+Trả Lời Chủ Đề
kết quả từ 1 tới 2/ Tổng số 2

Ðề tài: Sự tương quan giữa Tam Bửu và Tam Trấn

 1. #1
  Tham gia ngày
  May 2008
  Bài viết
  120

   Đức Hộ Pháp Thuyết Đạo Tại Ðền Thánh
  .Ðêm 29 tháng 6 năm Nhâm Thìn ( 1952 )


   Hôm lễ vía Quan Thánh Ðế Quân, Bần Ðạo đã có nói đến quyền hành của Ngài về Tam Trấn Oai Nghiêm có liên quan với cái lễ tối trọng tối yếu của chúng ta là phải dâng Tam Bửu cho Ðức Chí Tôn.

  Bần Ðạo đã có dịp giảng về Tam Bửu ấy. Tỷ như một người kia tìm Ðạo, người ta thấy mình dâng ba món ấy mà mình gọi là ba báu, rồi người ta để mắt thấy Bông, Rượu, Trà, người ta để dấu hỏi ? Ba món ấy báu lắm hay sao ? Báu ấy là báu gì ? Bần Ðạo đã giảng ba cái đó tượng trưng cho báu vật của ta là :

  - Thứ nhứt : thân phàm xác thịt của chúng ta đây, thuộc về Tinh. Bông tượng trưng xác thịt.
  - Thứ nhì : là trí não của ta, khôn ngoan hơn vạn vật gọi là Khí. Rượu tượng trưng cho trí não.
  - Thứ ba :Trà tượng trưng cho linh hồn của chúng ta, là cái hằng sống Thiêng Liêng của chúng ta, nó mới gọi là ba cái báu.

  Thật ra chúng ta suy nghĩ coi không có gì quí hơn xác thịt ta, trí óc ta và linh hồn ta hơn hết. Ðức Chí Tôn đến biểu chúng ta dâng ba báu vật ấy cho Ngài, Ngài không đòi hỏi dâng cho Ngài cái gì khác. Giả tỷ như đời thượng cổ nhơn loại dâng cho Ngài tới cái sanh mạng con người, nên người ta phải giết người để làm tế vật. Sau đó thay thế mạng sống con người, nhơn loại lại dâng tam sanh tức nhiên bò, trâu, heo và sau nữa bên Âu Châu theo Ðạo Do Thái thì dâng cho Ðức Chí Tôn một con Chiên trắng, con Chiên ấy phải trắng như tuyết mà thôi.

  Giờ phút nầy Ðức Chí Tôn đến biểu chúng ta dâng Tam Bửu : Bông, Rượu. Trà ; tưởng đâu là gì, thiên hạ nói báu gì đâu ba món ấy gọi là báu. Ai ngờ ba món báu ta dâng cho Ngài là báu vật, bởi vì Ngài là Chúa của ta, Ngài tạo sinh ta, Ngài là Cha của ta về phần hồn và phần xác, Ngài đòi ba món quyền sở hữu của Ngài cho ta, lấy ba món báu của ta đó vậy.

  Bây giờ nếu như người tầm Ðạo kia nói : Tôi không biết Ông đòi ba món ấy để làm gì ? Và tôi không biết Ông dùng ba món báu là xác thịt, trí não và linh hồn của mình để Ông làm gì ? Người ta để dấu hỏi tức nhiên ta phải trả lời. Chúng ta đã thấy hiện tượng Ðức Chí Tôn đến qui Tam Giáo : Nho, Thích, Ðạo, lấy cả tinh thần đạo đức của ba nền tôn giáo ấy đặng làm môi giới chuẩn thằng. Rồi lập thêm làm gì Tam Trấn Oai Nghiêm ?

  Có phải chăng lập Tam Trấn Oai Nghiêm là để bảo vệ ta và Tam Trấn Oai nghiêm có bổn phận dâng lên cho Ðức Chí Tôn, sự thật như vậy, Nếu không phải vậy Ðức Chí Tôn chẳng hề khi nào sắm Tam Trấn Oai nghiêm ra làm gì cho chúng ta thờ phượng, ấy vậy Tam Trấn Oai Nghiêm tương trưng ba báu vật ấy.

