+Trả Lời Chủ Đề
Trang 10/10
1 ... 8 9 10
kết quả từ 91 tới 98/ Tổng số 98

Ðề tài: CÁC VỊ GIÁO TÔNG

 1. #91
  Tham gia ngày
  Jul 2008
  Bài viết
  32

   Huynh NAMMÔ nói thật là hay. Xin cho đạo muội nói đôi lời :


     1. Phẩm Giáo Tông theo Pháp Chánh Truyền quy định là ngôi Chưởng Pháp và Đầu Sư tranh đặng , điều này được thừa nhận. Tuy nhiên , phải do toàn thể tín đồ công cử , kỳ dư Thầy giáng cơ phong thưởng mới ra ngoài luật lệ ấy. Bởi thế cho nên trongcác vị trên , ngoài hai vị NGÔ MINH CHIÊU được Thầy chỉ định ngôi GÁO TÔNG ( Chừng đó Ngài mới chỉ cho chúng tôi biết rằng: Có một người thờ Ngài rồi là Ông Ngô Quang Chiêu, tức nhiên Đức Chí Tôn muốn thâu Ông làm Giáo Tông  đầu   tiên đó. Có một điều lạ lùng suy nghĩ không ra nguyên cớ là Đức Chí Tôn biểu Bà Nữ Chánh Phối Sư  Hương Hiếu may sắc phục Giáo Tông cho Người, kỳ hẹn trong 10 ngày, Người sẽ được tôn làm Giáo Tông, trong thời gian 10 ngày, chỉ có 10 ngày mà thôi. Chúng tôi không hiểu nguyên cớ nào Ông Ngô Quang Chiêu không hưởng được địa vị ấy." (Phạm Hộ Pháp thuyết đạo đêm 13-10-Giáp Ngọ).


  2.  Đầu Sư THƯỢNG TRUNG NHỰT thì vào  mồng 3-10-Canh Ngọ (12-1-1930) một đàn cơ do Đức Hộ Pháp cầu cơ tại Hiệp Thiên Đài Toà Thánh, Đức Lý giáng cơ ban phẩm Quyền Giáo Tông ĐĐTKPĐ cho Ngài Đầu Sư Thượng Trung Nhựt thế danh Lê Văn Trung.


  Đạo Nghị định thứ nhì (trong Bát Đạo Nghị Định), điều thứ nhứt ban hành ngày 15-10-Canh Ngọ, Đức Lý phán rằng: "Ban quyền hành cho Thượng Đầu Sư thay mặt cho Lão mà thi hành các phận sự Giáo Tông về phần xác còn phần thiêng liêng đã có Lão". Như vậy Đức Lý và Đức Quyền Giáo Tông hợp lại đúng với lời Đức Chí Tôn định "Thiên nhơn hiệp nhất".


  3. Ngoài hai vị kể trên đây các vị khác chỉ là GIÁO TÔNG do QUYỀN VẠN LINH CHI PHÁI lập vị chẳng có phận sự THêING LIÊNG giao phó.


  Kính cẩn !!!


 2. #92
  Tham gia ngày
  Mar 2008
  Bài viết
  999

   VIỆC SẮP ĐẶT PHẨM VỊ THIÊN PHONG BAN ĐẦU :

  Chính trong ngày mà hai quan niệm về việc khai đạo đã mâu
  thuẫn nhau đến tột độ, nghĩa là khi đức Ngô Minh Chiêu chưa muốn
  phô trương sớm cơ cấu thành hình mối đạo thì các ông Trung Cư
  Tắc lại mong cho công việc mau thành. Trong ngày đó , 13-3 Bính
  Dần (23-4-26) đức Cao Đài có dạy như sau, do các ông Cư Tấc
  chấp cơ :

