+Trả Lời Chủ Đề
Trang 12/12
1 ... 2 10 11 12
kết quả từ 111 tới 118/ Tổng số 118

Ðề tài: Tìm hiểu về Đ.Đ.T.K.P.Đ

 1. #111
  Tham gia ngày
  Feb 2010
  Bài viết
  1.416
  dong tam's Avatar
  - Đêm 14 rạng Rằm tháng Giêng Đinh Mão (1927), Hội Thánh trình dâng Tân Luật lần thứ ba lên Ơn Trên.

  - Rằm tháng Giêng Đinh Mão, lần đầu tiên Đức Chí Tôn ban chức sắc cho chư vị nữ phái gồm: 02 Phối Sư (Lâm Hương Thanh và Đạo Minh cô 6 Minh Đường); 08 Giáo Sư; 28 Giáo Hữu; 56 Lễ Sanh.

 2. #112
  Tham gia ngày
  Feb 2010
  Bài viết
  1.416
  dong tam's Avatar
  CAODAIVN Media
  LƯỢC SỬ PHÁP CHÁNH TRUYỀN"> LƯỢC SỬ PHÁP CHÁNH TRUYỀN" src="LƯỢC SỬ PHÁP CHÁNH TRUYỀN" AutoStart=0 ShowControls=1 ShowDisplay=0 ShowStatusBar=1 width="425" height="340">
  Click LƯỢC SỬ PHÁP CHÁNH TRUYỀN">Download để tải file này trên CAODAIVN


  Hiện nay, phần đông tín hữu Cao Đài thường nói “Tân Luật - Pháp Chánh Truyền”! Trong thực tế chúng ta cũng thấy sách đạo với tựa đề rõ cũng như thế!

  Nhưng với những ai có hiểu biết sơ qua về 3 tháng “Lễ Thánh thất – Đại hội Tam giáo lập Luật” đều biết là chư vị Tiền bối thời Khai Đạo đã soạn nên Tân Luật căn cứ vào Pháp Chánh Truyền và Thánh Ngôn đã được Đức Chí Tôn ban cho. Thật ra theo diễn tiến lịch sử, Pháp Chánh Truyền vừa nhận được khi đó vẫn chưa phải là văn bản luật hoàn chỉnh.

  Tuy được học vài lần về mảng đề tài này nhưng bản thân chúng tôi cũng đã từng có những hiểu biết chưa đúng về nhiều điểm liên quan! Vì trong quá trình được tiếp nhận thông tin hầu như các giảng viên chỉ đặt nặng, chú trọng về nội dung nhiều hơn về lịch sử.

  Thiển nghĩ qua kinh nghiệm lầm tưởng của bản thân, còn nhiều đạo hữu chúng ta cũng ở hoàn cảnh tương tợ nên chúng tôi xin được góp phần tìm hiểu thêm về khía cạnh lịch sử của vấn đề này.

 3. #113
  Tham gia ngày
  Feb 2010
  Bài viết
  1.416
  dong tam's Avatar
  I. PHÁP CHÁNH TRUYỀN:

  - Được đọc Thánh Ngôn chép tay của chư vị Tiền Khai, đúng là danh từ Tân Luật đã sớm hiện diện trước khi xuất hiện danh từ Pháp Chánh Truyền.

  Ngay từ khi phong cho hòa thượng Như Nhãn là “Quản Pháp Thiền Sư Thích Đạo Chuyển Luật Lịnh Diêu Đạo Sĩ” Đức Chí Tôn đã nói đến phần nhiệm vụ soạn Tân Luật:

  Con phải biết, Thầy ngày nay trông công con mà lập thành Tân Luật Thích giáo. Con phải đại tịnh kể từ tháng 9 cho tới Rằm tháng 10, Thầy không muốn cho con lo lắng điều gì khác hơn là xét xem kinh điển lại.(…). Con phải xem xét hết lại mà lập Tân Luật.(…)

  Rằm tháng 10 nầy, Thầy xin con hội cả chư Hòa Thượng tại Thánh Thất đây chung lo lập Tân Luật
  ”.

