( Tiếp theo)

a.       Bản huynh thành thật viết: Không ai khỏi lỗi tránh tội vi phạm pháp quyền được. MẮT THẦY ĐẠI MINH. Giáo tông nào sau này luôn nhớ “Tam nguyện: Xá tội đệ tử”. Ôi! Đó là tội của mọi người mà chịu nhận là tội của mình.


b.      Các Giáo tông luôn lấy những lẽ Chu Dịch “BÁT THUẦN LY” làm ngọn đèn soi sáng quyền hành, mỗi câu mỗi chữ là: VÀNG NGỌC VÔ GIÁ BẤT HỦ.


           Thôi, Bản huynh vui chào.


                      Xin ơn Thầy có ngày trở lại.


 


(Quyền hành Giáo tông Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ - Bửu Chương Pháp Đạo)