  Ba con nghe dạy sắp cuộc Thiên phong.
  Các con vui không ?.
  Đạo phát trể một ngày là một ngày hại nhơn sanh .
  Thầy nôn nóng nhưng mà Thiên cơ chẳng nghịch đặng. Vậy
  thì ba con Trung Cư Tắc cứ sắp đặt thế này :
  TRUNG nghe. Con dời bài vị của Lý Bạch để dưới tượng Thầy
  , con dọn dẹp trong hết để một cái ghế kế một trang thờ , rồi để lên trên một cái ghế lớn làm ngôi GIÁO TÔNG, ba cái nửa để sắp hàng theo ở dưới đặng làm ngôi cho ba vi ĐẦu SƯ . Con phải bao
  bốn cái ghế ấy cho tinh khiết. Con em Thiên phục Giáo Tông mà để nơi ghế trên. Còn bộ Thượng thanh thì để giữa, bộ Ngọc thanh bên hữu. Còn ghế bên tả con phải viết một miếng giấy đề chữ THÁI cho lớn mà dán lên chỗ dựa .Ngay chỗ bàn ngự của Thầy, phải để một cái ghế, trước ba
  ngôi vị Đầu sư , vọng một bài vị, biểu Lịch viết như vây :**Cửu Thiên Cảm Ứng Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn **lại vẽ thêm lá bùa *kim quang tiến* để thòng ngay giữa, ai ai ngó vào cũng đều thấy đặng.Bàn Thầy giáng cơ thì để trước bàn vọng Ngũ lôi, khi giáng cơ rồi thì dời đi cho trống chỗ, đặng nhị vị Đầu sư quì mà thề. Con lại để thêm một cái bàn giữa bên cửa sổ đằng trước ngó vô.
  Cư nghe dặn : Con biếu Tắc tắm rửa sạch sẽ, xông hương cho nó, biểu nó lựa một bộ quần áo tây cho sạch sẽ, ăn mặc như thường, đội nón . Cười ... Đáng lẽ nó phải sắm khôi giáp như hát bội,
  mà mắc nó nghèo Thầy không biểu. Bắt nó lên đứng trên, ngó mắt
  vô ngay ngôi Giáo Tông, lấy chín tấc vãi điều đắp mặt nó lại
  *LịCH, con viết một lá phù *Giáng ma xử* đưa cho nó cầm.
  *các con phải cho thanh tịnh kể từ ngày nay diệt tận phàm tâm chớ nhơ một điểm thì ngày ấy thề mới đặng .
  *CƯ , khi đem ba bộ Thiên phục đến vọng trên ba cái ngai thì con phải chấp bút bằng nhang như mọi lần đặng Thầy trấn thần trong ba bộ Thiên phục và ba ngai ấy, rồi mới kêu hai vị Đầu Sư đến
  quì trước bửu ngai của nó đặng Thầy vẽ phù vào mình, khi hai vị Đầu Sư vái rồi, phải đến trước Bửu điện Thầy mà làm lễ 12 lạy, và trước ngôi Giáo Tông 9 lạy. Rồi biểu Giảng xướng lên : Phục vị .Thì hai người leo lên ngồi !
  *Cả thảy môn đệ phân làm ba ban dều quì xuống , biểu Tắc leo lên bàn ; con chấp bút bằng nhang, đến bàn Ngũ lôi đặng Thầy triệu nó đến, rồi mới tới trước mặt Tắc  đặng Thầy trục xuất nhơn thần
  nó ra ; nhớ biểu Hậu Đức xông hương tay cho nó, như em giựt
  mình té thì đỡ. rồi biểu hai vị Đầu sư xuống ngai , quì trước mạt Ngũ lôi , hai
  tay chấp trên đầu , quì ngay bùa Kim quang Tiên mà thề như vầy :
  " Tôi là Lê Văn Trung , tự Thiên ân là Thượng Trung Nhựt và Lê văn Lịch tự Thiên ân là Ngọc Lịch Nguyệt , thề Hoàng Thiên Hậu Thổ trước Bửu Pháp Ngũ lôi rằng làm tròn Thiên đạo mà dìu dắt cả
  mấy em , chúng tôi đều là môn đệ của Cao Đài Ngọc Đế nhứt nhứt do lịnh Thầy phân định, chẳng dám chuyên quyền mà lập thành Tả đạo.Như ngày sau hữu tội thì thề có Ngũ lôi tru diệt."
  Ðến bàn vị Hộ Pháp cũng quì xuống vái y như vậy nhưng câu
  sau thì như vầy :
  " Như ngày sau phạm Thiên điều thề có Hộ pháp hành pháp, đọa
  Tam đồ, bất năng thoát tục .
  Rồi mới biểu Giảng xướng lại nữa " Phục vị " thì nhị Đầu sư
  trở lại ngồi trên ngai chư môn đệ đều đến lạy mỗi người hai lạy.
  Tới phiên các môn đệ , từ người đến bàn Ngũ lôi mà thề rằng :
  " Tên . . . . . họ . . . . . thề rằng từ đây giữ một đạo Cao Ðài Ngọc
  Đế chẳng đổi dạ đổi lòng , hiệp đồng chư môn đệ , gìn luật lệ Cao
  Đài như sau có lòng hai thì Thiên tru địa lục "
  Tới trước bàn Hộ pháp cũng thế như vậy rồi mới đến lạy nhị
  vi Đầu Sư


