chư vị tiến bối đắc quả như thế.


  Mong chư vị huynh tỷ giúp đệ với.


  Kính !


   


 9. #9
  Tham gia ngày
  Sep 2009
  Bài viết
  1.137
  hienhuu's Avatar

   
  ChàoQuíHiền! Tu Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ là phải Phổ-Độ có công quả mà trở về được vinh hiển.
    Tu đơn thoát xác mà không công quả thì trở về ví như 2 bàn tay không và không có vinh hiển thì hơi bị sượng sùng 1 tí./.
   

 10. #10
  Tham gia ngày
  Mar 2007
  Bài viết
  217

   Hiền tranquocdat


  không dám khua moi trước mặt hiền cùng ACE nơi đây nhưng xin nói với hiền một điều KHI CHƯA TÌM HIỂU CẶN KẺ THÌ ĐỪNG DỘI KẾT LUẬN NỌ KIA


  đó là nó về nhận định của hiền ở bài viết bên trên như sau:


  - Về vấn đề tu và giải thoát,  như người tu ở Phổ Độ ( Tây Ninh, Ban Chỉnh Đạo....) và người tu thiền (Chiếu Minh) kết quả sẽ giống nhau nhau không?


  Nó như hiền vậy Đạo Cao Đài chỉ có Chiếu Minh mới tu thiền thôi sao? và những chức sắc thuộc các Hội Thánh mà hiền cho là chỉ chuyên về phổ độ thì không có ai Đắc Kim Thân sao?


  Khuyên hiền một câu: ĐỪNG NHÌN HÀNH TÀN CỦA CÁC CHỨC SẮC MÀ KẾT LUẬN PHƯƠNG TU CỦA MỘT HỘI THÁNH NÀO ĐÓ?


  HIỀN ĐÃ HIỂU THẾ NÀO LÀ BÍ PHÁP TAM CUNG CỦA CAO ĐÀI TÂY NINH? HAY PHƯƠNG TU TAM THỪA Cửu Phẩm CỦA CAO ĐÀI BAN CHỈNH ĐẠO? hãy tìm hiểu cho cặn kẻ đi rồi hãy kết luận người tu thuộc hai Hội Thánh này ( hay các Hội Thánh khác nhưng không phải là Chiếu Minh) là tu theo cách chỉ phổ độ?


  Ai bảo rằng tu theo trường phái tu đơn, tu thiền (mà Chiếu Minh là đại diện tiêu biểu) thì không phổ độ? đọc lại tài liệu Chiếu Minh xem, có phải Chiếu Minh chỉ yêu cầu môn đồ của mình mổi ngày chỉ tịnh tứ thời thôi không cần làm gì thêm?


  Những ai nói Chiếu Minh có phương tu không phổ độ thì người đó chỉ hiểu sơ đẳng về giáo lý của Chiếu Minh, vì một người tu thiền đúng phép lời nói của người đó có sức tác động (Thiên điển phát ra từ người đó) đến trăm người khác , đó là sức mạnh phổ độ mà muốn có được sức mạnh này thì phải có công quả âm chất đủ đầy thì mới luyện đạo được như thế


  Hiền nói " thấy bên tu thiền cần phải tạo được Kim Thân mới đắc quả về thầy được " hiền hiểu như thế nào là đắc Kim Thân? muốn Đắc Kim Thân là chỉ tối ngày ngồi thiền và thiền thì cuối cùng thoát xác là sẽ Đắc Kim Thân phải không? nếu hiểu như vậy thì người ta không cần Cao Đài làm chi nửa mà tu theo Đạo Lảo cho rồi.....


  THẦY ĐÃ DẠY CHÚNG TA BA CON ĐƯỜNG TU VỀ THẦY - HIỀN CÒN NHỚ KHÔNG?


  "Còn bên Phổ Độ tạo nhiều công quả (mà  không cần tu đơn) cũng được về thầy." LÀ MÔN ĐỒ CAO ĐÀI GIỬ TRÒN GIỚI LUẬT THẤP NHẤT ĐÓ LÀ HẠNG TÍN ĐỒ THÌ ĐÃ ĐỦ VỀ THẦY RỒI HUỐNG HỒ CHI NHỮNG VỊ ĐÃ CÓ NHIỀU CÔNG QUẢ (MÀ KHÔNG CÓ TU ĐƠN).... TUY NHIÊN VỀ THIÊNG LIÊNG ĐƯỢC "THỨ HẠNG" NÀO LÀ TUỲ


   


Trang 1/2
1 2

Nội quy viết bài

Nội quy viết bài
 • Quý hiền không thể tạo chủ đề
 • Quý hiền không thể gởi Trả lời
 • Quý hiền không thể gởi tập tin đính kèm
 • Quý hiền không thể sửa bài viết của quý hiền
Chủ đề giống nhau
 1. Góp ý với BQT và chư huynh, tỷ
  Bởi Măngcụt trong mục Ý kiến - phản hồi
  Replies: 15
  Có Bài Mới: 19-09-2010, 05:48 AM
 2. Xin lỗi quý Huynh Tỷ nha!
  Bởi NAMMÔ trong mục Gặp gỡ, Giao lưu
  Replies: 3
  Có Bài Mới: 09-05-2008, 01:38 AM
 3. Tệ đệ xin ra mắt các huynh tỷ
  Bởi Mr_Nicholas trong mục Gặp gỡ, Giao lưu
  Replies: 2
  Có Bài Mới: 05-03-2008, 09:27 PM
 4. Đố Các Huynh Tỉ nè
  Bởi ÁNH TỪ BI trong mục Giải trí, đố vui
  Replies: 6
  Có Bài Mới: 17-05-2007, 12:38 PM
 5. Ra mắt quý Huynh Tỷ
  Bởi Bon_phan trong mục Quý I.2007 -
  Replies: 1
  Có Bài Mới: 06-01-2007, 12:35 PM