  Qua Thánh Ngôn, chúng ta thấy danh từ Tân Luật bắt đầu xuất hiện trong đàn cơ cuối tháng 7 Bính Dần. Còn với danh từ Pháp Chánh Truyền bắt đầu được đề cập đến trong Thánh Ngôn của Thầy từ khi nào?

  - Lúc ban đầu trong đàn ngày 12-10 Bính Dần, khi dạy việc Lễ chuẩn bị cho Lễ lần đầu tiên ra mắt Hội Thánh, tên gọi được Đức Chí Tôn dùng là Phật Truyền Chánh Pháp.

  Thầy dặn: Hành lễ rồi thì phải biểu Lễ sanh xướng: “Thiên phong phò loan” đặng Thầy lập Phật Truyền Chánh Pháp.

  Cư, Tắc phải để Thiên phục vậy mà phò cơ nghe
  ”.

  Đêm sau Thầy mới đổi lại là Pháp Chánh Truyền.

  Vào lập vị hành Ðại Lễ như buổi Vĩnh Nguyên Tự nghe Lịch à... là đã hết một đêm đầu rồi.
  Kế đêm sau, thì là đêm Thiên Phong cho cả chư môn đệ và là đêm các con phải thành tâm trai giới cho Thầy lập Pháp Chánh Truyền
  ”.

  Như vậy, danh từ Pháp Chánh Truyền bắt đầu xuất hiện sau danh từ Tân Luật khoảng 2 tháng rưỡi.
  Ngày nay khi đọc văn bản Pháp Chánh Truyền hoàn chỉnh, nhiều đạo hữu Cao Đài như chúng tôi đã từng lầm tưởng, đêm Rằm rạng 16 lịch sử ấy toàn bộ Pháp Chánh Truyền gồm cả hai phần Cửu Trùng Đài và Hiệp Thiên Đài đã được Thầy ban. Thật ra không phải thế!

 4. #114
  Tham gia ngày
  Feb 2010
  Bài viết
  1.416
  dong tam's Avatar
  1. Lập Pháp Chánh Truyền (Cửu Trùng Đài).

  Có đọc kỹ Thánh Ngôn Hiệp Tuyển hầu như mọi người đều biết Pháp Chánh Truyền Nam phái đã được Thầy ban cho trước tiên, gần ba tháng sau phần Pháp Chánh Truyền Nữ phái mới được Đức Lý Giáo Tông ban tiếp.

  Nhưng theo diễn tiến lịch sử, thật ra lúc khởi đầu chưa hề có danh từ Cửu Trùng Đài, Đức Chí Tôn chỉ mới dạy “Lập Pháp” về tổ chức điều hành chung cho cả nam và nữ.

  1.1. Trong đêm thứ hai của đại lễ, Rằm rạng 16 tháng 10 Bính Dần, Thầy giáng đàn chỉ mới ban Pháp Chánh Truyền từ phẩm Giáo Tông cho đến Lễ Sanh. (gồm 7 bậc).

  Chư Minh Lý có mặt ha. Thầy mầng các con.

  Chư môn đệ nghe Thầy lập Pháp:
  Giáo Tông nghĩa là anh cả các con
  ,...”

  Khởi đầu ở thời điểm ấy, theo truyền thống của các cựu giáo, các chức phẩm đều giao hết cho bên nam phái chịu trách nhiệm. Chưa có phân biệt rạch ròi phần trách nhiệm của nam và nữ trong Nền Tổ chức Đại Đạo.

  1.2. Qua đêm thứ ba, Thầy ban tiếp Pháp Chánh Truyền phần Công Cử Chức Sắc.

  1.3. Vào trung tuần tháng giêng Đinh Mão 1927, khi quá trình bàn thảo trình dâng Tân Luật lên Đức Lý Giáo Tông bước vào giai đoạn cuối, ngày 11 tháng giêng Đức Lý Giáo Tông mới dạy thêm về phần tổ chức cho phái nữ:

  Thái Bạch...
  Hội Thánh nghe Lão ban sắc phục cho nữ phái nghe và từ đây xem sắc phục ấy mà hành lễ theo đẳng cấp.

  Nữ phái phải tùng Đầu Sư nữ phái, song tùng quyền của Giáo Tông và Chưởng Pháp (...)
  Lễ Sanh Nữ Phái mặc như Giáo Hữu,...

