+Trả Lời Chủ Đề
Trang 2/2
1 2
kết quả từ 11 tới 14/ Tổng số 14

Ðề tài: Phổ tế viên - Anh là ai??

 1. #11
  Tham gia ngày
  Nov 2008
  Bài viết
  246
  LongNguyen's Avatar
   
  Huynh Trung Ngôn có loạt bài hay! Chỉ có một số câu hỏi cho rõ hơn vì quan tâm:
  1. "Phoå teá vieân
  ñoøi hoûi ngöôøi Tröôûng hoâm qua phaûi naâng mình leân moät taàm cao
  hôn, höôùng daãn caû veà theå traùng, tinh thaàn laãn taâm linh".
  Phương pháp nâng cao ở đây muốn nói đến phương pháp nào? Quan niệm về tinh thần và tâm linh như thế nào?

  2. Đọc qua thì thấy Phổ tế viên tương đương với vai trò Huynh Trưởng trong quá khứ chuyên về sinh hoạt với các em nhỏ (nếu sai thì nhờ huynh chỉnh giúp ý này). Như vậy có yêu cầu gì để làm Phổ Tế Viên chăng? Hỏi vì thấy trở lên có nhiều kỳng vọng và trọng trách cho vị trí Phổ Tế Viên.

  3. Có đoạn trích Cao Đài Khái Yếu nói rằng, Phổ tế là cơ quan phổ hóa chúng sanh, .... Mà ở đây LongNguyen chỉ thấy nói phần việc hướng dẫn các em nhỏ (chưa thấy xác định rõ lứa tuổi nào) Vậy phải chăng PTV là một bộ phận nhỏ của một bộ phận lớn hơn?

  4. LongNguyen muốn có quyển Cao Đài Khái Yếu thì có thể liên hệ với ai, đơn vị nào để thỉnh được ạ?

  Rất sẻ chia với loạt bài bài viết này. Cơ đạo hiện nay vẫn trong 100 năm đầu tiên nhưng có nhiều khảo đảo. Trong thời chiến loạn thì ngoài khảo bên trong. Nay thời yên ổn thì nội khảo nội...Có được nhưng con ngừời chân chính, trung chánh, như bài viết thì hay quá! Rất mong làm bạn với nhiều PTV như thế!

  Có nghe Đạo khai trễ 1 ngày nhân sanh khổ 1 ngày. Nhưng có được con người như thế quả không nhanh được.....Thôi thì cầu nguyện cho tâm của các anh chị em thanh tịnh và tinh tấn trong Hồng Ân của Thầy Mẹ trong cơn khảo thí này vậy!

 2. #12
  Tham gia ngày
  Oct 2007
  Bài viết
  1.368
  Trung ngôn's Avatar

  Nguyên văn bởi LongNguyen
    Huynh Trung Ngôn có loạt bài hay!


    


  LongNguyen khen nhầm người rồi. Bài này, như đã dẫn, là bài viết của một tác giả nào đó thuộc một trong 3 Họ đạo tại TP.HCM (HT TGCĐ).


  Trung ngôn không có khả năng viết bài như vậy đâu, xin chuyển lời khen này cho tác giả.


  Nguyên văn bởi Trao đổi cùng LongNguyen
  :


  Chỉ có một số câu hỏi cho rõ hơn vì quan tâm:
  1. "Phoå teá vieân ñoøi hoûi ngöôøi Tröôûng hoâm qua phaûi naâng mình leân moät taàm cao hôn, höôùng daãn caû veà theå traùng, tinh thaàn laãn taâm linh". Phương pháp nâng cao ở đây muốn nói đến phương pháp nào? Quan niệm về tinh thần và tâm linh như thế nào?


  - Phương pháp nâng cao là phải tham gia các khóa phổ tế viên các cấp để được trang bị đầy đủ kiến thức cơ bản để làm Trưởng (liên hệ với Trưởng ban phổ tế tại Họ đạo để biết thêm chương trình sinh họat của các ngành).