  Cư xin lỏi Thầy : Các môn đệ đều đến bàn Ngũ lôi và Hộ Pháp mà
  thề và đến nhị vị Ðầu Sư , còn Anh Chiêu thì thế nào ?
  " Thầy sẽ đợi lòng sám hối của nó , vì đã lo sợ cầu khẩn Thấy
  mấy bữa này . Nó cũng lại như các môn đệ khác vậy "
  Ðoạn này cho thấy rõ phần nhơn điển trong cơ bút các ông Cư Tắc ,
  Ðức Ngô đã không nhận chức Giáo Tông thì việc lại lục nầy hỏi
  đến có nghĩa gì ?


  ********


  Còn về bộ đồ,Đức Ngài cũng có đưa tiền cho bà Nữ Đầu Sư Hương Hiếu may bộ Thiên Phục Giáo Tông nhưng không mặc đặng.
   


 3. #93
  Tham gia ngày
  Mar 2008
  Bài viết
  999

   


   Trước hết xin kính chào Hiền Tỷ Giáo Hữu Văn Hạnh Vân


  Nguyên văn bởi Hạnh Vân


  2.  Đầu Sư THƯỢNG TRUNG NHỰT thì vào  mồng 3-10-Canh Ngọ (12-1-1930) một đàn cơ do Đức Hộ Pháp cầu cơ tại Hiệp Thiên Đài Toà Thánh, Đức Lý giáng cơ ban phẩm Quyền Giáo Tông ĐĐTKPĐ cho Ngài Đầu Sư Thượng Trung Nhựt thế danh Lê Văn Trung.


  Đạo Nghị định thứ nhì (trong Bát Đạo Nghị Định), điều thứ nhứt ban hành ngày 15-10-Canh Ngọ, Đức Lý phán rằng: "Ban quyền hành cho Thượng Đầu Sư thay mặt cho Lão mà thi hành các phận sự Giáo Tông về phần xác còn phần thiêng liêng đã có Lão". Như vậy Đức Lý và Đức Quyền Giáo Tông hợp lại đúng với lời Đức Chí Tôn định "Thiên nhơn hiệp nhất".  "Thiên Nhơn hiệp nhất " Ngài Trung và Ngài Lý Bạch là ???Ngài Lý Thái Bạch là Thiên là trời,Ngài Trung là Nhơn là Người tôi đồng ý,Mà Thiên Nhơn hiệp nhất chỉ có Hội Vạn Linh và Đức Chí Tôn mà thôi chứ không phải là một Người đặng.


  Ngài Chỉ Ban Quyền Hành thay mặt Ngài mà thôi chứ Ngài đâu dám bang đặng tuỳ tiện ngôi vị Thiêng Liêng này cho bất cứ ai.Hãy nghe lại bài Thánh Giáo sau


  "...Thái Bính Thanh, 
  Hiền hữu nói lại với Thượng Trung Nhật rằng Lão nhượng -
  trọn quyền Giáo Tông lại cho người cho đến ngày Hiệp Thiên Đài
  nhìn Cửu Trùng Đài rồi Lão sẽ hành chánh, nghe à !..."


  Nguyên văn bởi Hạnh Vân


  3. Ngoài hai vị kể trên đây các vị khác chỉ là GIÁO TÔNG do QUYỀN VẠN LINH CHI PHÁI lập vị chẳng có phận sự THêING LIÊNG giao phó  Chào! Ngài Ngô Văn Chiêu tuy là Giáo Tông do Đức Cao Đài bang thưởng nhưng Ngaì không nhận và được Đức Cao Đài trách cứ.


  Còn Quyền Giáo Tông không phải là Giáo Tông mà chỉ là Đầu Sư mà thôi.Nhưng tín đồ dưới quyền ủng hộ của Đức Giáo Tông Nguyễn Ngọc Tương cũng xem Ngài như là người Anh Cả của mình vậy.