  Lâm Hương Thanh hiền muội phải viết thơ mời đủ mặt ngày rằm nầy, Thầy đến phong chức lập thành nữ phái nghe em
  ”.

  1.4. Danh từ Cửu Trùng Đài bắt đầu xuất hiện từ thời điểm nào trong Thánh Ngôn, đây là việc cần tiếp tục tìm kiếm!

  Khi chỉ dạy mô hình xây cất Thánh Thất tạm ngày 28-02-1927, Đức Lý Đại Tiên chỉ dùng các từ

  Bát Quái Đài..., Hiệp Thiên Đài..., Chánh điện...” chưa xuất hiện danh từ Cừu Trùng Đài!

  Tạm thời cho đến nay (2017) chỉ tìm được; lần đầu tiên cụm từ Cửu Trùng Đài xuất hiện trong Thánh Ngôn ngày 04-5-1928 (Rằm tháng 3 Mậu Thìn):

  Thầy phán lịnh cho Cửu Trùng Đài và Hiệp Thiên Đài phải hiệp, nghe à”.

  Vì các chức phẩm được Đức Chí Tôn qui định lúc đầu chỉ có 7 bậc từ Giáo Tông cho đến Lễ Sanh mà thôi. Kế tiếp, khi Đức Lý dạy về nữ phái cũng chỉ nói từ phẩm Đầu Sư đến Lễ Sanh. Như thế, lúc đầu Đức Chí Tôn và Đức Lý Giáo Tông dạy phẩm phải qua vị trí Lễ Sanh rồi sau đó mới có thể lên Giáo Hữu. Lời Đức Chí Tôn đã dạy:

  “… Như vào đặng hàng Lễ Sanh, mới mong bước qua hàng chức sắc. Kỳ dư Thầy phong thưởng riêng, mới đi khỏi ngã ấy mà thôi... nghe à! . . . Chư Môn đệ tuân mạng!”.

  - Ngày 11-02-1927 (10 tháng Giêng Đinh Mão), Đức Lý dạy về tổ chức hành chánh nơi Thánh thất:

  Còn phần Trị Sự thì ý của Thầy muốn mỗi chỗ ít nữa là 4 người, còn Bần Đạo còn muốn cho rộng hơn nữa... sau Bần Đạo phong cho làm Phó Đầu Họ... Hiền hữu Hóa, cắt nghĩa mỗi Họ cho chúng sanh và đạo hữu nghe...

  - Ngày 18-01 Đinh Mão (19-02-1927), Đức Lý Thái Bạch dạy tiếp:

  “… Còn sổ bộ của tín đồ, phải làm cho hoàn toàn. Các nơi phong thêm Ban Trị Sự và Chức việc Hương đạo đặng tiện lo cho chư môn đệ của Thầy…”

  Phải đến gần bốn năm sau, mới chánh thức bổ sung thêm cấp Chánh Trị Sự, Phó Trị Sự và Thông Sự trong Đạo Nghị Thứ Ba được Đức Lý Giáo Tông cùng Ngài Hộ Pháp ban hành vào đầu tháng 10 Canh Ngọ (1930). Sau này, Đức Lý có nhắc:

  Hộ Pháp... Bởi chúng ta muốn nền Đạo đủ Thiên đạo và Thế đạo, nên Lão xin cùng hiền hữu, buổi nọ lập nên Chánh Trị Sự, Phó Trị Sự và Thông Sự, rồi lại đem phẩm Lễ Sanh vào hàng Chức sắc làm đầu nhơn sanh trong Quyền Vạn Linh đã lập”.

 5. #115
  Tham gia ngày
  Feb 2010
  Bài viết
  1.416
  dong tam's Avatar
  2. Pháp Chánh Truyền Hiệp Thiên Đài

  - Ngày 12 tháng giêng Đinh Mão (13 Février 1927), Đức Chí Tôn ban tiếp phần Pháp Chánh Truyền Hiệp Thiên Đài.

  Thật ra, danh từ Hiệp Thiên Đài đã bắt đầu xuất hiện từ khi Thầy ban Pháp Chánh Truyền trong lời dạy về Chưởng Pháp. Trong Pháp Chánh Truyền Hiệp Thiên Đài, Đức Chí Tôn chỉ qui định cơ cấu tổ chức đến Thập nhị Thời quân mà thôi.