  Ở điểm này, theo Trung ngôn, tác giả dùng cụm từ "hướng dẫn" hơi tối nghĩa; nếu được thì dùng: "đầy đủ tất cả về thể tráng, tinh thần và tâm linh". 


  - Thể tráng: Sức khỏe, thân thể cường tráng.


  - Tinh thần: Một tinh thần Cao Đài với ước nguyện phụng sự nhân sạnh


  - Tâm linh: Đời sống tâm linh luôn được trau dồi, luôn học hỏi, luôn tu học: Cúng tứ thời, kinh kệ, sám hối, giữ giới luật Cao Đài, v.v.


     

  Nguyên văn bởi LongNguyen

  2. Đọc qua thì thấy Phổ tế viên tương đương với vai trò Huynh Trưởng trong quá khứ chuyên về sinh hoạt với các em nhỏ (nếu sai thì nhờ huynh chỉnh giúp ý này). Như vậy có yêu cầu gì để làm Phổ Tế Viên chăng? Hỏi vì thấy trở lên có nhiều kỳng vọng và trọng trách cho vị trí Phổ Tế Viên.


    


  Theo TN biết, năm đến, Cơ quan Phổ tế Hội thánh sẽ có chương trình dài hơi cho các họat động phổ cập "Phổ tế viên" đến từng Họ đạo. Các yêu cầu về đầu vô (điều kiện tham dự) sẽ được thông báo từ Họ đạo. Ở đâu có nhiều Phổ tế viên, ở đó sẽ ít có trẻ con nhà Đạo hư hỏng (chắc chắn như vậy). 


   

  Nguyên văn bởi LongNguyen


  3. Có đoạn trích Cao Đài Khái Yếu nói rằng, Phổ tế là cơ quan phổ hóa chúng sanh, .... Mà ở đây LongNguyen chỉ thấy nói phần việc hướng dẫn các em nhỏ (chưa thấy xác định rõ lứa tuổi nào) Vậy phải chăng PTV là một bộ phận nhỏ của một bộ phận lớn hơn?


    


  Cao Đài khái yếu là cuốn sách mà Đạo trưởng Đạt Đức là tác giả.


  Phổ tế là một trong bốn Cơ quan hành chánh Đạo thuộc Tòa nội chánh Cửu trùng đài. Theo đó, giáo hóa Gia đình đạo chúng (tại Đạo quy) là một phần trách nhiệm của Cơ quan Phổ tế. Gia đình Hưng đạo là bộ phận của Gia đình đạo chúng (được ban hành bằng văn bản số 160 của Hội thánh TGCĐ). Phố tế viên là thành viên của Gia đình Hưng Đạo với trách nhiệm khá nặng nề (nếu được bái mạng tại Bửu điện) là thừa mạng Hội thánh mà phổ hóa, bảo vệ các thành viên là con em nhà đạo trong độ tuổi là Thanh Thiếu Đồng.  Nguyên văn bởi LongNguyen
  4. LongNguyen muốn có quyển Cao Đài Khái Yếu thì có thể liên hệ với ai, đơn vị nào để thỉnh được ạ?
    


  Như đã nói, quyển Cao Đài Khái Yếu của tác giả Đạo trưởng Đạt Đức (tức Phối sư Thượng Hậu Thanh); bạn có thể liên hệ với tác giả hoặc Ban kinh hộ thuộc Cơ quan Phước Thiện Hội thánh để biết thêm (63 Hải Phòng, Đà nẵng). 


  Nguyên văn bởi LongNguyen


  Rất sẻ chia với loạt bài bài viết này. Cơ đạo hiện nay vẫn trong 100 năm đầu tiên nhưng có nhiều khảo đảo. Trong thời chiến loạn thì ngoài khảo bên trong. Nay thời yên ổn thì nội khảo nội...Có được nhưng con ngừời chân chính, trung chánh, như bài viết thì hay quá! Rất mong làm bạn với nhiều PTV như thế!

  Có nghe Đạo khai trễ 1 ngày nhân sanh khổ 1 ngày. Nhưng có được con người như thế quả không nhanh được.....Thôi thì cầu nguyện cho tâm của các anh chị em thanh tịnh và tinh tấn trong Hồng Ân của Thầy Mẹ trong cơn khảo thí này vậy!