  Ðức Quan Thánh tượng trưng Tinh, tức nhiên tượng trưng xác thịt của chúng ta, vì cái sống trong xã hội nhơn quần của chúng ta ngày nay không có giá trị nào bằng giá trị Tinh, Khí, Thần. Quả vậy tôi tưởng chắc rằng : Nếu chúng ta có mảnh thân phàm nầy mà muốn cho nên, đứng cho vững vàng, đáng giá nơi thế nầy, kiếp sống ta không có một kiểu vở nào, không một nền tôn giáo nào có tôn chỉ đặc biệt về xã hội nhơn quần của chúng ta hơn là Nho Giáo.

  Ấy vậy, hôm kỳ vía của Ngài, Bần Ðạo đã có nói Ngài tượng trưng Tinh, tức nhiên Ngài là đại diện của Nho Tông chuyển thế đó vậy. Bần Ðạo đã có thuyết minh nếu trong cử chỉ hành tàng kiếp sống của chúng ta, chúng ta có thể học đòi theo cả hành tàng của Ngài, lấy Xuân Thu làm chuẩn thằng lập chí. Tưởng nếu cả toàn thiên hạ lập chí cho xã hội, phục vụ cho xã hội dường nầy, tôi tưởng nhơn loại không hạnh phúc nào cho bằng.

  Bây giờ nói Ðức Lý, tức nhiên anh Cả Thiêng Liêng chúng ta giờ phút nầy Ðấng Thiêng Liêng đến cầm quyền Giáo Tông trong Ðại Ðạo Tam Kỳ Phổ Ðộ mà cũng là Nhứt Trấn Oai Nghiêm nữa. Ngài đại diện cho Tiên Giáo đó, mà Tiên Giáo chúng ta đã thấy gì ? Thấy kiểu vở Tiên Giáo trong tinh thần chữ Ðạo, phải chăng Ðức Ngài chỉ cho chúng ta thấy chữ Ðạo là gì ?

  Ðạo là cái sống, cái sống mà thiên hạ đã biết nhưng mà không hiểu tình trạng và tướng diện của nó, bí mật của nó thiên hạ nới thế gian nầy chưa biết, Bần Ðạo lấy một tỷ thí như nam nữ phối hiệp nhau, sao lại sanh ra đứa bé, cái bí mật đó là gì ? Trứng gà, nếu có trống khi ấp lại nở ra con, cái sống đó là gì ? Ðức Lão Tử gọi đó là Ðạo. Ðạo ấy trong cái sống tối thiểu, có cái sống tối đại của nó. Cũng như cái sống bí mật của ta, đương giờ phút nầy, đương nhiên sống với bạn đồng sinh của ta đây. Ngoài ra cái sống nữa, cái sống bí ẩn, sống Thiêng Liêng mà Ðức Chí Tôn gọi là sống, hằng sống của Ngài ban cho ta đó vậy, đấy là Ðạo.

  Ấy vậy, Ðức Lão Tử đã dạy cho trí khôn ngoan của loài người mở rộng cái sống bí ẩn, sống với vạn linh trong sự sống với càn khôn vũ trụ. Các người bảo trọng cái sống của các người thì các người phải cung kỉnh thờ phụng cái sống của vạn linh, ấy là Ngài dạy cho ta tôn sùng cái sống, tức nhiên trí não của mình mở mang hiểu sống đã là Ðạo mà người thay quyền cho Ðạo tức nhiên Ðức Lão Tử đặng cầm giềng mối giữ gìn cái mực thước sống của chúng ta cho còn tồn tại đó vậy. Ấy vậy, Ðức Lý tượng trưng cả trí não tinh thần chúng ta, bảo vệ Ðạo tức nhiên bảo vệ sống còn của nhơn loại vạn linh. Thuộc về Khí.