  Đặc biệt, Thầy không có định việc công cử các chức phẩm Hiệp Thiên Đài.

  - Pháp Chánh Truyền chú giải đã được Hội Thánh Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ hoàn tất phần nội dung vào cuối tháng 3-1931 và in ấn, ban hành ngay sau đó. Xin nói thêm một điểm đặc biệt: Trong phần Chú giải Pháp Chánh Truyền Hiệp Thiên Đài có đề cập đến một hệ thống Chức sắc khác bên cạnh Pháp Chánh Truyền, đó là Thập Nhị Bảo Quân. Thập Nhị Bảo Quân đối phẩm Phối Sư, được xem như là Hàn Lâm Viện của Đạo.

  Châu tri số 11 của Tòa Thánh do Ngài Thượng Trung Nhựt ký ngày Rằm tháng 2 Tân Mùi (02-4-1931) có đoạn: “Ngày nay, Đại Đạo lại ban hành Pháp Chánh Truyền chú giải,....”

  - Năm Nhâm Thân (1932), Ngài Hộ Pháp cùng chư vị Thập Nhị Thời Quân, có sự hợp tác của một số chức sắc cao cấp Cửu Trùng Đài đã lập thành “Hiến Pháp và Nội Luật Hiệp Thiên Đài”.

  Sau một thời gian cân nhắc, ngày 04-12-1932, Ngài Hộ Pháp đã ký văn thơ (không số) gởi đến chư Chức sắc Hiệp Thiên Đài.

  - Ngày 16-02 Ất Hợi (20-3-1935), Đức Nguyệt Tâm Chơn Nhơn giáng dạy tại Tòa Thánh:

  Cười… Phẩm trật rắc rối khó nói rõ, nhưng chia ba: Pháp, Đạo, Thế; thì theo sự hiểu biết của Bần Đạo như vầy:

  Sĩ Tải là Secrétaire archiviste
  Lên phẩm Truyền Trạng là Greffier
  Rồi lên phẩm Thừa Sử là Commissaire de la Justice
  Phẩm Giám Đạo là Inspecteur
  Lên phẩm Cải Trạng là Avocat
  Lên phẩm Chưởng Ấn là Chancelier

  Lên phẩm ấy rồi tùy phái lên đại vị Hiệp Thiên Đài, nhưng phải biết rằng: Chưởng Ấn lên đại vị Tiếp Dẫn Đạo Nhơn mà đắc phong phổ thông đặng một nước nào rồi mới vào Chánh vị
  ”.

  - Ngày 23-5 Bính Tý (11-7-1936), Ngài Hộ Pháp Phạm Công Tắc ban hành sắc lịnh số 34: “Tuyển chọn hạng Luật Sự (agent judiciaire) trong chức việc nam nữ”. Đối tượng dự tuyển là Chánh Trị Sự nam nữ, Thông Sự nam nữ và tín đồ nam nữ. Từ phẩm Luật Sự mới lên Sĩ Tải.

  Như vậy, từ đầu năm Ất Hợi (1935) đến giữa năm Bính Tý (1936), Hiệp Thiên Đài có thêm hàng chức sắc “trung cấp” trợ thủ cho chư vị Thập Nhị Thời Quân và Thập Nhị Bảo Quân.

  Nhưng thật ra mầm mống của hàng trung cấp này đã xuất hiện hồi đầu năm 1927 khi ban chức phẫm độ dẫn người Khmer vào ngày 26-02-1927 (25 tháng Giêng Đinh Mão), Đức Lý dạy:

  Hóa Cao miên, Hóa nghe Lão.
  Hiền hữu vốn là người Nam thì nên mừng cho Chơn Đạo khai tại Nam. Lão ban cho hiền hữu một quyền riêng là Tiếp Dẫn Đạo Nhơn chánh sắc Thiên phong, chức ấy cầm quyền độ rỗi những nguyên nhân Thổ. Khá tuân mạng, mặc như Thái Chưởng Pháp
  ”.