  Còn các Hội Thánh khác thì đệ không biết do cơ bút hay Hội Vạn Linh,Nhưng Ban Chỉnh Đạo,Đức Giáo Tông Tương là Người được Thầy Thương,Đức Lý Chuộng.Và Đức Giáo Tông đã thọ nhận cầm giếng mối đạo nhơn sanh theo lời Đức Chí Tôn mà Đức Quyền Giáo Tông có gửi thư cho Quan Thống Đốc Nam Kỳ hay biết.Như vậy tại sao Hiền Tỷ lại nói chẳng có nhiệm vụ Thiêng liêng giao phó?


  Còn Hội Vạn Linh ở Ban Chỉnh Đạo năm ấy có số Tín Đồ của toàn Đạo,chứ không riêng Ban Chỉnh Đạo.Và nói lại dù có riêng Ban Chỉnh đi chăng nữa,thì cũng là Tín Đồ Tây Ninh mà thôi.


  =>Đức Quyền Giáo Tông thượng Trung Nhựt,Thuận lòng trời mà chẳng hợp ý dân.Nếu chúng ta xem xét thận trọng lại sử Đạo sẽ hiểu được tại sao không hợp ý dân.(Có câu:"Lệnh vua thua lệ Làng",Vậy Thiên Nhơn không hiệp nhất ở chổ nầy )


   


   

   

 4. #94
  Tham gia ngày
  May 2008
  Bài viết
  55

   Kính cùng chư huynh tỷ !


   Đạo Cao Đài từ ngày lập Pháp Chánh Truyền cho đến ngày hôm nay ( năm Đạo thứ 83 ) vẫn chưa có Giáo Tông Hữu Hình đó là một sự thật tuyệt đối và nếu không muốn nói là một sự thật nghiệt ngã chua cay. Ngoại trừ Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh mới có đựợc ân huệ lớn lao được Đức Giáo Tông Lý Thái Bạch ban cho Đức Ngài Lê Văn Trung được vinh thăng phẩm Quyền Giáo Tông mà thôi , còn ngoại ra có lẽ là do tín đồ và người của Phái mình đưa lên ( dĩ nhiên đây chỉ là cách nhìn riêng của cá nhân Đại Phổ mà thôi , nhưng cũng là....sự thật ! )


   Dĩ nhiên bá gia thì bá tánh , cổ nhân có câu Giữa chốn ba quân có thể đoạt được soái ấn nhưng không thể đoạt được cái chí của kẻ thất phu . Đó là một điều rất hiển nhiên và có lẽ chủ đề này đã vô tình làm nên một bài thí dụ điển hình cho câu chân ngôn đó. Đức Chí Tôn cũng đã từng giáng cơ dạy con cái yêu dấu của Người rằng :


   Đinh ninh Thầy dặn trẻ đôi lời


   Mình biết Đạo mình giữ đó thôi


   Mặc kẻ thường tình ngu biếm nhẽ


   Phải trao nên chỗ để nên lời


   NAM MÔ LÝ ĐẠI TIÊN TRƯỞNG KIÊM GIÁO TÔNG ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ


   


   


 5. #95
  Tham gia ngày
  Mar 2007
  Bài viết
  217

   Huynh Đại Phổ


  Huynh có vẽ quá lời khi đánh giá các Vị Tiền Bói qua bài viết Ngày gửi"05/8/2008 lúc 08:36

  nhưng dù sao cũng là nhận định của Huynh, xin nói thẳng những nhận định như thế trong buổi Đạo hiện nay không còn phù hợp nữa đâu. Những tư tương khắc khe, phân biệt của các tác giả qua những bài viết bên trên của chủ đề này càn cho thấy Họ (những tác giả đó) tu hay hướng Đạo một cách yếm thế và cô lập.


  Hiền Huynh Đạt Tường qua các bài viết như ngày gửi 25/07/2008 lúc 13:40........ tiêu biểu cho thấy TƯ TƯỞNG ĐƯỜNG LỐI TU HÀNH CHO THẾ HỆ HÔM NAY - THỜI ĐẠO BỊ PHÂN QUÁ LÀ  NHẬP THẾ  mà muốn nhập thế hảo hiệp thì phải hòa đồng, tuy bảng sắc mỗi nơi mỗi khác do vậy Việc THỐNG NHẤT THÀNH MỘT HỘI THÁNH LÀ PHẦN THIÊNG LIÊNG ĐỊNH.