   


  Cám ơn chia sẻ từ LongNguyen.


  Liên hệ thành viên Thanh thiếu niên có sắc áo màu Tam Thanh tại các Họ đạo thuộc HTTG CĐ, trong số đó bạn sẽ gặp một (ít nhất) trưởng hướng dẫn.


  Trung ngôn chưa có cơ hội làm Phổ tế viên nên chỉ biết đến đây mà thôi.


  Kính.

   

 3. #13
  Tham gia ngày
  Mar 2009
  Bài viết
  140
   
  Huynh Trung Ngôn kính mến

  Những bài của huynh trong chủ đề này giống chữ A Rập quá , đệ dịch không ra ; Xin huynh chuyển phông chữ thành VN nhé
   
  Thân ái

 4. #14
  Tham gia ngày
  Oct 2007
  Bài viết
  1.368
  Trung ngôn's Avatar
   

  Moái quan heä giöõa Phoå teá vieân vaø Hoï Ñaïo vì vaäy laø moät moái quan heä hoå töông. Chính vì vaäy maø teân goïi “Tröôûng” ñöôïc chuyeån ñoåi thaønh “Phoå teá vieân”, ngöôøi höôùng daãn sinh hoaït Gia Ñình Höng Ñaïo chính thöùc trôû thaønh moät thaønh vieân cuûa Ban Phoå Teá vôùi ñoái töôïng höôùng daãn rieâng bieät nhöng khoâng keùm phaàn quan troïng. Laø thaønh vieân cuûa Ban Phoå Teá vì vaäy Phoå teá vieân laø moät chöùc vieäc cuûa Hoï Ñaïo vaø vieäc tham gia trong coâng taùc ñaïo söï cuûa Thaùnh thaát vì vaäy cuõng chuû ñoäng hôn.


  Sinh hoaït ôû moät soá ñôn vò thöôøng phaøn naøn raèng Hoï Ñaïo vaø caùc ban ngaønh thöôøng khoâng quan taâm ñuùng möùc ñeán sinh hoaït treû, khoâng hoå trôï nhieàu vaø thaäm chí laø khoâng daønh tình caûm toát ñeïp vì moät soá hoaït ñoäng sinh hoaït cuûa Gia Ñình Höng Ñaïo gaây xaùo troän, oàn aøo. Moät kinh nghieäm maø caùc Gia Ñình Höng Ñaïo caàn phaûi aùp duïng ñoù laø haõy chuû ñoäng vaø tích cöïc tham gia vaøo coâng taùc hoå trôï ñaïo söï cuûa Hoï Ñaïo, töø phía baûn thaân Phoå teá vieân cuõng nhö töø caùc ñoaøn sinh. Haõy tích cöïc vaø saün saøng tham gia trong caùc ñaïo söï thaùnh thaát nhö veä sinh thaùnh sôû, laøm coâng vieäc töø thieän giuùp ñôõ thaùnh thaát neáu yeâu caàu, vaän ñoäng ñoaøn sinh, nhaát laø Thanh sinh, tham gia vaøo caùc sinh hoaït nhö hoå trôï vieäc Hoäi tu cuûa Hoï Ñaïo, tham gia laøm caùc coâng taùc an sinh, caùc leã hoäi cuûa Thaùnh thaát, caùc ban ngaønh, Nöõ phaùi… Neáu caùc phoå teá vieân laøm toát coâng vieäc naøy, chaéc chaén Gia Ñình Höng Ñaïo seõ giaønh ñöôïc nhieàu tình caûm quyù baùu töø phía Hoï Ñaïo, töø caùc ban ngaønh, töø caùc quyù baäc phuï huynh…vaø töø ñoù seõ nhaän ñöôïc nhieàu söï hoå trôï, quan taâm töø moïi thaønh phaàn. Hoï Ñaïo seõ tin caäy, seû chia nhieàu hôn tình caûm ñoái caùc Phoå teá vieân, caùc thaønh phaàn coù traùch nhieäm cuûa Hoï Ñaïo seõ saün saøng truyeàn trao kinh nghieäm vaø taùn trôï tinh thaàn, phuï huynh seõ yeâu quyù vaø tin caäy ngöôøi höôùng daãn, saün saøng ñoäng vieân con em mình sinh hoaït vaø tham gia caùc coâng taùc ñaïo söï. Ñaây laø moät kinh nghieäm coù nhieàu lôïi ích toát ñeïp. Ñoù cuõng laø caùch giaùo duïc caùc ñoaøn sinh tinh thaàn phuïng söï vaø thöïc haønh soáng ñaïo trong moâi tröôøng thöïc teá. Haõy giaû söû raèng moãi Hoï Ñaïo laø moät gia ñình thì Gia Ñình Höng Ñaïo vôùi caùc Phoå teá vieân laø anh chò caû trong gia ñình, saün saøng gaùnh coâng vieäc chia seû vôùi cha meï ñeå giuùp ñôõ vieäc nhaø vaø höôùng daãn, daïy doã caùc em nhoû cuûa mình. Vôùi caùch suy nghó nhö vaäy, baïn seõ caûm thaáy raèng coâng vieäc cuûa moät Phoå teá vieân laø moät nieàm vui thaät söï vôùi tình caûm seû chia, anh tröôùc em sau trong moät gia ñình lôùn. 