 6. #116
  Tham gia ngày
  Feb 2010
  Bài viết
  1.416
  dong tam's Avatar
  II. KẾT LUẬN

  1 - Lịch sử Lập Pháp Tam Kỳ.

  Gắn liền với 3 tháng “hội Tam giáo lập Luật”. Khởi đầu với Pháp Chánh Truyền được Thiên ban, kết thúc với việc bổ sung Pháp Chánh và trình dâng lần thứ ba Tân Luật hoàn chỉnh. Vậy chúng ta nên tập thói quen nói đúng thứ tự ra đời của hai văn bản luật căn bản này của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ: Pháp Chánh Truyền và Tân Luật.

  Pháp Chánh Truyền là nền tảng để chư vị Tiền Khai Đại Thiên phong dựa vào soạn nên phần Đạo Pháp trong Tân Luật.

  2 – Lịch sử Pháp Chánh Truyền.

  - Phần lớn nội dung của Pháp Chánh Truyền (Cửu Trùng Đài) và Hiệp Thiên Đài lần lượt đã được Đức Chí Tôn ban cho vào thời gian đầu và thời gian cuối của 3 tháng “Lễ Thánh Thất – Đại hội Tam Giáo lập Luật”. Cũng có phần đóng góp của Đức Lý Giáo Tông, đặc biệt là phần Pháp Chánh Truyền về Cửu Trùng Đài Nữ phái.

  Lúc đầu phần Lập Pháp vẫn chưa hoàn chỉnh, mới chỉ có 7 bậc, chưa có phẩm Chức Việc (Chánh Trị sư, Phó Trị Sự và Thông Sự).

  Thật ra trong các đàn cơ trong năm 1927, những danh từ “Chánh, Phó trị sự” đã có được nhắc đến. Thí dụ:

  ▪ “… Còn sổ bộ của tín đồ, phải làm cho hoàn toàn. Các nơi phong thêm Ban Trị Sự và Chức việc Hương đạo đặng tiện lo cho chư môn đệ của Thầy…”.
  ▪ “Trung bạch, về việc Trị Sự và phái viên”.
  ▪ “Trung bạch: Hội chư Thánh đặng lập Bàn Trị Sự”.
  ▪ “Vì muốn tránh việc bất bình cho chư đạo hữu về việc tuyển cử phái viên nên Thầy định hủy chức ấy, duy để lại Chánh, Phó Trị Sự, còn mấy người đắc cử phái viên rồi Thầy sẽ phong Thánh”.

  Trong Thánh Ngôn Hiệp Tuyển, chúng ta không tìm thấy cụm danh từ “Cửu Trùng Đài”! Còn trong Thánh Ngôn sưu tập, cụm từ này xuất hiện vào ngày 13 tháng Chạp Đinh Mão (05-01-1928) ở Kim Biên do Đức Nguyệt Tâm Chơn Nhơn sử dụng.

  Như thế trong những năm đầu, nền tổ chức đạo Cao Đài chưa hoàn chỉnh. Các phẩm chức việc còn đang trong quá trình thử nghiệm vào thực tế hành đạo ở các Họ Đạo địa phương. Sau bốn năm thực nghiệm, đến đầu tháng 10 năm Canh Ngọ (1930) qua Đạo Nghị Định số 3 của Đức Lý Giáo Tông và Hộ Pháp Phạm Công Tắc mới bổ sung hoàn chỉnh hệ thống 9 bậc của Cửu Trùng Đài. Từ đây Pháp Chánh Truyền Cửu Trùng Đài mới hoàn chỉnh như văn bản hiện hành và cơ cấu Tam đài của Thánh thể Đức Chí Tôn (Tòa Thánh, Thánh Thất, Hội Thánh,...) mới được hoàn chỉnh.
  thay đổi nội dung bởi: dong tam, 06-03-2017 lúc 08:14 AM

 7. #117
  Tham gia ngày
  Oct 2007
  Bài viết
  1.368
  Trung ngôn's Avatar
  Kính huynh dongtam,
  Huynh có thể cho biết thêm là tại sao Thầy không lập ngay Pháp chánh truyền Cửu trùng đài ngay sau khi Khai Minh Đại Đạo - Rằng tháng 10 Bính Dần, 1926?
  Có phải việc này:
  1. Để cho Hội Thánh cùng lập để thể hiện tinh thần "Thiên nhân hiệp nhất", một trong những tin thần vô tiền khoáng hậu của Đại Đạo tam Kỳ Phổ Độ; Thiêng liêng không lạm quyền ?
  2. Nhân sự chưa có [các nguyên nhân lạc lối đâu đó] nên phải chờ cho đủ thì Tòa Tam giáo mới chuẩn y, việc lập mới thành?
  Kính.
  Trung ngôn.