  Không biết Các Huynh Tỷ có để ý không? Đệ đã thấy Đạo Hạnh và tư tưởng của Huynh Đạt Tường qua từng bài viết ở tất cả chuyên mục của trang này mà cụ thể với đề tài này Huynh rất ít đăng bài nhưng những bài Huynh đăng đại ý cung cấp cho mọi người nguồn lịch sữ "Trung hòa" không định kiến bên nào hết. sau những loạt bài Huynh đăng các Huynh Tỷ khác tranh luận tạo nên không khí tranh chấp thì Hiền huynh lui bước không tham gia vào vòng Ngôn luận. QUA ĐÓ TA THẤY PHƯƠNG CHÂM CỦA NHỮNG NGƯỜI XÂY DỰNG TRANG WEB NÀY.


  Huynh Đại Phổ


  Hình như Hiền Huynh chưa tra lời câu hởi của Đệ đã đăng:


  "..........Nếu quí vị nào không đồng ý với nhận định qua bài viết này  và bảo lưu ý kiến của Hiền tài Nguyễn Long Thành thì hãy tự suy nghĩ lại trường hợp này: nếu Đức Lý chưa thối vị Giáo Tông thì quyền Giáo Tông vẫn đó và cơ bút bị bế vậy những trường hợp có dụng đến Quyền Giáo Tông thì Hội Thánh sẽ giải quyết như thế nào?.........."


  Ngược lại Huynh vẫn bảo lưu quan điểm của mình là có Phẩm Giáo Tông các chi phái làm sai PCT, Tân Luật......vậy xin khoan bàn lại chuyện quá khứ mà hỏi tiếp Huynh một câu: Nếu sau ngày Đức Quyền Giáo Tông Qui Vị Hội Thánh TKPĐ (nay Là HT TN) có làm đúng theo các nguyên tắc phân quyền như PCT và Tân Luật qui định về Phẩm Vị Giáo Tông không? có ai dám trả lời là đúng !


  Dĩ nhiên câu trả lời là không vì còn Giáo Tông tại thế đâu mà hành, chỉ còn Đức Lý Giáo Tông Vô vi mà thôi nhưng các Vị lưu ý rằng PHÁP CHÁNH TRUYỀN ...... CHỈ QUI ĐỊNH QUYỀN HÀNH CHO GIÁO TÔNG TẠI THẾ NÀY CHỨ KHÔNG CÓ QUI ĐỊNH TRÁCH NHIỆM GIÁO TÔNG CỦA ĐỨC LÝ (TỨC GT VÔ VI)


  Thêm một câu nữa: hiện nay việc hành đạo không có Đức Lý chỉ đạo (không được phép dùng cơ bút kể cả tại Đền Thánh) Giáo Tông tại thế không có thì Quyền hành Giáo tông ai lãnh: thí dụ tất cả luật lệ của Đầu sư lập......... phải trình lê Giáo tông phê duyệt và giao cho Chưởng pháp xét nét, không còn Giáo Tông thì các Đầu Sư làm luật và trình Hội Thánh, Thượng Hội..... phê duyệt vậy có Sai với Pháp Chánh Truyền Không? Nói như Hiền Huynh tức là Tuân Thủ theo Pháp Chánh Truyền một cách thô cứng, HIỀN HUYNH HÃY NHÌN LẠI HỘI THÁNH CỦA MÌNH ĐANG THEO ĐUỔI XEM CÓ LÀM ĐÚNG THÊ PHÁP CHÁNH TRUYỀN VỀ VIỆC NÀY KHÔNG? NẾU CÓ THÌ HÃY ĐIỀU CHỈNH THÁI ĐỘ KHI NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ VỀ HỘI THÁNH KHÁC TRONG NHỮNG VIỆC QUÁ KHỨ HAY HIỆN TẠI


  Hiền Huynh Trung Ngôn


  Đệ rất cảm kích những nghiên cứu để chỉ ra những bất hợp lý từ PCT, Tân Luật của Huynh với lời lẽ dè vặt ôn hòa, RIÊNG VIỆC TRƯỜNG HỢP GIÁO TÔNG NGUYỄN NGỌC TƯƠNG MÀ CÁC vị cho là sai chân truyền vì không do toàn đạo công cử, trường hợp này đệ sẽ giải thích như sau:


  1/Quan Điểm thứ nhứt:  Giáo Tông Nguyễn Ngọc Tương là Giáo tông toàn Đạo Cao Đài vì Thiên Ý đã định qua các Thánh Ngôn đã đăng: trường này giống như Đức Quyền Giáo Tông, được ân thưởng từ Thiêng Liêng, do vậy việc công cử hay không công cử không còn quan trọng.