  Hieän nay, theo khaûo saùt, caùc vò chöùc saéc, chöùc vieäc hieän ñang ñieàu haønh caùc hoïat ñoäng cuûa caùc ban ngaønh trong Hoï Ñaïo, Ban thöôøng vuï, Ban cai quaûn coù ñoä tuoåi trung bình khaù cao treân 50. Yeâu caàu cuûa coâng vieäc ñaïo söï ngaøy caøng cao, cöôøng ñoä laøm vieäc caøng nhieàu. Thaäm chí taïi nhieàu Hoï Ñaïo, nhaän söï laøm vieäc taïi caùc ban ngaønh bò thieáu huït traàm troïng, caùch thöùc laøm vieäc coøn nhieàu thieáu soùt chöa khoa hoïc, laïc haäu… Phoå teá vieân laø taàng lôùp trí thöùc treû, coù taâm ñöùc ñöôïc reøn luyeän trong sinh hoaït, coù kyõ naêng laøm vieäc, coù söùc treû, coù nhieät huyeát … chaéc chaén laø moät löïc löôïng keá thöøa xöùng ñaùng nhaát trong vieäc hoå trôï ñieàu haønh coâng vieäc ñaïo söï cuûa Thaùnh sôû. Vieäc ñaøo taïo naøy caàn coù söï taùc ñoäng cuûa caû hai phía. Caùc ban ngaønh caàn chuû ñoäng ñöa caùc Phoå teá vieân vaøo laøm quen vôùi coâng taùc ñaïo söï, toå chöùc caùc buoåi trao ñoåi ñeå taâm tình, trao ñoåi kinh nghieäm… ñeå Phoå teá vieân quen vôùi vieäc ñaïo.


   


  Moái quan heä giöõa Phoå teá vieân vaø Giaùo hoäi laø moät moái quan heä cao hôn ôû taàm möùc chieán löôïc. Cuõng nhö moïi toå chöùc toân giaùo khaùc, vieäc höôùng vaøo xaây döïng, giaùo duïc giôùi treû laø moät thaùch thöùc vaø vaán naïn. Vaø vieäc giaûi quyeát vaán naïn naøy cuõng laø cô sôû toàn taïi cho moïi toå chöùc toân giaùo trong chieàu höôùng phaùt trieån töông lai trong moät xaõ hoäi vôùi nhieàu bieán ñoåi. Thanh nieân laø röôøng coät cuûa quoác gia vaø Phoå teá vieân laø töông lai cuûa Giaùo hoäi. Phoå teá vieân laø nhöõng ngöôøi ñöôïc ñaøo taïo ñeå ñi truyeàn giaùo, truyeàn ñöùc tin cho moät theá heä nhoû tuoåi. Ñöôøng höôùng haønh ñaïo, quan ñieåm tu haønh, caên baûn giaùo lyù Ñaïi Ñaïo… cuûa Giaùo hoäi do chính nhöõng Phoå teá vieân thay maët truyeàn ñaït ñeán caùc taàng lôùp nhaân sanh nhoû tuoåi, laø theá heä töông lai cuûa Giaùo hoäi ngaøy mai. Chính vì vaäy vieäc Giaùo hoäi caàn tieán haønh caùc khoùa huaán luyeän, ñaøo taïo, boài döôõng caùc Phoå teá vieân laø ñieàu caàn phaûi laøm thöông xuyeân, chuû ñoäng vaø coù tính heä thoáng, chieán löôïc. Vieäc thoáng nhaát noäi dung höôùng daãn vaø ñaøo taïo phoå teá vieân theo moät chuaån thoáng nhaát laø vieäc caáp thieát vaø ñoù cuõng chæ laø ñaëc quyeàn rieâng cuûa Giaùo hoäi. 