 8. #118
  Tham gia ngày
  Feb 2010
  Bài viết
  1.416
  dong tam's Avatar
  [Trung ngôn, có thể vì một trong những lý do đạo lý sau]

  - Có khi nào, chúng ta thắc mắc vì sao Đức Chí Tôn chỉ ban chức sắc từ phẩm Lễ Sanh trở lên gồm 7 bậc?

  Trong Kinh Dịch phần Hạ Kinh, Đức Khổng Thánh có dạy 9 quẻ tối cần cho những người muốn “tiến đức tu nghiệp” bắt đầu từ quẻ Lý. Sau nầy, Đức Thánh Trần giải thích thêm:

  Lý đức chi Cơ”, ... nghĩa là: lấy lễ nghi, Đạo lý làm nền, cho công phu tiến đức. Lễ nghi khuôn phép đã có nền, ví như ta làm nhà phải xây nền móng trước vậy. Nền đó là lễ phép.”

  Nền căn bản này tạo lập nên quyền pháp đạo luật, Đức Lý Giáo Tông có dạy:

  Quyền pháp là , là , là phương định đưa tuyệt đối vào sở vật tương đối, chuyển vô thường giả tạm vào siêu nhiên bất diệt.”

  Cũng vì thế, chỉ từ phẩm Lễ Sanh (chuẩn Chức sắc) trở lên mới được dự phần vào ba phái Thái, Thượng, Ngọc và

  Như vào đặng hàng Lễ Sanh, mới mong bước qua hàng chức sắc. Kỳ dư Thầy phong thưởng riêng, mới đi khỏi ngã ấy mà thôi... nghe à! . . . Chư môn đệ tuân mạng!”.

  Do đó, sau này vì lý do nào đó (sức khỏe, tuổi tác,...) mà không thể trực tiếp thực thi hành chánh đạo nhưng hạnh đức công quả sâu dày nhiều năm, chỉ từ phẩm Lễ Sanh trở lên mới có việc được hàm phong mà thôi. Khi đó, hàng Lễ Sanh mới được dự phần vào các tiêu chuẩn như (được có “Tịch đạo” theo phái, được sử dụng đạo phục Trường Y, ...). Đây là vinh dự cho những ai đã nổ lực, trì chí tu tập rèn luyện được hạnh đức sâu dày.

  Hàng Chức việc “Trị sự” không hề có các tiêu chuẩn này cũng như không có thủ tục hàm phong cho cấp bậc Chánh, Phó trị sự,...!

  - Trong thực tế hiện nay, hầu như các Hội Thánh trong Đại Đạo đều cơ cấu nhân sự Hiệp Thiên Đài theo Pháp Chánh Truyền Chú Giải, có thêm: Thập Nhị Bảo Quân (Bảo Học Quân, Bảo Sanh Quân, Bảo Y Quân…) và các cấp do Đức Nguyệt Tâm Chơn Nhơn đã thêm vào để đáp ứng nhu cầu đạo sư như:... Giám Đạo, Thừa Sử, Truyền Trạng… cho đến Luật Sự.

  - Cần lưu ý trong Pháp Chánh Truyền Hiệp Thiên Đài không có phần qui định về “Công cử” như Pháp Chánh Truyền Cửu Trùng Đài. Trên nguyên tắc, Pháp Chánh Truyền Hiệp Thiên Đài không có nữ phái tham gia.

  ĐẠT TƯỜNG

Trang 12/12
1 ... 2 10 11 12

Nội quy viết bài

Nội quy viết bài
 • Quý hiền không thể tạo chủ đề
 • Quý hiền không thể gởi Trả lời
 • Quý hiền không thể gởi tập tin đính kèm
 • Quý hiền không thể sửa bài viết của quý hiền