  2/ Phần nhiều các Huynh Tỷ trong diễn đàn này cũng như tín đồ Cao đài Tây Ninh nghĩ là Giáo Tông Nguyễn Ngọc Tương là Giáo Tông của Toàn Đạo do công cử mà nên (và công cử sai qui định với PCT.....). xin nói thật quý vị trên có công nhận hay không công nhận là không quan trọng vì HT Cao Đài Ban Chỉnh Đạo không quan trọng quá vấn đề này với tất cả Hội thánh bạn cụ thể trích câu phát biểu của Vị Thượng Chánh Phối Sư tại Đại Hội ở Cao Đại Thống Nhất năm 1971: ".....Giáo tông Nguyễn Ngọc Tương là Giáo Tông của Hội Thánh Cao Đài Ban Chỉnh Đạo chúng ta thấy tất cả giấy tờ của Hội Thánh ban ra điều thể hiện rỏ điều này:


  Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ


  Hội Thánh Cao Đài Ban Chỉnh Đạo


  Năm Đạo..................


  Hội Thánh dưới quyền ủng hộ của Đức Giáo Tông Nguyễn Ngọc Tương


  còn việc ngày sau Thiêng Liêng định về một Hội Thánh Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ (duy nhất một hội thánh) thì lúc ấy hãy để Quyền Thiêng Liêng và Toàn Nhơn sanh quyết đoán ai là Giáo Tông của toàn đạo..........."


  Đây là lời phát biểu làm toàn thể các Vị Chức Sắc Hội Thánh Bạn và Quan chức chính phủ lúc ấy hài lòng, đồng tình.


  Theo Đệ thì lời phát biểu này có thể xem là kết của chủ đề này riêng về Vị Giáo Tông Nguyễn Ngọc Tương. Quý vị tán thành chứ !


  Thanh Điện


   


 6. #96
  Tham gia ngày
  Mar 2008
  Bài viết
  999

  Nguyên văn bởi Thanh Điện


   Ngược lại Huynh vẫn bảo lưu quan điểm của mình là có Phẩm Giáo Tông các chi phái làm sai PCT, Tân Luật......vậy xin khoan bàn lại chuyện quá khứ mà hỏi tiếp Huynh một câu: Nếu sau ngày Đức Quyền Giáo Tông Qui Vị Hội Thánh TKPĐ (nay Là HT TN) có làm đúng theo các nguyên tắc phân quyền như PCT và Tân Luật qui định về Phẩm Vị Giáo Tông không? có ai dám trả lời là đúng !  Xin hỏi:"Hiệp Thiên Đài là nơi Đức Giáo Tông đến cầu cơ"Vậy hỏi tại Toà Thánh Tây Ninh có làm như vậy hay không ?


  Tại Toà Thánh Tây Ninh có tới hai Quyền Giáo Tông là Đức Lê Văn Trung và Đức Phạm Công Tắc.


  Tại Toà Thánh Tây Ninh không tuân thủ theo Pháp Chánh Truyền vì đã có cải cách qua bài hai câu Thánh Thi trích từ TNHHT như sau:


  "Bắt ấn trừ yêu đã tới kỳ


   Ngọc Hư định sửa mối Thiên thi


  ...."


