Hôi thứ 7 :   Khuyết Ưu bổ túc cùng nhau
                     Đạo Đời tương đắc về sau một nhà !

   Cuộc hội ngộ nghe như có dè dặt cho cả hai bên , một là Đa-Khuyết là người chí tâm học Đạo , một bên là Thiểu-Ưu , là kẻ giang hồ chí lớn muốn tạo thời cải thế chuyển pháp vận trần gian..!
    Nhưng cả hai đều có lòng chí thành  , nên  cũng  dễ bày tỏ nổi niềm tâm sự ,  hai người kết nghĩa  kim-bằng  thiện hảo học hỏi cùng nhau ,  Đa- Khuyết tuổi trên 50 dáng người thấp mập  tánh  hiền lành , có hơi nhút nhát , ngược lai Thiểu-Ưu thì gấp gáp nóng nảy và hơi  dễ bốc đồng..
    Đa-Khuyết thấy bạn mình có tâm học hỏi nên đoc cho bài :
 
                                          VẠN BAN PHÒ THẾ

                               Chư Ban hiệp nhất
                               Vạn-Pháp quy tôn
                               Bá-giáo quy nguyên
                                Dựng phò Vương-Đạo
                               Bền lời thế giáo
                               Dạy đạo nhân hiền
                               Minh-Đạo phục nguyên
                               Dựng đời thượng đức.


   Thiểu-Ưu chăm chú nghe , chữ đươc chữ mất , chỗ hiểu chổ không nhưng cảm biết là hay nên một hai  xin chép lại để học   !  thấy  bạn có lòng Đa-Khuyết  đọc cho  Thiểu Ưu luôn bài  :
 
                                   QUỐC TỔ HỒNG BÀNG

                             Ngọc môn quang đảnh xuất
                             Đế khuyết ngự tâm trung
                             Thượng thiên giai thủ xuất
                             Nhân sư giải kiến hùng
                             Chí tâm trao ấn kiếm
                             Tôn-sư hạ truyền nhân
                             Truyền tử lưu hậu thế
                             Minh Đạo kiến hồng trần
                             Ngọc ấn khai tâm điền
                             Sắc phong khai đạo huyền
                             Đệ nhứt thiên nhân đạo
                             Tử tôn phụng lưu truyền
                                                *
                             Phụng Thiên kế thế
                             QuốcTổ Hồng Bàng
                             Lập quốc khai bang
                             Dựng nền chính -giáo
                             Minh khai quốc-đạo
                             Giáo thế lợi nhân
                             Giáo dĩ đức vi tiên
                             Đức dĩ nhân vi bổn
                             Giềng đại-nghĩa chí nhân làm gốc
                             Đạo thái-hòa cơm áo muôn nơi
                             Kế thế truyền đời
                             Minh-Vương trị chúng.
   
         Sau khi chép xong hai bài ,Thiểu-Ưu thầm nghĩ , nhớ lại lời Thầy lúc trước hay ngâm nga :

      "............   Xét coi khắp cả Dinh hoàn
                   Có châu Nam-Thiện Hồng-Bàng khá khen
                         Một lòng đạo dức tập rèn
                   Ít mê vật chất đê hèn như đâu
                       
                          Tuy chưa rõ nhiệm mầu đạo đức
                          Song có lòng kỉnh Phật thờ Trời
                                 Lệnh sai Tiên Thánh khắp nơi
                   Giúp người lầm lạc phục hồi bổn sơ
                                 Phổ thông dụng báu huyền cơ
                    Khải thông Đại Đạo bên bờ nam bang.
                          Thay Tam giáo lập bàn Tam Trấn
                          Tùy theo thời độ dẫn chúng sanh
                                  Độ cho bỏ dữ về lành
                   Bỏ điều tà dại , dụng canh cải Trời
                                  Tam kỳ ân xá khắp nơi
                   Hễ biết nghe lời thì được quy nguyên...!

   Có lẽ đây là duyên phúc của Tổ Tiên , của Quốc Tổ Hồng Bàng để lại cho dân tộc Việt-Nam được
  chọn làm nơi Thánh-Địa mở Đạo Trời lần ba chăng?            
        Thiểu Ưu quyết định ở lại với Đa-Khuyết nơi quán Gà luộc này luôn.
      Sau đó hai người làm gì? xin xem hồi sau sẽ rõ.         &nb sp;