  Moãi Phoå teá vieân laø moät ngöôøi treû vôùi nhieàu hoaøi baõo vaø lyù töôûng. Ñoái vôùi ngöôøi coù ñaïo thì lyù töôûng ñoù caàn phaûi höôùng thöôïng vaø cao ñeïp trong tinh thaàn phuïng söï nhaân sanh vaø Giaùo hoäi. Taát nhieân phuïng söï Giaùo hoäi khoâng ñi ngoaøi vieäc phuïng söï höôùng daãn sinh hoaït taïi ñôn vò mình cuõng nhö trong coâng taùc ñaïo söï vôùi Thaùnh thaát sôû taïi. Tuy nhieân cuõng caàn phaûi nhaän thöùc ñöôïc raèng Giaùo hoäi vaø phaùt trieån Giaùo hoäi laø moät suy nghó caàn ñöôïc xuaát hieän thöôøng tröïc hôn trong moät Phoå teá vieân coù traùch nhieäm vaø taâm huyeát. Phuïng söï vaø phaùt trieån Giaùo hoäi laø phuïng söï cho moät muïc ñích vì lôïi ích cuûa nhaân sinh ôû moät taàm möùc roäng lôùn hôn, vì caû chuùng sinh trong coõi theá gian naøy. Moãi Phoå teá vieân, xeùt moät khía caïnh naøo ñoù, laø moät söù giaû, laø moät hình aûnh cuûa Giaùo hoäi trong cuoäc soáng, laø hình aûnh cuûa Ñöùc Chí Toân taïi theá. Kinh Nhaäp Hoäi coù caâu:


  “Mang danh Hoäi Thaùnh ñaõ ñaøn


  Naâng tay nhuïc theå xaây hình Chí Toân


  Tuaân thuû quyeàn phaùp cuûa Giaùo hoäi, höôùng daãn con em nhaø ñaïo ñi trong tinh thaàn tu hoïc cuûa Giaùo hoäi vì vaäy laø moät traùch nhieäm cao caû vaø vinh döï cuûa ngöôøi Phoå teá vieân.


                                                                   Hết. 


   


Trang 2/2
1 2

Nội quy viết bài

Nội quy viết bài
 • Quý hiền không thể tạo chủ đề
 • Quý hiền không thể gởi Trả lời
 • Quý hiền không thể gởi tập tin đính kèm
 • Quý hiền không thể sửa bài viết của quý hiền
Chủ đề giống nhau
 1. Thành viên mới xin ra mắt
  Bởi Thanh Hoang trong mục Gặp gỡ, Giao lưu
  Replies: 0
  Có Bài Mới: 27-03-2014, 12:12 PM
 2. Ra Mắt Thành Viên Mới
  Bởi Lethanhlon_1954 trong mục Thành viên giới thiệu
  Replies: 2
  Có Bài Mới: 24-10-2007, 06:22 PM
 3. Thành viên mới nè!
  Bởi Minh Hiếu trong mục Thành viên giới thiệu
  Replies: 7
  Có Bài Mới: 01-09-2007, 02:38 AM