  Nguyên văn bởi Thanh Điện


  Quan Điểm thứ nhứt:  Giáo Tông Nguyễn Ngọc Tương là Giáo tông toàn Đạo Cao Đài vì Thiên Ý đã định qua các Thánh Ngôn đã đăng: trường này giống như Đức Quyền Giáo Tông, được ân thưởng từ Thiêng Liêng, do vậy việc công cử hay không công cử không còn quan trọng.  Đức Giáo Tông Nguyễn Ngọc là Người đã đựoc Đức Chí Tôn chọn làm Người chủ của nhân Loại,tức là Giáo Chủ Phần Nhơn Đạo,và được Đức Quyền Giáo Tông giao lại nhiệm vụ cầm giềng mối đạo nhơn sanh cho Người quản,vì ĐQGT chỉ là thay tạm cho Đức Giáo Tông hữu hình mà thôi


  (Vì lúc ấy chưa có Giáo Tông hữu hình nên Đức Giáo Tông vô vi Lý Thái bạch đã giao quyền hữu hình cho QGT LVTr tạm chưởng quản và Đức Lý có nói


  :"...Thái Bính Thanh, 
  Hiền hữu nói lại với Thượng Trung Nhật rằng Lão nhượng -
  trọn quyền Giáo Tông lại cho người cho đến ngày Hiệp Thiên Đài
  nhìn Cửu Trùng Đài rồi Lão sẽ hành chánh, nghe à !..."


  Như vậy ta đủ Thấy Đức Giáo Tông Nguyễn Ngọc Tương là Chơn Linh của Đức Lý Thái Bạch,và toàn Đạo gọi Ngài là ĐỨC LÝ GIÁO TÔNG NGUYỄN NGỌC TƯONG.Tại sao đệ nói ta đủ thấy ???Bởi vì khi Ban Chỉnh Đạo lập thành thì chiều cùng ngày Đức Quyền Giáo Tông quy liễu)


  Kết Luận Đức Giáo Tông Nguyễn Ngọc Tương là Thuận Nhơn Tâm,Hợp Thiên Ý.Là Giáo Chủ Khoa Nhơn Đạo.Là Đức Thiên Tôn và Thế Tôn.


  Mà thử hỏi người đứng đầu Khoa Nhơn Đạo là Phẩm Vị Thiêng Liêng nào ?


   


   


   


 7. #97
  Tham gia ngày
  May 2008
  Bài viết
  55

   Xin nhắc lại câu nói của cổ nhân : Giữa chốn ba quân có thể đoạt được soái ấn nhưng không thể đoạt được cái chí của kẻ thất phu. Thì hiền Hạnh Vân nói nữa làm gì cho thêm buồn lòng nhau !


   Mấy lời góp ý đăng trình , đệ hoàn toàn không có ý kiến gì hết !


   Hồn ai nấy giữ , ai tin ai , thờ ai , nhìn ai là chuyện của cá  nhân mình mà !


   Bá gia thì bá tánh đó là điều dĩ nhiên mà !


   Kính kiếu !


 8. #98
  Tham gia ngày
  Feb 2010
  Bài viết
  648
  admin's Avatar
  Kính thưa quý huynh tỷ cùng các bạn,

  Với tiêu đề của chủ đề: "các vị giáo tông", chúng ta đã trao đổi và cơ bản cung cấp đủ thông tin cần thiết cho chủ đề này. Bên cạnh, các bài viết càng về sau càng đi xa nội dung cần trao đổi. Vì vậy, Admin xin được đóng chủ đề này lại để kết thúc.

  Sau 48h nếu không có ý kiến gì khác từ phía BQT, tức việc thực hiện này có hiệu lực.

  Xin cảm ơn quý huynh tỷ đã trao đổi và đóng góp tại chủ đề này.
  Trân trọng!
  Admin - Thành viên BQT.

Trang 10/10
1 ... 8 9 10

Nội quy viết bài

Nội quy viết bài
 • Quý hiền không thể tạo chủ đề
 • Quý hiền không thể gởi Trả lời
 • Quý hiền không thể gởi tập tin đính kèm
 • Quý hiền không thể sửa bài viết của quý hiền
Chủ đề giống nhau
 1. Ôn lại lời dạy của Đức Lý Giáo Tông
  Bởi Nhan Nai trong mục Thi - Văn - Nhạc - Họa
  Replies: 0
  Có Bài Mới: 15-01-2010, 08:08 AM
 2. Lời dạy cần yếu của Đức Giáo Tông
  Bởi Kim Liên trong mục Diễn đàn hoà hiệp
  Replies: 22
  Có Bài Mới: 03-06-2008, 01:05 PM
 3. Đức Giáo Tông không giống Đức Giáo Hoàng
  Bởi Phụng Thánh trong mục Cảm xúc Thành viên
  Replies: 0
  Có Bài Mới: 23-12-2007, 08:41 AM