  Về phần Ðức Quan Âm Bồ Tát, Ngài tượng trưng cho Linh Hồn chúng ta, phải chăng chúng ta sanh ở thế gian nầy đang mang nặng thi hài xác tục nầy, cả toàn nhơn loại trên mặt địa cầu có mặt nơi đây phải chăng do quả kiếp của họ, Bần Ðạo không nói trọn hết thảy bị quả kiếp, cũng có những Ðấng lãnh sứ mạng của Ðức Chí Tôn đến giáo đạo dìu dắt vạn linh.

  Hại thay ! Chín mươi hai ức nguyên nhân cũng vì sứ mạng tối yếu tối trọng ấy thay vì lãnh sứ mạng của mình trọn vẹn lại quá ham sống, gây nên tội tình phải bị sa đọa. Thành ra một ông thầy đến giáo đạo lại trở thành một học trò quá tệ hơn trò nữa. Chín mươi hai ức nguyên nhân, giờ phút nầy có một điều thắc mắc hơn hết, chúng ta thấy trong vạn linh, con người tối linh hơn vạn vật mà ta ngó thấy có thứ người không phải là người, họ đã mang xác thịt làm người như mình, họ tàn ác dối trá gian ngược làm cho các Ðấng Thiêng Liêng hay là người đạt đạo ở thế gian nầy cũng vậy để dấu hỏi đến phẩm người mà vậy, hỏi họ có đáng làm người không ? Họ có đáng ngồi trong phẩm vị đại hội nầy, hay tiểu hội vật loại ? Nếu chúng ta để nhóm người đó ở trong tiểu hội vật loại thì bất công, chính mình người ta đã đạt tới nhân phẩm, nếu để trong đại hội, trong nhân phẩm thì không đáng vị, bởi vì cớ cho nên Ðạo Giáo để phẩm Maya, tức nhiên Quỉ Vị, phẩm vị riêng biệt là 'Quỉ Vị'.

  Ấy vậy Ðức Quan Bồ Tát là một Ðấng thường du Nam Hải, các cửa Phong Ðô nơi Cửu Tuyền kia là con đường của Ngài đi lên đi xuống không biết mấy lần, không biết thế kỷ nào dứt để tận độ cho thiên hạ, Ngài tượng trưng cho một cơ chế Thiêng Liêng giải cả oan nghiệt tội tình, giải cả nhơn quả cho chúng sanh đạt vị, tức nhiên đạt cơ giải thoát. Hỏi có người nào tượng trưng cho Ðấng đó hơn Quan Thế Âm Bồ Tát không ? Ba cái gương, ba kiểu vở kia đặc biệt chúng ta không thể gì làm được.

  Kỳ tới Bần Ðạo sẽ giảng liên quan mật thiết tôn chỉ về Tam Giáo Ngũ Chi .
  Thuyết Ðạo QV / 59
 2. #2
  Tham gia ngày
  Jun 2008
  Bài viết
  30
   đúng lắm

Nội quy viết bài

Nội quy viết bài
 • Quý hiền không thể tạo chủ đề
 • Quý hiền không thể gởi Trả lời
 • Quý hiền không thể gởi tập tin đính kèm
 • Quý hiền không thể sửa bài viết của quý hiền
Chủ đề giống nhau
 1. Gặp gỡ, giao lưu giữa thành viên Trần Văn Chí và Nguyễn Văn Út
  Bởi trần văn chí trong mục Gặp gỡ, Giao lưu
  Replies: 5
  Có Bài Mới: 30-04-2013, 10:27 AM
 2. Sự liên quan giữa Gián Ma Sử và Kim Tiên
  Bởi nguyenthanhtri trong mục Đề tài thảo luận
  Replies: 0
  Có Bài Mới: 03-01-2013, 09:19 AM
 3. Replies: 3
  Có Bài Mới: 04-01-2011, 01:21 AM
 4. Giữ Chay : NGŨ QUAN - LỤC CĂN - LỤC TRẦN
  Bởi Qui Khong trong mục Cao Đài và Tôn giáo
  Replies: 0
  Có Bài Mới: 16-05-2008, 12:56 AM